Délmagyarország, 1941. január (17. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-01 / 1. szám

Sierűa, 1941,1.1. Magyar Újesztendő!! (EiG) Telítheti-e a lelkünket fáradt pesszi­mizmus. gyáva .lemondás birtokba veheti-e. amikor a ííiuő óv fordulójao visszatekintünk útunk utolsó szakaszára? Ez az év kitolta Zá­gonou túl a keleti határokat s a Kárpátok bér Se újra vodőn-oltalmazón borul Erdély haza tért földjére. Keménykedni a szebb jövőben, hinni az igazság diadalában, szabad volt eddig is, do most szent kötelességgé vált a hit és a retnény s várása annak, hogy a rószigazsúgok egész igazsággá terebélyesednek, ki s ha egy­szer elindultak hazafelé a bércek és völgyek, ha egyszer visszafordultak a vizek és az utak, nem lesz megállás addig, míg Szent István szétszabdalt • palástja nem borulhat újra a lé' lekben, erőben, akaratban, területben és jogim ban eggyévált magyar haza fölé. • -Az 'vilcín kint haddal tele" s rni vérünk hullása nélkül emelkedünk fel területben ép tekintélyben, erkölcsi megtisztulásban és ba­ráti kapcsolatokban s ha eddig szílhalla ben­nünk a "remény pislákoló gycrtyafőuyét elvcr­b'etetlen hitünk, most az elért eredmények nagysága és szépsége ad erőt harcolni és kliar­tani tovább, küzdelmünk végső Céljáig. Mint fa a levelét, úgy hullatjuk ]o magunkról a fá­radt gondolatokat s elnyűtt eszméket, itt állunk vérförgeteghuií. bombák '/.»porozásában s CWttf'f­m TévMnJc, magunkkal viliettük a magyar ha­tarokat. Hallgasson" cl most minden panaszos sző, í- restelkedve némuljon el minden elégedetlen, síig, — ez az újév a magyar feltámadás ünnepe p ha. országrészekben támad is fel a nagy Ha­tt. o íéiiáiiiudflM angyalai lem íe -zik már ? iáidig a Harsonát, amíg a „lesz még egyszer ünnep a világon" boldog jóvátételének napja cl nem érkezik- Ünnepi érzéseinket nem zavar­.Untja, most sc a zsírtalan étel. se a fííjeHen s/óba, — áldozatok nélkül nem is akarunk dia­dalt, mert az eredményeket. — a története* n tanú Vaf — Csak az érette Hozott áldovétol­lartlTaiják meg ös őrizhetik meg örökre Kern indunlr eléggé Hálát adni a gondviselésnek. Hogy a Hábbrú démonát eddig távol tud^* Vffrtam Határainktól,. Hogy a vérre örökre Szomias emberi sors ine"eTégf>(ToTf azzstt n ten­gernyi VéiTet. amit a DöbVvdó szikláin s WnlHy­nía mf>Csa?aiHan hullattunk s nem __ Csanoll" meg úrra maroknyi' népünket. S Ha egyszer osíS /.eypt jhk, Hogy mit szén vednek. Véreznek és gyászolnak mások s miről kell lemondani ne kiint?, akkor esak térdreHornlliatunk az isten' íröndvlseiés jósága és irgalma előtt. Ki' Hfe tel nmg pár 'évvel ezclőfl Is, Kogv itj idők fdíesstriélicz 'ilyen közel vaarjrunk't 'X? RgviaSd bátorítására mondani mertük, de bin +tí 'tícttí. Hűgv a katakombák népe feltart,ózta' Walatlavml menetel a napíenvfe és az ipazsá* felé. Kincs nagyebb szenvedés, mint elbukv­émléfouí a boldog időkre, do nincs is meggy8­KERESZTENY POLITIKAI NftPlLAf 'mm kedve zuhanunk le arról a magaslatról, hová az isteui gondviselés felsegítette erőnket cs cl szántsiigunkat. Mi táplálná más kitartásunkat és áldözatkészségüuket, ha nem a győzelmes, eredmények koszorúja? S most, az év első napján egymásra tekin­tünk — összevillaunak a magyar tekintetek, XflL éviüiudiii % smm . összesimulnak a magyar kezek s indunfisfr-xf' vább a kötelességteljesítés nehéz útján. Kein tudja, senki, mit parancsol a magyar sors már holnap s mit követel tőlünk a magyar jöv­őd. Do azt tudjuk, hogy teljesíteni fogjuk pa­rancsát. ha áldozni kell, áldozunk ha imrColui kell, harcolunk Hitler újévi felhívása cs hadparancsa a végsőkig folytatandó győzelemre tlíahli olasz dlcntámíidás hezdódöll AHtáiudiuin kasza vegetérl s új életszakasz elé állit, a so­iTorVa" í'öllanó idő. eerszelTC akarunk Huírníe­k in feni. ahonnan jöttünk ős előrenézni, ahová tartunk. 'És akkor Maijuk, hogy ninös ma« kp­f élességünk, mint Hallani ai "yuyl.es Vallani a felt tovább tat Kincs más feladat es nincs más nroffraiü. Csak" az a* egvetleneyyi halndnr tovább azon az útdm melyen tdmitolfmh cs lövetni a zászlót, amelyik ide vezetett. Ix a ím dolgimk. a többi nem ránk tartozik", hanem a törfénelemre. S az Jdők jnalmaj. jnost .nekünk őrölnek • *» Boni a fennhéjázó orom. nent s 'dölyfös „nnk möe-ött az elért eredményeket is s az elért Colokkal is betöltött feladatokkal vegcz­•,-ük el s/.áin;,<lá.--uukal. A tetÜut év boldog g-iz'dagodását jelenti nemzetünknek és tortc­elmünknek. — van bennünk ennyi erő, hogy art Wallink - in- U-lljpi f. '*nink. hogy kér­erlin, december 81. 'A Német Távirati Iroda jelenti: A Führer, mint a véderő legfőbb paruncs­úoka, az évforduló alkalmával- a következő- napi­parancsot intézte a védefőhöz: Katonák! A nagy német birodalom nemzeti szocialista véderejo az 1940-ik háborús évben ogj odülálló dicsőséges győzelmeket aratott. Pél­dátlan bátorsággal szározíöldün, tengeren és le­vegőben megverte az ellenséget. A Führer ezután köszönetét nyilvánítja a kü­lönböző fegyvernemek katonáinak, majd így foly­tatja hadparancsát: A demokrata bábortie uszítók, valamint a mö­göttük álló zsidó kapitalista emberek akaratából, tovább kell folytatni ezt a háborút. Egy összeomló világ képviselői azt hiszik, hogy 1941-ben tatán mégis el tudják érni azt, ami a inultban nem elke­rült nekik. Mi készen állunk. Felfegyverkezve, mini soiia ezelőtt, állaak &z uj év küsz&bén, Tudom: mindenki közületek meg fogja tenni kö­telességét. Az Úristen nem fogja elhagy ni azokat, akik egy egész világtól fenyegetve, bátor szívvel el vannak tökéhe ari-a, hogy maguk segítsenek önmagukon. Katonái a nag-v N'cnictbirodalom nemzeti szo­cialista véderejének 1 Az 19-11. év meg fogja hozni történelmünk legnagyobb győzelmének beteljesü­léséi! Berlin, december 81. A Német Távirati Iroda jelenti: A Führer az újév alkalmából felhívást bo­csátott ki, amelyben többek közölt a következő­ket mondja: »A német történelemnek eseményekben gazdag e*zi<>ii(lt<jc ért véget. Csak a későbbi nemzedékek fogják teljes mértékben megérteni ezeknek a Ha­talmas eseményeknek példanélkiilisé-ct és azok­nak átalakító jelentősegét az eniboriseg jövő fejlő­dése szempontjából Amikor a német népet a hosz­szu évekig tartó összeomlás után erkölcsileg a legnagyobb mértékben megalázták és gazdasági­lag nyomorúságba döntötték, a nemzeti szocializ­mus megtalálta a megújhodás úttát. Ekkor a veze­tőség és a ncp elhatározta, hogy a nemzet jövő­jét a békés munka eszközeivel, valamint a töl>­bick lelkiismeretére való hivatkozással alakítja ki. A birodalom ellenségei azonban már a hata­lomnak 1933-ban történt átvétele előtt is számta­lan. iratban cs beszédben hirdették azt az elható-, rozásukat, hogy minden eszközzel tncg akarják nkndálvozni a német nép bármilyen feltámadását. 1933 január 39. után ezt a figyelmeztetést azon­nal követte a tett. Ok nélkül, csupán a német nép­nél s/eniben érzeit mélységes gyűlöletükből el­kezdték szertelen uszításukat cs felhívást inté/ti k nemcsak a néniét áruk. hancn mindenekelőtt a nénW elme bojkottja erdekében is. fl'/ck az elemek, mind vezelő politikai sze­m'''iyj<,*.jjpH a demokrata örszáa-okhnn.. eo-\ái­•tal o Fegyverkezési üzeinelc tulajdonosai óJ részvényese! is. c/enldvQl azt hitték és hiszik ma is, ^liogy a háború a leanaayobh kereseti lehetősé eteket hozza magárai. A demokrata oénzemliereknek frtíosen mindegy volt Hosry «z a háború Tiiiudeu ok nélkül milliólc életébe <-s oe-és/.séwéljp kerüllíet líoorv virátzv.ó teriib-te­k.-t Vontukká változtat hat- Kémei ország maga sem. Vi'ayiiá.agrszfíoaal. sem 'jualiátuil szemhevi a legkisebb követelést sem állit fii fel. Méf ©kfóHer 6-án felkértem FYnnöínr>r=vúi>->vf és Ap"-Kú| b"or'-v Xéni0tor5r.'é-"Tal .etrviitf föwre le <i IV'cvveH é« kö/ös piTTnkávnl. józan ni'é­} oojtés felé törekediünk. Ez hiabavalő volt. | Amikor az állandó háború^ fenyegetésre N"ó­ii p'ovr ~,--'tó'| -errtTtii válasz nem jóit. rr/í mondották, hogy ez annak a jele. hogy Né­metország bel»ö gyengeségének következmé­nyeképpen egyáltalában képtelen háborút vi­selni. Hogy mi félelemből, vagy felelősségéi­zetből tettük meg 1939-ben és ,1940-ben bekehé­pésciuket, ez a körülmény most már világlörtó­nelmileg beigazolódott. -Az 1940. esztendő dön­tést bozott oly mértékben és oly gyors ütem­ben, amelyhez hasonló a népek törtenetében •ínég nmn ferdült elő. Az 19U. esztendő a ncrn t hadsereget, a német tengerészetet és u nénu t légihaderőt hatalmasan megerősödve és meg jobb felszerelésben látja majd felvonulni. Jldr­ml toriénjók is, Németorszgd merész elhatáro­zással megtesz minden legest, amely szüksége* a Vél elérésére. A nemzetiszocialista A é motor­sság, a fasiszta Olaszország és a vcliilc szö­vetséges Japán már tudja, hogy ebben a lux­borúban nem dHimformágrl folyik a here, ha­nem kizárólag azen, hogy tz u fold ne e ik egyeseknek teremjen gyümölcsöt. Ez a harc, nem támadás más népek jogúi ellen, hanem csak egy elenyésző kapitalista réteg kapzsisága gs jogbitorlása ellen. Olasz cücntómadós Belgrád, december 3L A Vremc Londonon át közölt athéni jelentése szerint Klisszurúíól északra a hadszíntér középső részén az ola* s-ok új csapatok harcba vetésével cUentánMi dúst indítottuk. Ugyancsak ellentámadást kezdtek a Had­színtér északi részén. A Valona ellen támadó angol repülőgépeket olasz vadászgépek vették üldözőbe és egy angol bombavetőt lelőttek. itmerikü htlertesufi a icódvcrifólcsönzes módszeréi ^ Washington^ dcccmbefi 31. Morgenthau pénzügyminiszter közlése szerint az árúköl­csönzés nemcsak az Angliának küldendő hadi­anyagokra vonatkozik, hanem a Görögország-, ba sőt valószínűleg Kínába küldendő hadi' 'anyagokra is. *ür?i« madát a iugosmv Mürrnániimalaiittüs Mic Berlin, december 31. A Német Távirati Iro­da jelenti: Belgrádban már hetek óta nem akarnak elnémulni a kormány újjáalakításá­ról szóló hírek. Miut a legvalószínűbb időpon­tot; januáij első napjait emlegetik és azt hi­szik, hogy még a szerb karácsonyi ünnepek, tehát január 7-e elolt kerül sor a kormány át­alakítására, A sok ellentmondó értesülés közül ri legvalószínűbb az, hogy a kormánykoalíció lényegében változatlan marad ós hogy a hor­vát miniszterek között nem lesz változás. KUHcikM (öviralf uaynöhséa állil­rc magyarországi mozgósításról Budapest, december 31. Egy külföldi hirűgy­nökségtőTeredő értesülés szerint több külföldi lap híresztelést közölt, mintha Ma?y urországon mozgósítás kezdődnék. Illetékes helyen kijelentet­ték a Magyar Távirati Iroda munkatársának,hog» minden ilyen és ehhez hasonló híresztelés.- a rautt világába tartozik ér ch-jrtol Arcéin khulálájt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom