Délmagyarország, 1937. március (13. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám

DELMAGYARORSZAG •ZEOED. ScerkeulOtCg: Somogyi ucea 12. I. ero. Telelőn:23>33.*Klad«hlralal, IcBlcaifnkttnyvfAr ét legylroda: Áradt Meca í. Telefont 13-Oe, _ Nyomdn: Löw Upöl ucea 1®. Teleion: 13-00, - 1A vira« fc» leveleim: Dtlnagyarorizóg, Szeged Kedd, 1937 március 2. Ara ÍO fillér XIII. évfolyam. 49. ELÖFIZETES, Havonta helyben 3.2ü vidéken «• Budapesten 3.00, tcUl(»ldUn e.40 penpO. — Egyet uAm ara hetkUz. nap 1«, vasár. <b» Ünnepnap 1® Utr. deletek icivítele lortla »zcrlnl. Mecjlc, eilü hétlöklvéleievel napoata röggel, Schuschnigg márciusban Budapestre és Rómába utazik Becs. március 1- S c h u s ch"n i tfg osztrák kancellár csütörtökön többnapos tartózkodásra Stájerországba utazik. Grazban a hazafiúi arc­vonal gyűlésén jelenik meg. A kancellárnak tervezett olaszországi útja március v é g é r c mar a cl, mert Mussolini előreláthatólag csak a hónap végén érkezik M'ssza L> bi á hói. Az osztrák kormányhoz közelálló körökben r/gy mondják, hogy Schuschnigg rövid í rl ő n belül Budapestre látogat el, liogy viszonozza Darányi Kálmán miniszterel­nök látogatását, ¡iki a mull év novemberében a kormányzó külföldi utja alkalmából töltött két napot az oszlrák fővárosban és megbeszélé­seket folvtalott Schuschnigg kancellárral. F.z Volt Darányi Kálmán miniszterelnök első hi­vatalos látogatása miniszterelnökké történt ki­nevezése óta. Megkezdődik ünglia nagyarányú fegyverkezése London, március 1. Az alsóház bizottsága Ü15 szavazattal 101 ellenében elfogadta a fegy­> érkezési kölcsönről szóló törvényjavaslat első szakaszát. Ez a szakasz feljogosít ia a kormányt a kölcsön felvételére. Ujabb heves támadások Madrid ellen Paris, március l. A felkelők erős ágyútűz dá vették Madridot. A bombázás nagy rombo­lásokat okozott A jelentés szerint a mórok benzollal leöntik a harci kocsikat, majd grá­nátot dobnak a kocsi elé. A robbanás követ­keztében a tank meggyullad és sokszor meg­semmisül. Oviedóért tovább folyik a véres küzdelem, nmelv kilenc nap óla tart. A felkelők egy cso­portja a csatornákban keresett menedéket. A milícia kázigráná tokát és rl inam i tpn trónokat dolwtt a csatornákba, amelvek holttestekkel teltek mes. A felkelők azt állitják. hogy a mi­lícia minden támadását visszaverték és csapa­taik megtartották állásaikat. Madridból ielcntik: Vasárnan este 11 óra tá j­ban n felkelők .a francia hid körnvékén táma­dást indítottak a kormánycsapatok vonalai el­len. Ezzel egyidőben az egvetemi városne­gyedből is heves támadás indult a kormány­csapatok állásai ellen. A kormánycsapatok mindkét támadást kivédték. Darányi miniszterelnök kitüntetései Budapest, március 1. A kormányzó a kül­ügyminiszter előter jesztésére megengedte, hogy pus?taszentgyc'>rgyi és tetétleni dr. Darányi Kálmán miniszterelnök a pápai Pius Rend nagykeresztjét, a Szent Móric és Lázár Rend nagykeresztjét., a máltai lovagrendbe tisztelet­beli tagként való felvétele alkalmából a máltai rend magisztrátusi nagykeresztjét elfogadja és visel te. Betplen — népszövetségi fö delegátus /i politikai tárgyalások eredményei - Illetékes §elyen cáfolták as elterjedt Qireket (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A képviselőház kedden délelőtt ül össze és foly­tatja az ajánlási javaslat tárgyalását. Politikai körökben a legutóbbi események­kel kapcsolatban ugv itélik meg a helyzetet, hogy gróf Bethlen István és közvetlen tá­bora egyre nagvobb leit hódit. Valószínűnek veszik, hogy azoknak a tárgyalásoknak, ame­lyek a közelmúltban lefolytak, rövidesen arra áz eredményre vezetnek, hogy Bclhlen István visszalép az egységespártba. Ennek a folyamat­nak bevezetője volt Kállay Miklós, volt föld­művelésügyi miniszter belépése a kormánV­Természetesen, ezzel kapcsolatban sokat be­szélnek a kabinet rekontsrukciójáról, sőt egye­sek tudni vélik, hogy Bethlen aktive való be­kapcsolódásának egyik külső "jele lesz, hogy először a volt miniszterelnök lesz Magyarország népszövetségi fődele^álusa, de szó van arról is, esetleg a távolabbi jövőben a külügyminiszteri tárcát vállalná el Bethlen István. Politikai kö­rökben a bír tartja magát, bár illetékes helyen egyelőre határozott formában cáfolják, „A béke szolgálata a magyar külpolitika alapköve4 Kánya külügyminiszter beszéde a külföldi laptudósitók vacsoráján Budapest, március 1. A hivatásos külföldi laptudósitók egyesülete, hétfőn este vacsorát rendezett, amelyen megjelent Kánya Kál­mán külügyminiszter és a budapesti diplomá­ciai testület számos tagja. Kánya Kálmán külügyminiszter az üd­vözlésre válaszolva, ezeket mondotta többek között: — örömmel jelentem meg a nemzetközi köz­vélemény képviselői között, teljes ismeretében annak a hivatásnak, amelyet a sajtó mint a népek közötti szellemi kapcsolatok közvelitő­je a modern éleiben betölt. Meg vagyok győ­ződve arról, hogy egész hivatásukban egy cél, a béke szolgálata lebeg szemeik előtt, tehát ugyanaz a cél. amelynek biztosítása a magyar kormánynak is főigyekezele és az egész ma­gyar külpolitikának alapköve. — Feltétlenül bízom abban, hogy ha talán csak bosszú tárgyalás után is, de sikerülni fog az európai hatalmaknak a mindenki által kí­vánt megegyezéshez jutnia és sikerülni fog a magyarságot elsősorban érdeklő Dunameden­cében is olyan állapotokat teremleni, amelyek valószínűleg a tartós béke zálogát foglalják magukban. A békés cs természetes fejlődés hí­vei vagyunk és maradunk és tartózkodunk minden kalandos vállalkozástól. Kél nyilfválasztás Interpellálnak az ipolyszalkai eseményekről Budapest, március 1 Vasárnap két > dasz­tás zajlott le, Szombathelyen es az ipolyszal­k?í kerületben. Szombathelven Kozma Miklós örökéért gróf Csekonics Iván egyesült ke­resztény ellenzéki és Hall a Aurél államtitkár, a Nep jelölt je küzdött, óriási propaganda előzte meg a választást. Halla államtitkár kapott mandátumot 5820 szótöbbséggel. Az ipolyszalkai kerületijén a választás meg­lepetéssel végződött, — Nagv Emil Nep-jen lölt 187 szótöbbséggel győzött Mátéffy Géza kisgazdap árti jelölttel szemben. Nagvmaroson a szavazatszedő küldöttség elnöke utasította a csendőröket, hogy szorítsák le a szavazásra vá­ró kisgazdapárti szavazókat a járdáról. A han­gulat ideges volt, a csendőrök munkája köz-« ben egy ember rohamot kapott és összeesett, a tömeg ellenségesen fordult a csendőrök felé, akik lövésre készítették elő fegyvereiket. A vál­ságos pillanatban Rakovszky Tibor, L á n 3 Lénárt és Berg Miksa képviselők vetették magukat a csendőrség és a tömeg közé és így sikerült megakadályozni az összetűzést. Nagv Emil 4010. Mátéffy 3832 szavazatot kapott. Az ipolyszalkai eseménvekkel kapcsolatban!1, báró Berg Miksa interpellációt jegyzett bc parlamentben. ti Ez az ország nem teheti ki magát vallási villongásoknak Darányi miniszterelnök és Ravasz László püspök beszéde Budapest, március 1. X budapesti reformá'-. tus presbiterek hétfőn este vacsora keretében köszöntölték Darányi Kálmán miniszter­elnököt. A vacsorán érdekes felszólalások hang­zottak el. Darányi miniszterelnök megköszönte Kelemen Kornél szavait, majd így folytatta: —. Bevallom, hogy az ünneplésnél mindig, előbbre helyezem a munkás hétköznapokat*, Meg vagyok győződve arról, hogy a tni orszá-i gunknak ilyen munkás szürke hétköznapokra van szüksége. Ma azonban mégis jól esell ide­jönni, budapesti presbitertársaira közé. Azt hi­sztin, őseink is örömmel látnák, hogy mennyi templomban imádhaljuk most itt az Istent, de ennek dacára, sokan vannak, akik elkerülik a templomot. Most, amikor missziónk már a vad idegen népek közé is behatollak, itl is szük­ség van misszióra, hogy az embereket közelebb hozza egymáshoz a békesség érdekében. A miniszterelnöknek szavai után Ravasz László református püspök emelkedett szólásra. Először arra mulatóit rá, hogy igen nagy je­lentősége van Bangha Béla cikkének,amely a keresztény unióról szól. Ki jelentette, hogy az unió létrejöttének dogmatikai és történelmi akadályai vannak, éppen ezért először arról lehet szó, hogy sikerülne az ellentéteket kikü­szöbölni most. amikor egy nagy közös ellen­ség ellen kell a harcol felvenni Ez az ország nem teheti ki magát vallási villongásoknak, mert arra van szükség, hogy egységbe kovácso­lod ¡ék a vallástalansággal szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom