Délmagyarország, 1911. július (2. évfolyam, 148-172. szám)

1911-07-24 / 167. szám

2 DFLMAÖYARORSZAG mi ma» U pikus Afrikában szerzotfc kompenzá­ciókkal íölcserélje. Ha ehez hozzá­vesszük azt, hogy Franciaország egyre nagyobb politikai befolyást érne el Marokkóban, amely az euró­pai egyensúlyt is megzavarhatná. Németország sohase adhatná ki ke­zéből azt a jogot, hogy ő is bele­szólhasson Marokkó jövőjébe. * Portugáliában még most is sok baja van a köztársasági kormány­nak a monarkistákkal. Alig múlik el nap, utcai harcok, véres zavargások nélkül. Különösen ott nyugtalankod­nak a köztársaság ellenségei, ahol a hatalmától megfosztott papságnak nagy befolyása van a népre. Ilyen város Goimacares, ahová nemrég egy köztársasági érzelmű ezredet helyeztek át. Állandó volt a súrló­dás a nép és katonaság közt. Pár nappal ezelőtt a gyakorlatokról ha­zatérő katonákat kövekkel dobálta meg a nép, ugy, hogy az kény­telen volt a nép dühe elől egy épületbe menekülni. A kormányzó segédcsapatokért küldött, amely az­tán kiszabadította a katonákat a megostromolt házból. Coimbrában is véres utcai harcok voltak. A kor­mány képviselője megjelent a város­ban, hogy a bezárt egyetem körül támadt konfliktust elsimítsa. A la­kosság egy része rokonszenvesen fogadta a kormány emberét, de a monarkisták vagy ötezren tüntettek ellene. Eközben a nép összeütközött a rendőrséggel ós katonasággal. Mind a két részen sokan meg­sebesültek. A képviselőház ülése. - Saját tudósiíóntíül. ­A képviselőház hétfői ülését Kabos elnök délelőtt tiz órakor nyitotta meg. Beck Lajos azt kí­vánta a jegyzőkönyv felolvasása után, hogy vegyék bele a jegyző­könyvbe azt is, hogy a miniszterel­nök válaszát szombatpp Batthyány Tivadar is tudomásul vette. Nyegre László jegyző azt vitatja, hogy a jegyzőkönyv csak határo­zatokat tartalmazhat. Beck kérése a naplóbiráló bizottsághoz tar­tozik. Elnök jelenti, hogy Bosnyák Zoltán, Rács Endre szabadságot kértek. A kérés megadását java­solja. Közben húsznál tWbb kép­viselő névszerinti szavazást és annak holnapra halasztását 'indít­ványozta. A Ház igy határozott. Ezután névszerint szavaznak Csuha István és Mondorff Géza báró szabadságkérései fölött. Mind a két kérést elutasították. Még két névszerinti szavazás van hátra, azután Tisza István gróf fog be­szélni. A király kiránAilása. A ki­rály vasárnap reggel Ischlből Gmundenba utazott a cumberlandi herceg és Mária Terézia főhercegnő ós családja látogatására. A látoga­tás után ugyanaz nap este vissza­utazott Ischlbe. Fodor Jenő bűnei. Saját tudósítónktól. — Fodor Jenő szegedi vállalkozó ellen a nyomozás már jó részben befejezést nyert. Szakáll József dr. alkapitánv már csak azon bűnügyekben folytatja a nyomo­zást, amelyekről jelentés csak ké­sőbb érkezett a rendőrségre. A rendőrségen egész légió tanút hall­gattak ki, a tanúkihallgatások so­rán Fodor Jenő sok uj bűne került nanvilágra. A felesége Krieszháber Ella el­len elkövetett két rendbeli súlyos testi sértés és három rendbeli ok­it athamisitás. már a nyomozás so­rán is bebizonyítást nyert. A ta­núvallomások alapján beigazoló­dott, hogv Fodor Jenő 1911. julius 12-én először a lakásában, később pedig az utcán ugy jmegverte a fe­leségét, hogy annak sérülései, komplikációk közbejötte nélkül is 5—6 hét alatt gyógyultak be. Beigazolódott még a nyomozás során, hogy a felesége nevén, Fo­dor Jenöné és társa cég alatt ve­zetett temetkezési intézet céget önkényüieg megváltoztatta, a mennyiben a törvényszéknél fele­sége tudta és beleegyezése nél­kül cégtörlési kérvényt nyújtott be, még pedig a felesége aláírásá­val ellátva. Az iparhatósághoz is nyújtott be hasonló kérvényt, szin­tén a felesége aláírásával ellátva az iparjog ^megszüntetése iránt. Továbbá megvette Berkes Jó­zsef szegedi bérkocsi vállalkozó gummikerekii kocsijait, erre a szerződésre szintén ráhamisitotta a felesége nevét. Ezek a bűncselekmények már eddig is beigazolást nyertek és igv magukban véve is elegendők lennének, hogy Fodor Jenő elnyer­je rnéltó büntetését, de se szeri — se száma azoknak a feljelentések­nek, amelyek még folyamatban vannak. Legutóbb feljelentést tettek el­lene Kiszncski János gyári mun­kás és Szekeres János bérkocsis. Kiszncski János gyári munkás azzal vádolja Fodort, hogy mikor felesége temetkezési költségeit egy életbiztosítási kötvénnyel fedezte, akkor Fodor a megállapított ösz­szegen feliili részt sem adta neki vissza, dacára, hogy többszörösen felszólította. Szekeres János bérkocsis pa­naszára is megindult ellene a bűn­vádi eljárás, mert Fodor a bérko­csisát julius 12-én a Haggenma­cher sörcsarnok előtt felpofozta. Fodor Jenő már az ügyészség foglya, a nyomozás befejeztével az iratok is átkerülnek az ügyész­séghez és rövid időn belül a bíró­ság Ítélkezik a brutális szélhámos felett. Az újszeged! köröndön. - Sajái tudósítónktól. ­Nyári vasárnapokon a kora dél­utáni órákban tarkaruhás cselédek és kikent bajszú hadfiak özönlik el a hid felé vezstö utcákat. Az uj­szegedi köröndre igyekeznek. Ez a báli termük. Érdekes megíigyelni, hogy szórakoznak, mulatnak a kö­röndi táncosok. Bánatos arcú cigányiegények nyak­gatják a huroshangszert. Csurog róluk az izzadtság, de azért nem hagyhatják abba, a köröndi népnek mulatós a kedve. — Hogy vét, hogy vét! — kiabál­ják ós öt krajcárt dugnak a dadé markába biztatásai. A táncra ké­résnél nem sokat teketóriáznak: — Ügye, Annus, gyere csak. Gyüsz-e na? Hogyne menne Annus. Hiszen él­hal a táncért és a — bakáért. A cselédleányok katona imádása felülmúlhatatlan. íme néhány példa: A körönd körül egy-két civil fiatal­ember sétál. Szembe jön ve'ük két takaros cseléd. — Ejnye, ugyan hun marad az ón katonám, hogy még most sincs itt. De e' látom a baját! — Én itt vagyok, galambom — mondja az egyik fiatalember tréfál­kozva. A cseléd megvetően rámereszti a szemét, összerázza keményített, fod­ros szoknyáját és csak ugy száj­szélről odaveti: — Mó nem született az ur — bakának. És azzal faképnél hagyta a fiatal­embert. Vagy : A mulatozás már tetőpontjára ért. Szegény cigány alig ráncigálja a .vonót. Nem hagyják pihenni. Az egyik párnak különösen virágos a kedve. A cigány húzza, de „dohríny"-t könyörög a sanyarú ábrázata. A hadfi tapogatja zsebeit, a végén bele­sápad. Egy árva fityingje se volt. A leány megértette zavarát. — Nem baj az leiköm. Ehun van e. Es azzal kotorászni kozd az alsó­szoknyája zsebében. Nagynehezen előkerült a tarka zsebkendője, ki­bogozta a csomót és büszkén oda­nyomott a cigány tenyerébe néhány rézkrajcárt. Tovább hajráztak. Igy megy ez minden vasárnap délután háromtól nyolcig. Visszafelé Párosan jönnek. Érdekes látványt nyújt a menet. A cselédeken a leg­tarkább szinü ruha diszelog. A ka­tonák kissé már megkótyagosodlak a dáridótól — ós teszik a szépet. Hazakise'rik szivük hölgyét és ezzel befejeződött a vasárnapi mulatság. Kilenc órakor már sötét és csönd borul a köröndre, amely körül a levelek annyi szép sejtelemmel, dísz­rét meghittséggel susognak az egész éjen át. Öngyilkosság Újszegeden. — Apponyi Albert gróf a polgár­mesterhez. Apponyi Albert gróf néhány hónappal ezelőtt Amerikában járt. Ebből az alkalomból a többi törvényhatósággal egyetemben Sze­ged is üdvözölte Apponyit, aki ma a kővetkező levelet intézte Lázár György dr polgármesterhez: Mély hálára kötelez Szeged sza­bad királyi város közönségének e ­ismerése igénytelen külföldi műkö­désem iránt, de egyszersmind növeli bennem közkötelességeim átérzését és fokozza buzgalmamat a köteles­ségem lelkiismeretes teljesítésére, az ország határain belül és kivül. Ez érzelmeim kifejezése mellett fogadja polgármester ur kiváló tisz­teletem őszinte nyilvánítását. Apponyi Albert, - Saját tudósítónktól. ­Vasárnap délután, mikor az uj­szegedi sétányokon legtöbb em­ber sétál, hatalmas durranás resz­kettette meg a levegőt. A sétáló emberek csoportosan rohantak *a lövés irányába, de csalódva tértek vissza, mert nem találtak senkit, aki ,még csak lövöldözött volna is, pedig már fantasztikusnál fan­tasztikusabb meséket gyártottak a lövés eredetéről. Este hét órakor két siető rendőr1 vonta magára a sétálók figyelmét Hamarosan a rendőrök köré cso­portosultak az emberek és kérdé­sekkel zaklatták a siető rendőrö­ket. — Engedjenek, bullát keresünk — szakították ki magukat a rend őrök az embercsoportból. Fél nyolc óra volt, mikor a rend őrök ráakadtak az ujszegedi Vi gadó háta mögötti jégverem mel­lett a hullára. Baneth Samu kerü­leti tiszti orvos megállapította M öngyilkosságot és a hullát a köz­kórházba szállították. Az öngyilkos 53—56 év körül egyén személyazonosságát a rend; őrség nem tudta megállapítani mert nem volt nála semmiféle irás, melyből erre következtetni leheted volna. Találtak ugyan nála egy ki® papírzacskóban porokat és a zacs­kón felírás is volt: Roxin Jánoí gyógyszertára, Ópécska. Ebből csak annyit tudott meg a rendőr­ség, hogy az öngyilkos valószínű; leg ópécskai illetőségű. A szeged' rendőrség ihiost nagy apparátuss"1 nyomoz, hogy az öngyilkos szc mélyazonosságát megállapítsa TÁUIRATOK. Ilazay a királynál/ Ischl, julius 24. Hazay honvédelmi minisztert m5 Ischlben a király külön kihallg®' táson fogadta. A miniszter ismef tette a vóderőreformok magyí'j parlamenti helyzetét. Hir szeri"1' Schönaich báró közös hadügynv niszter is részt vett a kihallgati'j son. Székely Mihály röpülése. Budapest, julius 24. Székely Mihály, a kitűnő avF tikus tegnap indult Budapesti'1 hogy Bécsbe visszarepüljön. Pilk vörösvár táján azonban motorbE miatt kénytelen volt leszállani * igy útját csak e megszakítás u folytatja. Ujabb földrengés Kecskeméten. Kecskemét, julius 24 A kora hajnali órákban átlU'jj földmorajt hallottak, melyet aZ°L ban nem követtek földlökés®. Délután megismétlődött a fül, moraj és ezt több kisebb föld;1, kés követte. A lakosságon P:1'. félelem vett erőt, sokan aprúb1'., könnyebben cipelhető ingóság kat és értékesebb holmijáéi magukhoz ragadva, rohantak ^ a szabadba, ahol a nap legnagyü részét töltötték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom