Esztergom és Vidéke, 1935

1935-01-01 / 1.szám

ÖTVENHATODIK ÉVF. 1. SZÁM Szerkesztőség, kiadóhivatal: Simor-u. 20 Megjelenik hetenként kétszer Keresztény politikai és társadalmi lap. KEDD. 1935. JANUÁR 1 Előfizetési ár 1 hóra: 1 pengő 20 fillér Csütörtökön 10, vasárnap 20 fii. 1935. Minden Szilveszter-éjszakán megismételjük évről-évre: uj­jongva temetjük az elmúlt szo­morú, keserves ó-évet és vak bizalommal, áhítatos hittel, tom­boló üdvrivalgásssal fogadjuk a most megszületett uj eszten­dőt. Minden Szilveszter-éjjelen megingathatatlan a hitünk, hogy szebb lesz, boldogabb, örömtel­jesebb lesz az újév az elmúltnál. Mikor aztán a szilveszteri édes mámor elszáll és katonásan masíroznak egymásmögött a szokott, kopott, szürke hétköz­napok gondokkal, bajokkal és csalódásokkal repedésig meglelt tarisznyával a vállunkon, — '"akkor kesergünk, panaszkodunk imádkozunk és átkozódunk. De mire letelik a háromszázhat­vanöt keserves nap, akkor ja­víthatatlanul : újból szűzi hi­tünkkel s sziklaszilárd bizal­munkkal ajándékozzuk meg az új, a megint megszülető és az elmulottnál feltétlenül jobbnak ígérkező esztendőt.... Ez így megy hosszú évezre­dek óta. Az ember mindig hisz és mindig csalódik. De a hit mindig az erősebb és mindig a győzelmes fé!. A hit, a min­den poklon keresztül való hinni tudás: a legerősebb hatalom és fegyver, mellyel a sors felru­házott bennünket, melyet le le­het gázolni, tiporni, összetörni ezerszer és mégis mindig ép és friss és ragyogó marad. Ez a hinnitudás a legfölségesebb és leghasznosabb emberi tulaj­donság és erő. Nekünk, magyaroknak, most egyebünk sem maradt meg, mint a hitünk. Hiszünk, pedig meggyaláztak bennünket ugy, ahogyan nemzetet még soha. Hiszünk, pedig letiportak, meg­rugdostak, megcsonkítottak s ki­fosztottak bennünket. Hiszünk, pedig még ugy arcul nem ver­ték az igazság, a jog és az emberiség fogalmait, mint mi­kor rólunk döntöttek. Hiszünk, pedig annyit csalódtunk: re­ményekben, bizalomban, bará­tokban, ellenségekben, bálvá­nyokban, rokonokban, szövetsé­gekben, eszmékben, mindenben. Hiszünk, mert ez az egyet­len soha üzemképtelené nem váló hajtó motorja cselekede­teinknek. Hiszünk az uj évnek is: egyik fejezete lesz a szebb jövőnek, a magyar jövőnek. Hiszünk abban, hogy ez az uj esztendő egyik boldog fejezete lesz legújabb történelmünk­nek. Hiszünk nem csak azért, mert a hit belénk idegződött, elpusz­títhatatlan magyar erény, hanem azért is, mert olyan alapokra építhetjük föl, melyeket tény­leg látunk. Van végre munka­képes parlamentünk ; van hatal­mas koncepciójú, valóban ko­moly értékű államférfiakból álló kormányunk, a mely igazán történelmi hivatása és küldetése teljes tudatában vezérli szebb jövő felé nemzetünknek sok orkánnal megküzdött hajóját, van végre biztos, értékes és szilárd pénzünk, nyugalom, rend és békesség van a szük hatá­rokon belül, kegyeinkért vere­kednek és tülekednek a külföldi hatalmak, löztük még legádá­zabb ellenségeink is, — tehát minden politikai és gazdasági Az esztergomi névtelen adófizetőt majd utoljára fogjuk megkérdezni, hogy magas-e a pótadó Esztergom­ban. Úgyis tudjuk már, hogy mit fog válaszolni. Hanem megkérdezünk először egy salgótarjáni adófizetőt, magas-e a pótadó Esztergomban ? — Hogyne volna magas az 50 százalékos pótadó Esztergomban, mikor mi csak 35 százalékot fize­tünk Salgótarjánban s bizony azt is nagyon magasnak tartjuk. Szegény esztergomiak — morfondíroz magá­ban — 50 százalékos pótadó . . hm-hm . . , Megkérdeztük aztán a kiskun­félegyházai adófizetőt, mi a véle­ménye az esztergomi 50 százalékos pótadóról ? — Bagatell — mondotta — mi 125 százalékot fizetünk. 50 százalé­kos pótadó igazán nem mondható magasnak. Boldog esztergomiak — morfondírozott magában —- 50% pótadó ... hm-hm ,.. A salgótarjáni adófizető tehát, ki csak 35%-ot fizet, magasnak, viszont a kiskunfélegyházai, aki 125%-ot fizet, alacsonynak tartja az eszter­gomi 50%-kos pótadót. Mit mond tehát a címben feltett kérdésben legilletékesebb esztergomi adófizető az 50 százalékos pótadó­hoz? — Az 50 százalékos pótadó — mondja „Ő" — bizony elég magas, mert a város polgárságának teher­viselő képessége nagyon alacsony. Nekünk nincsenek szénbányáink, mint a salgótarjániaknak, hogy ezek se­gítsenek viselni a pótadóterhet. Majd ha Esztergomot Doroghoz, akarom mondani, Dorogot Eszter­gomhoz csatolják, akkor majd Esz­tergomban is kevesebb lesz a pót­adó. De nálunk nincs adóalap. A ház nem jövedelmez, hiszen több, mint 500 lakás áll üresen, de a ki­adott lakások bére is állandóan csökken, mert a tisztviselők nem garanciánk megvan ahhoz, hogy tényleg boldognak és szépnek lássuk a közeli jövőt. Nemcsak a szilveszteri mámor mindent megszépitő hatása alatt, hanem valóban jogosan üdvözölhetjük szeretettel, fogadhatjuk lelkese­déssel és ajándékozhatjuk meg előleges hitünkkel a ma meg­született esztendőt. Törhetetlen hitünk az, hogy most már felfelé kezd forogni a magyar sors, a magyar sze­rencse kereke, hogy már tul vagyunk a mély ponton, hogy már közeledünk és pedig fel­tartóztathatatlanul közeledünk a szebb jövő: a magyar feltá­madás felé. Ennek az útnak, ennek a nehéz, de boldog út­nak egyik része lesz a ma megszületett új esztendő. Hisszük, rendíthetetlen hittel hisszük, hogy igy lesz. bírják már megfizetni a régi lakbé­reket. A családhoz tartozók egybe­költöznek, akik jobb lakást tartottak, kisebb lakásba mennek, mert hiába, az állam lecsökkentette nagyon a lakbéreket. De nincs j4vedelme a földmives­nek, az iparosnak, a kereskedőnek sem. A földnek magas az adója, de annál alacsonyabb a termények ára. Az iparosnak nincs munkája, a ke­reskedő ásít a boltjában, nincs ve­vője. Mindenki takarékoskodik, mert nincs miből költenie. Nincs pénze a tisztviselőnek, aki készpénzért vá sárolt a földmivesnél, az iparosnál, a kereskedőnél, viszont egyéb fo­gyasztók is — a kereskedő, iparos, a munkás — csak úgy vásárolhat­nak, ha egymás között kölcsönösen forgatják a pénzt. A pénz azonban nem akar forogni, elbújt.. . Hát bizony, magas az 50 százalé­kos pótadó. Meg aztán, ha több eredményét látnánk ennek az 50 százalékos pótadónak! Nincs épít­kezés, útaink kátyúsak, utcáink göd­rösek, a köztisztaság sem nevez­hető ideálisnak, piacunk rendezet­len, hát igaz, van vízvezetékünk, szép iskoláink, de bizony a fejlődés nem megy abban a tempóban, ahogy az igények növekednek. De hát nehéz az államnak is. Há­borús terhek, jóvátételi terhek, egyéb mindenféle terhek s aztán meglévő intézményeinket is csak fenn kell tartani . .. így beszél a belátó, megértő esz­tergomi adóalany. Ő maga sem tudja, elégedett legyen-e, mert hiszen ott van az elrettentő kiskunfélegyházai példa, vagy elégedetlen-e, mikor Salgótarján csak 35 százalékos pót­adót fizet. s De hogy inkább elégedett, mint .elégedetlen legyen, eláruljuk, hogy í az országban csak 16 városnak ki­I sebb a pótadója Esztergomnál, 7 [városnak van 50 százalékos pót­HETI ESEMÉNYEK BELFÖLD A szegedi közjegyzőségért hu­szonnégyen pályáztak. — Hirtelen meghalt a nyíregyházi polgármester. — Ferencváros futballcsapata 3 : 2 arányban legyőzte a bécsi Viennál. — Megsaünik a budapestkörnyéki téglagyárak közös eladási irodája. — Hindy Zoltán lett a MABI új ve­zérigazgatója. — A kormány só megkegyelmezett 85 elitéltnek. — A szovjetkövet átnyújtotta megbí­zólevelét a kormányzónak. — Petí­ciót nyújtottak be Hoyos Miksa gróf mezőgazdasági kamarai elnökké vá­lasztása ellen. — Kétszázéves a ka­locsai hittudományi főiskola. — 50 éves lett Hó man Bálint kultuszmi­niszter. — Alakulóban van egy új ellenzéki kisgazdapárt. — A hires operabált ezidén ismét megtartják Budapesten. — Albrecht főherceg pilótavizsgát tett. — Havi 800 P nőtartást itélt meg a Kúria báró Pet­richevich-Horváth Emiinének. — Há rom tőzsdést tartóztattak le orvos­valuta-ugyben. — Hóman kultusz­miniszter Bécsbe és Rómába utazik. — 18,000 gyermek kap január 7-től Budapesten ingyen reggelit. — A belügyminiszter a TESz ellen meg­szüntette a vizsgálatot. — As OTI 300 ágyas kórházat épít Budapesten. — Asquint olasz testületügyi állam­titkár elutazott Budapestről. — Bu­dapestnek 323.227 választója van. KÜLFÖLD 'Hitlerek 57 millióért megvették a Mosse-cég teljes vagyonát. — A holland trónörökösné menyasszony lett. — Franciaország nem adja ki Trockijt Sztálinnak. — Kémkedő japán tiszteket fogtak el az oroszok. — Ausztriában elárvereznek egy egész gyógyfürdőt. — Cseh ipari kémkedést lepleztek le Bécsben. — A szerbek gyermek-királya folytatja angliai tanulmányait. — A sziámi király hajlandó elfoglalni trónját. — Ausztriában 3300 politikai elitélt kegyelmet kapott. — Macsek Vladi­mir horváth parasztvezér kegyelmet kapott. — A görög miniszterelnök lemondatta a kormány tagjait. — Ötszázalékkal leszállítják a fizeté­seket Belgiumban. — Faulháber müncheni biboros-érsek nagy elis­meréssel nyilatkozott Hitlerről. — A francia szenátus megszavazta a 800 mi liós hadfelszerelési hitelt. — Leszállítják a francia képviselők napidijait. — Tizennyolc templomot építettek két év alatt Bécsben. — Sztálin kiirttatja a szovjet ellenzé­két. — A holland óriási repülőgép a szíriai sivatagban lezuhant és elé­gett. — A tornán kormány tárgya­lásokat kezd az erdélyi magyar párt­tal. — Egymilliárd frank francia hitelt kap a Szovjet. — Kirov szov­jetvezér meggyilkolása miatt eddig 103 kivégzés történt. —Japán fel­mondta a haditengerészeti egyez­ményt. — Tiz katolikus templomot leromboltak a japánok. — Megke­resztelték az olasz trónörököspár kisleányát. — Japán kétmillió ko­reait telepit Mandzsúriába. — Gö­rögországban ujabb katonatiszti ösz­szeesküvést lepleztek le. Magas-e a pótadó Esztergomban ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom