Délmagyarország, 1913. november (2. évfolyam, 255-279. szám)

1913-11-14 / 265. szám

1913. november 14. DÉLMLAOYARORSZXÖ 3. cosa, az Ipartestület (helyiségében is na­gyobb értekezlet lesz, amelyre az összes szegedi egyesületeket meghívták, a Szegedi Kereskedők Egyesülete pedig minden való­színűség szerint héttőn tart értekezletet, a melyre a tagok összeségén kivül a társegye­sületeket is meghívja. Az eddigi jelek szerint ,a legérdekesebb és legerősebb lesz a harc a második kerület­ben, ahol egyik-másik 'mandátumért vezető pozícióban levő emberek körül fog összecsapni a két táborra szakadt közvéle­mény. A (hatodik kerületben Ihat, a hetedikben öt, a nyolcadikban három, a kilencedikben hat mandátum köriül fog folyni a küzdelem. Ezekben a kerületekben már jóval kevesebb a komolyan száimbavehető jelölt, emiatt, de meg a mandátumoknak jóval kisebb száma miatt is sokkal kisebb nemcsak az érdeklő­dés, hanem a küzdelem is. A képviselőház ülése. — Jövő héten tárgyalják a sajíóreformot. — (Saját tudósítónktól.) A munkapárt ma megint magára maradt a Házban. Az ellen­zék, ideértve természetesen Polónyi Gézát is, nem jött el, mert .tudvalevően elhatározta, hogy csak olyan javaslatok tárgyalásánál vesz részt, amelyek annyira fontosak, hogy alkotmányosságunknak már -húsába és véré­be vágnak. Igy részt venni szándékozik a sajtóreform folytatólagos tárgyalásánál, az­után. majd a közigazgatás államosításánál. Az azonban nem lehetetlen, -hogy holnap vagy holnapután a delegátusok megválasz­tásánál jelen. lesz. Az ellenzéknek ezt az elhatározását is­merve, jelenthetjük azt a lehetőséget, hogy nagyobbszdbásu akcióm csak a jövő hét vé­gére van kilátás, mert hir szerint, akkorra ha­lasztják a sajtóreform folytatólagos tárgya­lását. Vagyis a munkarend e pillanatban igy festene: Ülést tart a iHáz holnap s holnapután. E két nap egyikén s pedig alkalmasint hol­nap, megválasztják a delegátusokat és ez esetben holnapután kisebb fontosságú tör­vényjavaslatot tárgyal a Ház. A jövő héten, körülbelül péntekig, szünetel a képviselőház, mert a delegátusok üléseznek Bécsben, pén­teken azután folytatják a sajtóreform tár­gyalását. A munkapárt is meglehetősen kis szám­mal jött el ma a Házba. Politikával egyál­talában nem foglalkozik a folyosó. Itt van Tisza István, Lukács László, aki f-eltünően jókedvű és hol Szász Károly alelnökkel, hol más képviselőkkel nevetgél a folyosón, majd az ülésteremben. Az ülést háromnegyed ti­zenegy órakor nyitotta meg. Napirenden a jegyzők fizetésrendezéséről szóló törvényja­vaslat van. A kormánypárti folyosón azt beszélik, hogy a főrendiház holnap -délutáni1 ülésén Hadik János gróf heves támadást intéz a kormány ellen a margitszigeti játékbank miatt. Az ülésről ez a tudósítás szól: (A jegyzők fizetése.) A képviselőház mai ülé-sén. Lázár István gróíf elnökölt. Az elnök mindjárt az ülés1 megnyitása után bejelentette, ihogy Lukács László képviselő ellen összeférhetetlenségi bejelentést tették. Mivel azonban a bejelentés nem felel meg a törvény által előirt kellékek­nek, az elnök a bejelentést az irattárba té­tette. (Helyeslés.) A napirend első pontja a községi és kör­jegyzők fizetéséről szóló .törvényjavaslat volt. Vermes Zoltán előadó Ismertette a javas­latot, .amely bizonyítéka annak, hogy a. kor­mány tőle telhetően igyekezik .gondoskodni a jegyzők jobib javadalmazáséról, (Már 1904-ben is Tisza Istiván gróf imiint .akkori miniszter­elnök és belügyminiszter segített a jegyzőkön és most ismét évi négy millió koronát jut­tat nekik. Az ellenzék bires nemzeti küzdel­mében resztvettek .a jegyzők is, de amikor az ellenzék kormányra jutott, kisebb gondja is nagyobb volt, mint hogy a jegyzőkön segít­sen. A most tárgyailáís alatt (Lévő törvényja­vaslat a jegyzőket sóikkal jobb helyzetbe jut­tatja, -mint például a minő a tanítók és a papok fizetése. Fizetésemelésben nem csupán a jegyzők részesülnek, hanem a segédjegyzők is. Igen helyes intézkedése a javaslatnak a jegyző-gyakornoki intézmény, a gyakornok 1400 korona évi fizetést kap, valószínű tehát, hogy ezután sokkal többen fognak menni a jegyzői pályára, mint eddig. .Ennek meglesz remélhetően az az üdvös eredménye is, hogy a többi (hivatalnoki pályára nem (fognak olyan sokan tolongani. (Az ellenzék távol van . . .) Sajnálatos, hogy e javaslat tárgyalásánál az ellenzék .ismét távollétével tündököl. iE ja­vaslat semmiféle pártpolitikát nem érint, az ellenzék tehát bátran .bejöhetne kötelességét teljesíteni. A jegyzők remélhetően meg (fog­ják ezt maguknak jegyezni és ezért a poli­tikai szélhámosságért meg ifognak majd az ellenzéknek fizetni. (Helyeslés a jobboldalon.) (Általános fizetésemelést Szabó István kisgazdapárti nem éppen a jegyzők fizetésének rendezéséről, hanem ál­talában a fizetésrendezésekről akar beszélni. Eszébe jut Wekerle miniszterelnöknek egy nyilatkozata, a'mely szerint államháztartá­sunk nem birja ki a .folytonos fizetésemelé­seket. A mult évben és az idén. -már nagyon sok fizetésemelés történt. A kormánynak kell megitélnie, hogy az ország kibirja-e ezt a folytonos fizetésemelést? A -mai gazdasági viszonyok épen nem alkalmasak ennek a rendszernek a folytatására. Amikor a kor­mány nem tud gátat vetni a katonai kiadá­s-ok emelésének és amikor az egész gazda­sági -élet pang, akkor nagyon megfontolan­dók a fizetésemelések. Mint volt községi bi­ró, tapasztalatból tudja, hogy ha a jegyző (hi­vatalos teendőin kivül a közönség érdekével is törődik, akkor nagyon meg kell dolgoznia s akkor ha valaki, ugy ő -megérdemli a fi­zetését. De ha egészen belemerülünk a fize­tésrendezésbe, akkor vannak -még mások is, akik igényt tartanak az emelésre, például a szolgák, akik negyven-ötven korona havi fi­zetésért dölgoznak, ezekre is gondolni kell és ezeknek a helyzetét is javítani kell. A szó­nok nem fogadja el a javaslatot. (Hajós és Cserny.) Hajós Ferenc köszönetet mond a (belügy­miniszternek a javaslat benyújtásáért. A jegyzők is bálával és köszönettel fogadták a javaslatot, amely azonban még neim teljesiti a jegyzők minden jogos és méltányos igényét. Igy például a családi pótlék, korpótlék és a lakásügy nincs még rendezve. Ha a muai pénzügyi viszonyok nem is engedik meg e kívánságok teljesítését, kéri a (minisztert, hogy amint a viszonyok engedni fogják, ezek re is terjessze ki figyelmét. A javaslatot el­fogadja. ' téT* Cserny Károly azért szólal föl, mert a jegyzők érdekképviselete felkérte, bogy a jegyzők kérését itt a Ház előtt tolmácsolja. A jegyzők egyik kérése az, hogy a fizetésren­dezésnek visszamenő ereje legyen ez év végé­ig. A jegyzők családi pótlékára .vonatkozó ké­rés méltányossága elől alig lehet elzárkózni, ezt a kérést melegen ajánlja a kormány fi­gyelmébe. /Egyébként a javaslatot megsza­vazza. (Élénk helyeslés.') .Az elnök ezután a vitát berekeszti. (A miniszter beszél.) Sándor János belügyminiszter hálás kö­szönetet mond a fölszólalóknak azokért a meleg szavakért, amelyekkel a jegyzők -mű­ködésének nagy jelentőségét elismerték. A maga részéről közvetetten tapasztalathói is­meri a jegyzők -munkájának értékét. A kor­mányzás minden ága rászorul a jegyző köz­reműködésére, a jegyzőn fordul (meg minden kormányzati intézkedés sikere. Méltányosan kell tehát eljárnunk akkor is, iha arról van szó, hogy a jegyzők anyagi exisztenciáját biztosítsuk. Ami a jegyzők családi pótlékát illeti, ennek az az elv volt az akadálya, hogy a családi pótlékban; eddig csak az állami al­kalmazottak részesültek. S-eni a városi tiszt­viselők, sem a nem állami tanitők nem kap­nak családi pótlékot, nem lehetett tehát adni a jegyzőknek sem. A javaslatnak vissza­menően való életbeléptetésére nem vállalko­zik, hiszen még az is nagyon nehéz volt, hogy már a jövő év első napjától kezdve megad­hassuk a nagyobb fizetést a jegyzőknek. A kormány megtett mindent, ami a jegyzők­ben azt a megnyugvást keltheti, ihogy az ő munkásságuk méltányolva van. (Zajos he­lyeslés és éljenzés.) A Ház a javaslatot általánosságban meg­szavazta és nyomban megkezdte a részletes tárgyalást. (Részletekben is elfogadták.) A részletes tárgyalásnál Szabó István volt az első fölszólaló. Kéri, ihogy a segéd­jegyzőknek is adjanak lakbért. A belügymi­niszter válaszában megjegyzi a ifőlszólalás­ra, hogy erről a kérdésről maj-d később lesz szó. A javaslatot aztán részletekben is meg­szavazta a Ház. Ezután interpellációra került a sor. A belügyminisztert meginterpellálták a Tren­csén- és Szölnok-Dobokarnegyei nyomor és horribilis pótadó dolgában. A nyomor leir­Hatatlan és a lakosság adót fizetni képtelen. A nagy pótadót te kell venni. Sándor János belügyminiszter -megnyugtatta az interpellá­lókat. Majd több, helyiérdekű vasut javaslatát fogadta el a képviselőház. Az elnök ezután bejelentette, hogy a hol­napi ülést 10 órára tűzzék ki és a delegációk megválasztásának kérdésével -foglalkozza­nak. Értesítés. m Telefon 1203. sz. Kárpitos árfilj mm részkifizetésre is Dús választék kész díván, ottomán, matracok, garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze­:: rűen és olcsón eszközöltetnek. BÜLOGr, :: kárpitos-üzlet :: Kossut Lajos-sugárut 6. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom