Délmagyarország, 1930. november (6. évfolyam, 247-271. szám)

1930-11-01 / 247. szám

SZEGED. SzerkMEtOteg: Somogyi ucca 22. L em. Teleion: 13-33.'Kladóhlvntal, kDlc»»nk«nyviar «* Jegyiroda t Aradi ucca S. Telefon: 300. - Nyomda • Löw LIpAI ucca 19. Telefon; 16-34. Thvlrall é* levélcím: DélmagyaroruAg Saeeged. Szombat, 1930 november 1 Ara 24 fillér H. VI. évfolyam, 24$. szám l|i • «•l—a— ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3-20 vidéken és Budapesten 3-00. kUll<lld«a Ö-40 pengd. — Egye» izAra Ara heiköi« nap lö, vasár- es Upnepnsp 24 >111. Hir­detések felvétele tarifa saierlnt. Megje­lenik l->«MIrt kivételével rannla reggel Halottak napjára Nem lehet véletlen az, hogy tavasszal ünnepeljük a feltámadás ünnepét s esős, didergős őszi napon talál ránk a halot­tak napja. Nagy, ősi és gyökeres testvérségben élünk a természettel, jó Földanyánkkal, Gaea asszonnyal, aki bölcsőnk, nyoszo­lyánk és temetőnk. Az ős ember már földet kapart halottai fölé. Száz és száz­millió ember holtteste keveredik el a föld­del egyetlen nemzedék életében. Nincs már rög, nincs talán egyetlen porszem sem, amit nem embertest trágyázott s nem emberi cadaver tett porhanyóvá. Alattunk, amerre lépünk, halottak nyugosznak. Ha­lottak ízesítették a földet, ami most meg­termi a búzát. A port, amit szemünkbe fu a szél, talán halott embertestek mulasz­tottak le a sziklafalról. Népes temető az egész világ. Milyen elenyésző töredéke él azoknak, akik világra jöttek s milyen mér­hetetlenül nagy azoknak száma, akiknek kialudt már életük. Olyan sokan vannak, hogy csodálkozni sem lehet, ha ők uralkodnak felettünk. Amikor ragaszkodunk a tradíciókhoz, a halottak uralmát terjesztjük ki az élők fölé. Amikor ragaszkodunk a régi idők szokásaihoz, a halottak uralmát erősítjük meg felettünk. Halottak alkották a leg­több törvényt, ami uralkodik még felet­tünk s a régi törvényekben élnek és ural­kodnak még a halottak is. Halottak régen azok, akik a világirodalom legnagyobb alkotásain keresztül vezetnek és irányí­tanak bennünket. Halottak régen azok is, akik a harmónia, a zene égi szépségeivel telitik meg az élők lelkét. Halottak, akik a törvény szavát leírták, halottak, akik a szokás parancsát megformulázták. halot­tak, akik az erkölcs szabályait megszöve­gezték, halottak, akik a mindennapi éle­tünk törvénykönyvét megalkották. Tőr­vényeinkben, esztetikai szabályainkban, ethikánkban, művészetünkben, gazdasági rendünkben, ünnepi és mindennapi éle­tünk parancsaiban továbbélnek a halottak s az elők. a tradíciók tisztelői, a törvények előtt meghajlok, engedelmeskednek a ha­lottaknak. A tradíció a halottak választó­joga, —• irta Chesterton. Az a forradal­már. aki a halottaknak nem engedelmes­kedik. A halottak uralkodnak az élők felett. Voltaképen igaztalan aránytalanság, hogy mégis csak egyetlen nap jut nekik a nap­tárból, egyetlen kis szelvény a nap kör­pályájából. Hiszen övék minden napunk. Halottak napján nem is a halottakra em­lékezünk, hanem elhunyt hozzánktarto­zókra. Ez a nap az elhalt anyáé, a sirba­futott kisgyereké, a hitvesé, aki szivünk párnájára fektette halottfehér fejét. S nemcsak az élők vándorolnak, vándorol­nak a halottak is. A temető is csak har­minc évre ad nekik zavartalan szállást. Mégis majdnem hosszabb időre, mint az emlékezés. Ki fog a mi halotlainkra em­lékezni akkor, amikor majd miértünk gyújtják meg a kegyelet vékony gyertyáit? S hova hullottak ki az emlékezésből ők, akiket azok gyászoltak, akikre már csak mi emlékezünk? Az élet országútján pro­cesszióznak az élők s az emlékezés or­szágútján a halottak. Az élők nemzedéke legfeljebb, ha két generációt tart emléke­zetében, az öregebbek emléke gyerekme­sék töredékeiben foszlik szét. Az élők nem­zedéke egymás kezébe adja, mint a görög staféta futói, az élet fáklyáját s a halottak árnyékcsapatai az emlékezés országutjá­ról is egymás után zuhannak a feledés örvényébe. Minden nemzedéket két ha­lott nemzedék árnyai követnek s ahogy egy élő generáció megtér halottaihoz, egy halott generáció vész ki az emberek em­lékezetéből. Élők és halottak örök versenyfutása ez. Nincs megállás és nincs pihenő. Az utá­nunk jövő élők s az utánunk jövő halot­tak nem engednek megállást, mint ahogy a folyam vizcseppjeit is az utánuk jövő vízcseppek lökdösik előre. És mindenki a végső szállás felé siet és mindenki a végső láger felé marsol. Itt nincsenek alkalmat­lanok és nincsenek felmentettek. Az egyet­len egyenlőség a halál. De talán jó lenne, ha az uralkodó halot­tak példájára legalább egy napot áldoz­nánk a rabszolga-élők számára is. Leg­alább egyetlen napig ne legyen más gon­dunk és ne legyen más törődésünk, tö­rődjünk csak az élettel. Az élettel és az élőkkel, az élők jogával, az élők törvényé­vel, az élet parancsával. Legalább egyet­len napra fel kellene szabadítani a halot­tak uralma alól az élőket, legalább egyet­len napon mutassák meg: mit tudnának tenni, hogyan tudnának élni a halottak nélkül? Legalább egy napra az élők Sa­turnáliáját kellene megrendezni, a halot­tak uralma alól felszabadult élők öröm­ünnepét. Ha van halottak napja, ha van­nak évei és évthedei a halottaknak, leg­alább egyetlen felszabadító, bilincseket megoldó, láncokat összetépő, szabadságos boldog napjuk lenne az élőknek is. Merényletet kíséreltek meg a bolgár királyi pár vonata ellen Filippopol melleit többször rálőttek a robogó vonatra Szófiában a lepsziqorubb óvintézkedéseket foganatosították a bevo­nulás ideiére — Egyházi esküvő Ores templommal 'Budapesti tudósítónk telefonfrlentése0 Szófiából jelentik: A királyi párt vivő udvari vonat ellen péntekre virradó éjszaka merény­letet kíséreltek meg, ami azonban nem sike­rüli. Amikor az udvari vonat éjjel 11 óra tájban Manole állomáshoz közeledett, amely fele uton van Burgas és Szófia között. Fi­lippopol mellett, ismeretlen tettesek többször rálőttek a vonatra. Az egyik golvő egy ka­tonai őrszem lábát találta, egy másik a pus­káját, a többi lövés célt tévesztett. A rendőrhatóságok már napokkal ezelőtt ér­tesültek arról, hogy a királyi pár vonata ellen merénylet tvjn készülőben és tudták, hogy idegen ügynökök érkeztek, akik meg akarják ölni a királyi párt. A burgas— szófiai vasút mentén sürü őrszemeket állítottak fel és a legszigorúbb óvintézkedéseket foganatosították Szófiában is. Háromszoros rendőrkordon állt az útvonalon, amelynek mentén a házak ab­lakait mindenütt be kellett csukni. A felvo­nulás utvonalába eső házakban csütörtökön este házkutatást tartottak annak' megállapítá­sára, nem béreltek-e ki uccára nyíló szobákat gyanús idegenek. A' székesegyházba, ahol a bevonulás után az esküvő lefolyt, csak a kormány tagjai, a diplomaták és a tábornoki kar tagjai léphettek be, ugy, hogy a templom kétharmad része üres maradt. Hivatalos helyről a történteket ugy állitják be, hogy nem merénylet, hanem véletlen sze­rencsétlenség történt, amennyiben csak egy őrtálló katona puskája sült el. Boris király első ténykedése, hazaérkezése után egyébként széleskörű amnesztiarendelet aláírása volt. Ezerötszázán részesültek közke­gyelemben, köztük négyszáz katona. B án y ásszssziráfk a maybac&i §aláltárnában A katasztrófa után a munkások garanciákat kértek az igaz­gatóságtól és nem szálltak le a bányába CBudapesti ludósilónk telcfonjelentése.'i Saarbrückenből jelentik: A' maybachi bányá­ban megakadt a munka. A bányászok csü­törtökön este viharos gyűlést tartottak, ame­lyen követelték, hogy a bányaigazgatóság foko­zottabban ügyeljen tesliépségükre és határo­zatot hoztak, hogy csak ugy folytatják a mun- j kát, ha a bányaigazgnlóság garanciákat ad. Miután a bányaigazgatóság a kért garanciákat nem volt hajlandó megadni, a bányászok nagy­része pénteken nem szállt le a tárnákba. 500 munkás közül csak 128 szállt le a bányába, de szombaton már ezek sem fognak dolgozni. Vasárnap startol a »Do. X.« amerikai útjára (Budapesti tudósítónk telefon jelentésr. Berlinből jelentik: A dorni repülőgépmüvek repülőóriása, a Do. X. pénteken egyórás pró­bautat végzett, ami az amerikai start előtt az utolsó próba volt. A Do. X. vasárnap reggel indul el amerikai útjára, először Friedrich­shafenben száll le, ahol felszáll a gépre a dorni rcDülőmüvek vezérigazgatója és fele-

Next

/
Oldalképek
Tartalom