Délmagyarország, 1911. június (2. évfolyam, 124-147. szám)

1911-06-01 / 124. szám

1911 II. évfolyam, 124. szám Csütörtök, junius 1 Központi szerkesztőség és kiadóhivatal Szeged, 1' (=• Korona-utca 15. szám cn Budapesti szerkesztőség és kiadóhivatal IV., c=s Városház-utca 3. szám c=3 ELŐFIZETÉSI AR SZEGEDEN: egész évre . R 24— félévre . . . R 12'— negyedévre. R 6-— egy hónapra R V— Egyes szám ára 10 fillér ELŐFIZETÉSI AR VIDÉKEN egész évre . R 28'— félévre . . . R 14-— negyedévre . R V— egy hónapra R 2'40 Egyes szám ára 10 fillér TELEFON-SZAM: Szerkesztőség 305 cra Kiadóhivatal 836 Interurbán 835 Budapesti szerkesztőség telefon-száma 128—12 Rósa Izsó. Megtörtént, amit napok óta lázas izgatottsággal várt a város, Szeged első országgyűlési képviselőválasztó kerülete jelöltet kapott, még pedig olyan jelöltet, akinek neve közbecsülésnek örvend az egész országban, aki minden bizonynyal küzdelem háborúsága nélkül szerzi meg a győzelem babérját, amelyen rég túl­nőtt és aki mindenkinél nagyobb mél­tósággal és jogosultsággal képviselheti Szeged első kerületét az ország házában. Hosszú purparlék, viták és tanácsko­zások az előzményei annak a ha­tározatnak, amellyel a nemzeti mun­kapárt végrehajtó bizottsága ma ugy döntött, hogy a jelöltséget a párt nagynevű, érdemekben gazdag, közéleti munkásságban fáradhatatlan elnökének, Rósa Izsó dr-nak ajánlja föl. Ha a végrehajtó bizottságon múlott volna, Rósa Izsó minden más kombinációt meg­előzően az egyetlen és kizárólagos jelölt, de ismert szerénysége, amellyel mindig csak a munkát kereste, párt­jának rajongó szeretete, amellyel azt minden rázkódtatástól féltette és őt még képzelgésekre is ragadtatta, ez­ideig útját állották annak, amit első sorban, legszívesebben óhajtott, sürge­tett a város egész polgársága: hogy ne csak mint elnök, hanem mint or­szággyűlési képviselő is pártjának élére álljon. Hogy Rósa Izsó jelöltsége mennyire a lelkek mélyén élt, mindennél jobban bizonyítja az, hogy a párt vezérei egyetlen jelölt személyében sem tudtak egyhangúlag megállapodni, hogy minden kombináció elejtése után újra és újra az ő személyéhez tértek vissza, hogy Jászai Géza, Gaál Kálmán és Back Bernát sorba kérték, kapacitálták, hogy a jelöltséget elfo­gadja és hogy ehez a kérelemhez a végrehajtó bizottság a legtökéletesebb egyhangúsággal járult. Jobban választani, jobban jelölni nem tehetett. Igaz, hogy az uj föladatkörrel a közéleti munkával amúgy is elhal­Uiozott Rósa Izsó uj munkát, uj terhet vállal, tehát olyan dicsőség árán, ame­lyen ő rég túlnőtt, uj áldozatokat lesz kénytelen hozni. Amikor a város pol­gársága elismerésének, nagyrabecsülé­sének és szeretetének ujabb hódolatá­val járul hozzá, azt kéri tőle, hogy vegye kezébe a politikai elvhüség, a liberális hagyományokat öröklő, a nem­zeti munka teljesítésére hivatott munka­párt lobogóját, mert annak küzdelmek nélkül való győzelme egyedül az ő ke­zében biztosított. A munkapárt végrehajtó bizottsága bölcsen döntött. Rósa Izsó nevével a harc tüzébe menni gyönyörűség, győzni mámoros büszkeség. Külföldiek vendégjárása. Az idegenforgalom hazánkban egy idő óta feltűnően emelkedik. Nemcsak külföldi turisták és fürdővendégek jön­nek, a múlthoz képest, jelentékeny számmal ugy a fővárosba, mint az ér­dekesebb vidéki perifériákra. Az idegen szaktekintélyek tanulmányútjain való­ságos célponttá lett immár Magyaror­szág. Messze világrészekből, a kelet és dél ekszotikus tájairól, egymást éri ná­lunk a sok kiküldött tudós, ekszpert és hivatalnok, hogy viszonyainkkal meg­ismerkedjenek, intézményeinken okulja­nak. Legújabban egész testületek érkez­nek látogatóba a magyar testvér-korpo­rációkhoz idegenből, ismerkedni és szo­rosabb kapcsolatba, szellemi közösségbe lépni velük. Mióta kitavaszodott, itt láttuk az európai ércmüvesség leghatalmasab kép­viselőit, minap az olimpiai játékok nem­zetközi vezetőségét; e héten az osztrák vasutasok és hajósok szövetsége, majd a német mezőgazdáké keresett föl; jövő hétre Ausztria kertészei vannak beje­lentve. A közelmúltból friss emlékezet­ben maradt az európai börtönügy és gyermekvédelem kongresszusa, az avia­tika világ-meetingje, a nemzetközi konyhaművészet kiállítása, a török és bosnyák küldöttség látogatása. Örömmel állapithatjuk meg e jelek­ből, hogy a külföld erősen kezdi ha­zánkat kultiválni. Nem vagyunk többé az a közömbös földdarab, mely kivül esik a világ szellemi és gazdasági for­galmán. Államiságunkkal és nemzeti kulturtörekvéseinkkel komoly figyelmet keltettünk világszerte; az emberiség szeme rajtunk van, érdeklődése folyto­nos és egyre növekvő. Mert eredménye­ket produkáltunk, amik az általános kultura szempontjából is komolyan számba veendők. A külföld e jó véleménye rólunk, bizalma és becsülése irányunkban mél­tán fokozhatja önbizalmunkat, jövőre vonatkozó reménységeinket s leszállítja a pesszimisztikus önbírálat komoly je­lentőségét, melynek saját vérünk szo­kott gáncsoló hangot adni a magyar országgyűlési ellenzék padjain. Hányszor vetették már el ott a sulykot hazafias keserűségükben, de felületes Ítélettel, elfogultan az itt folyó munka, elvakultan az elért sikerek irá­nyában. Hányszor jövendölték meg a nemzeti fejlődés különböző állomásain, hogy téves utakon járunk, dolgaink már alapjában elhibázvák: erőink fogy­nak, visszafejlődünk és kikerülhetetlen bukás vár reánk. Holott ugyanakkor egy-egy lendületes lépéssel előbbre ju­tottunk s ugy az alap, mint a belőle sarjadzott élet Magyarország javára tel­jesen bevált. Ha máskép lenne, a kül­föld nem törődne igy velünk; nem sze­rezhetnénk ott folyvást uj és uj bará­tokat, nem némulnának el vagy szelí­dülnének meg irányunkban ellenségeink. De van egy nagy tanúság még, m ely az ujabb vendégjárásból levonható. Ez a koincidencia az idegenek érdeklődése és belső közállapotaink helyreállt nyu­galma közt. Ameddig nálunk egyik válság a má­sikat érte s viszonyaink konszolidálása megakadt: az ellenzéki politika kurzu­sának végzetes emelkedésekor és érvé­nyesülésének meddő érveiben az idegen elem rokonszenve irántunk a fagypon­tig leszállt. Egy hosszú decennium telt el igy, kritikus viszonyok között s a külföld észrevehetőleg elfordult Magyar­országtól. Jóindulatát az uj rend, an­nak inoffenziv szelleme, a nemzeti munka jegyében Való szervezkedése és békés, konciliáns törekvései a Khuen­Héderváry-kabinet kormányzata alatt tudták újra visszahódítani, sőt eddig nem tapasztalt mértékig fölfokozni. Ez üdvös fordulat ime az Ausztria népeihez va,ló viszonyainkat is üdvösen befolyásolja. Az előbbi kurzus, melynek kialakulásában lényeges tényezők köz­jogi harcaink voltak, az osztrák népe­ket szinte elvadította tőlünk. Közel husz évig tartott ez a kölcsönös áldat­lan távolodás egymástól, aminek ká­rát vallották ők is velünk együtt egye­temben. Fél emberöltő telt el csupa viszály és visszavonás közepett. Ez időn át legközelebbi érdektársainkkal egyetlen szíves szót sem válthattunk ; merev és rideg elzárkózásban éltünk kölcsönösen. A feszült helyzet hátrá­nyosan hatott vissza ugy az osztrák,

Next

/
Oldalképek
Tartalom