Délmagyarország, 1930. július (6. évfolyam, 145-171. szám)

1930-07-01 / 145. szám

BZC&EJD. «,*erh.o»xtö»ecj: Somogyi ucco aZ.L em. Ttlelon: 13-33- - Kfodóhlvnlol, külctilnk^nrWAr fegyiroda Aradi ucco 8. ^lelon: 306. - Nyomda L'»w Upöl ueca 19. Telelőn 16-34. Tüvlrall éSlev&'Jlm: Dílmogyoromáq Szeged. Kedd, 1930 julius 1 Ara ie fillér VI. évfolyam, 145. szám ELŐFIZETÉS: Havonta helyben >20 vidéken és Budapesten 3-eo, «Ulf»Id»n Ö-40 pengő. Egyes >zám ára hélkUz« nap 16, VBíör- és Unnepnan - '» tlll. Hlr­detések felvétele tarifa szerint. Megje­lenik KétW kivitelével nao"nta reggel A/szombati határosat A szegedi közgyűlés országos vonatkozásban régen hozott olyan jelentős határozatot, mint Szombaton, amikor egyhangúlag utasított^ vissza a kisgyűlés javaslatát s egyhangúlag határozta el, hogy távirattal kéri a kormányt & Iplettáról szóló törvér < : vaslaf visszavo­nására. Különös javaslat is volt a kisgyúlésé Min­Üen ujságolvas ember tudjfi, hogy a bolettát ». kormány még most az aratás idejére meg akarja valósítani. Komoly gazdasági tényezők biíonyitják, hogy a törvényalkotás már is el­késett, korábbi években aliusig már igen jelentós ételeket helyez el búzában és rozs­ban külföldre a magyar gabonakereskedelem, mcíí senki öem mervén vállalni a még S | nem alkotott |>'.ryéjiyből folyó kockáza­ti-- a magyar gabonakereskedelem tevékeny­' , szünetel. Ne mcsak ebből a tényből, de a r nnányelnók/kijelentéseiből is kétségtelen, hogy ebbő á törvényjavaslatból olyan ha­• z érvény, amilyen gyors törvényalko­• ázszabályok és az ellenzéki képvise­lik csa<£ lehetővé tesznek. A képviselőház r .rí mehet addig nyári vakációra, mig a ' olottatörvény megalkotásával egyesre nem fe­lt,lt a miniszteri tanitó uraknak. Dyen körülmények között a kisgyűlés Wondhatta art, hogy a bolelíáí( öd^Ssnektara­ja s éppen ezért elvetni javasolja a boletta tllen tiltakozó indítványokat, mondhatta volna azt is, hogy a bolettát károsnak tartja s éppen ezért maga is tiltakozást javasol, mondhatta volna elvégre azt is, hogy felirattal a törvény­alkotás ily kései stádiumában már a törvény megszavazását megakadályozni nem lehet, mindezt mondhatta volna s mindezt tehette volna, csak azt nem tehette meg, amit meg­tett, ha őrködni akar működésének nem ki­fogástalansága, de komolysága felett, hogy az ügyet javaslattétel végett bizottság elé utalja. Nagyon messziről átlátszó ürügy volt ez a javaslat, nagyon alkalmatlan mód a kérdés kikerülésére, nagyon komolytalan kísérlet olyan elintézésre, mely álláspont elfoglalását feleslegessé s így kikerülhetővé teszi. Ilyen egyszerűen s ilyen kényelmesen mégsem le­het kérdést sem elintézni, sem megkerülni. A kisgyülési tagság problematikus dísze leg­alább is azzal a kötelezettséggel jár, hogy a felmerülő kérdésekben a kisgyülési tagoknak nem lehet álláspontjukat a suba alatt rejte­getni. Mosolytfakasztó módon akarta a kérdés méregfogát kihúzni a kisgyűlés: majd bizott­ság elé tereljük a kérdési, ily módon, mint ak­tualitását vesztett indítvány felett nyolc na­pon belül már napirendre lehet térni. S nem kellett álláspontot elfoglalni a kormányjavas­lattal szemben s nem kellett odaszögezni ma­gukat a népszerűtlen javaslat mellé sem. Hála azonban Somogyi Szilveszter távol­létének, a közgyűlés meg merte magát era­berelni s szembe mert szállni a bolettajavas­lattal. A szegecíl közgyűlés egyhangú határoza­tának országos jelentősége van, mert napnál világosabban dokumentálja, hogy ahol nagy­birtokérdekeltségek nem mozdíthatók meg, ott visszautasítás fogadja a bolettajavaslatot. &~eged kisgazdái, Szeged haszonbérlői éppen "ffU s éppen azzal az eltökéltséggel tagadták meg ezt a javaslatot, mint a kenyéradóra itélt fogyasztók a magyar miniszterelnök azt mon­dotta, hogy'ha leszavazzák a törvényjavasla­tot, majd kimegy a nép közé s felviláeo­f a népet, hogy kik az igazi barátjái. Sze­népe már felvilágosultán felelt a boletta­slat által feladott kérdésre s a szegedi jyülés határozata megmutatta az egész or­szág nyilvánossága előtt, hogy ha megkérdez­nék a népet, hogy vélekednék a kenyérdrágitó törvényjavaslat felől. Nem a mi feladatunk az, hogy országos visszhangot adjunk a szombati határozatnak, a határozatnak jelentősége biztosit országos feltűnést A szegedi közgyűlés határozatáig egyetlen törvényhatóság nem foglalkozott még a bolettatervezettel. Eddig csak hivatkoztak a népre, hivatkoztak a fogyasztókra, hivatkoz­tak a kisgazdákra, de a "fogyasztók, a kis­gazdák, maga a nép csak most, a szegedi köz­gyűlés falai között nyilatkozhatott meg. S ez a megnyilatkozás egyhangú szembehelyez­kedés a bolettajavaslat a bolettatámogatás, a bolettarendszer ellenében. A legnagyobb elismerés hangján kell a sze­gedi közgyűlés bátor, okos, lelki felszabadulás' sal felérő határozatáról megemlékeznünk. Erre az útra kellene lépnie a szegedi közgyűlés­nek s akkor valóban a szegedi nép képviselete lenne az örökös tagokból, érdekképviselőkből, virilisekből s ezzel a különös választási rend­szerrel összeeszkábált, közggsjilés. jJ*? - . lri\, *V„ Hétfőn este kommunista tüntetést rendeztek a Markó-uccai fogház környékén Kövekkel dobálták meg Lindmayer ügyész ablakait — 120 tüntetőt előállítottak CBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) Hétfőn este 9 óra tájban váratlanul nagysza­bású kommunista tüntetés volt a Markó-ucca környékén. Egy csoport először a Kobáry­uccai fronton éltette a szovjetet, majd kö­vekkel dobálta meg Lindmayer ügyész ab­lakait. Lindmayer képviseli a vádat a most íoiyő kommunista pór«>en _Ar ügyész érte­sítette a rendőrséget, mialatt egy másik cso­port a Vilmos császár-ut sarkán vörös ken­dőket lobogtatva tűntetett. Egy harmadik cso­port a Pesti Hirlap palotájához vonult és vörös tintásüvegeket dobott a falra. Több tün­tetőt azonnal leigazoltattak. Ujabb nagyobb csoport verődölt össze, amelyet az Alkotmány­ucca sarkán kardlappal oszlatott szét a rend­őrség. 120 embert vettek őrizetbe, az V. k<*r5~ létt kapitányságról 36 embert átvitték a fő­kapitányságra. Halasy Gésza fogva marad A váűtanács súlyos indokolása *Budapesti tudósítónk telefonjelent ése.) Hivatalosan jelentik: Halasy Géza ügyében a vádtanács helyt adott az ügyészség felfolya­modásának és elutasította a vizsgálóbíró vég­zését, amellyel Halasy Gézát szabadlábra he­lyezte. A vádtanács elrendelte alapos meg­fontolás után Halasy Géza előzetes letartózta­tásának fentartását, mert ugy találta, hogy a törvény áltál megkívánt okok az előzetes lé­tartóztatásra fennállónak. A vádtanács ngy találta, hogy bizonyíthatónak látja, hogy Halasy Géza és Littke Kázmér Vay Kázmért mintegy 30 ezer pengővel kötelessége megszegése céljából megvesztegették és ezzel a kincstárnak kárt okoztak. 1 A szegedi kamara táviratilag tiltakozik a boletta ellen Viharos teljes ülés a kereskedelmi és iparkamarában (A Délmagyarország munkatársától.) Hét­főn délelőtt tartotta meg a kereskedelmi és iparkamara teljes ülését, amelynek napirend­jén — többek között — a bolettajavaslat ügye is szerepelt. Az ülés meglehetősen viharos le­folyású volt Féltizenegy órakor nyitotta meg az ülést Wimmer Fülöp elnök. Napirend előtt Czígler Arnold szólalt fel. Üdvözölte Wimmer Fülö­pöt abból az alkalomból, hogy &0 éve van an­nak, hogy közgazdasági pályára lépett. Arra kéri, hogy eddigi tevékenységét tovább is foly­tassa. Dr. Tonelli Sándor főtitkár bejelentette, hogy a kamara elnöksége ebből az alkalom­ból tizezei pengős alapítványt tesz, amelynek kamatait évente egy iparos, vagy kereskedő ifjú külföldi tanulmányutjára adják. Ezután Marosán Emil kért személyes kér­désben szót Gombos István'őt a napokban az épilőiDarosok értekezletén demagógnak ne­1 vezte. A beszéd hevében akkor nem hallotta ezt a kijelentést, ezért teszi csak most szóvá. Ezt a kifejezést visszautasítja, mert az igazi demagóg nem ő, hanem Gombos. Az 1925 tavaszán megtartott kamarai választások előtt Gomoos Vértes Miksa érdekében tört lándzsát, ugyanaz év őszén pedig bizalmatlanságot akart szavaztatni Vértesnek. Ebből pedig mindent meg lehet ítélni. Wimmer Fülöp ezután meghatott szavakkal köszönte meg az üdvözlést — A szónoklás — mondotta — nem tarto­zik jó tulajdonságaim közé, éppen ezért ne is várjanak tőlem nagy beszédet. De erényeim közé tartozik, hogy 76 éves korom ellenére munkaképességemet érintetlenül megtartottam. Ezzel a képességgel kívánom tovább is szol­gálni a kamarát. Programot a jövőre nézve ne várjanak tőlem, részint azért, mert 47 évi működésem, alatt megismerhettek engem, ré­A

Next

/
Oldalképek
Tartalom