Délmagyarország, 1911. november (2. évfolyam, 251-275. szám)

1911-11-11 / 259. szám

8 DÉLMAGYARORSZÁG 1911 november 10 nek, előreláthatólag a pusztulásnak fog in­dulni. Ez indította Verler Péterné, született Preczner Karolinát, Simonyi Lajos báró örö­kösét arra, hogy Budapest székesfőváros tanácsához kérést intézzen aziránt, hogy en­gedélyezzen Simonyi óbester és báró Simo­nyi Lajos földi maradványainak örök disz­sirhelvet a kerepesi temetőben. Az. örökösnő a székesfővárosi tanácshoz intézett kérvé­nyében kötelezettséget vállal nemcsak arra, hogy a földi maradványokat a vadászi kas­télybői Budapestre a kerepesi temetőbe szál­lítja, de kijelenti, hogy a fővárosi tanács ál­tal fölajánlott, lehetőleg az árkádok átellené­ben jelölendő sírhelyek .fölé díszes síremléket Állíttat ugy Simonyi óbesternek, mint Simo­nyi Lajosnak. Nem hozza ugyan kapcsolat­ba ezzel a kéréssel a végrendeleti örökös, de fölemlíti, hogy 1898-ban a Nemzeti Muzeum számára adományozta Simonyi óbester a lipcsei csata után I. Ferenc József és király­tól kapott diszkardot, két pisztolyt, tarsolyát azt a piros bugyellárist, amely a lipcsei csata alkalmával felfogta az ellenség golyó­ját, IF.£!v neki vnlt JZSllVü. — Kolera Torontálban. Nagybecskere­ken, Nagykikindán, de Torontálmegye apróbb községekben is: Felsőaradiban, Alsóaradí­ban, Kistárnokon, Basahidon az utóbbi idő­ben koleraesetek fordultak elő. Ezért ma Fa­ragó Ödön dr tiszti főorvos intézkedett, hogy ezekről a helyekről Szegedre érkező utaso­kat, amennyiben azok itt maradnak Szege­den, öt napig orvosi felügyelet alatt tartsák. — A szegedi rendőrség krónikája. Balla Zsigmond tizenhatesztendős borfiú egy bé­késcsabai kávéházban volt alkalmazva. A borfiunak tisztességes foglalkozásán kivül volt még egy foglalkozása: a betörés. Kávé­házakba, mulatókba tört be és mindenkor nagyobb összegű pénzt vitt el. A lopott pénz­ből azután ruhákat vásárolt, szépen kiöltöz­ködött és megszökött. Szakáll József dr bűn­ügyi rendőrkapitány ma reggel kiadta a de­tektiveknek Balla körözését. — Csütörtökön éjszaka Budapesten történt nagyobb ékszer­lopás. Virány Sámuel budapesti lakostól egy tizenkétezer korona értékű brilliáns fülbeva­lót mogyoró nagyságú brilliáns kővel ellop­tak. A budapesti államrendőrség távirata pénteken reggel már itt volt Szegeden, hogy nyomozzanak a tettes után. A rendőrség el­sősorban a zálogházakat veszi sorra. — Aradról -s Temesvárról több megkeresés ér­kezett pénteken a szegedi rendőrséghez. A két közeli városban a téli jószáglopásokon kivül a keréklopások sportja kezd divatba jönni. Aradon tegnap három, Temesvárott szintén három biciklitolvajlás történt. Az a véleménye a két város rendőrségének, hogy a tolvaj lásokat szervezett banda követi el, a lopott bicikliket azután vidéki városokban elzálogosítják. 2207 U-R-A-N-E-A MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ Kállay-(Hid)-utca, Holtzer-(M:1hé)-paleta. Telefon 87 MŰSOR: Szombaton és vasárnap 1. Olasz tisztek lovas-gvakorlata, sport felv. 2. A vásott gyermek, bohózat 3. Isteni gondviselés, dráma 4. Gyula bácsi kísérlete, bohózat 5. Éjjel az erdSn. deáma 6. A furcsa végrendelet, vígjáték 7. Tripoliszi események, legújabb képek a g> török—olasz háborúból. Minden délután V46 órakor gyermekelőadás. Az előadások kezdete hétköznapokon d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasár és ünnepnapokon délután 2 órától 11 óráig folytatólagosan. Jjs Helyárak. Fentartott hely 1 kor., 1. hely 80 fill., fe, H. hely 60 fill., IH. hely 30 fill. Gyermekeknek I. hely 40, II. hely 30, III. hely 20 fill. Katonák őrmestertől lefelé II. hely 30, HL hely 201111. iMfflMIIMMMlüMi llllsllllsllllslill ÜM llíIMEil iiiBííiiaiMítii x Az első kerületi városatyaválasztás. Az igazoló választmány péntek délutáni ülé­sén elhatározta a választmány, hogy a Ma­rosvásárhelyre költözött Hamza Géza tör­vényhatósági bizottsági tag helyét az első kerületben betöltik. A választmány megke­reste a polgármestert, hogy a választás ki­irása iránt intézkedjék. x Jóváhagyott választás. A kilencedik ke­rületi városatyaválasztás ellen Sóreghy Má­tyást, az egyik kisebbségben maradt jelölt kifogásokat adott be és arra kérte az igazoló választmányt, hogy Bokor Károly megvá­lasztását semmisitse meg és őt igazolja meg­választott törvényhatósági bizottsági tagnak. Kérése indokolásául előadta, hogy a válasz­tási elnök Bokor Pál polgár mesterhelyettes, a megválasztott Bokor Károly fivére volt, az ő választóit nem engedték a választási helyi­séghez, az ellenpárt választói a tanító laká­sán mentek keresztül, a helyettes elnök Boé kor Károlynak korteskedett, § választóitól elvették a szavazólapokat azokat kijavitot­ták é§ a választási helyiségben is kortoeked. tek. A megejtett vizsgálat a vádakat alapta­lanoknak találta, dé egyben konstatálta azt is, hogyha á Söreghy által kifogásolt szava­zatokat az ő javára számitják, akkor is a leadott ötszáz szavazatból legfeljebb százöt­ven jut a részére és igy még ebben az eset­ben sem lett volna megválasztható. Mind­ezeknél fogva az igazoló választmány pén­teki ülésén a kifogásokat elutasította és vég­leg igazolta a választást. Középiskolát uégzett fiuk tanoncul fizetéssel felvétetnek a Délmagyarország nyomdájába n. SPORT $ A Ferencvárosi Sport KInb Szegetlen­A sok bajnoki mérkőzés után vasárnap ba­rátságos mecset játszik a SzAK. Ellenfele a jóképességü Ferencvárosi Sport Klub. lesz, mely csapat a II. osztályban játszik igen szép eredmény nyel. Ez a budapesti csapat már járt Szegeden. Akkor a SzAK-ot 4:0 arányban verte, amely eredményt azonban csak erősebb játéka által érte el. Tekintve a SzAK. kitűnő formáját nem bogy nem bí­zunk a F. S. C. győzelmében, de mi a SzAK. egy, vagy két gól differenciás győzelmét tip­peljük. A mérkőzés kezdete délután félhá­rom óra. Helyárak a rendesek. A bécsi lóversenyévad meghosszab­bítása. A bécsi kereskedők és iparosok nem­rég azt indítványozták a Jockey Klubnak, bogy hosszabbítsák meg a kereskedővilág ér­dekében a bécsi lóverseny-évadot. A Jockey Klub hajlandónak is mutatkozott a meetin­gek meghosszabbítására, de most ezt a ter­vet — mint Bécsből jelentik — komoly ve­szedelem fenyegeti. Az osztrák kormány ugyanis nemrég törvényjavaslatot nyújtott be, amelyben a bookmakerfoyadások meg­adóztatását és a totalizatőr-adó emelését cé­lozzák. Ha ez a javaslat törvénynyé lesz, ngy ez nemcsak megakadályozza a meghosz­szabbitási tervet, de a verseny-szezon meg­kurtítását fogja eredményezni. Ezért nemrég a szezonmeghosszabbitás előmunkálatait vég­ző bizottság ülést tartott, amelyben megbe­szélték, miképen foglalhatnak hathatósan ál­lást a törvényjavaslat ellen, mely azt ered­ményezné, bogy a Jockey Klub a hatvanöt napos szezont negyven versenynapra redu­kálná. Színház :: Feketesas - utca, uj Wagner-palota. MŰSOR: Szombaton és vasárnap 1. A német hadiflotta, természeti felvétel 2. Szerelemből lett kötéltáncos, humoros 3. Lenke kertje, humoros MŰSORON KÍVÜLI SZÁM: Éü@ dráma 3 felvonásban. Asta Nielsen a főszerepben. Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9 órakor, vasárnap délután 2-től este 11.-ig. Helyárak : Páholy-ülés 1 kor. I. hely 70 fill. II. hely 50 fill. IH. hely 30 fill. Katonák, diá­kok és gyermekek: páholyülés 50fill. 1.hely 30 fill. H, hely 20 fill. Hl, hely 16 fillér. K neiy JLt> nner. 2109 "sT K5WWWK A temesvári zálogos gyilkosa. (Saját tudósítónktól.) Balázs István, Lö­winger Ferenc temesvári zálogháztulajdonos gyilkosa november huszadikán és huszon­egyedikén kerül a temesvári királyi törvény­szék esküdtbirósága elé, hogy véres tettéről számot adjon. Virág Béla dr törvényszéki elnök, aki Balázs István ügyében elnökölni fog a büntető perrendtartás szabályainak megfelelőleg ma maga elé kisértette Balázs Istvánt, akit két fegyveres börtönőr vitt át a fogházból Virág dr elnökhöz. Virág dr elnök -megmondotta Balázsnak, hogy ő lesz a tárgyalási elnök, majd meg­kérdezte van-e valami olyan előterjeszteni valója, ami ügyének bármily irányban is va­lamilyen fordulatot adhatna. Kiván-e oly dol­gokat felhozni, amiket eddig még nem em­iitett, akarja-e a vizsgálóbíró előtt tett vallo­mását módosítani, vagy akar-e vallani? Balázs István az elnöknek eme kérdéseire igy felelt: — Azt a vallomást, amelyet a vizsgáló­bíró előtt tettem, teljes egészében fentartom. A hegedűtokot a benne levő ékszerekkel együtt a Lőwinger-féle zálogház kapujában találtam. Én Lőwinger Ferencet meg nem öl­tem. Én ebben az ügyben ártatlan vagyok. Balázs Istvánt a kihallgatás után ismét visszakísérték cellájába. A tárgyalás iránt városszerte óriási érdek­lődés mutatkozik. A tárgyalásra csakis be­lépőjegygyel lehet majd bejutni. Virág Béla dr törvényszéki elnök a tárgyalóterem szűk voltára való tekintettel összesen csak száz jegy kiadását határozta el. Miután azonban a tegnapi nap folyamán még számosan je­lentkeztek jegyért, Virág dr elnök a kiadandó jegyek számát száztiz darabban állapította meg. Ez még korántsem kifejezője annak az érdeklődésnek, amely a tárgyalás iránt meg­nyilvánult, viszont azonban több jegynek ki­adása a szüik teremre való tekintettel telje­sen lehetetlen. A jegyek mind elfogytak s ma már egy belépőjegy sem volt kapható. § Potocki gróf gyilkosa megszökött. Stanislauból jelentik: Az itteni fegyházból a mult északa megszökött Sicinski Miroslow, gróf Potocki galíciai helytartó gyilkosa, akit az esküdtszék akasztásra itélt. Reggelre kel­ve a cellában csak a másik rabot találták, az ukrajnai gyilkos diáknak nyoma veszett. Képzelhető, milyen nagy lett a megdöbbenés

Next

/
Oldalképek
Tartalom