Délmagyarország, 1913. február (2. évfolyam, 26-49. szám)

1913-02-14 / 37. szám

1913. február 15. DELMAQYARORSZ'ÁÖ 159 tározta, hogy az állandó színházat fölépíti, ,ezen elhatározásnak megokolása az volt, hogy „a nemzeti szinngy nek mint a magyar nyelv és hazafiság iskolájának és a közművelődés egyik legfontosabb tényezőjének állandó haj­lékot és biztos létet kíván teremteni." A szegedi szinház iinegteramtéislének és létezéséinek ez a tisztán és kizárólag közmű­velődési alapon nyugvó megokolása egyszer­>smindein korra kizárja az olyan közgyűlési iiatáriozatok jogerőre emelkedését, mint ami­nő a jelien felabbezéssel megtiáimadott sérel­mes közgyűlési határozat, Az az eszmekor, amelyben az indítvá­nyozó s az őket támogató bizottsági tag iurak mozognak, lehet megfelelő annak a vi­lágszerte terjeszkedő mraiiicipiálís szooíáliz­miusnák, amely a községi kommnnitások ré­szére mindén gazdasági vállalkozást leköt­ni törekszik, de még ez a szociális gondolko­zás is érkitiötleniiil hagyja mindenütt a szín­házat, amelyben a világ összes kulit,ur nem­zetei a legfontosabb, leghatékonyabb és a legféltékenyebben őrzendő közművelődési in­tézményülklet tisztelik, becsülik és óvják a k üiső veszedelméjktő 1. A magyar vidéki színházak kezelési mód­szere: az úgynevezett közvetett igazgatási rendszer, amely a törvényhatóságok részére az ellenőrzés jogát fenntartja a mindenkori .igazgatóval szemben, a lehető legalkalma­sabb módja annak, hogy vidéki színházaink a lehetőség szerint megőriztessenek közmű­velődési feladataik részére és áldozatul ne essenek a legszélsőbb irodalmi irányzatok kapzsiságának, amely egy időben Angliában már azt eredményezte, hogy a színészeket kocsikhoz kötözték s nyilt utcákon megkor­bácsolták, őket tévén felelőssé az irodalom el­fajulásáért, aminek közvetítésére a színpa­don vállalkozni merészkedtek. Mindez éknél fogva tisztelettel kérem: méltóztassék ezen fellebbezéseimet a sé­relmes közgyűlési határozat megsemmisíté­se végett a Nagyméltóságú maigy. kir. bel­ügyminiszter ITrboz fölterjeszteni. Tisztelettel Balassa Ármin dr. HIREK Szegedi kalendárium. Péntek IDŐJÁRÁS: A meteoroló­giai intézet jelentése sze­^e a rint: Változékony idő vár­J Wé ható lényegtelen hőválto­M. T zással és. helyenként, főleg keleten csapadékkal, Sür­gönyprognózis: Változé­kony hideg, keleten sok helyütt csapadék. Déli hőmérséklet — 1.2 C volt. A VAROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo­gad a polgármester, a főkapitány pedig 11—l-ig. Délelőtt 10 órakor bizottsági ülés a város általános csatornázása tárgyában. A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga­tási idő délután 1—3-ig tart. VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor „Az aranykakas", énekes bohózat. URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától kezdve „A rongyszedő", társadalmi dráma 3 felvonásban, VASS-MOZI, délután hat órától kezdve „Nick Winter", és .JScherlock Hol­mes", Conan Doyle regénye. APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este fél 11-ig. „Az apacsok között", párisi életkép. A TÖRVÉNYSZÉKEN délelőtt 9 órakor esküdtszéki tárgyalás. Schuhmayer gyilkosa a börtönben. — Hónapok óta készült a gyilkosságra. — (Saját tudósítónktól.) Sohuhmayer reichs­rati képviselő gyilkosát, Kunschakot, mint Bécsből jelentik, a rendőrségi fogház föld­szinti 7. szám alatt fekvő úgynevezett „gyil­kos-cellá"-ba börtönözték be. A középnagy­ságú kamrának egy tábori ágy, egy asztal és egy szék az egész bútorzata. Kunschak, mihelyst beszállították bör­tönébe, ruhástól végigheveredett az ágyon s pár perc múlva már egyenletes lélegzet je­lezte, hogy nyugodtan alszik. Egy órai alvás után fölkeit s egy félóráig járt föl és alá a cellában, azután újra lepihent s csekély meg­szakításokkal reggelig aludt. Amikor a rabok rendes reggelijét föl­szolgálták neki, azt visszautasította és kérte, hogy a saját pénzén táplálkozhassék. Kérése teljesült. Fehér kávét s zsemlyét kapott. Reggelije után a rendőrorvos megvizs­gálta és megállapította, hogy a pulzusa egé- ­szen normálisan ver. Ezután lefényképezték és ujjlenyomatot vettek föl róla. Ezt ujabb kihallgatása követte, melynek során épp ugy, mint első kihallgatásakor Kunschak nagy nyugalmat tanusitott. Állandóan ezt hajto­gatta: — Már hónapok óta készültem Schuh­mayer megölésére s tervem óta állandóan szemmel kisértem. Nagyon jól tudtam, hogy mit jelent tervem és kivitele. Tettemet egy­általán nem bánom, semmi bánatot nem ér­zek, mert jól megfontoltam, hogy mit te­szek és előre számoltam Schuhmayer meg­gyilkolásának minden következményével. Arra a kérdésre, hogy fentartja-e elfo­gatása után tett vallomását és nincs-e ahhoz valami hozzátenni valója, Kunschak hatá­rozott hangon jelentette ki, hogy minden sza­vát fentartja és semmi további megjegyezni valója nincs. ;i . — Görgey Artúr rohamosan gyógyul. Görgey Arthur tábornok állapotában a hét elején örvendetes fordulat állott be. Javu­lása minden nappal nagy lépéssel halad. Na­ponként néhány órát Görgey most már ágyon kivül tölthet karosszékében ülve, me­lyet vagy a zongora mellé tolnak, amikor hozzátartozói zongorajátékkal szórakoztat­ják, vagy az ablakhoz, melyen az agg tá­bornok mindinkább erősbödő reménnyel és fölujult életkedvvel tekintget ki a napsütéses utcára. Tegnap szép levelet hozott a posta a nagybetegnek Igazfalváról. Az odavaló re­formátus lelkész irta lelkes, meleg hangon üdvözölve az agg tábornokot. Hozzátarto­zói fölolvasták Görgey előtt a levelet, aki meghatottan mosolyogva nyúlt utána reszke­tő kezével és boldogan mondta: — Elteszem a levelet, hogy majd én is elolvashassam. Ezzel a párnája alá dugta, ahonnan ké­sőbb még többször előhúzta, ide-oda forgat­ta a kezében és olvasgatni próbálta, de sze­mét elöntötték a könyek. Láza Görgeynek nincsen, étvágya fölér egy egészséges embe­rével; mindinkább összeszedi magát s ha­csak valamely váratlan fordulat közbe nem jön, Görgey, mint annyiszor már, újra dia­dalmaskodni fog betegségén. — Az uj államtitkár hivatalba lépése. Jankovich Béla titkos tanácsé®, a kultusz­.núiiisztérniuim uj államtitkárija ma délelőtt foglalta el hivatalét, Zichy János gróf mi­niszter mutatta be a tisztviselői kart rövid beszéddel az uj államtitkárnak, aki mélyen szántó, tartalmas beköszöntő beszédet mon­dott. — Kray István kitüntetése. A hivatalos lap csütörtöki száma közli ezt a kéziratot: A személyiem körüli mdnisztérurnom ideiglenes vezetésével meghízott miniszterel­nököm előterjesztése alapján Kray István szegedi Ítélőtáblai elnöknek nyugdíjaztatása alkalmából buzgó ós érdemes .szolgálataiért másodosztályú vaskorona-rendemet díjnienl­tesen adományozom. Kelt Bécsiben, 1913. február 10. Ferenc József s. k., Lukács László s. ik. A nyugalomba vonult ítélőtáblai elnö­köt -sokan üdvözölték kitüntetésié alkalmá­ból. — A bihari választás. Nagyváradról jelentik: Ma reggel kilenc órakor kezdődött meg a választás a bihari kerületiben. Dél­előtt fél tizenegy órakor a szavazatok szám­aránya igy oszlott meg: Rigó Lóránt 148, Morvay Zsigmond 110. Kőséhb egyre többen szavaztak a munkapárti Morvayra ós a vá­lasztás sorsa már délután eldőlt. Este fél bét órakor hirdette ki az elnök az eredményt, a mely szerint liedtak összieisen 1752 szavazatot, ebből Morvay 1119, Rigó pedig 633 szavaza­tot kapott. Eszerint a bihari kerület orszá­gos képviselőjévé 468 szótöbbséggel a mun­kapárti jelöltet választották meg. — Nagybeteg biboros. Hornig Károly báró veszprémi bíboros püspök pár nap előtt súlyosan megbetegedett. A főpáisztort Bécsbe szállították, onnan Budapestre hozták és a Parkszanatóriumban helyezték el, Házi orvo­sa, Gholnoky Ferenc dr. ajánlatára tegnap konzíliumot tartottak a szanatóriumban és megállapították, hogy a főpap haja súlyos természetű. Mégis reményük az orvosok, hogy a bíboros erős szervezete legyőzi a ve­se medence,lob súlyos bántalmát. A nagyszebeni mandátum. Neugeboren Emil, a szászk'erületi képviselő, miután a vá­lasztópolgárság bizalmat szavazott neki, mandátumáról való lemondását visszavonta. Erről ma Tisza István grófot, mint a Ház elnökét levélben értesítette. — A nőipar-egyesület közgyűlése. A szegedi nőipar és háziipar egyesület tegnap délután tartotta meg évi rendes közgyűlését Benedikt Ferencné társelnök vezetésével, az iparkamarában. Elsősorban is tudomásul vet­te a közgyűlés a Szmollény Nándor főtitkár által bemutatott évi jelentést, pénztári- és vagyonkimutatást, nemkülönben az 1913. évi költségvetést, Felhatalmazást adott a köz­gyűlés az elnökségnek a nőipariskolában kü­lönböző szaktanfolyamok nyitására, melye­ket az iparoktatási főigazgatóval ezután ál­lápitanak meg. Végül elnökké Orkonyi Edé­né dr.-né, társelnökké Veszíts Lajosné, pénz­tárossá Teleky Lászlót,, elienőrrjé Örlialmy Károlynét választották meg. A leiköszönt el­nököt s alelnököt : Perjéssy Lászlónőt s Hor­váth Lajosnét érdemeik .elismeréséiül tiszte­letbeli elnökökké választották meg. Az üj el­nök, Orkonyi Edéné dr.-né, akiit küldöttség hívott .meg, szép székfoglaló beszédet mon­dott. Uj választmányi tagokká Rasikó István­uét, Grun Józsefnét, Balogh Józsieifnét, Tele­ky Lűszlónét, Csík Máriát s Ádám Sándornét választották meg. A lemondott pénztáros é> ellenőrnek Gál Jánosnak és Vajda Sándor nak elismerést szavazott a közgyűlés, — A Szeged-Csongrádi uj igazgatósága. Néhai Fluck Ferenc halála után nyomban megindultak a kombinációk, hogy ki lesz a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár uj elnö­ke. Az érdeklődést fokozta az, hogy az igaz­gatósági tagsági hely is betöltésre vár és hogy mindjárt kezdetben föltétlenül hiteles helyről nyert értesülés alapján ép mi hoz­tunk nyilvánosságra egy 'nagyon érdekes tervet. Azok a tárgyalások, melyek a Sze­ged-Csongrádi Takarékpénztár igazgatósá­gát voltak hivatva teljessé tenni, befejeződ­tek. A takarékpénztár uj elnöke Gaál Kál­mán, uj igazgatósági tagja pedig begavári

Next

/
Oldalképek
Tartalom