Délmagyarország, 1912. február (3. évfolyam, 26-49. szám)

1912-02-21 / 42. szám

4 DÉLM AG Y ARORSZÁCi 1912. február 21. után, elmondva azokat az okokat, amikért a mozgalmat megindította. Negyvenhárom évig villongások voltak a zsidóságban és mikor a villongás időnkint megszűnt, közöny és fá­sultság váltotta fel. Meghasonlott, két részre oszlott ma a zsidóság. Egyik része a világos­ságtól is óvja vallását, elzárkózik, de teljesiti házafiui kötelességét is. A másik szorgalma­san dolgozik az ország érdekében, de vallását is megőrzi. A magyar zsidóság tehetetlenül, rezignáltán nézi ezt az állapotot. Az orto­doksz, neológ, statusquó hitközség iskolái be­zárulnak, a rabbik alamizsnaszerü fizetésből élnek. Ennek meg kell változnia. Klein dr azzal fejezte be beszédét, hogy a felekezet érdekeinek megvédése csak a belső konszolidáció utján lehetséges. Ez után fel­olvasta a határozati javaslatot, amelynek öt pontj a van. Az elsőben megokolva kimond­ja, hogy ciz izraelita vallásfelekezet egysé­ges és oszthatatlan és senki által sem bont­ható semmi cimen sem két vagy több feleke­zetre. Elhatározzák ennélfogva, hogy ez ala­pon még ebben az évben a hazai izraelita hit­községek kiküldötteiből álló nagygyűlést tar­tanak, melynek föladafá legyen, hogy meg­legyen a felekezetben az egyetértés és a béke helyreállítására minden intézkedést, hogy az­tán az ily módon a bevett izraelita vallás­felekezetet az ország törvényei szerint meg­illető önkormányzatot egységes alapon bizto­sítsák. Az országos értekezlet e határozat vég­rehajtása céljából országos bizottságot küld ki, hogy a nagygyűlést szervezze, egybehívja, napirendjét megállapítsa, tegyen alkalmas javaslatokat a gyűlésnek a rabbik és hitköz­ségi tisztviselők jogállásának biztosítása, va­lamint a nyugdíjintézménynek megalapításá­ra. Végül kimondja az értekezlet, hogy elvár­ja minden vallástárstól, hogy félretéve min­den más tekintetet, közreműködjék az egy­séges autonómia érdekében. A javaslatot nagy lelkesedéssel hallgatták végig. Utána Bakonyi Samu országgyűlési képvi­selő szólalt föl, aki kimutatta, hogy az ország törvényeiben Szent László király, óta a leg­újabb korig nincs olyan tételes intézkedés, amely a zsidóságot két részre osztaná és ezt ismerné el. Utána Gencsi Samn dr miskolci ügyvéd, majd Mayer országgyűlési képviselő beszélt. Ezután Székely Ferenc elnök tiz percre föl­függesztette a tanácskozást. A szünet után az első szónok Hofmeiszter Ignác halasi ortodoksz hitközségi elnök; volt. A határozati javaslathoz való hozzászó­lásra sóik szónok volt föliratkozva az orszá­gos értekezlet csak a délutáni órákban ért véget és pedig azzal a határozattal, hogy elfogadta a határozati javaslatot. A vita rend­kívül élénk volt általában, gyakran vegyült bele a tiltakozás és nagy tetszés zaja, ami nem csoda, mert a szónokok - legnagyobb része szinte fanatikus hévvel beszélt az ügy érdekében. Esterházy osztályfő főlmentése. A hivatalos lap mai száma jelenti: ő csá­szári és apostoli királyi Felsége 1912.. évi február 16-án kelt legfelső edhafározásávai, a cs, és. kir. Ház és a külügyek miniszterének legalázatosabb előterjesztésére (legkegyelme­sebben jóváhagyni méltóztatott, hogy Galán­thai és Fraknói Esterházy Pál gróf osztály­főnök a cs. és fcir. Ház és a külügyek cs. és kir. minisztériumában, kérelméhez képest, állásától falmentessék. { Barlanglakók Tiíelben. (Saját tudósítónktól.) Tömörkény István irt egy egyfelvonásos színmüvet, melyet a Nemzeti Színház elfogadott előadásra. En­nek a cime: Barlanglakó\k. Tömörkény ebben a müvében nem az őskorszafcbeli ember éle­tét tárgyalja, hanem a jelen való életből kö­zöl egy iképet s .azt dolgozza fel szociális szempontból. Hihetetlenül hangzik, hogy a jelen korban, a repülőgépek és villamosság korszakában is vannak emberek, akikben az ősikorszak­beli emberekhez hasonlóan, barlangokban laknak. Pedig igaz. Bácsbodrogrnegye déli rpszén, Titelen hatszáz ember él ilyen bar­langlakásokban. A titeli barlangok — vagy mint itten hív­ják: lagonyok — a szó legszorosabb értel­mében vett lakások, amelyeket e célra váj­nak a hegyoldalakba, amelyeik ugy, ahogy be vannak bútorozva és amelyekért nyomo­rult lakóik az ő felfogásuk szerint magas bért fizetnek. Ezek a lagonyolk a község minden utcájá­ban feltalálhatók. A szokás azt is .megállapí­totta, hogy milyen nagy lehet egy lagony. Két és fél öl mély, három méter széles és a bolthajtás két és fél méter magas. Ez körülbelül harmincöt köbméter levegő. Ennyi levegővel kell megelégednie 4—5—6, néha 8 embernek. És ez a kis lyuk háló­szoba, konyha, éléskamra együtt. Egy rendes szobáért és konyháért meg a hozzátartozó éléskamráért 4 forintot fizetnek Titelen, egy lagonyért két és fél, három fo­rintot — ihavonkint. Kivéve a község főutcáját, minden utcá­ban van barlanglakás. A ,Réteíkalja nevű városrészben mintegy negyven barlanglakás van. Benéztünk egy 'lakásba. A mennyezete keresztül-kasul van repedezve. A lakásban egy öreg apa és anya lafciík két felnőtt fiával. Miikor felnézünk a menyezetre, az iődsebbik fiu észreveszi és megszólal: — Bizony, amióta a kecskeméti földren­gést olvastuk, minden este halálraszántan fekszünk le. Egyszer ránk dől. — Miért nem mennek máshová lakna? — Nem mehetünk — szólt az öreg. Ez a lakás a miénk. Százötven forintért vettem meg és most mint háztulajdonosra tizenöt fo­rint adót vetettek ki. Pedig nincs keresetem, csalk a fiaimból élek. A legborzalmasabb lyukaik a Tisza part­ján vannak. Ezek a lakások egy szihtben vannak a Tisza partjával és igy a talaj viz igen sokszor felszivárog. Ezek a lakások a legrégibbek egész Titelen, alacsonyaik, pisz­kosak. A hosszú sor lakásnak majdnem mindegyikén vörös cédula van. Kanyaró, dif­téria, szamárhurut állandó látogatói a lago­nyoknak. Titel egész területén 123 barlanglakás van, amelyekben körülbelül hatszáz ember lakik nyomorúságosan, kínlódva. Ezek az emberek az utolsó ötven év alatt vándoroltak ide a környékről és az Alföld déli részéről a na­gyobb kereset reménvében. Hajórakodási és kubikosmunkával foglalkoznak és az átlagos napszám mindössze hatvan krajcár. Pedig a törvény olyan kedvezményeket biztosit a községeknek arra az esetre, ha munkásházakát építenek, hógy föltétlenül előnyösebb lenne, ha munkásházakat épít­tetne. Ezek mellett a kedvezmények mellett, ha egy község 100 munkás-családnak akar rmunkáslakást építeni, minden munkásház 1000 koronába kerül, összesen tehát 100.000 koronára van szükség. — Ha a község ezt az összeget amortizációs-kölcsönképen ve­szi fel 5 százalékos kamatra, 50 évi törlesz­tésre, abból az állam 2 százalékot, 2000 ko­ronát magára vállal1 és igy a 'száz munkás évenkint csak 3000 koronát, egyenkint 30 koronát fizet. A község tehát tulajdonképen semmiféle kockázatot nem vállal, mert a 30 korona min­dig behajtható a munkáson. Titel azonban még ezt sem akarta meg­tenni munkásainak. A község, a megye, a jegyző, a főszolgabíró minden lehető eszköz­zel igyekeznek megakadályozni, hogy a munkások kérése teljesüljön. A szegény titeli barlanglakók keresték az igazukat és a földmivelásügyi miniszterhez fordultak. A földmivelésiigyi miniszter 9Í.182—1909. számú rendeletével értesítette a megyét, hogy a felveendő törleszíéses köl­csön törlesztési részleteiből két százalékot magára vállal. Titel község még erre is vonakodik eleget tenni annak a közóhajnak, hogy hatszáz la­kónak tisztességes, lakható csa'ádi házat építtessen. SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET Színházi műsor. Szerda: Leányvásár. (Páros 2/s.) Csütörtök: Leányvásár. (Páratlan 3la.) Péntek: Danden György. — Erdei lak. Be­mutatók. (Páros 1/s.) Szombat: Leányvásár. (Bérletszünet.) Vasárnap délután: Rossz pénz nem vész el. — Este: Leányvásár. (Bórletszünet.) Hétfő: Dolovai nábob leánya. (Páratlan 2/s.) Kedd: Vasgyáros. (Páros 3/a.) Szerda: Csitri. Bemutató. Vígjáték. (Pá­ratlan *•/»•) Csütörtök: Csitri. (Páros 2/».) Péntek: Csitri. (Páratlan 3/s.) Szombat: Leányvásár. (Páros */»•) Vasárnap délután: Bocaccio. — Este: Leányvásár. (Páratlan */».) * Klasszikus irodaim! est. Az utóbbi évek egyik legérdekesebb kulturális esemé­nye, a szegedi klasszikus irodalmi est iránt páratlanul nagy az érdeklődés. Az irodalmi est különös érdekessége, hogy Zátony Kál­mán, Harsányi Margit és Wirth Sári korhű jelmezben keltik életre a világirodalom klasszikus remekeit. A szinpadon megkapó szépségű idillikus jelenetek vonulnak el a néző előtt. Minden csupa hódító illat és ér­zéki varázs: a költői fantázia világa. Mint valami álomkép ejt kábulatba az athéni hős vért perzselő szenvedélye, a gavál'lér roman­cero lovag hangjának bársonyos muzsikája, a rizsporos rococo dáma raffinementja és a biedermayer hangulat varázsa. Minden csupa szín és hangulat. A klasszikus irodalmi est február 25-én vasúmon este lesz a Llovd nagytermében. Jegvelc előre válthatók a Bé­kéi hirlapirodában. * Liiszt-hnncjverseny Szegeden. Igazán nagy apparátussal és gondos körültekintés­sel készítik elő a szegedi Liszt-hangversenyt. Gondos, élvezetes műsort állítottak össze, méltót Liszt emlékéhez. Csak növeli a hang­verseny érdekességét, hogy azon szegedi ze­neszerző müvét is bemutatják, még pedig Fichtner Sándor Fuvóötösét. (Andante és Scherzo.) Akik ezt a munkát ismerik, elra­gadtatással (nyilatkoznak máris róla. Már­cius 2-án (szombaton) délután fél hat órakor tartják még a. hangversenyt, melynek tiszta hasznát a Budapestén felállítandó Liszt-szo­bor alap javára fordítják. A Tisza nagyter­mében tartandó hangversenynek ez a mű­sora: 1. Liszt: „Hungaria" szimfonikus köl­temény. Előadja a honvédzenekar. 2. a) Schu­bert: Menuette (h moll), b) Chopin: Lengyel dal. c) Chopin: Fantisie-Impromptu. d) Cho­pin: Két hangverseny tanulmány (f moll és c moll.) Zongorán előadja Thomán István. 3. Fichtner: Fuvóötös. Andante és Scherzo (Fuga). 4. Beethowen: Zongora versenymű, ,c moll, op. 37. Allegro con brio. Largo. Rondo allegro. Zongorán zenekari kísérettel előadj^

Next

/
Oldalképek
Tartalom