Esztergom és Vidéke, 1889

1889-01-03 / 1.szám

Blí KÖSZÖNTŐ. VISZONTAGSÁGOS ÉVTIZED ÁLL LAPUNK MÖGÖTT. A KI ISMERI A MAGYAR VIDÉKI HÍRLAPIRODALOM VISZONYAIT, AZ TUDJA, HOGY MIT JELENT TÍZ MEGSZOLGÁLT ESZTENDŐ. NINCS TÖVISESEBB, DE PONTOSABB; KÜZDEL­MESEBB, DE EGYÚTTAL GYÜMÖLCSÖZŐBB HI­VATÁS, MINT n VIDÉKI TISZTESSÉGES ÉS EMELKEDETTEBB SZINVONALRA TÖREKVŐ HIR­LAPI RODAIOM BUZGÓ SZO 1 GÁ 1 AT A. ÉLETPÁLYÁNK ÖSSZE VAN OLVADVA A HELYISAJTÓ HŰSÉGES SZOLGÁLATÁVAL; HIVA­TÁSUNK ÉS SZOLGÁLATUNK PEDIG A NAGY KÖZÖNSÉG ÉRDEKEIVEL. ÖRÖMMEL ÉS LELKE­SEDÉSSEL VÉGEZI ÜK EDDIG IS NAPSZÁMUNKAT S MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT MENTÜNK EGYENESEN ELŐRE. MAGÁNÉRDEKEINK, LAPUNK RÉVÉN, NIN­CSENEK; LÉTJOGUNK ÓS KENYERÜNK A KÖZ­ÉRDEK HŰ SZOLGÁLATA. MŰVELT ÓS JÓMÓDÚ POLGÁRSÁG; IRODA­LOMÉRT ÉS MŰVÉSZETÉRT HEVÜLŐ INTELLIGEN­CZIA; HAZAFIAS ÉRZELMŰ S MINDEN JÓÉRT, SZÉPÉRT ÉS IGAZÉRT ÖSSZETARTÓ KÖZÖNSÉG; VIRÁGZÓ KERESKEDELEM ÉS IPAR; GYARAPODÓ ÉS- TANULÓ NÉP; JÓ KÖZLEKEDÉS; ÁLTALÁNOS VIRÁGZÁS MINDEN ANYAGI ÉS SZELLEMI TÉREN : EZ A MI IDEÁLUNK, MELYNEK MEG­VALÓSÍT;! SÁLIOZ ÉLETHIVATÁSUNKKAL MI IS HOZZÁ AKARUNK JÁRNI NI. Esztergomnak VAN JÖVŐJE S AZ UJABB NEMZEDÉK BIZIK IS BENNE. ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL, MUNKATÁRSAINK ÉS KÖZÖNSÉGÜNK CSATLAKOZÁSÁVAL LEPI ÁT LA­PUNK A TIZENEGYEDIK ESZTENDŐ KÜSZÖBÉT. KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY AJÁNDÉKOZ­ZANAK MEG TOVÁBBRA IS BIZALMUKKAL S PKISÉRJENOK EL ÁRIFOGÁSUKKAL A JÖVŐBE, MELYNEK HŰSÉGES MEGSZOLGÁLÁSÁÉRT MÁR MOST SZABAD TIZ ESZTENDŐS PÁLYAFUTÁ­SUNKRA, MINT KELLŐ BIZTOSÍTÉKRA HI­VATKOZNUNK. Az Esztergom és Vidéke szerkesztősége. Esztergomi vasúti fütty. Esztergom, jan. .1. BIZONY, MINTHA MÁR HALLANÓK HOGY: «ESZTERGOM, TESSÉK KISZÁLLNÍ»: VAGY A «MEHET»-ET. MERT CSAKUGYAN UGY HA­LADNAK A DOLGOK, HOGY MÁR TAVASZSZAL LEHET ARRA GONDOLNI, MISZERINT AZ ÉPITÉS MEGKEZDESSÉK S TÁN DECZEMBERBEN MÁI­BE IS FEJEZZÉK. AKKOR VÉGE LESZ AMA NYOMORÚSÁGOS ÁLLAPOTNAK, HOGY BÉCSCSEL VAGY BUDAPESTIÉI .ÉLEN ALIG ÉRINTKEZ­HETÜNK. BUDAPESTRE A LEGGYORSABB IDŐ­JÁRÁSBAN FS HÁROM, BÉCSBE KÉT ÓRA ALATT IN EH E' ÜNK. MINT ÉRTESÜLÜNK, A KORMÁNY FEBR. ÉLŐJÉRE FOGJA, KITŰZNI A VÉGLEGES ENGE­DÉLYEZÉSI TÁRGYALÁSOKAT. DE i^r^m^M^ LYEZŐ NEM AKAR ELÉBB EZEN TÁRGYALÁSOKBA BEMENNI, INIG AZ ÉRDEKELTSÉG HOZZÁ­JÁRULÁSA BIZTOSÍTVA NINCSEN.. DE EZ IS JÓ UTON VAN. MERT MINT IAÜJUK A. KI­LENCZES BIZOTTSÁG MULT ÜLÉSÉBEN SZÉT­OSZTOTTA A SZEREPEKET A KÖTELEZVÉNYEK ALÁIRATÁSI TEKINTETÉBEN • ÉS DR. HELCZ ANTAL POLGÁRMESTER MA T, HÍZTA MEG AVVAL, HOGY A VÁROSI POLGÁRSÁGGAL EZIRÁNT ÉRINTKEZZÉK. JÓ, ERÉLYES, ÉRTELMES KÉZRE BÍZTÁK. A POLGÁRMESTER UR MÉSZÁROS ÉS WIMMER URAKKAL EGYETEMBEN MEGÁLLAPÍTÓ.TA A KÖTELE/VÉNY SZÖVEGÉT, UGY, HOGY EZT MINDEN ESZTERGOMI POLGÁR BIZTON ALÁ­IRHAÍJ;I. A MI AZ ALÁÍRÁSOK MEGFEJTÉSÉT ILLETI, A POLGÁRMESTER UR MINDJÁRT ÚJÉV UIÁN EGY NAGY ÉRDEKELTSÉGI ÜLÉST FOG ÖSSZEHINI, MELYBEN, AZT REMÉLJÜK, A VÁ­ROS APRAJA, NAGYJA EGYIRÁNT RÉSZT FOG VENNI. EZ ÜLÉSBEN FOG AZ ALÁÍRÁSOK EGY RÉSZE SÍANLE SESSIONE MEGEJTETNI. A KÖ­TELEZVÉNYEK SZÖVEGE SZERINT AZ ALÁÍRÓ VAGY TÖBB, VAGY CSAK EGY 100 FRÍNYI RÉSZVÉNY ÁTVEVÉSÉRE KÖTELEZI MAGÁT. E SZÁZ FORINTNAK 10%-A CSAK AKKOR FIZE­TENDŐ BE VALÓBAN, HA A FÜZITŐ-ESZTERGOMI VASUTAT KIÉPÍTENI VÁLLALKOZÓ RÉSZVÉNY­TÁRSULAT MEGALAKULT ÉS ALAPSZABÁLYAI A KORMÁNY ÁLTAL JÓVÁHAGYATTAK. A HÁTRA­LÉK AZ ÉPÍTÉSI MUNKA HALADTÁVAL FIZETENDŐ BE. A KÖTELEZVÉNYEK MOSTANÁBAN MÉG SEMMIRE SEM KÖTELEZNEK, DE A RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG MEGALAKUL IÁVAL IGENIS SZIGORÚAN KÖTELEZŐK. EZ ŐRZI MEG MINDADDIG, MIG AZ ENGEDMÉNYES VAGY JOGUTÓDJA A RÉSZ­VÉNYTÁRSASÁGOT MEGALAKÍTJA ÉS AKKOR AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKÉNEK ADJA ÁT BEHAJTÁS -'•ÉGETI.- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYRÉSZT AZ J ALÁÍRÓKNAK KÉPVISELŐIBŐL (KÖZTÜK A ME­GYÉK, A VÁROS, KÖZSÉGEK ÉS EGYESEK) MÁSRÉSZT PEDIG AZ ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK MEGVÁSÁRLÓIBÓL, VAGYIS A PÉNZADÓ KÉP­VISELŐIBŐL ÁLL. ESZERINT A KÖTELEZVÉNYEK ALÁÍRÁSA, SEMMINEMŰ VESZÓLYLYEL NEM JÁR, HANEM SZÜKSÉGES ELŐKÉSZÍTŐJE A RÉSZVÉNYTÁRSA­SÁGNAK, MELY A VASÚT ÉPÍTÉSÉT ESZKÖ­ZÖLTETI. MIUTÁN A TÖRZSRÉSZVÉNYESEK ÉPEN UGY LESZNEK KÉPVISELVE A KÖZGYŰLÉSEN és AZ IGAZGATÓSÁGBAN, MINT AZ ELSŐBBSÉGI részvények ÁTVEVŐI, A TÖRZSTŐKE GYÜ­MÖLCSÖZÉSE IS EZÁLTAL MINÉL JOBBAN BIZ­TOSÍTVA LESZ. IGY ((DIÁT TISZTA LÉLEKKEL AJÁNLHATJUK POLGÁRTÁRSAINKNAK A KÖTE­LEZVÉNYEK MINÉL ELŐBB ÉS MINÉL SÜRÜBB ALÁÍRÁSÁT. MERT A VASÚT, ÉLETKÉRDÉS ESZ­TERGOMRA NÉZVE ÉS NEM KÉPZELHETÜNK EMBERT, KI AZON KÖTELESSÉGE ALÓL KI­VONHATNÁ MAGÁT, HOGY EGYRE NE MŰ­KÖDJÉK EREJE SZŐRINT A VASÚT LÉTESÍTÉSÉ­BEN. REMÉLJÜK, HOGY TEKINTÉLYES PÉNZIN­tézeteink MINT A, TAKARÉKPÉNZTÁR, MINT AZ IPARBANK, REMÉLJÜK, HOGY A NAGY* BELÁLÁSU KERESKEDELMI TESTÜLET NAGYBAN FOGNAK LENDÍTENI AZ ÜGYÖN. VANNAK GAZDAG POLGÁRTÁRSAINK, KIKET A JÓ ÉG FÖLDI KINCSEKKEL MEGÁLDÓ;T, DE KIK SOHA­SEM VONAKODTAK A KÖZJÓÉRT ÁLDOZNI. TÖBBET MONDUNK: 0 IÍININOUCZIÁJA, MINT ÉRTESÜLÜNK, NEM UTASÍTOTTA EL VASULUUK SEGÉLYEZÉSÉT ÉS MINT A SÜLTEI ÉS SZÁRKÁSI TERÜLETEK URA A VASÚT KÉZZEL­FOGHATÓ HASZNÁT ÉS EBBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGAT ATÁSI IGÉNYEIT Iontól GATJU. 0 HERCZOGSÉGÉNEK, AZ ORSZÁG LEGFŐBB EGY­HÁZI FÉRFIINAK ÉS? VÁROSUNK LEGMAGASABB POLGÁRÁNAK ABBELI NYILATKOZTÁT FESZÜL­TEN VÁRJUK ÉS A LEGHÁLÁSABBAN FOGJA FOGADNI UGY A VÁROS, MINT A MEGYE KÖZÖNSÉGE. A MINT A PARTVIDÉKRŐL ÉRTESÜLÜNK, OTT VAUNAK EGYESEK, KIK A MAGUK SZÁ­MÁRA 25,000 FRTOT KÉSZÜLNEK ALÁÍRNI, ESETLEG A VISZONYOKHOZ MÉRTEN TÖBBET IS, A MIT MINDENESETRE A TÖBBI ÉRDE­KELTSÉG ÖRÖMEST FOG TUDOMÁSUL VENNI. ERŐS A HITÜNK, HOGY JANUÁRIUS ELSŐ RÉSZÉBEN AZ ALÁÍRÁSOK JÓ SIKERREL BE LESZNEK FEJEZVE ÉS ÍGY A VASÚTI ELŐ­iz )f Esitsrji!iiiés?íio1ározája. AZ ÉN BAJOM. LEÜLÖK OLYKOR S VÁRVA-VÁROM . . . HOGY JÖN A MÚZSA IHLETT PERCZE S MEGINDUL MAJD A DALOK ÁRJA, A MELY SZIVEMBE VAN TEMETVE . . . TŰNŐDÖM^. . . OH DE HASZTALAN NEHÉZ A TOLL . . . TÖBBÉ A RIM SE BONG AGYAMBA FORR *BÁR ANNYI ESZME, VALEM MEGINT AZ UJ BARÁT — A GOND ! HOZL/.ÁM SZEGŐDÖTT ÉS AZÓTA EL ULEM MARAD, BÁR HAJTOM, ŰZÓM, YELEVHOSSZABB A PEREZ, — AZ ÓRA S MIJNDEN POHÁRBAN VAN KIS ÜRMÖM ! •MIKÉIIT AZ ÁRNYÉK REGGTŐL ESTIG CSAK/ EGYRE NŐ ÉS NYOMBA FUT VELEM, Ö EYIGEM FIZ ÉS ÉN MEGINT A SZERENCSE DÉLIBÁBJÁT KERGETEM ! . . . MINI VÉSZES BARNA FELHŐ, MELYBEN CZIKA ZÓ VILLÁMOK LAKOZNAK FÖLÉM BORUL A LEGSZEBB PERCZBEN, ÉS VÉ^GE AKKOR CSENGŐ DALNAK . . . VÉGE ^KEDVNEK, JÁTSZI SZÓNAK MIND AZ IHLET ÉDES PERCZE ELTŰNIK KÖNYÖRTELEN LENYÜGZI LELKEM 8 NEM BONTHATOM KI RÖPKE SZÁRNYAIT. I EGYKOR A RÉ«N SZÉP NAPOKBAN SUGARAS HAJNAL . . . HOLDAS ÉJJEL DALRA DALT CSALT AJKAIMRA EPEDŐ BÚVAL —- ÉDES KÉJJEL ES MOST . . ELÜLÖK ÓRA HOSSZAT DE CSAK NEM JÖNNEK A CSENGŐ DALOK . . S HOGY RÁM MERED EGY TENGER «AKTA», KAPOM MAGAM — S FELLEBBEZÉST ÍROK ! . FÖLDVÁRT ISTVÁN. ?AD ROZSAK, (AZ „ÉSZT. ÉS VID." SZÁMÁRA IRTA • PROMETHEUS?.) (HARMADIK KÖZI.") HELÉNNEK, MINT Ő AZT ELŐRE LÁTTA, KÖNNYEN SIKERÜLT ARTHUR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A BÁLBAN VALÓ' RÉSZVÉTELT ATYJÁTÓL KIHIZELEGNIE. AZ UTOLSÓ ELLENVETÉS, MELY MÖGÉ A TANÁCSOS magát ELSÁNCZOLÁ, A SZÜKSÉGES TOILETTE HIÁNYA IS ALAPTALANNAK BIZONYULT. HELÉN MEG­KAPTA AZ ENGEDÉLYT, S S£IVE TÚLÁRADÓ ÖRÖ­MÉBEN ALIG TUDTA MÁR BEVÁRNI AZ ÜNNEPÉ­LYES NAPOT. ELVÉGRE EZ IS MEGÉRKEZETT. KOCSIRA ÜLTEK ÉS A VÁROSBA HAJTATTAK. UGY VOLT TERVEZVE, HOGY AZ ÁTÖLTÖZKÖDÉS OTT FOG MEGTÖRTÉNNI. A FŐTANÁCSOS E CZÉLBÓL A VÁ­ROSBAN SZOBÁKAT BÉRELT, EGYSZERSMIND - EGY ÜGYES NÖL IS udu RENDELT, HOGY AZ ÖLTÖZ­KÖDÉS FÖLÖTTE FONTOS TÉNYKEDÉSÉBEN A HÖL­GYEKNEK SEGÍTSÉGÉRE LEGYEN. LEGTÖBB DOLGA AZONBAN TERMÉSZETESEN A FODRÁSZNAK VOLT. SAROLTA SÖTÉT, SELYMES HAJA GYORSAN ENGE­DETT UGYAN A FODRÁSZ ÜGYES UJJAINAK, DE ANNÁL KEVÉSBÉ HELÉNÉ. AZOK A CSILLOGÓ, ARANY FÜRTÖK SOKÁIG DACZOLTAK VELE, ÖSSZES TEHETSÉGÉT A MŰVÉSZNEK KIGÚNYOLNI LÁTSZOT­TAK. E DUS HAJFÜRTÖK, MELYEK ÉPP [OLY AKA­RATOSAK VOLTAK, MINT ÚRNŐJÜK MAGA, MEG­GYŐZTÉK ŐT ; NEKI, A MŰVÉSZNEK KELLETT ALKALMAZKODNIUK AZOKHOZ. ELVÉGRE ELKÉSZÜLTEK. SAROLTA TERMETÉT EGYSZERŰ, DE ÍZLÉSESEN'ÖSSZEÁLLÍTOTT, ELEGÁNS ÖLTÖZÉK FÖDTE. A VIRÁGDÍSZEKKEL ÉS RAGYOGÓ EZÜSTPORRAL BESZÓRT, HALVÁNY SZÍNEKBEN VÁL­TAKOZÓ GASE-TOILETTE NAGYON JÓL ILLETT NEKI. HAJÁBAN KISDED KAMÉLIA DISZLETT. NEM IGY HELÉN. AZT EGÉSZ RÓZSAFELHŐK VETTÉK KÖRÜL. RÓZSASZÍN SZOKNYÁJÁT NEHÉZ, HÓFEHÉR CSIP­KÉK BORITÁK, HASONLÓAN KARCSÚ DEREKÁT IS RÓZSASZÍNŰ SELYEM-DERÉK ÖVEZTE ÁT, FENN SZABADON HAGYVA A GÖMBÖLYŰ, PUHA VÁLLAT, MELY ALATT PÁR BÜSZKE CSIPKERÓZSA SZIRMAIT HOZTA DELEJES REZGÉSBE A SZAKGATOTT LÉLEK­ZET. A CSIPKERÓZSÁK FINOM ÁGAIT ZÖLD LEVÉL­KÉK TARTOTTÁK EGYBE. MÁR CSAKNEM ÚTRA KELTEK, HELÉN TÜREL­METLENÜL JÁRKÁLT IDE S TOVA, MIDŐN AZ EGYIK INAS POMPÁS RÓZSA-BOUQUETVAL LÉPETT BE A SZOBÁBA, MELYET AZ INAS EGY NÉVJEGY KÍSÉRETÉBEN HAJNAL HADNAGYTÓL A MEGLEPETT HELÉNNEK NYÚJTOTT ÁT. HELÉN BÁMULATTAL SZEMLÉLTE A RÓZSÁKAT. — MILYEN SZÉP OH MILYEN SZÉP ! NÉZD CSAK MAMA! — KIÁLTOTT FEL HELÉN ÖRÖM­ITTASAN. — IGEN, A VIRÁGOK NAGYON SZÉPEK — VÁLASZOLT AZ ANYA. TERMÉSZETESEN MÁR NEM VIHETED EL AZOKAT MAGADDAL HELÉN, ARTHUR­TÓL KAPTÁL MÁR EGY BOUQUET-T. — DE MAMA ... — VÁLASZOLT HELÉN ZAVARTAN A'.CSOKORRA TEKINTVE. "•— HAGYD ŐT MAGÁRA TANTI — SZÓLT MOST ARTHUR. 0 MAGA HATÁROZZON. NEM AKAROM, HOGY IRÁNTAM VALÓ TEKINTETBŐL VÁLASZSZON. — JÓL MONDOD, FIAM. AZT HISZED, EL­TŰRNÉM, HOGY LEÁNYAIM, KÖZÜL VALAMELYIK IS ELMELLŐZZÖN TÉGED E TOLAKODÓ PATRÓNUS KEDVÉÉRT ? — SZÓLT BOSZUSAN A TANÁCSOS, ARTHURT FÉLBESZAKÍTVA. KI ADOTT JOGOT NEKI, HOGY LEÁNYOMNAK CSOKROT KÜLDJÖN? LEHET, HOGY MOST EZ A DIVAT, DE AZ ÉN HÁZAMBAN EZ NEM FOG MEGHONOSULNI. HELÉN, TE A I VIRÁGOT ITTHON HAGYOD ÉS VÉGE. MOST MEU­'JÜNK, IDEJE VAN, HELÉNNEK AKARVA, NEM AKARVA, BELE KEL­LETT NYUGODNIA 'atyja AKARATÁBA. UGY KIS IDŐRE FELÉBREDT BENNE A BOSZUSÁG, A. NEHEZ­TELÉS ÉRZETE ATYJA IRÁNT, DE CSAKHAMAR MEGNYUGODOTT AZ UJ BENYOMÁSOK BA.TÁSA ALATT. HELÉN KÖNNYEN FELEDETT MINDENT. BOSZUSÁGA KÍVÁNCSISÁGNAK ADOTT HELYET, MELY KÍVÁNCSISÁG SZORONGÓ AGGODALOMMÁ VÁLT AKKOR, MIDŐN SZÜLEIVEL A SZÉLES MÁR­VÁNYLÉPCSŐKRE HÁGOTT, MELYEK FEL A TÁNCZ­TEREMBE VEZETTEK. EGY EDDIG MÉG SOHA NEM ÉRZETT, SZOKATLAN ÉRZÉS VETT RAJTA ERŐT, MELYET SEHOGYSEM TUDOTT MAGÁNAK MEGMA­GYARÁZNI. LEHET, .HOGY AZ ELSŐ, NYILVÁNOS FELLÉPÉS HOZTA EZT MAGÁVAL. SAROLTA SZINTÉN ILYESFORMÁN ÉREZHETTE MAGÁT, ARCZÁRÓI LE­HETETT EZT LEOLVASNI. NEM IS CSODA. AZ ELSŐ BÁL NAGY JELENTŐSÉGGEL BIR EGY LEÁNY ÉLE­TÉBEN. FENT A FÉNYES TEREMBEN MÁR NAGYBAN FOLYTAK A KÉSZÜLŐDÉSEK A VIGALOMHOZ. A HOSSZÚ ABLAKSORBÓL CSAK UGY DŐLT KI A FÉNY ÉS RAGYOGÁS AZ UTCZÁRA. A TEREM MÁR ZSÚFOLVA VOLT, MIDŐN A TA­NÁCSOS ÖVÉIVEL BELÉPETT. MAGA A TEREM, VA­LAMINT AZ AZT KÖRNYEZŐ KISEBB MELLÉKTER­MEK RAGYOGÓ VILÁGÍTÁSBAN FÉNYLETTEK ÉS GAZDAGON VALÁNAK ILLATOS NARANCSFÁK ÉS EGYÉB TROPIKUS NÖVÉNYEKKEL DÍSZÍTVE. MINDENÜTT CSAK CSILLOGÁS, FÉNY ÉS POMPA LÁTHATÓ ; MIN­DENÜTT ÖRÖM, PEZSGŐ TLETKEDV MUTATKOZOTT AZ AREZOKON. AZUTÁN AZ A SOK IZH \STELJES , ÉKES, SZINPOMPÁZÓ TÁRLATÁN, BROKÁT ÉS SE-

Next

/
Oldalképek
Tartalom