Délmagyarország, 1914. július (3. évfolyam, 153-182. szám)

1914-07-11 / 163. szám

Szeged, 1914. julius 8. DÉLMAGYARORí-íZÁG 7. — Addig nem folytatom beszédemet, mig a túlsó oldalon diskurálnak. Simontsits elnök: Az nem zavarja, bogy az ön oldalán is beszélnek? Szmrecsányi: lAzt én ál lapítom meg, mi zavar. Végre csönd támad és Szmrecsányi foly­tatja a beszédét: — Vadász államtitkár ur kijelentése sze­rint a fölemelt illetékek révén, ötszázezer korona jut az ügyvédek nyugdijintézetének. Viszont Teleszky egyszer államtitkár kora­tan tiltakozott még az -ellen is, bogy tizezor koronát adjanak a nyugdijas ügyvédeknek. Nem sajnálja -a pénzt a magyar ügyvédi kar­tól, de ez a hirtelen pálifordulás csak leke­nyerezés akar lenni. Szmrecsányi ifélkettőkor fejezte be beszédjét. Ebédszünet következett, majd félháromkor Jatzkó Pál beszélt a. ja­vaslatról. Szmrecsányi György után Benedek Já­nos emelkedett szólásra és órák hosszat be­szélt. 'Kibeszélte a Házat. iMajd Abwhám Dezső személyes kérdésben szólalt föl s ez­zel az ülés — baf órakor — bevégződött. A nemzeti munkapárt egységesen indul a választási harcba. Rónay Jenő nem válla! Szegeden mandátumot. (Saját tudósítónktól.) A mai napig teindeniki némi bizalommal remélhette, 'hogy a választási harc, amely az első, Kerület mandátumát mindössze 8 hónap­fa juttatja -az uj embernek, sima lefolyású lesz. Ma olyan események kerültek fel­színre, amelyek ennék a reménynek való­fe-válását nagyon veszélyeztetik. Lippay György -dr. főgimnáziumi tanár és katho­hkus köri főtitkár ugyanis 3 urrial felkér­te kiszombori Rónay Jenő országgyűlési képviselőt, hogy munkapárti programmal iü ölts éget vállaljon Szegeden. Téves az a hír, mintha Rónay a jelöltséget vállalta tolna. Rónay Jenő Ikitünő névnek örvend Szé­feden és ha a jelöltség elvállalására való lei-kérése más körülmények között törté­tek, minden bizonnyal a legnagyobb és tegá-ltaíánosabb rokonszenvvel találkozik. A helyzetet -minden esetre sürgősen lisz­tezni kéllett, -am,iért a párt elnöksége még a délelőtt folyamán érintkezésbe lépett az 0,'szágos nemzeti munkapárttal és Cicat­fe/s Lajos dr. főispánnal.' Egyben intéz­kedés történt, hogy a párt végrehajtó bi­2°ttsága délután 5 órára ülésre összehi­tossé'k, annál inkább, mert Cicatricis fő­fepán arra kérte az elnökséget, hogy a togréha'jtó bizottság -mindaddig perma­"eneiában maradjon, mjg ő tudomására ^hi adja az országos nemzeti munkapárt­tok ebben az ügyben való döntését. A vég­fehajtó bizottság népes ülésén ezt a kér­fes't minden oldalulliag megvitatták, rnirit­°?y a tanácskozás a dolgok természeté­tol fogva nem volt a 'nyilvánosságnak feáii-va, arról részletes tudósítást nem felölhetünk. Félihét tájban megérkezett feaíricis Lajos dr. főispán hivatalos ér­fetése arról, hogy Tisza István gróf siir­teteyrleg fordult* Rónay Jenőhöz, hogy a .költséget semmiféle formában el ne vál­te/a. A bizottság ezt örömmel vette tudo­fetesu'l, a tanácskozásról pedig a követke­0 hivatalos jelentést adta ki: A szegedi nemzeti munkapárt vég­óhajtó bizottsága pénVkeit délután 5 hakor ülést tartott, amelyen Szarvady f-ajos elnök referált azokról az intézke­désekről, amelyeket a pártelnökség an­Uak a hírnek kapcsán foganatosított, "dntha Rónay Jenő, bánátkomlósi or­**fággyiilési képviselő Szegeden képvise­fájelöltként föllépne. Az elnökség intéz­kedéseit a végrehajtó bizottság meg­nyugvással tudomásul vette, annál in­kább, meri. az elnökség jelentése meg­nyugtatta a végrehajtó bizottságot afe­lől, hogy az országos nemzéli munka­párt Rósa Izsó dr.-on kivül senki mást hivatalos jelöltnek el nem ismer. A vég­rehajtó bizottság ülése alatt érkezett Ci­catricis Lajos dr. főispántól az a hivata­los értesítés, amely szerint Tisza István gróf miniszterelnök Rónay Jenőhöz inté­zett sürgönyében intézkedeút, hogy a je­löltséget Szegeden semmiféle formában el ne fogadja. A nemzeti munkapárt vezetőségének ez a híradása minden bizonnyal a legna­gyobb megnyugvást fogja kélten,i a város egész közönségének, de különösen a nem­zeti munkapárt híveinek körében. Emléke­zetes az az áldatlan harc, amely megbol­dogult Gerliczy Ferenc megválasztása al­kalmával a város békéjét földúlta és nem akarjuk hinni, hogy van ember Szegeden, aki nyugodt lelkiismerettel akarná ezeket az időket visszavarázsolni. Rónay Jenő aligha volt informálva arról, hogy mi­lyen körülményék idézték elő az ő felké­retését és bizonyosak vagyunk benne, hogy a miniszterelnök óhajtása nélkül is elutasította volna magától a megtisztel­tetésnek azt a nemét, amelyet a szóban forgó urak kínáltak fel neki. A helyzet tehát teljesen tisztázódott. A nemzeti munkapártnak egyetlen jelölt­je: Rósa Izsó dr. Tekintettel továbbá ar­ra, hogy Tisza István gróf sürgönye min­den bizonnyal kiábrándítja a szegedi má­ról-holnapra munkapártiakat abból a véle­ményükből, liogy klerikális alapon meg­bonthatják a munkapárt egységét, remél­ni lehet most már, hogy aknáim unkájukat abbahagyják, de ha folytatni kívánnák is. nem fognak találni munkapárti jelöltet, hanem nyíltan ki kell ál-laniok a porondra. Már a reggeli órákban városszerte meg­lepetést keltett az a bir, hogy Rónay Jenőt olyan emberek kérték fel a szegedi mandá­tum elvállalására, akikről mint politikai té­nyezőkről eddig senkisem tudott, akik politi­kai pártok szervezésének verejtékes mun­kájában részt sohasem vettek ás akiknek közéleti működése ezideig abban merült ki, hogy élén állottak egy olyan egyesületnek, amelynek működése a polgárok békés együtt élésének teljes megbontására vezet, ha alap­szabályszerű korlátait túllépi. A fölmerült kombináció ép Rónay Jenő személye miatt -mutatkozott nagyon jelentősnek, amiért a Délmagyarország m-unkatársa őt Kiszombor­ban meglátogatta és a bir autentikus voltá­ról nyilatkozatát kérte. Rónay Jenő a kö­vetkezőket volt szives munkatársunknak mondani: — Engemet nem a mandátum utáni vágy ihajt, hiszen a nagykorulósi kerülete? képviselem és igy nem volna szükségem uj-abb mandátumot szerezni. Szeged városá­nak a képviseletére azonban szivesen vállal­koznék. Ami-kor tehát tegnap délután a vo­naton egész véletlenül találkoztam Szele Róbert dr. főigazgatóval, aki_ megkérdezte to­lom, ihogy elvállalnám-e a "jelöltséget, min­den egyébtől eltekintve adtam neki azt a választ, Ihogy én nem vonakodnék a mandá­tumot elvállalni. Ezzel szemben én nem akar­tam semmiféle kötelező igérelét sem tenni. — Mikor este haza érkeztem, már meg is feledkeztem az egész ügyről, ekkor jelen­tették nekem, bogy bárom ur, akik autón ér­keztek Szegedről, beszélni akarnak velem. A három ur közüli Lippay György dr. tanár társaival -együtt az első kerületi választó pol­gárság egy tekintélyes része nevében fel­ajánlotta nekem a jelöltséget. Én végleges választ nem adtam, a jelöltség direkte elfo­gadására határozott ígéretet nem tettem. Elhatározásomat attól tettem függővé, hogy forma szerint is miként fognak felkérni. — Arra a kérdésre vonatkozólag, -hogy nem tartok-e attól, bogy fellépéseimmel fe­lekezeti harcok idéződnek fel, szintén felel­ni akarok. Én felkérésemkor megemlítettem, bogy tudomásaim szerint Rósa Izsót jelölték. Erre azt a választ kaptam, bogy Rósa Izsó csak hosszas kapacitálás után volt hajlandó vállalni a jelöltséget és csakis nyolc hónapig lenne képviselő, abban az esetben azonban, iha meg-felelő jelölt akadna, ő szivesen ícre­állua. Ha tehát én vállalnám a jelöltséget, gondoskodnék arról, hogy ennek "semmiféle felekezeti szine se legyen. Engem soha türel­metlenség másnak a vallása iránt nem veze­tett, én soha felekezeti harcokra kapható nem voltam, tehát most is nyugodt lehet Szeged polgársága: az én személyem garancia arra, hogy a felekezeti súrlódások inkább el fog­nak csi-tt-ulni, mint kiélesedni — iha válla­lom a jelöltséget. — Ezt pedig, még egyszer hangsúlyo­zom, csak abban az esetben teszem, ha meg­győződök arról, bogy akik forma szerint is felkérnek, azok Szeged választópolgárságá­nak tekintélyes részét képviselik. Ebből a nyilatkozatból is föltétlenül , megállapítható iRónay Jenő jóhiszeműsége, bogy korai volt a -hirnek határozott formá­ban való terjesztése, hogy végleges válaszát q is attól tette függővé, hogy miit mondanak: az országos és a szegedi nemzeti* munkapárt. Nem is -adott Lippayéknak határozott választ, amit bizonyit az a sürgönye is, amelyet pén­teken délben Cicatricis Lajos dr. főispánhoz intézett, amelyben bejelenti, hogy a jelöltsé­get csak abban az esetben vállalja, ha az a hivatalos körök tetszésével találkozik. Ideiktatjuk végül a Szentesen tar­tózkodó Cicatricis Lajos dr. főispán nyi­latkozatát, 'aki munkatársunknak telefonon a következőket mondta: — A páriának csak egy jelöltje le­het, akit a párt hivatalosan jelölt. Ne ülje­nek fel ugratásokna'k. A munkapártnak csak egy jelöltje van: Rósa Izsó dr. A szerajevói szábor feloszlatása. Sza­rajevóból jelentik, bogy az ottani tartomány­gyűlést őfelsége legfelsőbb elhatározásával ma berekesztették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom