Esztergom és Vidéke, 1926

1926-01-01 / 1.szám

XL Vili évfolyam 1. szám. KERESZTEN! MAGYAR SAJTÓ. Péntek, 192^ január 1. POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. IE6JELEIIK 1ISDEI VASÍBIAP ÉS CSÜTÖHTÖKÖH. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Simor János-utca 18—20., hova a lap szellemi részét illető közlemények, további az előfizetési s hirdetési dijak stb. küldendők. Telefon 21. Főmnnkatárs: VITÁL ISTVÁN. Laptulajdonos és feleifit szerkesztő: LAISZKY KÁZMÉR Előfizetési ára : egy hóra 15.000 korona. Egyes szám ára : hétköznap (2 oldalas) 1500 korona, vasárnap (4 oldalas) 2000 korona. Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. December 30-án tiz éve volt annak, hogy az ősi Bottyán­kuria ormain a friss szélben vigan lengő nemzeti szinű zász­lók, a városháza folyosóin fényes, díszruhákba öltözött városi hajdúk, benn a közgyűlési teremben pedig ünnepi feketében gyülekező komoly városatyák hirdették, jelentették, hogy nagy, talán sorsdöntő napja érkezett el az ősi Esztergom városának, olyan napja, amely talán évtizedekig fogja éreztetni hatását. Tiz éve új gazdát kapott az üresen maradt polgármesteri szék; tiz éve, hogy a város atyái dp. Jlntóny ÓBélát választották meg a város első polgárává! Tiz év a világtörténelemben elenyésző semmiség, a nem­zetek életében alig észrevehető csekély idő, az embernek már sokat jelenthet ez az idő; de az a tiz év, amelynek határkö­veit ket olyan évszám alkotja, mint 1915 és 1925, az nem­csak az ember, nemcsak' a nemzet életében, de a világtörténe­lemben is korszakot jelent! Ez a tiz év a gigászi mérkőzések­nek, a nemzetek életében felgyülemlett anyagi és erkölcsi erők erupciójának, a világ kataklizmának volt az ideje, s ebben az eddig soha el nem múló képzelt arányokat ért világégésben ember kellett a kormány gyeplők mögé, ember kezében kellett lennie a kormánykeréknek, lett légyen ez a kormánykerék akár egy világbirodalomé, vagy akár a legkisebb községé! Aki ebben a tiz évben a kezére bizott kormánykereket helyesen tudta irányítani, aki zökkenés nélkül tudta átvezetni a reábi­zott politikai, vagy társadalmi közösséget a világszerte dúló orkán viharos hullámaiból a béke csendes révébe, az ember volt a talpánJ S mikor ezekkel a gondolatokkal a lelkünkben állunk meg a tiz év mesgyéjén, szivünkre tett kézzel állítsuk fel dp. Jln­tóny JSéla tiz éves polgármesterségének mérlegét! <Dp. Jlntóny JBéla polgármester a legnehezebb viszo­nyokat találta városában hivatalába lépésének napján. A világ­háború az otthon nélkülöző lakosságnak valósággal a szája elől vonta el a falatot, hogy a frontok szükségletét ki tudja elégíteni, próbára tette mindenkinek áldozatkészségét és lemon­dását, takarékosságot kívánt mindenkitől itthon és a fronton egyaránt. A helyi közigazgatási hatóságra, a város vezetőjére is nehéz, hálátlan szerep várakozott: neki kellett előteremteni a szükséges élelmet és anyagot, viszont a városi lakosság ré­szére neki kellett gondolni, hogy legalább a legszűkebb élelem rendelkezésre álljon. Az ő nagy munkabírása és agilitása volt az, amely a vá­rost ezeken a nehéz időkön nagyobb megrázkódtatás nélkül átsegítette s a város bízva a szebb jövő, a végső győzelem gyönyörű reményében, békén áldozott és viselte el a háborús nélkülözéseket hűen a 26-os háziezred mély értelmű jelszavá­hoz : mindvégig kitartva! S mikor egy borús őszi napon reánk szakadt a szörnyű szerencsétlenség : a gyalázatos októberi forradalom a maga hit­ványlelkű pribékjeivel, hogy felfordítson trónt, oltárt, nemzeti multat, jelent és jövőt egyaránt: dr. Jlntóny JBela tapinta­tossága kellett ahhoz, hogy ez a forradalom a városban ne éreztesse teljes erejével a maga romboló hatását. Bár nem tudta elkerülni, hogy a törvényes közgyűléstől a gyászos emlékű és törvénytelen nemzeti tanács ne bitorolja el a város ügyeinek a vezetését, de mégis azon volt, hogy ennek a nemzeti tanácsnak a felforgató tendenciája Esztergom városában érvényre ne juthasson. Ám a forradalmárok éppen ezért nem sokáig tűrték Őt a polgármesteri székben, a kom­mün kitörése után neki is, mint annyi másnak, bujdosással kellett életét megmenteni. De alig áldozott le ennek a vörös őrületnek a napja: dr. Jlntóny J3éla az elsők között volt, aki a még bizonytalan és válságos idők dacára sietett kötelességét betölteni, hogy azután az újabbmegpróbáltatás: a romá n m egs zállás terheit töle telhetően csökkentse és Könnyebbítse a város sokat szen­vedett lakossága érdekében. Hogy itt a román csapatok senkit meg nem raboltak, hogy a város békéjét ez a megpróbáltatás alig zavarta, ebben nagy része van az é fáradhatatlan munkájának, amellyel a megszálló csapatok parancsnokainál a város érdekében eljárt. S hogy megindult a magyar újjászületés, mely életre keltette mindnyájunk lelkében azt a reményt, hogy nincs még minden el­veszve, fiatalos erővel fogott neki ő is a város konszolidálásához. A város az őt ősi időktől fogva terhelő adósságaitól az ő vezetése alatt szabadult meg. Ó volt az, aki a városi vagyon új hasznosításait kezdeményezte, s az Ő munkája nélkül a vá­ros jövőjével oly szorosan egybeforrott vízvezeték tárgyalása alkalmával talán a város közgyűlése sem tudott volna oly bá­mulatra és dicséretre méltó önbizalmat és magatartást tanúsí­tani, hogy a sokak előtt talán aggodalomra okot adó vízve­zeték létesítését egyhangúlag fogadja el! Igen, a városi vízvezeték létesítése a koronája dp. Jln­tóny cBéla polgármesterségének, az ő munkájának, agitáció­jának a sikere, olyan eredmény, amely nélküle talán újabb húsz évig pihent volna. S ha sok egyéb jószándéka, terve nem is nyert megvaló­sulást idáig, mert hiába a magasan szárnyaló tervek, a nagy­ratörő alkotási vágyak, ha szegény a város, dp. Jlntóny JSéla polgármester egyénisége mindig bíztató igéret marad arra nézve, hogy ezen az úton haladva, a városi jövedelmek okos beosztásával még sok nagy alkotás fog napvilágot látni sokat szenvedett, sorstól vert városunkban. S mikor most a tiz év mesgyéjén szivünkre tett kézzel dp. Jlntóny cBéla polgármesteri működésének mérlegét fel­állítottuk, azt kívánjuk neki, amit tíz évvel ezelőtt a városi képviselők sorából az őt üdvözlő szónok kivánt: Mint a vá­ros első polgára és mint a város ősi templomának kegyura, legyen a most következő tiz év alatt is első ember a munká­ban és foglalja el az első helyet a templomban, hogy munká­ját az Ur Isten áldása kisérve, az a városára boldogító, reá nézve pedig mindenkor dicsőséget hozó legyen. A turisták zártkörű Szilveszter-estólye este fél 9 órakor kezdődik a Fürdő nagytermében teritett asztalok mellett. 1915. dee. 30. — 1925. dee. 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom