Esztergom és Vidéke, 1889

1889-07-18 / 57.szám

az iparosokra. A földművesek pedig nem vesztettek talajt. Ez azt bizonyítja, bogy összetartás és őszinte kapocs csak az iparos és földműves osztálynál van. A tanultabb elemek egymást buktatják meg szétvouásuk miatt. Nagy volt a meg­lepetés ugy az első kerületben kimaradt ismert nevek, mint a második kerület­beli kimaradások miatt. Maga az ered­mény a következő volt: Az első kerü­letben megválasztották Fekete G-ézát százhuzonhárom szavazattal, Szabó Gryil­lát százöttel, Valch Mátyást kilenczven­béttel, Szálkai Tóth Ferenczet kilencz­venhárommal, Lieb Bélát kilenezvenhá­rommal, Grerendás I-t hetvennyolczczal és Farkas Tivadart hetvenhétfel. Pót­tagok lettek Bellovits Ferencz hetvennel, "Waldfogl József hetvennel, Major János hatvankettővel és Mura ti József ötven­öttel. Kaán Jáuos ötvenegy s Kollár Károly negyvenhárom szavazatot kapott, A második kerületben aránylag keve­sebben szavaztak, de sokkal több jelöltre. A jelöltek száma több volt harmincznál. Legtöbb szavazatot kaptak Dudás János kilenczvenhánnat, Dr. Kőrösy László hetvenhatot, Dóczy Antal hetvenet, Vi­szolay János hatvanötöt, Nagy Pál hatvannégyet, Király Sándor hatvan­négyet, TJhlárik János hatvaukettőt. Első póttag lett Brenuer József hat­vanegygyei, második Villányi Szaniszló ötvennel, harmadik Platz Mátyás negy­venkilenczezel, negyediknek Sinkovics István harminczhattal. A harmadik ke­rületben rendes tagnak megválasztották Cserép Jánost kilenczvenegy szavazattal, Stróbli Mihályt nyolczvanöttel, Weisz Mihályt nyolvannégygyel, Laiszky Jánost hetvenkilenczczel, Hajabács Albertet hetvenöttel, Grerendás Lajost hetven­négygyei, Majer István hatvanegygyei és ör. Stróbli Jánost hatvanegygyei. Póttagokká lettek ifj. Kiffer János hatvan szavazattal, Kovács Albert öt­vennel, ör. Kiffer János negyvennyolccal és Mihályfi Grerendás János negyven­hattal. Az alispán az alakuló gyűlést már július 20-ára hivta össze. — Panasz. Király Sándor városi képviselő megválasztása ellen a második| kerület néhány választója a következő panaszt emelte: Esztergom szab. kir. város tekintetes Igazoló választmányá­hoz Kartaly István esztergomi lakos és benn irt társai panasza Esztergom szab. kir. város Il-ik kerületében 1889. évi július hó 14-ik napján megejtett városi képviselő választásra illetve idősb Király Sándornak megválasztott képviselővé nyilvánítására, nézve. Tekintetes Iga­zoló választmány! Esztergom sz. kir. városban 1889. évi július 14-ik napján a II-ik v. kerületben megejtett választási képviselő választása ellen, illetve idősb Király Sándornak megválasztott képvi­selővé nyilvánilása miatt panaszt ter­jesztünk elé a következő okokból, — ugyanis : A választási iratok szerint a választók között két Király Sándor van — kik közül a választók névjegyzékében az egyik mint «idősb» — a másik, mint «ifju» van felvéve. S minthogy csak oly szavazat bírhat érvénynyel ós jöhet figye­lembe, mely a választott egyén személy azonossága tekintetébeu mindeu kétséget kizár, — ellenben oly kétes szavazat, — melyből a választott egyéu szemé­lyiségi a teljes bizonyossággal nem ál­lapitható meg, — figyelembe és számí­tásba nem vétethetik, -•- minthogy továbbá a fenforgó esetben vagyis a két hasonnevű Király Sándor személyét illetőleg csak oly szavazatlap zár ki minden kétséget a választott személy azonossága tekintetében, — melyen a névjegyzéknek megfelelőleg a megkü­lönböztető jelzés foglaltatik, — mert csakis a megkülönböztető jelző kitétele mellett állapitható meg az, hogy a két Király Sándor közül a szavazat melyikre, nevezetesen az »idősebbre» avagy az «ifjabbra* adatott-e? — minthogy végül a sérelmes választási iratok szerint a két Király Sándorra esett összesen 64 szavazatok közül — a névjegyzékszeni megkülönböztető jelző használata mellett idősb Király Sándorra csupán 12 sza­vazat adatott be, mig ellenben 52 szavazatlapou a névjegyzékuékszerű megkülönböztetés hiányszik ; — követ­kezéskóp 52 szavazat mint kétes figyel­men kívül lett volna hagyandó a meny­nyiben tehát az a választást vezető által önkónyszerűen az imént körülirt 52 kétes szavazat a két Király Sándor közül a 12 érvényes szavazatot nyert idősb Király Sándor javára a 12 érvé­nyes szavazatba hozzá számíttatott; — és ezen hozzászámitás alapján idősb Ki­rály Sándor megválasztott képviselőnek jelentetett ki, — ezen eljárás semmis és érvénytelen és pedig annáliukább, mivel idősb Király Sándor csupán 12 érvényes szavazatot nyervén, 12 szava­zattal nem lett volna megválasztott rendes képviselőnek nyilvánítható. — Mindezekhez képest folyamodunk a te­kintetes városi igazoló választmányhoz! méltóztassék a választási iratok bete­kintése után a választók bizalmi fér­fiainak a választási jegyzőkönyvben foglalt kifogásai figyelembe vételével a névjegyzékszerű megkülönböztető jelző kitétele nélkül pusztán «Király Sán­dorira adott 52 kétes szavazatot ér­vénytelennek nyilvánítani, — az ezen kétes szavazatnak idősb Király Sándor javára számítását és ennek alapján idősb Király Sándornak megválasztott városi képviselővé nyilvánítását megsemmisí­teni, a most nevezettel a megválasztott SZÁMODRA! — A HOMLOKOT KÖRÜLFOGJUK MEGLEPLEK VALAMIVEL! — A VÁLLRA VETJÜK : KÖVESS ! — LASSAN ÖSSZEGÖNGYÖLITJÜK: NINCS REMÉNY! — EGYIK SARKÁT FOGUNK KÖZÉ SZORÍTJUK : ÁRULÁSTÓL FÉLEK ! — A JOBB HA­LÁNTÉKRA EMELJÜK : KIÁLLHATATLAN VAGY! ,— A BAL HALÁNTÉKRA EMELJÜK: MIÉRT NEM JÖTTÉL EL ? — KÖZÉPEN ÖSSZEGYŰRJÜK : FELEDJ EL! A JOBB KÉZBEN EGYENESEN LEFELÉ TARTJUK: TUDNÁL-E MÉG SZERETNI ? — A HAL KÉZBEN LEFELÉ TARTJUK: MÁR NEM REMÉLEK! A ZSEB­KENDŐVEL LEGYEZZÜK MAGUNKAT: ISTENVELED ! (VÉGE KÖV.) IFJ. SINKA F. — Korteshirekkel VOLT EGY-KÉT NAPIG TELVE A LEVEGŐ. NÉHÁNY KIVÁLÓBB ÉRDEMŰ RÉGIBB VÁROSI KÉPVISELŐ KIMARADÁSA MIATT -EGÉSZ UJAKAT OKOZTAK, DE ÁRTATLANUL, MERT PÉLDÁUL AZ EGYIK LEGÉRDEMESEBBIK VÁROSI KÉPVISELŐ KIMARADÁSÁT A FÖLDMŰVES OSZTÁLY ÖSSZETARTÁSA ÉS AZON FÖLFOGÁSA OKOZTA, HOGY MINT A FOGYASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE SOK TERHET RÓTT KI A NÉPRE. A MI PEDIG A SZA­VAZATI CZÉDULÁKAT ILLETI, AZOK ANNYIFÉLE KIADÁSBAN, KIHÚZÁSBAN, MEGCSONKÍTÁSBAN, MEGTOLDÁSBAN S EGYÉB VÁLTOZÁSBAN RÉSZE­SÜLTEK, HOGY CSAKUGYAN BEVÁLT AZ a KÖZ­MONDÁS : NINCS TÜRELMESEBB MATÉRIA A PA­PIROSNÁL. ELVÉGRE IS MINDENKI UGY SZAVA­ZOTT, A MINT NEKI TETSZETT S EGY SZAVAZÓ ÉPPEN TÍZFÉLE NÉVSORT KAPOTT, MIRE A VÁLASZ­TÁS SZÍNHELYÉRE JUTOTT ÉS MIT MÜVEIT ? SZA­VAZOTT EGY TIZENEGYEDIK KOMBINÁCZIÓRA, EGYETLEN EGY NÉVRE S A TÖBBI TIZ CZÉDULÁT SZÉPEN ELTETTE. A KORTESHIREKET EGYÉBKÉNT A LEGINGERÜLTEBB KORTESEK TERJESZTIK S MÁR A KÖZMONDÁS IS AZT TARTJA, HOGY NINCS IGAZA ANNAK, a KI HARAGSZIK. képviselők névjegyzékéből törültetni és annak helyére a 61 szavazattal követ­kező legtöbb szavazatot nyert ~— Brenuer Józsefet megválasztott rendes képvise­lőnek nyilvánitani.« — Lapunk szerkesztője holnap kezdi meg néhány hétre terjedő sza­badságát s Parisba utazik. Távollétében a lap vezetéséi Gryannathy József belső munkatárs volt szives elvállalni. Min­den közlemény egyébként a felelős szerkesztő nevére és lakására czimzendő. — Vezérczikkben méltatja a Magyar Szemle a Buzárovits Gfusztáv kiadásában megjelent Katholikus Költők czimü mü­vet, melyet minden esztergomi müveit katholikus család ősziute rokonszenvébe ajánlunk. — A város szervezési szabályain. Dr. Helcz Antal polgármester elnök­letet alatt nagy buzgósággal dolgozik most a kiküldött bizottság ugy hogy a nevezetes munkálat már rövid idő múlva el fog készülni s a jövő tisztújítás és városi kormányzás alapjául szolgálni. — Jutalomdijak. A M. Főkáptalan a legutóbbi szenttamási tüzeset alkal­mából ugy a városi, minta megyei tűz­oltóság fáradozását tizenöt-tizenöt írttal jutalmazta. — A pénzügyigazgatóságok szer­vezése elvette adófelügyelőségünket s minket a budapesti igazgatósághoz csa­tolt, Komáromot pedig Győrhöz. Adó­felügyelőségünk tisztikara a szélrózsa minden irányában szétszóródik. Eötvös Pál adófelügyelő mint titkár Nyíregy­házára van kinevezve, Fekete G-yula mostani minőségében Debreczenbe, Schal­ler Antal vezető szám tiszt Szolnokra, Szita Komán mostani minőségében Becs­kerekre, Kolozsváry Zalaegerszegre, Hejinlich János Budára és Balogh Pestre. Esztergom nemcsak hét intelli­gens családdal, de a felügyelőség által okozott nagy forgalommal is szegé­nyebb lesz. — Elgázolt öreg asszony. Gajdos Lajos dömösi legény gondatlanságból elgázolt egy nyolczvanöt esztendős öreg asszonyt, Novotny Ferencznét. A sú­lyosan megsebesült öreg asszony még életben van, de a gonditlan legényt letartóztatták. — Falbnak igaza volt. A vihar próféta által jul. 12-ére megjósolt vihar vasárnap éjjel, jul. 14-én tört ki nagy erővel s több órán keresztül sarabolta darabolta a fákat s a háztetőket. — Ékesy Adolf üveg- és edény­kereskedő külföldi hitelezőivel tegnap kiegyezést kötött s a helybeliekkel vég­eladás révén fog kiegyezni. A végeladás nemsokára megtörténik. Tekintélyesebb kereskedőink igen jelentékeny összegeket írtak alá Ékesy Adolf megmentésére s már most valószínűnek látszik, hogy a helybelyi kereskedelem nem lesz egy firmával szegényebb. — - Ariejtés. Július huszonhetedikén d. e. tiz órakor lesz az árlejtés az államépitészeti hivatalban a muzslai megyeház-kert kerítésének újból valé helyreállítására ezerötvennyolcz frt 11 kr erejéig. A bánatpénz öt százalék. — Az Eden-szinház, mely ez idő­szerűit Debreczenben működik, Eszter­gomba készül s kérdést intézett az aréna tulajdonosához, hogy nincs-e el­foglalva a helyiség. Az aréna szabad s igy a hires Eden-szinház minden valószínűség szerint augusztus elején meg fogja kezdeni működését. — Vak lárma. Tegnap délelőtt két mozsárlövás dördült el a Széchenyi-téron s a megkondult harangok az egész vá­ros nyugalmát megzavarták. Eleinte Tobán égéséről, később szenttamási tűz­ről beszéltek. Végre is kiderült, hogy az ujouan épült Schenk-féle téglaégető körkemenczóket próbálták ki s a szo­katlan füstoszlopok vezették félre a szemlélőket. A kivonult tűzoltóságok csakhamar visszatértek s a fölizgatott közönség mosolyogva oszlott szét, — Szigeti szegény legény. Má­csady József kertész legény ismeretsé­get kötött a szigetben Kéhly Gfyula suszterlegény nyel, a kinek hamis néven mutatkozott be. Alkalomadtán azután leütötte s elrabolta óráját, gyűrűjét és pénzét. A szigeti szegény legényt Re­viczky Glyőző főszolgabíró puhatolta ki s tartóztatta le. — Fürdés közben. Szitás József tizenhét éves karvai legény pénteken délután fürdés közben a vízbe fnlt. Különös ismertető jele egy V alakban kinőtt foga. A vizbefult legény hulla ját még nem találták meg. — A sebes hajtás és gondatla kocsisok ellen erélyesebben kellene föí< lépni a hatóságoknak, akkor nem for j dúlnának elő olyan kínos események, mint a milyenek most napirenden van­nak. Alig értesültünk a dömösi esetről, Szentgyörgymezőről jelenük, hogy ott kedden egy sebesen HAJTÓ suhauez ko­csija gázolt le egy kis gyermeket. Egy öreg UR húsz lépésről figyelmeztette a gondatlan kocsist, hogy az utou gyer­mekek játszanak. Hiába volt. A kocsis neki vágtatott a gyermekeknek s egy kis fiút elgázolt. Két kerék ment ke­resztül ra,jta s oly súlyosan megsérült, hogy első perezre halottnak hitték. A szívtelen suhanezot letartóztatták. Eré­lyes megfeuyittetésében nem kételke­dünk. — Az orsz. kisdednevelési kiál­lítás, melyet a Mária Dorothea fő­herczeguő védnöksége alatt álló tanító­nők egyesülete rendez, aug. 8-án nyílik meg Budapesten a volt ke repesi uti Belezuay-kertbeu a nemzeti színház mel­lett. A kiállítás A kisdedek összes ügyeit felkarolja s e mellett, hogy tanulságai maradandóak legyenek, kiváló orvosok tan férfiak s írók előadásokat fognak o tárgyakról tartani, melyek külön füze­tekben adatnak ki. A kiállítás okt. kö­zepéig tart s belédti dij csak 30 kraj­ezár lesz. X Süketeknek. EGY TISZTES ur, ki egy EGYSZERŰ SZER ÁLTAL 23 ÉVES SÜKETSÉG fülzu­GÁSTÓL KIGYÓGYITTATOTT, KÉSZ ANNAK LEÍRÁSÁT NÉMET NYELVEN BÁRKINEK BEKÜLDENI. CZIME C. H. NIEHELSON, B'CS. IS. KOLING. 4. J) r KIOLKI.'"»s NZIílíKKSZTO : K Ő lí Ö S Y L ÁS Z h 0. HIRDETÉSEK. Egy jó karban lévő zongorát eladok. SCHALLER ANTAL. Hirdetmény. Esztergom sz. kir. város i észéről ezennel közhírré tétetik, miszerint az éjjeli utezavilágitás 1889-ik évi nov. hó első napjától kezdve három egymás után következő évekre folyó évi aug. hó 5-ik napján reggeli 9 órakor a város­házánál árlejtés utján bérbe fog adatni — bánatpénz 250 frt — az árlejtés napjáig zárt ajánlatok is elfogadtatnak ; az árlejtési föltótelek alólirt hivatalos helyiségében megtekinthetők. Esztergomban, 1889. július hó IX Kemény fi János, tanácsnok. Borszéki viz az ásványvizek királya nemcsak hazánk, de egész Európa legjobb és legszéusavdusabb ás­vány- és borvize, a legfrissebb töltésben folyton kapható Esztergomban ifj. Brunner Ferencz urnái (Széchenyi-tér.) 1 üveg iy 2 üt. Borszéki viz 26 kr 1 üveg 1 lit. Borszéki viz 20 kr 1 üveg V2 Hfc. Borszéki viz 16 kr. Borszéki fürdő- és iiltt­Ig&zgatéság*

Next

/
Oldalképek
Tartalom