Délmagyarország, 1914. július (3. évfolyam, 153-182. szám)

1914-07-01 / 153. szám

kiszabó i . és mf* elmúlik. 1 tóúfe'oí1 •tárában Akt. *Crkesztötég Kárász-utca 8. TJJ aia: 3®5. it mt. előfizetési ár szegeden egész évre. K 24--félévre • negyedévre K Gr- egy hónapra K 2-— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K28r- félévre . . K 14.­negyedévre K 7 - egy hónapra K 2 4? szeged, 1914. eke! tót tótt fSaiát tudósítónktól.) A világ még nem ocsúdott fel a rémületből, me­a szerajevói gyilkos merénylet oko­A koronás áldozat és szánalomra­hltVese a gyászlobogós hadihajó l2etén haladnak az előre elkészített, ** családi nyugvóhely felé, ahol ann ,°k ketten fognak pihenni, emlékéül él(T a békés, sz jellemezte. met.S aT1% egy Oldalon az áldozatok te­CSe fölé irányül a közvélemény figyel­jfeg másfelől a lángban és vérben fosaniia jövője aggasztja az embere­A • • • - ... tie, ta, jövője aggasztja az, A statárium folytán százszámra tar „ tatiák le az embereket. A levegő villa­nj s szikrákkal telt. Belgrádban rémület, , &szvé+ ac , , a monarchia ki qy Jés alakoskodás. A setí)'e dsége lázas munkában vau. Sen­Sdeiüjf-11^®' mi következni. De tótielf S6jti' igen komoly napok 3 fey k" A közvélemény, különösen -föfcby Város°kban, erősen háborús párti. p ta; k rótt n. 1 a városokban jól tudják, hogy a .febia engedékeny politikája adoti a szerb túlzóknak és hogy ener­épés nélkül Szerbia aggresszivi­s°ha letenni nem fog. Valóban nem let,.'01,(10 a külpolitika irányi-tóinak hely­• " ' - .... irpll jf fe" a KUIPoiiti-Ka iraiiyiiuii.u, I "fönie ZeZrek ólete és halála felett kell retor?,i(ni,lkor arról határoz, hogy mifé­, tae^jj0!31 éljen a Belgrádban szőtt taelore V!s Megtorlására? Híradásaink följes bizonytalanságról szá­Xt0ZeraÍeyM nyomozás a legnagyobb >Jt ff1 folyik, de a napvilágra fe eket hét pecsét őrzi. A Ball­% olyan szenzációk birto­ban, I ^ a beavatott embereik, ame­ksp'"1 i %i(l íii°} ÍelentöséSüek lesznek a mon­Pt I i/i nyfn(!ő magatartására. A szera­fo^t/lfeás szálai egyenesen Belgrád­iferök ta; az Ottani legmagasabb politi­özé. Ki tudja: a szerajevói vér­'dfjf "-"ze. M tuaja: u l V fe ugyanazok a kezek mi H *?03. junius tizedikén a belgrádi kanak éjszakáját rendezték? A szervezet központjában a szerb katonatiszti kaszinó, az officirszíka zadruga ál. Az a mindenre kapható társaság, mely most már több, mint egy évtizede kisajátította Szerbiát s terrorizálja egész Európát. Ennek a szö­vetségnek az élén Szerbia extrónörököse, György herceg áll s mellette a mostani trónörökös, Sándor herceg, energiátlan ember, akit bátyja ugy rángat, ahogy akai­ja. A szerajevói merénylet előkészítése a legnagyobb nyilvánossággal történt. Hartwig belgrádi orosz követ már két hó­nappal ezelőtt jelentette a pétervári leg­magasabb köröknek, hogy Ferenc Ferdi­nánd trónörökös, ha valóban elmegy Bosz­niába, aligha kerül vissza onnan élve. És beteljesedett, amit hirdettek és amit akar­tak! A mai eseményekről a következő tu­dósításaink szólnak: Gerda kormánybiztos a merényletről. Szerajevóból jelentik: Arra a hírre vo natkozólag, hogy Travnik és Mostar lángok­ban állnak, Gerda Ödön dr. kormánybiztos azt mondta, hogy ezek a hirek nem igazak, ellenben az megfelel a valóságnak, hogy eze­ken a helyeken is voltak tüntetések és a szer­bek lakásait feldúlták. Mostárban és Trebinjében egyéb ként — mondotta a kormánybiztos, sok ka! kevésfebé váratlan ilyen tüntetés, mint Szerajevóban. Ezeken a helyeken régi el­lentétek vannak a törökök és szerbek kö­zött s ezek az ellentétek gazdasági okok­ból származnak. Szerajevóban azonban más a helyzet. Itt sokkal meglepőbb, hogy összeütközésre kerül a sor. A szerbek és horvátok között sok híve van a trializmus­nak. azonban a trialisták ép a trónörökös­ben látták törekvéseik reménységét és azért nyilvánvaló, hogy ők is a dinasztia jogara ail'att akarták vágyaikat megvalósí­tani, igy tehát az ő tüntetésük semmi kö­rülmények között sem minősíthetők forra­dalmiaknak. A trialista program nem je­lent forradalmat, azonban a diákság kö­rében észlelhető nagy-szerb mozgalom. Egyes tanárok terjesztik a monarchia el­len való gyűlöletet s fanatikussá nevelik a fiatalokat, akik természetesen nem rendel­keznek elég belátással. A hatóságok nem zárkózhatnak el, hogy a legizgágáibb diá­kok közül néhányat ki ne utasítsanak. Ezek a kiutasítottak azután Belgrádba szoktak menni, ahol betetőzik nevelésüket, s mint irredentisták térnek vissza. Szerbiában egyébként óvakodnak attól, hogy a nagy­szerb mozgalom szereplői szerb illetősé­gűek legyenek, ehelyett bosnyák irreden­tistákat bérelnek fel. Princip is ilyen szerb szolgálatban álló egyén volt. A lakásán mintegy ezer koronát találtunk, pedig ta­lán azelőtt azt sem tudta, hogy ennyi pénz van a világon. Szóval, a merénylet nem tekinthető összeesküvés müvének, hanem a nagyszerb propaganda végtelenül szo­moru eredményének. • : "mam ELFOGOTT POLITIKAI VEZÉREK. Szerajevó, junius 30. A merénylet dolgá­ban megindított vizsgálat legnagyobb szenzá­ciója az, hogy a rendőrség letartóztatta Gri­gorje Jefanovicsöl, a tartománygyülés tagját, a bosnyák politikai és nemzeti mozgalmak legfőbb vezetőjét. A trónörökös pár halála után megszökött Szerajevóból és Szerbiába akart menekülni, de a batáron, Visegrádnál elfogták. A hercegovinál Nevesinjában letar­tóz tdttak még Athanasia Sola tartomány gyű­lési képviselőt, ép akkor, amidőn az ottani szerb irredenta lakosságot föl akarta lázíta­ni. Sója elnöke az úgynevezett Narod-cso­portnaik, s érdekes, hogy a trónörökös-pár merénylőinek zsebében a Narod cimü lapot találták. — Sola izgatása következtéiben, Ne­vesinje lakosságának egy része a gaz me­rénylet mellett foglal állást. A RETTEGŐ VÁROS. Szerajevóból jeleritik: Az utcákon úgy­szólván csak katonaság van, polgárembert alig lehet látn'. Aki kimerészel az utcára, az jó előre gondoskodik rendőrhatósági igazo­lásról, amejy szabad járás-keilést biztosit ne­ki, de igy is csak abszolút biztos helyen lát­ni embereket. A város minden pontján kato­naság, századok vannak. Az utcákon őrjára­tok vannak ifelállitva, a Hitelbank, a Magyar bank és a többi nagy bankok palotáját pedig éjjel-nappal gépfegyverekkel őrzik. Kilenc órakor mélységes csönd van a város felett. Az Appel-rakpart minden sarkán félszázad katonaság van gépfegyverrel. Délután Gerda Ödön dr. kormánybiztos a városban rendeletileg megtiltotta tovább' intézkedésig a zenét. A mozikat és a színhá­zat bezárták és őrök járták végig a kültelki utcákat és a Ihires szerajevói mulatóhelyeket is bezárták. Vasárnap óta Ncinási László dc­tektivesoportvezető, Krieler Lipót és Kovacse­vics Milos államrendőrségi, valamint Kádár Elemér, Bauer Ferenc és Adorján Jeremiás határrendőrségi detektív hat bécsi titkosrend­őrrel Szerajevóban tartózkodnak, razziákat rendeznek a városban, minden gyanús embert ellenőriznek és a katonasággal előállíttatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom