Délmagyarország, 1942. augusztus (18. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-01 / 173. szám

toommt 1942. augusztus 1. XVlIievf. 113. sz. Ára 10 fillér Havonta 2.50, ne«»iiea<wr<; i.zo p KERBSZTENY POLITIKAI NAPILAP Mmt élcsapaloü ISO kilométer mdijen bcnuomulíak Itánkáias clOfcrcbc Timosenko a visszavonulás beszüntetésére adott parancsot — Harmadízben bombázták Birminghamet Száz és száz a| német repülőtér a nyugati erödvondlaHban A másodi/k frotit körül megindult "ajtóvita alábbhagyott, miután az angolszász propaganda alapos rek­aromql beharangozta az inváziót, a J/oiet hadvezetőség pedig nyilván, °Sry lehűtse kissé a. felajzott angol Szasz kedélyeket: fellebbentette az /retleges invázió elhárítására tett hatalmas előkészületek fátyolát, — Je®linben ugyan nem tagadják, továbbra is a legnagyobb ér J,eklődéssesJ viseltetnek a második b°nt ügye iránt. Ottó von Heyde­ryknek a Reggeli Magyarország fámára adott jelentése szerint amit berlini katonai kö­az általános hadihelyzetről jT/danak, végül a második front Résének taglalásába torkollik s a ,] 'helmstrtassen is változatlan ér­mutatkozik a kérdés iránt, úítal - " .,atban a feltűnő változással kapcso­lt «n hogy a brit sajtó legújab­j - nem foglalkozik a második J?ot Problémájával és az angol­tó^2 Politikai világ is igyekszik ^/kzatos hallgatásba burkolózni, a ^ jjbelmstrasse nem hajlandó érté­t 0 állásfoglalásra, sőt kifejezet­" nidöntetlenül kívánja hagyni - fi kérdést, vájjon e tünetek jő­e n felismerésekre és a valóságban ^ °kerező okokra vezethetők-e visz­j).a' vagy pedig jelentőségük csu­éN 11 ^ktikai-e, mely utóbbi esetben Pan elködösítési szándéknak mi­a brit ga-tó magatartása. A 8b"nelmstrasse álláspontját végül iák falják össze, hogy kivár­to' kiképpen alakul a második fll Problémája. 'haladéktalanul kifejteni, valami harmadik front felállítására — fő­ként a megszállott országokban. Ennek, mint tisztára utópisztikus kombinációknak még a lehetőségét is elutasítják a Wilhelmstrasse il­letékes körei és hozzáfűzik, hogy a híresztelésekben említett perek egy­szerűen Csak az illető országok ha­tóságainak megszigorított éberségé­re vezethetők vissza. A kaukázusi front szó a következő: halál le' •Győzelem vagy léqiháboru A nyugati légiháború során a Né­met Tí értesülése szerint a péntek­re virradó éjszaka német repülőgé­pek a brit fegyvergyárakat bom­bázták gyújtó- és robbanóbombák­kal. Londonban két éjszakai légi­riadó volt. Egyiptomban Kairót bombázták a tengelyrepülők. Az NST arról ad hírt Berlinből, hogy Harris angol repülőtábornagy beszédét, amelyben parancsot adott, hogy mostantól fogva egyre növek­vő mértékben bombázzák a német polgári lakosságot, berlini politikai és katonai körökben nem veszik ko­molyan, de a beszéd éles állásfogla­lást váltott ki. Katonai körökben kijelentették, hogy Harris nagyban­gú bejelentésein csak mosolyogni lehet, a Wilbelmstrassen azonban határozottan hozzáfűzték, bogy miután az angolok felismerték, hogy ezt a háborút fegyveres erő­vel és becsületes harccal nem tud­ják megnyerni, most egyik vezető emberük nők és gyermekek legyil­kolására hivja fel őket. Harris légi­tábornagy saját beismerése szerint most már nem visel háborút, hanem közönséges gyilkosságot folytat Német részről ezt a beszédet nem felejtik eL t Hormodilc front ? 3e) f-iben megjelent péntek déli W Sében Heydebreck arról ír, f0| y a második front kérdéséről Wz° tárSyalásokba most egy új Zanat kapcsolódik bele, mégpe­áljj-a „harmadik front? fel­asának gondolata is felmerült *4ol SOndolat több országban folyt ? SzÚ8z mesterkedések hírére ke­<ü>ö, e a külföldi érdeklődésbe. Az J| ®zóló vitákba belekapcsolódott büntetőpereknek a bire, pél­^u'g«.rliában, amelyekre nézve ijtyeV 8Z o! dal ról azt a feltevést *s«!aé 'Bk kelteni? hogy az ilyen tnjj,. nyek annak az előjele, hogy a % úmzmus egy második front leg^^ésének pillanatában a e°sebb tevékenységet fogja A keleti harctér eseményei közül természetesen a Kaukázus előterébe elérkezett harcok állanak az érdek­lődés középpontjában, minthogy a többi frontszakaszok meglehetősen eseménytelenek és csupán a szovjet betörési kísérleteinek víbz* szautasítására szorítkoznak­A hadi jelentésekből kitűnőleg a Eosztovtól délre folyó üldöző har­cok folyamatosan haladnak, ha a földrajzi pontokat nem is lehet kö­zölni. Másik támadási irányként kezelik azt, amely elérte Proletar­szkaját s azzal, hogy ezt egészen külön taglalják, alighanem azt jut­tatják kifejezésre, hogy ezt a táma­dást inkább délkeleti irányban szán­dékoznak folytatni — amire okot szolgáltathat a több tavon keresztül vezető Manios folyó felső folyásá­nak különleges alakulása is — úgy. hogy ez a támadási vonal végered­ményben a kalmük és a kirgiz szteppéken keresztül Asztrachán fe­lé irányul.. Ez a támadás lehelővA tenné annak az összeköttetésnek a megszakítását is, amely a Szovjet kaukázusi és volgai frontja között a Káspi-tengeren át még elképzelhe­tő. A közvetlen vasúti összekötte­tés a két szovjet front között ko­rábbi német közlések szerint már napok óta nem működött a német légihaderő romboló támadásai kö­vetkeztében, most pedig Proletar­szkája elfoglalásával végérvényesen megszakadt. . A szovjet Hadvezetőség mindent elkövet, hogy a fetarihatatlan né­met előretörést megállítsa. A szov­jethadsereg hivatalos lapjának, a Vörös Csillagnak közlése szerint — jelenti az NST - Sztálin kiadta a parancsot, bogy a vörös hadsereg n€m hátrálhat, tovább. Sztalm ren­delete szerint minden katona és minden tiszt köteles a végsőkig ki­tartani. A Sztálin által kiadott jel-'ellenállásra. Német hadijelentés A véderő főpa-Berlin, julius 31, rancsnoksága közli: Német, román és szlovák csapa­tok átlépték a Don alsó folyását 250 kilométer szélességben és szétverték az ezen a szakaszon védelemre beve tett ellenséges erőket Gyorsköteié keiink és a gyalogság előcsapatai, va­lamint vadászbadosztályok szorosan sarkaiban vannak a teljes menekülés­ben levő, rendetlenül visszaözonlö el­lenségnek és már most több helyen átkaroló üldözéssel a további vissza­vonulást megakadályozták. A német támadó hadsereg éle 180 kilométerrel áll délre a DontóL — Salck fontos vasuti csomópont­ért péntek reggel óta folyik a harc. Egy gyaloghadosztály elfoglalta Kus­csevszkáját. A nagy Don-kanyarban német és rontán csapatok átvetették az ellen­séget a folyón. Olasz kötelékek a pán. célosoktól * támogatott helyi jellegű szovjet támadásokat, véres veszteséget okozva az ellenségnek, visszaverték. A bezárt ellenséges erők kitörési kí­sérletei, valamint a szovjet lehermen­eredménytelenek harcokban az el­tesitő támadások maradtak. Ezekben lenség csütörtökön 63 páncélost vesz­tett — Rzsev környékén erős bolsevista támadásokat részben ellenlökésekkel kivédtünk, ezek során negyven pán­célost lőttünk ki. A volchovi szakaszon és Lenin­grádnál meghiúsultak az ellenség he­lyi jellegű előretörései. A Szovjetnek a Néván megkísérelt áttörésnél hét ha­jót megsemmisítettünk. — Egyiptomban a német harcire­pülőgépek julius 30-ára virradó éjsza­ka Kairó környékén bombáztak több repülőteret nehézméretü bombáikkal. A gépcsarnokokban és a tartálytele­peken több nagy tüz keletkezett, A sűrűn egymás mellé állított repülő­gépek közé becsapódott telitalálatok súlyos pusztítást okoztak. — A péntekre virradó éjszakií a légi haderő nagy erőkkel Ismételten támadta Birmingham katonai fontos­águ célpontjait. A pénteken, a kora hajnali órákban végrehajtott felderí­tés sok kiterjedt tüzet észlelt. (MTI) Sztálingrád veszélyben Róma, júliíTs 31. Az NST jelenti: grúd—moszkvai vasútvonalat elvág­A tengely csapatok elérték a Ku- ták. ban-folyót, jelenti a „Popolo di Ro- Egy másik' néniét hadseregrész ma? pénteken reggel. Az elmtjlt 24; délnyugatra, Sztálingrádtól délre órában a német csapatok tekinté- lépte át a Dont és egyesült a Don lyes előnyomulását értek el Szta- déli oldalán harcoló német egysé­lingrad irányában is. A Don-folyót gekkel. Sztálingrád ezzel az újabb Bacsaliouál, északnyugatra Sztálin- előuyomulással minden oldalról ye­grádtól, átlépték és ezzel a sztalin- szélyeztetve van. A szovjet hivatalos lapjának felhívása a bolsevista katonákhoz ;'Amszterdam, július 3t. Német TI jelenti: Az levesgtija, a szovjet hi­vatalos lapja az angol hírszolgálat jelentése szerint a következő sza­vakai hívja fel a szovjetcsapatokat >Minden további visszavonulás mostantól kezdve tilos. Nektek har­colnotok kell, míg csak lélegzeni tudtok, amig járni tudtok és kezetek a fegyvert még tartani tudja, tün­dén Mpalattnyi földet a végsőkig védelmezni kell« (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom