144 találat (0,248 másodperc)

Találatok

1. 1892-11-03 / 89.szám
[...] szívélyes vendégszeretettel fogadták Tiszteletére Villányi Szaniszló igazgató díszebédet adott melyen előkelőbb [...] jelenlevő tagjáról kivan megemlékezni Villányi Szaniszló igazgató úrról ki a tanügy [...] feszült figyelemmel hallgatták aztán Villányi Szaniszló lelkes felkö­szöntŐjét melylyel először a [...] grófi család beleegyezésével gr Károlyi Sándor a kuruez altábornagy vette át [...]
2. 1888-06-10 / 47.szám
[...] kiváló tehetségű ifjú kitüntetése Villányi Szaniszló főgymn igazgató a főgymn dalegyesület [...] történetírás egyik derék müvelője Villányi Szaniszló igazgató tűzte ki két drb [...] növ pap nyerte el Magos Sándor bíráló Szattkó József VIII o [...] a bíráló urak egyike Magas Sándor kir járásbiró ur az I [...]
3. 1883 / 86. szám
[...] szogéuy legénykedósbői bontakozzék ki Göndör Sándor nem Rózsa Sándor Csányi Juczika Finnin Rózsit éne [...] este a főgymuasium díszter­mében Villányi Szaniszló lelkes ig zgató történeti felolvasás [...] a felolvasást követni fogja Villányi Szaniszló ur ugyanis Eszter­gom legrégibb képeit [...] adja ki Tartalmazni fogja Villányi Szaniszló felolvasását dr Merényi értekezését dr [...]
4. 1893-02-02 / 10.szám
Vancsó nla Véghelyi Ödön Villányi Szaniszló és Vimmer Ferenc Az Igazoló [...] Kobek István Mattyasovszky Lajos Villányi Szaniszló A lóavató bizottságba az esztergomi [...] a hiányzók helyébe megválasztatott Braun Sándor ós Komlósi Ferenc Az egészségügyi [...] Mészáros Károly Niedennanu Pál Szegedi Sándor Varga Benedek Villányi Szauiszló és [...]
5. 1894-04-01 / 26.szám
[...] és irodaigazgató kíséretében megláto­gatta Villányi Szaníszló főgym­náziumi igazgatót az ujonan megvá­lasztott [...] pannonhalmi fömonostori perjelre 71 Villányi Sza­niszló esztergomi fögymnáziumi igazga­tóra 59 Wagner [...] főapát az illető fiókapátságokra Villányi Sza­níszló életrajzát a következőkben adja a B H Villányi Szaniszló született T ó s o [...]
6. 1882 / 82. szám
[...] körösi lány L A Balázs Sándor hírneves Írónk eme kificzamodott munkáját [...] egy szebb gondolattöredék méltó Balázs Sándorhoz és kíméletlen utánzása fölhasználása a [...] fő­igazgató ünnepélyes bucsuzáisa s Villányi Szaniszló uj főigazgatónk ünnepélyes beigtatása ma [...] a tanári kar fogadta Villányi Szaniszlót a pécsi főreál­iskolához óhajtották igazgatónak [...]
7. 1931-07-30 / 61.szám
[...] házukon földjükön vagy üz­letükön Plywaczyk Szaniszlő ezüst­miséje A magyar szaléziánusok rendtartományának főnöke Plywa­czyk Szaniszló a rend esztergom­tábor székházában a [...] provinciálisnak Adja Isten hogy Plywaczyk Sza­niszló tartományi főnök áldásos tevé­kenysége még [...] A Szinházi Élet főszerkesztője Incze Sándor a héten két táviratot kapott [...]
8. 1899-12-24 / 103.szám
[...] Ju ztinián Fehér Ipoly Villányi Szaniszló Vojnits Döme és Hollósy Rupert [...] István Maiina Lajos dr Feich­tinger Sándor és Obermayer György Kezdettől fogva [...] Virgil Ka­possy Lucián Kisfaludi Lipthai Sándor Lányi Adolár Lévai Sándor Mayer István Magyary Szulpicz Móry [...] Döme dr Vár­konyi Odilo Villányi Szaniszló dr Wertner Mór Wencell Antal [...]
9. 1921 / 88. szám
[...] 2455 1921 szám Tárgy Rezsnyovszky Szaniszló körözése Körözvény Rezsnyovszky Szaniszló 46 éves 168 170 cm [...] Marosi Ferenc Henning János Kati Sándor Tatarek József Schéiber Ervin Giacznits [...]
10. 1926-10-07 / 80 .szám
[...] házfőnök Szentke­reszten P Ply waczyk Szaniszló he­lyébe ki tartományi főnök lett [...] szaléziak áj szék­helye P Piywaczyk Szaniszló a magyar szaléziak új rendfőnöke [...] bosszú és gyűlölet ellen Komlós Sándor angol uri divat­üzlete Budapest Andrássy [...]
11. 1886-06-10 / 46.szám
[...] János kir tan dr Feichtiuger Sándor kir tan főorvos Villányi Szaniszló főgymnasiumi igaz­gató Sarlay Ede r [...] Maiina Lajos Stern Márk Király Sándor Valch Mátyás dr Fehér Gyula [...] Hasonló nézetet nyilvánít Dr Feicb­tinger Sándor Dóczi Ferencz a jubileum alkalmá­val [...] Brenner József Burány János Villa­nja Szaniszló Dr Fehér Gyula Ma­rosi József [...]
12. 1892-06-29 / 53.szám
[...] Kálmán kir tan alispán Feiehtinger Sándor dr kir tan a város [...] első köszöntést Következett azután Fechtinger Sán­dor kir tan a polgárság érzelmeinek [...] érzelmei­nek a búcsú óráiban Villányi Szaniszló fŐgymnasiumi igaz­gató a hazafias benczések [...] is nagy kö­zönség előtt Villányi Szaniszló fŐgym­nasiumi igazgató poutifikált Mérges rovarcsípés [...]
13. 1880 / 78. szám
[...] Ettenberger Lajos Szaller Ferencz Fay Sándor Fei eb finger Győző Fiedler [...] Jegyzői állásra pályázták 1 Szabatovics Szaniszló Eszter­gomból 2 Kiss Sándor Váczról 3 Gánris János Esztergomból [...] 6 Gábris János 2 Szabatovics Szaniszló 0 Kiss Sándor 0 Tarcsy Autal 0 Eszerint [...]
14. 1888-09-13 / 74.szám
[...] mél­tóságát tegnap hívta meg Csóka Sándor színigazgató az előadások megtekinté­sére A [...] kir tan a főgymnasiumot Villányi Szaniszló igazgató s Dr Wargha Samu [...] össze a hol Dr Feichtinger Sándor kir tan lelkes emlékboszédet olvasott [...] emléké­nek Az ünnepi gyászmisét Villányi Szaniszló főgymn igazgató mondta A reáliskola [...]
15. 1891 / 88. szám
[...] An­tal f prelatus Dr Foichtinger Sándor Palkovich Károly és Pál Bariul [...] Fehér Gyula Reviczky Gábor Magoss Sándor Mat lya sovszky Vilmos Frey [...] A harmadik fogás­nál felemelkedett Villányi Szaniszló gymn igazgató és ékes szavakkal [...] az egy háznagy mik Villányi Szaniszló fő j gymuáziumi igazgató személyesen [...]
16. 1894-05-31 / 43.szám
[...] Helc Antal polgármester főgimnázium Villányi Szaniszló igazgató apát izraelita hit­község Dr [...] Károly elnök kir járásbiróság Magos Sándor pénzügyi tisztviselők Fináczy pénzügyigazgató állami [...] a harmadikat pe­dig Dr Feichtinger Sándor kir ta­nácsos a kormányra A [...] püspökről nevezett tihanyi és Villányi Szaniszló esztergomi főgim­náziumi igazgatónak a Szt [...]
17. 1907-06-29 / 50.szám
[...] fel tár­sai nevében majd Csernák Szaniszló sop­roni bencés tanár az igaz [...] jogügy­igazgatósági fogalmazó Nagy Enyed Cser­nák Szaniszló bencés tanár Sopron Fe­kete Géza [...] Szilárd Béla szolgabíró Eszter­gom Veisz Sándor vasúti hivatalnok Po­zsony Tanitói árvaházi [...]
18. 1883 / 51. szám
[...] látogatása Maga az igaz­gató Villányi Szaniszló ur is soká el­gyönyörködött tanítványai [...] érdeklődéséről A levelet Dr Feichlinger Sándor kir tan Dr Helcz Antal [...] Pál ur 3 Főt Villányi Szaniszló igazgató ur 5 Főt Mann [...]
19. 1885 / 77. szám
[...] további becses szeretőtökbe Dr Feíebting Sándor kir tan szónoklata a nagy [...] ezek Horváth István Fehér György Szaniszló Ferencz Halineczy Mihály Guz mics [...] Gábor Gegő Elek Al bach Szaniszló Szil assy Jáuos Reseta Já­nos [...]
20. 1999-01-07 / 1. szám
[...] Henrietta 17 Gertrúd Patrik 18 Sándor Ede 19 József Bánk 20 [...] 10 Zsolt V 11 Leó Szaniszló H 12 Gyula K 13 [...]
21. 2003-01-09 / 1. szám
[...] 11 18 25 Izidor Leó Szaniszló Andrea Ilma Márk Szo 5 [...] 11 18 25 Kázmér Szilárd Sándor Ede Irén írisz Sz 5 [...]
22. 1998-01-08 / 1. szám
[...] 17 Gertrúd Patrik íze 18 Sándor Ede is 19 József Bánk [...] 10 Zsolt Sz 11 Leó Szaniszló V 12 Húsvét Gyula H [...]
23. 1993-07-08 / 26-27. szám
[...] tanárokat Obermüllet Ferenc igazgató Krom­paszky Sándor igazgatóhelyettes Marcel Árpád Asbót Károly [...] Zsolt Nándor Klinda Károly Nagy Sándor Szemes Ferenc Varga Ferenc Mihályfi [...] eszter­gomi helytörténetírás legnagyobb alakjai Villányi Szaniszló és Lepold Antal mellé Halála [...]
24. 1889-07-18 / 57.szám
[...] hatvanötöt Nagy Pál hatvannégyet Király Sándor hatvan­négyet TJhlárik János hatvaukettőt Első [...] Brenuer József hat­vanegygyei második Villányi Szaniszló ötvennel harmadik Platz Mátyás negy­venkilenczezel [...] képviselő választásra illetve idősb Király Sándornak megválasztott képviselővé nyilvánítására nézve Tekintetes [...] iratok szerint a két Király Sándorra esett összesen 64 szavazatok közül [...]
25. 1897-01-01 / 1.szám
[...] Sa­lamon Ödön Őszi Kornél Timár Sza­niszló Komor Gyula Lázár Béla Már [...] Virágh Géza Vértessy Gyula Endrődy Sándor Havas István E Ko­vács Gyula [...] József Buday László és Adorján Sándor írták meg az Ország Világ [...]
26. 1933-11-19 / 91.szám
[...] ennek élére került most Plywaczyk Sza­niszló aki a minap érkezett meg [...] az Emericana protektori jelvényeit Schmidt Sándor dr nak Ma va­sárnap f [...] diszgyűlés ke­retében adják át Schmidt Sándor dr bányaügyi főtanácsosnak az Emerikana [...] át­adja a protektori jelvényeket Schmidt Sándor dr Protektornak 6 Az Emericánás [...]
27. 1917 / 16. szám
[...] Endre dr Dorn Benő Erdős Sándor Ecsy József Gál János Huszár [...] A Szent István Akadémiát Giesswein Sándor prelátus képvi­selte míg az Orsz [...] veszí­tették az elhunytban Dr Plywaczyk Szaniszló házfőnök és Zafféry Károly az [...] az új egyesület részére Bárdos Sándor mint a város közélelmezési ügyeinek [...]
28. 1936-03-01 / 18.szám
[...] adakozók közül tévedésből kimaradt Schwach Sándor ajándéka 68 pár harisnya Az [...] derék kereskedőnk két­szeres jubileuma Iharosi Sándor helybeli fűszerkereskedő kettős jubi leumáról [...] dr Závody Albin von Kleczkowski Sza­niszló Brutsy Jenő 6 6 Jáky [...] földek öregkuriai szántó 150 Matus Sándortól Ma­radi András és neje Majtényi [...]
29. 1921 / 78. szám
[...] na­gyon megunhattta magát Rozsnyev szky Szaniszló orosz fogoly haza vágyó lelke [...] ÚÉUiyíU et Jelentkezni lehet Brenner Sándor egyl igazgatónál Esztergom Arany János [...]
30. 1917 / 18. szám
[...] nedi Géza Kaufmann Géza Ná­das Sándor Neumann Sándor Szomaházy István Steiner Arnold Miklós [...] Kéri Pál Krámer Pál Tímár Szaniszló Schwarzenberg Béla Lakatos László Keliner [...]
31. 1898-12-24 / 102.szám
[...] elő Walther Károly pósta­felügyelő Lendvai Sándor kir adó­tárnok és Bánfi Károly [...] az áthelyezett Bernhard Rezsőtől Hegedűs Sándor vette át Az év folyamán [...] Endre Írnokká neveztetett ki Kruplanicz Sándor kéméndi intéző nyugalomba vonult Peyer [...] második Karnold századosnak a Szent Szaniszló rend második Payr fő­hadnagynak a [...]
32. 1998-05-28 / 21. szám
[...] Dankó Jó­zsef Knauz Nándor Villányi Szanisz­ló Pór Antal Vaszary Kolos és [...] jellegű kevésbé kon­cepciózus mint Csanda Sándor írta aligha vitatkozhatunk De min­denekelőtt [...]
33. 1906-04-15 / 30.szám
[...] IV o t Székelyre Fischer Sándor VI o t Halászra Gáspárecz [...] III o t Munkácsira Pet­ras Sándor VI o t Barkóczira Po­rubszky [...] VIII o t Radványira Sin­delár Sándor VIII o t Szendére Singer Sándor III o t Salgóra Trexler [...] lelkész a Tanügyi Tanács elnöke Szaniszló 25 Drechsler Antal h kormányzó [...]
34. 1998-12-24 / 51-52. szám
[...] 1897 Könyveiben a feledhetetlen Bálint Sándor is több ízben elmélyült tisz­telettel [...] sorban az egyik elsőt Villányi Szaniszló idézte fel A Néhány lap [...]
35. 1888-07-29 / 61.szám
[...] is érte midőn őt Rudnay Sándor herczegprimás az esztergomi főegyházmegye papnövendékei [...] művei mint 1841­ ben Albach Szaniszló Heilige Aniílange jeles müvének fordítása [...] költeményei vannak a kötetet Csajághy Sándor volt csanádi püspöknek ajánlotta Nagyobb [...] fel a csillagokba Libád LÉVAI SÁNDOR FÉLREVERT HARANGOK REGÉNY Az ESZTERGOM [...]
36. 1927-12-18 / 98.szám
[...] és közkedvelt szalézi tartományfő­nök Plywaczyk Szaniszló végezte Az ünnepélyes szentmisét és [...] vásárolhat nagyon olcsón karácsonyra ILLÉS SÁNDOR divatárú üzletében Vermesnél fnagy karácsonyi [...] árak 1 Lyon Lea Bródy Sándor szín­müve Karácsonyi ünnepek alatt kerül [...] műso­rára Karácsonyi vásár megkezdődött ILLÉS SÁNDOR divatárú üzletében Széchenyi ter Legelső [...]
37. 1910-10-20 / 82.szám
[...] 2 Mészá­ros József 3 Magos Sándor 4 Szölgyémy Gyu­la 5 Kiss [...] Béla rendőrfogalmazó nemes Csernák Róbert Szaniszló bencés tanár gyermekei Deyba­chi Zech [...]
38. 1892-12-29 / 105.szám
[...] Frey Ferenc Büttuer Róbert Magos Sándor Moszéua Kii mán Ekensz József [...] kerületben Palkovies Ká­roly ós Magos Sándor a Ií ban dr Föld­váry István és Vij lányi Szaniszló a III ban Niedermann József [...] Gyula dr Bolgár Kál­mán BergI Sándor Bodnár István Cséri János dr [...]
39. 1933-07-06 / 53.szám
[...] részéről gr Zichy János Ernszt Sándor dr Czettler Jenő Wolff Károly [...] be első szentmiséjét Kéz­vezetője Plyvazik Szaniszló a sza­léziak tartományfőnöke volt Nóvák [...] szá­zalékkal Összesett az utcán Becsei Sán­dor jieszmélyi napszámos összeesett az Úri [...]
40. 1936-08-23 / 68.szám
[...] rengeteg emlék található 12 Villányi Szaniszló egyik mun­kájának olvasása nyomán emléke [...] fejlődést biztosító vállalkozást jelent Matus Sándor bérbevette a szent­györmezői vám előtti [...] kiszélesítését Az értekezleten felszólaltak Ma­tus Sándor Polacsek István id Gere János [...] ünnepség után a frontharcosok Magos Sándor ny őrnagy vezénylete alatt diszme­netben [...]
41. 1893-06-08 / 46.szám
[...] a Hymnus eléneklósóvel ezután Villányi Szaniszló igazgató gyönyörű megnyitó beszédet tartott [...] o t Dicséretet kaptak Urbanek Sándor ós Márti Oszkár 7 o [...] bizonyítékot nem volt képes Fried Sán­dor ellen kideríteni ós mint hiteles [...] kénytelen lesz a le­tartóztatod Fried Sándort szabadon bo­csa j tani Országos [...]
42. 2003-02-20 / 7-8. szám
[...] 70 évvel ezelőtt Körösi Csorna Sándor út­ját követte Erről szól az [...] szerint 1603 ban gróf Thurzó Szaniszló galgóci várában egy lakomán már [...]
43. 1892-12-25 / 104.szám
[...] Szívből gratu álunk Eljegyzés Rédly Sándor király­helmeci aljárásbiró karácsouyestón tartja kózfogóját [...] közgyűléséből kelt határozata értelmében Magos Sándor Villányi Szaniszló dr Földváry István ós Niedermann [...] a másodikba reáliskola dr Feichtinger Sándor a harmadikba buda utcai elemi [...]
44. 1931-06-11 / 47.szám
[...] tárgyalás Antóny polgármester ügyében A Sándor majori víztorony a városé lett [...] kincstár átadja a városnak a Sándor majori víztor­nyot ha a város [...] Matló bácsi nyugdíjba megy Matló Szaniszló városi altisztnek saját kérelme folytán [...]
45. 1933-10-15 / 81.szám
[...] Házasság Steiner Elli és Duchs Sándor ma vasárnap délután fél 1 [...] Szeged Zerge u 19 Schrikker Sándor faiskolája Alsótekerespuszta u p Lepsény [...] lezuhant kőtör­melék A mentőcsapat Kuróvszky Szaniszló annavöigyi lakost szétzú zott fejjel [...]
46. 1886-08-29 / 69.szám
[...] Esztergom városa a jubilemra Villányi Szaniszló jeles történetíró in­dítványára olyan albumot [...] kétszáz esz­tendő előtt Litzen Mayer Sándor hírneves müncheni magyar képiró művész [...] után újra kathédrára lép Csomóssy Sándor az intézetnél marad s igy [...] felügyeletre és háztanitásra felvétetnek Csomóssy Sándor reáliskolai tanárnál kivel a reáliskolásban [...]
47. 1938 / 43. szám
[...] án csütörtök A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Dalos­kor nagyzarándoklata Innins 19 én [...] Keg levich máltai lovag Plivacik Szaniszló lengyel szalézi tartományi főnök aki [...] is választott a község Somogyvári Sán­dor személyében Képkiállitás Molnár Z János [...]
48. 1937-06-20 / 49.szám
[...] Major Ödön 40 évesek Csermák Szaniszló Né­meth Ede Szalva Dezső dr Luncz János Schnitzler Sándor Oltvay Re­zső Fekete Géza dr [...] megalakítása A közgyűlés dr Ember Sándor ország­gyűlési képvisel ő elnöklete alatt [...]
49. 1890-06-22 / 50.szám
[...] 21 én Mély tisztelettel HübschI Sándor ny i fő tani tó [...] Fehér Gyula 2 frt Feigler Sándor 2 frt főt dr Fischer [...] Odilo 3 frt főt Villányi Szaniszló igazgató 5 frt fői dr [...] Benedek ur 5 frt Weisz Sándor 50 kr Ugy a nemes [...]
50. 1885 / 76. szám
[...] 85 tagú bizottság dr Feichtinger Sándor kir tan ur ve­zetése mellett [...] sogélyző egyesület küldöttsége Elnök Villányi Szaniszló igazgató 11 Városi reáltanoda kül­döttsége Ein Dr Feichtinger Sándor a tanári karral 12 Kir [...] volt elnökénél Vezető Dr Feichtinger Sándor Kaán János Vezér János 17 [...]
51. 1897-07-01 / 52.szám
[...] Brucsy János Bleszl Fe­renc Litsauer Sándor Wimmer Imre stb igazgató választmányi [...] Hart­mann Péter Héya Tivadar Krupla­nicz Sándor Krausz Izidor dr Lu­czenbacher István [...] szabadságideje leteltével Bakony­bélből ahol Villányi Szaniszló apát ven­dége volt városunkba visszaérkezett [...]
52. 1893-12-29 / 117.szám
[...] Nelhübel Gusztáv 2 frt Tábor Sándor 1 frt Krech­nyák Ferencz 1 [...] Palkovits Jenő 1 frt Villányi Sza­niszló 1 frt Ivanovits Béláné 2 [...] Kálmán dr 1 frt Magos Sándor 2 frt Altorjay Imre 1 [...] Weisz Antal 1 frt Szántó Sándor 50 kr Draxler Alajos 1 [...]
53. 1889-11-24 / 94.szám
[...] úrnők Dr Fehér Gyula Majer Sándor Villányi Szaniszló Re­viczky Gfábor számvizsgáló Perényi jBéla [...] Bubla püspök Feichtinger kanonok Beszédes Sándor Özvegy Gunstné Koksa Hutta Ilon [...]
54. 1886-11-07 / 89.szám
[...] járásbíróságnál a vezetést jenesen Magos Sándor albiró vette Szabó Alajos albiró [...] áll már gyü­mölcsözni kezd Villányi Szaniszló fö­gymnásiumi igazgató Dr Feichtinger Sándor kir tan reáliskolai igazgató és [...]
55. 1934-01-28 / 8.szám
[...] kacagtató egyfelvonásos vígjáték Előadják Szűcs Sándor Miskolci Ferenc Németh József Nóvák [...] igazságügyi miniszter és dr Lingauer Sándor fő­ispán léptek be a tudományos [...] Esztergom vá­rosban a taggyűjtéssel Matló Sza­niszló ny városi altiszt van meg­bízva [...]
56. 1889-10-31 / 87.szám
[...] misével ülte meg melyet Vil­lányi Szaniszló fogy mn a sin mi [...] béke poraiu Trexier István kttanitó Sándor Mária Ilona Gyula gyermekei Trexier [...] Elnök Jókai Mór Szakelőedó Baksay Sándor dr Réthy László 2 Székely [...] Palócz br Nyári Jenő Pin­tér Sándor 5 Délvidéki német dr Schvficker [...]
57. 1887 / 89. szám
[...] János Dankó József Dr Feichtinger Sándor Ferenczy György Forgách Ágos­ton gróf [...] Wargha Samu Wargha Mihály Villányi Szaniszló Vojnics Döme és Zádori János [...] ablak diszitéseket meglehe­tős jutányosán Kiszlingstein Sándor tártja bizománybán Vendéglős számla 1760 [...]
58. 1888-11-01 / 88.szám
[...] ismer­tetése a következő 1 Balázs Sándor A mama tyúkszeme Pezsgő humorral [...] Vörös­marty Mihály Tompa Mihály Petőfi Sándor Arany János Gyulai Pál Vargha [...] és jellemzetes vonásokkal 11 Balázs Sándor Ráró és csillag A tragikus [...] alkalommal az ünnepi misét Villányi Szaniszló főgymu igaz­gató mondotta A benczések [...]
59. 2002-05-09 / 18. szám
[...] szépen összeállított kulturális programot gazdagította Szaniszló János jazz zongorista muzsikája Ugyan [...] tavaly szeptembertől a Körösi Csorna Sándor Budd­hista Egyetem meghívott tanára is [...] sokat megélt épülete A Petőfi Sándor Általános Iskola egykori és jelenlegi [...]
60. 1892-01-01 / 1.szám
[...] ur 2 frttal ft Villányi Szaniszló főgymnásiumi igazgató ur 2 frttal [...] Jóasef ur 1 frttal Magos Sándor ur 1 frttal N N [...] Niedermann József Schul­ler Pál Kiszlingstein Sándor és az cEsztergom vidéki gazd [...]
61. 1889-07-07 / 54.szám
[...] órakor Az ünnepség hőse Hübschl Sán­dor rendezők pedig Bartal Rezső kir [...] jutalom Ő Felsége által Hübschl Sándor tahi­iónak adományozott koronás arany ér­demkereszt [...] Fekete Géza Kapa József Király Sándor Kubovics Ignácz Laiszky János Magyary [...] Tótmajor János Valch Mátyás Villányi Szaniszló Viszolai János A tanácsi javaslat [...]
62. 1886-09-08 / 72.szám
[...] Az alkalmi üdvözletet Dr Feichtinger Sándor kir tan mondja s az [...] Vau szerencsém felkérni miként Lestyánszky Sándor alelnök urat szept 15 ig [...] erőt támogasson 0 neki Szmatana Szaniszló nevű 39 éves znióváraljai iskolákat [...]
63. 1895-01-13 / 4.szám
[...] választattak meg az eltávozott Villányi Szaniszló helyébe 1895 év dec 31 [...] Reviczky Károly Koditek Ká­roly Vanke Sándor állatorvosul Singer Henrik A párkányi járásba becsüsökül Szegedy Sándor Geiger Ferenc Vimmer Imre állatorvosul [...]
64. 1886-07-08 / 54.szám
[...] figyelmét Magyar hölgyek Az Endrődi Sándor szerkesztésében és Stampfel Károly kiadásában [...] kinek hi­vatalát megosztották ifj Feichtinger Sándor és Szilárd Imre között Bakay [...] pártfogásban fog részesülni Esküvő Grósz Sándor buda­pesti államvasuti főmérnök a napok­ban [...] János 4 ft főt Villányi Szaniszló igazgató 5 ft főt Horváth [...]
65. 1891 / 52. szám
[...] Nándor Bari lovics Lajos Mácsay Sándor stb Lássunk azonban néhányat azon [...] múltjából Esztergom jun 27 Villányi Szaniszló szent benedekrendi házfőnök és fögymnásiumi [...]
66. 1895-06-06 / 45.szám
[...] Rajner Lajos Usztanek Antal Villányi Szaniszló Várkonyi Odilo Vargha Samu Zubcsek [...] Mészáros Károly Pel­Iet József Paris Sándor Sujánszky Antal Zsiga Zsigmond N [...]
67. 1890-05-08 / 37.szám
[...] pénztár Tata 5 frt Dorner Sándor urad főtiszt Tata 2 frt [...] állatorvos Tata 5 frt Feichtinger Sándor kir tan vár fő­orvos 1 [...] ur a főgymn számára Villányi Szaniszló ur s magánygyülteménye számára lapunk [...]
68. 1885 / 73. szám
[...] a bizottság A dr Feichtinger Sándor kir tan ur elnöklete alatt [...] en je­len voltak Dr Feichtinger Sándor el­nöklete alatt dr Földváry István tit­kár Villányi Szaniszló dr Walter Gyula Paikovich plébános [...]
69. 1892-10-30 / 88.szám
[...] évülhető érdemeiről emlékezett meg Feiehtiuger Sándor dr kir tanácsos hosszabb be­szédben [...] lett sőt közte és Károlyi Sándor gróf között apa és fiúi [...] közé Vége köv I VILLÁNYI SZANISZLÓ Bérkocsisok orczátiansága Mert valóban nem [...]
70. 1891 / 43. szám
[...] Béla örg Szerencsés Mihály Villányi Szaniszló Weisz Mihály Wimmer Ferencz Póttagok [...] élottársa czivódása miatt összetűzött Góbii Sándor kollégájával kinek élet­társa szintén napról [...] sebesülését ólel veszélyes­nek tartja Gébli Sándor a véres vias­kodás után eltűnt [...]
71. 1891 / 35. szám
[...] főgymnasiumi tanári kar nevében Villányi Szaniszló igazgató üdvözölte a főispánt hazafias [...] küldöttségének szó­noka Ma go s Sándor járásin ró volt magvas beszédben [...] A reáliskola tanári karát Feiclitinger Sándor dr igazgató vezette a ki [...]
72. 1935-06-27 / 50.szám
[...] Acsay István Barkó Antal Csernak Szaniszló Gaál Mó­zes Humpfner Imre Gonda [...] Belcsák László Bozsóky Mihályné Buttykay Sándor Borszéky Oszkár Csókás Erzsébet Fekete [...]
73. 1995-10-19 / 42. szám
[...] a Naprendszerben Előadó dr Bérezi Szaniszló egy ad­junktus ELTE TTK Bp [...] Gábor és a zongoránál Dobsa Sándor idézik fel az egykori pesti [...]
74. 1900-07-29 / 59.szám
[...] Domány János komá­éi polgármester Ltpthay Sándor kir tan műegyetemi rector Ponori [...] Ivánkovits Já­fcs rozsnyói püspök Füzy Szaniszló az padmas rend tartományi főnöke [...] Német Újváron tölt Dr Rédly Sándor szombathelyi törvényszéki biró családjával együtt [...]
75. 1929-02-10 / 12.szám
[...] káptalanjukat az esztergomtábori intézetben Piiwacyk Szaniszló tar­tományfőnök elnöklete alatt Megje­lentek a [...] fogja tartani Gyászmise Dr Rejtő Sándor műegy tanár halálának első évfor­duló [...]
76. 1941-01-29 / 9.szám
[...] sajtó Betiltották a krakói Szent Szaniszló zarándoklatot Romá­niában változatlanul tart az [...] tart Ezalkalommal iktatják be Serédi Sándort templomgondnoki tisztségébe A hercegprímás arcképének [...]
77. 1913 / 75. szám
[...] művelődéstörténet tanára és Dr Zachorowszky Szaniszló egyet magántanár Velük voltak még [...] tanár Kinevezés Az igazságügymi­niszter Tamás Sándor esztergomi kir járásbirósági irodatisztet a [...]
78. 1890-02-09 / 12.szám
[...] A házigazdát Krotky kationok Villányi Szaniszló főgymn igazgató és Walter Gyula [...] Viszhay Róza Viszhay Bébi Viszhay Sándor testvérei Braunsteine Sándor férje Viszhay Antal atyja Braun [...]
79. 1906-06-14 / 47.szám
[...] II Ulászló 1493 ban VI Sándor pápa meghagyásából a pálo­soknak adja [...] II 380 1 n Villányi Szaniszló Három évtized Esztergom­megye és város [...]
80. 1893-08-31 / 70.szám
[...] szakaszait Ezen csoport tagjai Szegedy Sándor eluök Geiger Ferenc előadó Büttner [...] Imre B Szabó Mihály Villányi Szaniszló Nieder­mann Pál III Erdészet E [...]
81. 1886-05-30 / 43.szám
[...] 50 Schäffer Isten 10 Tegena Sándor 10 Weisz Samu 50 Fürst [...] J is Makkos András Csanda Sándor Kárász ferencz Bán M és [...] kellett ma­idnia A zene a Szaniszló téren elhallgatott a atonák széjjel [...] Antal ur 6 frt Ein­zinger Sándor ur 2 frt Feichtinger E [...]
82. 1916-09-14 / 72. szám
[...] szerelemről szóljanak de a tárcában Szaniszló herceg ok­vetlen feleségül vegye Olga [...] vadászat közben véletlenségből meglőtte Peczka Sándor 21 éves fiút akit a [...]
83. 1997-10-30 / 44. szám
[...] 1837 amelynek első köteté­ben Kisfaludy Sándor műve a Dobozi Mihály és [...] Bécsben is kísértett tovább Töltényí Szaniszló gazdász majd orvos és ekként [...]
84. 1885 / 52. szám
[...] Haudinger Igtiácz 1 ft Korber Sándor 1 ft Mattyasovszky Lajosné 10 [...] 37 ft melyhez járultak Villá­nyi Szaniszló 5 ft M H 1 [...] Homolai 1 ft Dr Feichfinger Sándor 1 ft Halmos 1 ft [...] király uteza 12 Esztergom Mayer Sándor Párkány Rogrüu Ede gyógyszertára FELELŐS [...]
85. 1925-04-12 / 30.szám
[...] Laiszky Kázmér is aki Villányi Sza­niszló Három évtized Esztergom vá­ros és [...] Dánó József Hermann Lajos Havas Sándor id Iványi Gyula Kleppek Alajos [...] kivitelű tűzhelyek legjutányosabban beszerezhetők Ha­vas Sándornál Esztergom Német u 8 és [...]
86. 1936-05-03 / 36.szám
[...] bárcziházi Bár­czy István államtitkárokat Lepovszki Szaniszló és Háry András követe­ket gróf [...] Szép László miniszteri osz­tálytanácsosokat Ivády Sándort a földmivelésügyi miniszter személyi titkárát [...]
87. 1883 / 103. szám
[...] kanonokai gróf Csákyt dr Főiektinger Sándor s Wargha Benedek kir tana [...] Károlyt Duka őr­nagyot s Villányi Szaniszló főgymnasiumi igazgatót Az első felköszöntőt [...] lel­kesen éljenezve fogadott Dr Feichtinger Sándor ifjú lelkese déssel köszöntötte poharát [...]
88. 1898-07-14 / 56.szám
[...] mpm Esztergom július 13 VILLÁNY SZANISZLÓ f Ötven év a férfikor [...] Eszter­gom 4 sz szoba Szántó Sándor ker ügynök és családja Esztergom [...] Esztergom 34 sz szoba Litsauer Sándor tanitó és családja Esztergom Singer [...]
89. 1883 / 84. szám
[...] Sarlay Ede Ta­kács Géza Villányi Szaniszló urakból álló bizottság küldetett ki [...] augusztus 15 ik napján MAGOS SÁNDOR kir áljárásb legjobb Asztali és [...]
90. 1891 / 51. szám
[...] kanonok s gradnai főespe­res Convasius Sándor utriusque doktor lengyel jarosláwi prépost megh 1647 Lorkovics Szaniszló megh 1690 való­színű leg lengyel [...]
91. 1904-04-21 / 32.szám
[...] k Mó­róczEmilián 2 k Csernák Szaniszló 10 k Gyulay Rezső 2 [...] Mór 10 k dr Weisz Sándor 2 k Székely Henrik 2 [...] Du­dás Anna 3 k Schwach Sándor 2 k Molnár Ferenc 1 [...] Villebald 5 korona Dr Fraenkel Sándor ivén dr Fraenkel Sándor 10 kor Mind összesen 917 [...]
92. 1893-09-28 / 78.szám
[...] férj Fekete Istváuné Lerejic Anna Sándor gyermekei Fekete István veje Fekete [...] Földváry István iparhatósági biz­tos Villányi Szaniszló főgimnáziumi igazgató Brutsy János iparkamarai [...]
93. 1883 / 87. szám
[...] részt Az ostora előtt Dobokai Sándor nevű je­zsuitának meggyónt Azután elszánt [...] Sarláy Edo Takács Géza Villányi Szaniszló 1863 október 21 Magyarnak születtek [...]
94. 1886-06-17 / 48.szám
[...] Hittaura Dr Fehér Gyula Víllányj Szaniszló Hübsch Sándor és Kováts Albert urakat Jun [...] mért Brenner József és Paul Sándor Jun 23 án IV o d e földr Dr Feichtinger Sándor és Marosy József Jun 25 [...]
95. 1889-02-10 / 12.szám
[...] városi plébánia templo­mában hol Villányi Szaniszló főgymn igazgató pontifikált A templom [...] zászló költségeihez első sorban Holdampf Sándor süttei kő­faragómester járult valóban elismerésre­méltó [...]
96. 1884 / 10. szám
[...] szeretetreméltó há­ziúr mondotta Utána Villányi Szaniszló főgymnasiumi igazgató emelt poharat emelkedett [...] 1 frt Ericsi polka Bánfi Sándortól ára 60 kr Ló árverés [...] és friss sört szolgálok EINZINGER SÁNDOR szigoti vendéglős
97. 1943 / 60. szám
[...] véglegesítette Csárdás Ferenc Bart Sztojkovics Szaniszló Bény Vályi István Bucs Hessky [...] csöveket vesz minden méretben Szűcs Sándor Honvéd utca 53 szám Férfi [...]
98. 1931-08-20 / 67.szám
[...] helyettes provinciális a sza­léziánusoknál Plywacik Szaniszló a szaléziánusok magyarországi tar­tományfőnöke Antal [...] csónak­átkelés Olcsó maradék vásár Illés Sán­dor divatüzletében Széchenyi tér
99. 1886-07-01 / 52.szám
[...] tévedésből az átadónak Dr Feichtinger Sándor kir tanácsosnak volt nyilvánítva melyet [...] értékével felérne Jelen voltak Villányi Szaniszló és Dr Feichtinger Sándor igazgatók akik szintén legőszintébb elismerésüket [...]
100. 1929-01-01 / 1.szám
[...] is nagyszámmal vesznek részt Villányi Szaniszló bakonybéli apát volt esz­tergomi bencés [...] főnöknőjéről a tudós dr Feichtinger Sándor vármegyei tiszti főorvosról s Andrássy [...]

 

  • 1
  • 2