Szeged, 1924. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-01 / 1. szám

Eaves mxám ára 400 korona. Hirdetési árak: FéJ hasábon 1 na. 75, egy kasébon 190, más­fél hasábon 225 K. SriTegkOzf 25 százaikkal drágább. Apr*. hirdetés 150,kö»ér betűvel 30* K. SjflTegközti közlemények •oronként 1200. Nyilttér,c«­ládi értesítés 2400 K. Töbk­•tóri feladásnál a rended mtay V. évfolyam. Szeged, 1924 január 1, KEDD. 1-ső szám. Esztendő szombatján. Esztendő szombatja: ez volt a neve valami­kor a Szilveszternek, a napok öregapjának, a szép fehér szakállú aggastyánnak, aki prém­bundákba burkolva, kedves öreg vonásain ba­rátságos mosollyal nyitott ij ót egy nevető szemű smorettnek, hogy most már az üljön a kandalló tüze mellé, mig ő maga, mikor tizen­kettőt mutat sz óra, örökre eltűnik a jégcsapos bázak során a zúzmarás éjszakába. Ilyen volta régi nsiv fametszet, amelyen a háború előtti ember polgári fantáziája búcsúzott az ó-évtől és köszöntötte az ujat és ebhez a képhez na­gyon illet a felirás, amelyből a családi kör drága meleg hangulata áradt: esztendő szom­batja. Csakugyan esztendő szombatja volt a Szilveszter, az ember gyerekes ösztönnel örült neki, ahogy örülni szokott a szombat estének, a dologtevő napok gondjainak elszéledtével várva a vasárnapot, amely uj bélnek nyitja ki az ajtót. A Szilveszter ma is megnflradt az esztendő sereghajtójának, de ki érzi benne többé a há­ború előtti családikörös hangulatot ? Hová lett a régi szép fametszet a havssbundáju öreggel és a rózsás amorettel ? Az esztendő küszöbén, sötét és lomha hófelhők alatt most is felködlik « kettes arcú szimbólum, csakhogy n«.m ugy, ahogy a mi letűnő nemzedékünk játékos fan­táziája látta a boldog békeévekben. Most az fisi vad idők tragikus fantáziáiénak alkotását állitja elénk az éjféli órák ütése: egy hideg és hallgatag márványoszlopot, amslyről kettős arca Jánus-fő néz a múltba és a jttőbe. A múltba visszanéző főnek öreg és -áncos arca van, amelynek redőiben kimondhatatlan magyar kinok és gyötrelmek kövesedtek meg. A Krisztus tövis-koszorus arc ez márványba vésve, amelynek fáradt szemei nem tudnak le­csukódni azoktól a virióktól, anelyek az elmúlt év tizenkét stációjáról pokol-féinyel feléje fosz­foreszkálnak. Látja az élet éi halál rettentő küzdelmeit, sorsok, életek, töressek egymásba omlott cserepeit, amelyek alattnegint mélyebbre süllyedt a magyar lelkek melgével fűtött, ma­gyar könnyekkel életben tartót Ietiporhatatlan­nak hirdetett magyar igazság. Már nem beszél róla senki s még rosszabb, iogy aki beszél róla, annak csak üzleti cégér az egy isten és egy haza evangéliuma, amelye a maga mono­póliumának tart, anélkül, hog hinne benne. Látja uton-utfélen a nagy szavak lehullott oroszlánbőreit, látja a nagy föadások és nagy ígéretek üres héjait, látja a* ékokat és gödrö­ket, amelyekbe inaszakadt rfgyar remények tántorogtak bele. Hasztalan k«es csak egyetlen lépést is, amelyikről kétségtel" volna, hogy ez igazán kifelé vezetett az élet Jártjaira, a halál­nak és reménytelenségnek aból a szomorú in­Koványából, amely elnyelte efl év történetét. Sehol egy határozott lépés, fhol egy végre­hajtott elhatározás, sehol egy befejezett cselek­vés, _ csupa félbemaradt ószándék, csupa Megszegett ígéret, csupa bdöglött szógubó, Cíupa előremenésnek álcázol hátramenés. A magyarság megmentésére ad" kevés esztendő közül megint egy teljesen veszendőbe írent, amely nem hozott se külső egiiségef, se belső békességet. Dante poklának dágványában ful­doklik az tg<$8z orsiág s la M a mentöcsónakba szorultak be.4iautásával néz< egymást s csak egy közös gondolatuk van: az, hogy minden kidobott utas könnyíti a h;6 teltét s egy falat kenyérrel, egy korty vízzr 1 öveli a porciót. Ezt látja a JáfiUK lej vísi» tekintő arca s cz teszi azt cz írcot kmokbanés szenvedésekben megkövültté. De a iráük tc, amelyik az uj­esztendőbe néz, még rímvitsebb. Mert ennek az ifjú atenak, lenne bár ^d, vagy kese:ü, vagy kifejezéstelen, de termettől fegva leg­alább simának kellene len e- Csakhogy n új­szülött esztendő arcín nir c ef?y emberi vonás. Ennek az ujesztendőnek szörnyeteg arca van, kifutott szeme, eltorzult ajka, Összeroncsolt hom­loka. Ez az újesztendő vérben és füstben fogan­tatott, ezt az ujesztendőt már anyja méhében fölrobbanlotta a csongrádi bomba. Ki beszélhet itt hazugság nélkül egy istenről, egy hazáról, föltámadásról, ahol robbanó pokol fölött járnak nemcsak a politikusok, hanem soha politikába sem keveredett polgárok, sőt falusi libapász­tor lányok is? Ki merjen ilt hinni boldog uj esztendőben, mikor nem tudhatja, hogy az új­esztendő első órájában baráti körben, vagy csa­ládi tűzhelynél nem csinálnak-e belőle mártírt, nem tudni, kik, nem tudni, mi bűnért és nem tudni, kinek a hasznára? Melyik az a tugár ebben a boldogtalan Gyűlöletországban, ame­lyikről biztosan tudhatná az ember, bogy az nem a sirok fölött bolygó és uj vermekbe csa­logató lidérc lángja, hanem igazán újesztendei hajnal, egy uj korszak naptámadatának hír­nöke ? Hol a Noé galambja, aki ebben a testi­lelki sivatagban igazi örökzöldet találna a fekete bárkába zári utasok vigasztalására? Az ötvenes években, amikor szintén sok veit a haramia az országban, Jókai ezt az ujeszten> dei horoskópot állította fel a Kakas Márton­ban : „Ezernyolcszázötvennégyben kit agyon nem varnek, tartsa magát ötvenötben szerencsés em­bernek." Ugy látszik, a Jánus-szobor alá most is ez a legalkalmasabb újévi mottó: .Huszon­négyben a fajvédők akit föl nem vetnek, tartsa magát huszonötben szerencsés embernek." MMMMMMMMMMIM^ Az ellenzék közös akciója a merényletek ügyében (A Szeged budapesti tudósítójától.) Elterjedt az a hir, hogy az ellenzék szerdai értekezletén megalakítják a blokkot és az ellenzék már a csütörtöki ülésén ilyen alapon indítja meg a harcot a kormány ellen. Kérdést intéztünk Rassay Károlyboz, aki megcáfolta a híresztelést. — Szerdán — úgymond — nem alakítunk semmiféle blokkot, hanem axt fogjuk meg­beszélni, milyen formában tesszük szóvá a nemzetgyűlésen a legutóbbi szomorú eseménye­ket. Cselekedetet fogunk követelni a miniszter­elnöktől és felelősségre vonjuk a kormányt az összes bűncselekményekért. Világosságot köve­telünk többi között az alábbi esetekben: 1. Hogyan keveri dett Piroska János főhadnagy, a katonai főreáliskola rajztanára a csongrádi bombamerényletbe ? 2. Miért járnak szabadon a Kovács-testvérek, jóllehet súlyos bűncselekménnyel vádolják őket ? 3. Mivel magyarázza meg az Igazságügy­miniszter az Ulain Ferenc is társaira vonatkozó vádiratot, amely valójában védőlrat? 4. Miért nem oszlatták fel az alföldi brigádot és miért nem büntették meg a titkos szervezet szervezőit és tagjait ? 5. Miért nem oszlatta fel a kormány az Ébredő Magyarok Egyesületit, melyre igiretet tett az ellenzéknek? — Ezenkívül több kinos ügyet is meg fogunk bolygatni és nem elégszünk meg semmitmondó kormánynyilatkozattal. Elég volt a szavakból, most már tiszta bort kell önteni a pohárba, cselekedetet akarunk látni. Hir szerint Gömbös Gyula is a csütörtöki ülésen szóváteszi a csongrádi merényletet és hir szerint megtagadja a közössiget azokkal a fajvédőkkel, akik ezekben az atrocitásokban risztvettek. Hasonlóképen Eckhardt Tibor, az Ébredő Magyarok Egyesületének elnöke kijelen­tette, hogy kötelességének ismeri, hogy a kon­szolidáció megerősítésének érdekében küzdjön és elhatározta, hogy az Ébredő Magyarok Egyesületében is általános revíziót vi»z keresz­tül, kizárja a rendbontókat és amennyiben meg­győződik, hogy az EME csongrádi csoportjának valamelyes köze vaij a merénylethez, maga tesz javaslatot a csongrádi szervezet feloszlatásán a belügyminiszternek. Nyilatkozott a mfi napon Vass József mi­niszterelnökhelye'*es is a következőkben: — Igen örülöh antul, hogy a nyomozó hatóságok a bűncselekmény tetteseit kiderítették és lehe övé telték a birói konkrét eljárást. A közvéleményt megnyugtathatja, hogy a kormány a maga részéről el van szánva a közrendnek és békének a legerélyesebb eszközökkel való megvédésére. Erre vonatkozóan a közel jövőben a kormány minden esetben olyan intézkedések­kel fog előlépni, amely a nyugalmat meg fogja alapozni. A kormányzó újévi üdvözlése. A kormány Budapesten időző tagjai Vass Józsefnek, a miniszterelnök helyettesének veze­tésével újév napján délelőtt fél 11 órakor tisz­telegnek Horthy Miklós kormányzón*!, hogy üdvözöljék. A miniszterelnök újévi üdvözlése tudvalevőé, elmarad. A miniszterelnök kedden este érkezik a fővárosba és szerdán átveszi bivatsla vezetését. A nemzetgyűlés január 4-iki ülésén a miniszterelnök résztvesz és felelni fog az ellenzéki támadásokra. A szegedi rendörök elfogták a csongrádi merénylőket. — A merénylők a szegedi rendörségen. — (A Szeged tudósítójától.) A szegedi rend- , őrök vssárnspról hétfőre virradóra befejezték a I borzaim*s csongrádi merénylet nyomozását. A deteklivek keresztkérdéseinek súlya Fiait nyole őrizetbe vett ember bevallotta bűnit. Enől szá­mol be a kora reggel kisdott hivatalos je­lenlés : i A négy nap ó!a fo'yó nyomozás a csongrádi bombamdrénylet ügyében eredményhez veztleü. Dr. Diószeghy János miniszteri tanácsos, a belügyminisztériumi nyomozó Ofz'ály veztlője hétfőn hajnali fél hat órakor n k''vetkező hi­vstaloB közleményt ida át a MTI. tudóiitó­jánek: A CEorgrádi bombamerénylet üpyében a rendőri nyomozás' befejeztük. Valamennyi tettest letartóztattuk ét ma rrggel fél tiz óra­lor megfelelő cientíőrségi fedezeíici bes^Al­littaljuk a szegedi királyi flkyéezseg fogbá. ába. A főlelles, aki a bon bár dobt*. Sinkó 1 László 22 éves gazdálkodó. Az enelmi szerző Piroska János tényleges főhadnagy, festő­művész, akit a szegedi vegycsdandárparancs­nokság hozzájárulásával szintén letartóztat­tunk. A bűncselekményben részesek: Zubek Mihály felfüccesztett tanító, Kasztéit Sándor gépész, Sági Rókus földmives, Piroska Qyörgy kereskedő, Bölöny Miklós 31 éves foglalko­zá.nélküli egyén, aki Sinkó Lászlót a borob?­dobásra kioktaíta és Faragó Ferenc gazdál­kodó. Az egyik gyanúsítottnak ma éj/el lett valloiráa alapján ma téggel nagyobb mennyi­ségű robbanóanyagból való patront talált a nycir.020 hálósát?. Az első beismeiő vallomást Sági letle, akit egéuz éjazíka villatUk a detektívek a jáas­biróíóg külön szobáj bari. Anikor aiudri pró­bált, is®ét fölköltötiék éti ez többBzöi ismét­lődölt. Igy az agyonfárt^ ember pontbaa é|fd­K>r minaei t bevalló'. Ezufán következett Bö­löny, Piroska és Sinkó kihallgatása. Ar. ikor ez eredményiek;1 maradt, izgalmas szembes:-

Next

/
Oldalképek
Tartalom