Délmagyarország, 1913. június (2. évfolyam, 126-150. szám)

1913-06-01 / 126. szám

Szerkesztőség Kárász-utca 9. Telefon-szám: 305. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K24 - félévre . . K 12­negyedévre K 6-— egy hónapra K 2­Egyes szám ára 10 fiUér. ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28-— félévre . . K14.­negyedévre K T— egy hónapra K 240 Egyes szám ára 10 fiitér. Kiadóhivatal Kárász-utca 9. Telefon-szám: 305. Szeged, 1913. li. évfolyam 126. szám. Vasárnap, junius I. Redl ezredes esete. A mozidrámák hajmeresztő, hát­borzongató és élére állított helyeztei, mik ahhoz a borzálomhoz képest, amelyet Redl ezredes tragikuma váltott ki az emberek­ből. Egy megrázó erejű, megsemmisítő ha­tású tragédia zárójelenete, ami a bécsi Klomser-szál'lóban Redl ezredes, három rang és bajtársa, valamint a hadbiró között lejátszódott. A revolvergolyó, melyet az áruló ezredes az agyába röpitett, csak a pont, egy nagy pont ezen zárójólenet után. Efy nagy pont, amely után nem következik semmi a tragédia hősére, ő befejezte di­csőnek indult, de dicstelenül végződött pá­lyafutását. Egy fényes, a legfényesebb ka­tonai karrier tört ketté. Hadtestparancs­nok, hadseregfelügyelő lehetett volna be­lőle, vagy még annál is magasabb rangú állást is tölthetett volna be. Ez azonban ránk nézve teljesen érdektelen. Minket az a kép érdekel, mely a gyil­kos revolvergolyóval egyidejűleg villant meg előttünk, minket azok a tanulságok ér­dekelnek, amelyek ebből a rémséges eset­ből levonhatók. Egy háborút kétszer lehet elveszí­teni. Először még a háború kitörése előtt, másodszor a háború folyamata alatt. Már vesztett háború, ha a hadsereg fölvonulási terve, ordre de batailleja az ellenség kezei között van. A vereségnek már csak effek­tuálása — s ez a második elvesztése a há­borúnak —- az összeütközés alkalmából megy végbe. Szörnyűség még csak elgon­dolni is, mi történik velünk, ha tavasszal csakugyan kitört volna köztünk és Orosz­ország között a háború! Mert hiszen Redl ezredesnek még a háború folyamata alatt is módjában állott volna a legminuciozu­sabb részletességgel kidolgozott terveket orosz kézre játszani. Gondoljunk csak vissza, mennyire el­szörnyüködtünk, mikor arról értesültünk, hogy a török vezérkar tele volt árulókkal, akik minden haditervet eladtak a bolgá­roknak. Nem mondtunk-e mindnyájan szörnyű ítéletet a törökök fölött? Nem mondtuk-e mindnyájan, hogy az olyan nemzet, melynek ilyen fiai vannak, nem ér­demel különb sorsot? Szabad-e ilyen rém­ségesen komoly órákban önmagunkkal szemben kevésbé szigorúaknak lennünk? Az erkölcsi züllöttségnek milyen meg­döbbentő képe tűnik elénk, ha azt kell lát­nunk, hogy ime az a vasfegyelméről hires hadseregünket, hadseregünk elitejének az elitejét: a vezérkart is kikezdte. A vezér­kar a hadsereg esze. Képzettség, tehetség, ész, becsület és jellem kvalifikálnak a ve­zérkarba juthatásra. S ime! . . . Hacsak egy Redl lett volna a hadse­regben, kinos incidensnél, kellemetlen epi­zódnál nem volna egyéb az egész eset. Saj­nos azonban, arról van szó, hogy Redí­nek nem is egy, hanem sok a társa az áru­lásban. írják, hogy az áruló ezredes ho­moszekszuális hajlamú volt. De hát a töb­biek is valamennyien azok? Az egyenesen hihetetlen. Nem a homoszekszuálitás ma­gyarázója ennök az árulásnak. Azt hisz­szük, nem tévedünk, ha ennek lelki rugóit másutt keressük. Vegyük csak az életet ugy, ahogy van, a maga prózai ridegségében. És ál­lítsuk csak bele Redl Alfréd ezredest ebbe a. komoly, prózai életbe. Aki a katonai pá­lyára adja magát, jegyességre lép a nyo­morúsággal, még pedig a cifra nyomoru­sággal, az régóta közkeletű frázis. Azaz nem is frázis, hanem szomorú igazság. A pályáját mindenféle adóssággal kezdő alantas tiszt egyetlen reménye, hogy az aranygallérral járó magasabb fizetéséből majd törleszti fiatalkori adósságait. S mert a hitelezőknek ugyanaz a reményük, nem önmaguknak, hanem a hitelezőknek lépnek elő a tiszt urák, nekik maguknak az előléptetésből csak a külső disz és az azzal járó nagyobb terhek és nagyobb társadal­mi igények jutnak. Egyik-másik közülök tehetségénél és L'art Pour L'art. Irta: Ignótus­1. A tenger szürkéskék volt, üdítő, -elanda­lító, mint a hajnali félálom. A délelőtti nap •arany fénye oly 'könnyű 'lábbal járt hullá­in atin s e hullláímoik is oly lágyan s .fieccsemés nélkül fodrozódtak, mintha vizük megaludt volna. A vízzel s fény nyel pgyüttrezgő levegő szinte láthatóan perdült vissza- az égbe, sza­kasztott, mint a liogy ugyancsak hajnali fél­álmában szökött az 'ember llekeringőzmi a lép­csőn s fölröpködui a mennyezetig. Egy fiatal festővel ültünk a' hajó hídján, a sehevenín­gení partot néztük, s képekről beszélgettünk. Lelkesen beszélt, családi bensőséggel. Igy beszélhet egy Habsburg ötödik Károlyról, Németalföldről' és Spanyolországról. De én hirtelen megszakítottam. S azt kér­deztem tőle: — Nem toldja, járt-e Byron Hágában, s ha igen: az ő idejében Hágában volt-e már a Rembrandt Saul és Dávid képe? — Nem tudom, — csodálkozott ő. — De miért kérdi? — Megmondom, — feleltem. — A milket most oly szépen kifejtett, ha nem is ily szé­pen, rle neon 'egyszer kifejtettem magam is. S nem is mi találtuk kii, sem magai, sem én. Épp 'oily (közhelye már az értelmes aestheti­káiniak, miint a milyen volt a régi értelmetlen­nek az az ostobaság, hogy minden képnek egy-egy eszmét- kell képeznie. iDehogy Ikiell. L'art pour l'art! lA festő nem novellista. Nincs (köze egyébhez, mint sz-inhez, fényhez, árnyékhoz és vonalihoz, s nem is mond egye­bet, mint szint, fényt, árnyékot és> vonalat. Foltokat >raik egymás mellé, viszonyít egy­máshoz, old fel 'egymásba, s ez éppen elég egy életre, egy embernek s egy művészi mes­terségnek. Novellát. írjanak a novellisták, s eszmékkel' ám vesződjenek a filozófusok. 'Ez igy van — .azaz dehogy .is van igy. Mert én, ha festő vagyok, megtehetem, bogy ne akar­k jalk többet mondani, mint szint és fényt és árnyékot 'és vonallat. De csak a magam száját foghatom he, nem .a színét, a fényét, az ár­nyékát, a vonalét. A világ nem néma, s mín­díen (beszél benne, öt, hat, (hét nyelven, már ahány érzéket meg tud állapítani a tudo­mány. Láttunk-e valaha fényt, árnyékot, szint vagy fonalat, -a. mi nem volt egyéb, mint fény, árnyék, szín vagy vonal, s nem mon­dott semmi többet, mint hogy ő fény meg árnyék, meg szín, meg vonal? IS ha nem te­szek egyebet, mint hogy lefestem -egymás mel­lé a violaszint, indigót, 'kéket, zöldet, sárgát, narancsot, vöröset, iáikkor sem pusztán hét szint jelent ez, hanem, hülyitsem bár él ma­gamat mesterségesen, -akkor 'is szivárványt jelent, s aikkor .is gondolok mellé valamit. I Könnyű nektek azt mondanotok: ne láss ezen PalaisdeDanse fővárosi mulatóhely, Deák Ferenc-utca 28. sz. Junius hó 1-én : nagy megnyitó előadás. Fellépnek 15 elsőrendű nemzetközi ének- és tánc attrakciók, n 111 Mf|D!i Szabad bemenet. Cigányzene. Bufíet! Szolid kiszolgálás lijlkor. Előadás Után: DrILL IvInDiLi Szolid árak. Uj vezetés Uj bérlők. Fővárosi berendezés. Kezdete 10 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom