Délmagyarország, 1916. május (5. évfolyam, 102-128. szám)

1916-05-02 / 102. szám

DÉLMA Szerkesztőség Kárász-utca 9. Telefonszám: 305. Egyes szám ára 10 fillér. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K24-— félévre . . K 12-— negyedévre K 6-— egyhónapraK 2 — ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K28-— félévre . . K 14._ negyedévre K T— egyhónapraK 2-40 Kiadóhivatal Kárász-utca 9. Telefonszám: 81. Egyes szám ára 10 fillér. u £3 é Szeged, 1916. em-w v- évfolyam 102. szám. Kedd, május 2. i - • - --* LEGÚJABB. LUQAíNOi Milán ói jelentés szerint a Dóm-téren számos letartóztatás történt az éjjel, mivel röpiratokat osztogattak, amely­ben a sürgős békét követelik. Az Avantit elkobozták, mert szintén a béketárgyalások megkezdését sürgette. ZÜRICH: A szerb szoeiálista képvise­lők íelszóiitották a kormányt, hogy azon­nal kezdje meg a monarchiával a béketár­gyalásokat, térjen vissza Szerbiába és mentse meg, ami még megmenthető. ZÜRICH: A francia kamara hadügyi bizottságában kérdést intéztek a hadügymi­niszterhez, lesz-e még egy téli háború. A hadügyminiszter azt válaszolta, hogy a fe­lelet erre vonatkozólag a szövetségesek ha­ditanácsának határozatában megtalálható. Reméli azonban, hogy nem fogják a francia hadsereget harmadik téli háborúnak kitenni. LUGAiNO: A Corriere della Sera je­lentése szerint az Etsch völgyében heves ágyuharc folyik. Az osztrák-magyar had­sereg offenzíváját várják. BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: Gerardot, az Unió berlini nagykövetét, a császár kihallgatáson fogadta a főhadiszál­láson. A nagykövet ezután visszautazott Berlinbe. BERLIN: A „Frankfurter Zeitung" je­lentése szerint Townsend tábornoknak, Kut­el-Amara védőjének a törökök megenged­ték, hogy viselhesse kardját. A Frankfurter Zeitung főleg abban játja Kut-el-Atnara el­foglalásának jelentőségét, hogy nagy török erők szabadulnak fel. HÁGA: Az antant ujabban a szerb csa­patok átszállítására a larissza-papopuliszi­vonalat követeli az athén-pireuszi-vonal he­lyett. Görögország ezt a követelést is vlsz­szautasitotta azzal, hogy a vasútvonal át­engedését Németország a semlegesség fel­adásának tekintené. KOPENHÁGA; Dublin sokat szenve­dett az^ágyuzástól. A forradalmárok az ut­cán felborított kocsikból barrikádokat emel­tek, számos épületet még megszállva tar­tanak. AMSTERDAM: A kormány-csapatok öublin körül kordont vontak, hogy a vá­rosba senki be ne juthasson. Londonban az ir forrongás és a védkötelezettség bonyo­dalmai miatt válságosnak ítélik meg a hely­zetet. Attól félnek, hogy a kormány meg-1 bukik. Az unionlisíáik negyven sázaléka ek­kor ellenzékbe menne át. Ka a liberálisták kerülnének hatalomra, akkor a béke-áram­lat jutna érvényesülésre. ATHÉN: A kormány azon bejelentése, hogy a vasútvonalat nem engedik át, a szer­bek között nagy elkeseredést keltett. Hang­súlyozta a kormány, hogy Görögország ön­maga intézi sorsát. A hivatalos körök tá­mogatásával katonai ligát alakítottak, amely az antant eröszakoskadásai ellen erősen állást foglal. BÉCS: A német vámunióról folyó gaz­dasági tanácskozás eredménnyel járt. Ber­íinben közös tanácskozás lesz, amelyen a részletkérdéseket fogják megbeszélni. Qcves Qommeon. Német repülők Verdun körül a francia csapat­állásokat bombázták. — BERLIN, május 1. A hagy főhadiszállás ti: A nyugati harctéren a helyzet álta­lában változatlan. A Mort Homme magaslaton tegnap is heves harc folyt. Repülőrajaink Verdimtől nyugatra és délre bőségesen dobtak bombákat az ellen­séges csapatállásokfia. Nyentől keletre légi harcban lelőttünk egy francia kétfedeiüt; a bennülök meghal­tak. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. Az Adamello-szakaszon visszavertük az olaszok támadását. BUDAPEST, május 1. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) Az olasz harctéren a helyzet változatlan. Az Adamello szaka­szon csapataink az ellenség támadásait, a melyek főképen a Fargorida-szoros ellen irányultak, az aipinik tekintélyes vesztesé­gei mellett visszautasítottuk. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Az Unió hadüzenete el­halasztja a békekötés lehetőségét. — Angol lapvélemény az amerikai­német viszályról. — }{opcnhágn, május 1. A Labour Leader, az angol' szervezett munkásság lapja, a kö­vetkezőket irja: Wiilsonnak Németország­/ioz intézett) ul'tiimátulrnszetrü ijegyzélklít, az úgynevezett hazafias .sajtónk, a mi első győ­zelmünkként ünnepli. Ezzel azonban rossz szolgálatot tesz az országnak és szövetsé­geseinknek. Asquitlh ,a béke egyetlen .feltéte­liének legutóbb a porosz m i:li,t amist a hatatom megtörését mondta és a közvéleménynek ez ellen nem lehetett kifogása. De figyelmeztet­nünk .kell a kormányt, hogy akkor egyedül .ezt a célt kell szem előtt tartania és nem szabad meUékutakra térnie, még ha azok ön­ként kínálkoznak is. Ha már most azt vizs­gáljuk, hogy az Uniónak ah óborába való beleavatkozása közelebb jiuttaná-e a négyes szövetséget céljához, ugy azt kell1 látnunk, hogy erre a legkisebb reményünk sem lehet. Az Unió hadüzenete csak az ujabb bo­nyodalmak hosszas sorozatának kezdetét jelentené és a békekötés lehetőségét ismét elhaiasztaná. Almikor tehát azt látjuk, hogy külügyi hivatalunk hivatalos megbízottijai az Egyesült-Álíaimokbain minden erejükkel azon dolgoznak, hogy Wilsout a Németországgal való szakításra bírják, joggal kételkedhe­tünk a miniszterelnök szavainak őszintesé­gében. A védkötelezettség kérdéslében a kor­imáay nem bírt megegyezni, aimi egyet je­lent azzal, hogy legközelebb már minden nős férfinak is a frontra kell majd menni. Akik hazájukért ontják vérüket, valóban ímegérde­lmélmé(kl, Ihogyj vezető köreink szándékaik felől' felvilágosítsák őket. A legkevesebb, a mm-

Next

/
Oldalképek
Tartalom