Esztergom és Vidéke, 1880

1880 / 78. szám

zidor. Ellenó're: Lányi Adolár. Rendes tagok. Arady József. Barta Tivadar. Boróezy Béla. Bauer Adolf. Dolleschall János. Ekkert Antal. Ettenberger Lajos. Szaller Ferencz. Fay Sándor. Fei eb finger Győző. Fiedler Lajos. Forster Kálmán. Fedor Károly. Heim­lich János Janovecz Lajos. Kelen Izidor. Kollár Károly. Kőrösy László. Kubiua József. Klauzál Gábor. Kreskó Lajos. Latky Albert. Lányi Adolár. Lőriuczy Kálmán. Martinkovicb János. Márkly Géza. Maurnitíb Fábián. Nagy Alajos. Nátby Jenő. Pro- kopp Gyula. Sooky Béla. Scbwannauer János. Szabó Gyula. Szabó Mihály. Szalay József. Szemnecz Emil. Tergina Gyula. Varázs éji Gusztáv. Wipplinger Ödön. Wilheitn Ármin. Zsarnóczay László. Pártolók. Avar Riedl Rezső. Bártfay Gézáné. Barta Andor. Csillag Karolin. Földváry Imre. Földváry István. Feichtin- ger Ernő, Gunszt Irma. Horánszky Nándor. Hertlik Mihály. Hoffmann Teréz. Hunkár Pál. Hunkár Irma. Kleiszner Rezső. Kaan Etelka. Merényi Anna meg­halt. Merényi Michaella. Merényi Vilma. Szabó Géza. Turcsányi Irén. (L.) Adakozások (Polgármesterünk arczkópére szerkesztőségünknél befolytak:) (III. gyűjtés.) Brozorád Rezső Mogyorósról . 5 frt Dóczy Ferencz . . . 3 frt Major János . . . . 2 frt Bisitzky János . . . 1 frt Waldvógel József . . 1 frt Hajnaly Gyula . . . 1 frt Vindholcz Henrik . 50 kr. Popp Alajos . . . . 1 frt Wilheim Jónás . . . 1 frt Grünwald Emáuuel . . 1 frt Greff Gyula . . . . 1 frt Oblath Jakab . . . . 1 frt Szerencsés Mihály . . 50 kr. P. J............................... 50 kr. Gábris István . . . 1 frt Erlich Ferencz . . . — 50 kr. Weisz Adolf ....­50 kr. Tauber Péter .... 1 frt Weisz Ferenczné . . 1 frt Hagy Alajos . . . ? 1 frt kr. Raáb József .... 50 Plesché György . , . 1 frt Kluger Adolf .... 50 kr. Csupics Emil .... 50 kr. Klebacska Yiucze. . , 1 frt Vezér János .... 2 frt S ................................... 50 kr. Vittman István . . . 1 frt Különös érdemül róhatom fel neki azt is, hogy mi- dőn a háziasszonynak bemutatták, megcsókolta a kezemet. A pulykaczombot kanállal ette, a megy­befő ttet kés és villával megapritva kenyérre kente, a száját el nem mulasztotta az asztalkendőbe törölni, szóval rendkívüli ügyességet árult az ügyetlenségben. Ez volt a mi első szerelmesünk ! Darabunk egy helybeli láugész hat felvonásos drámája volna, páros rímekbe Írva. Sanyinak ebben kellett reme­kelnie. Próba próbát ért; mindnyájan el voltunk már úgy, ahogy készülve, csak Sanyi maradt konzequenter hat Íves szerepének az első lapja mellett, falrengető páthosszal szavalva: Hogy megcsalná ő Margitot, Méreg pohárból im ivott. Egészen biztos volt diadalában, s a hölgyek ] erősen biztatták, hogy ha jól fogja tudni a szerepét, kap egy szép koszorút, kapott is, de milyent ? Malaczkán tudvalevőleg nincs színház, de ki­tűnő képességekkel birt egy ilyen épületet helyette­síteni Gensenfett Salamon gazdag bőrkereskedő óriási csűre, melyben pár nap múlva gyögyörűen felszerelt színpadunk, s óriási közönség foglalt helyet. Az előadás nyitányául a helybeli félszemű ser- főzőt megütötte a guta, s most következett Sanyi fellépte a „Véres czipő“ czimü történeti drámában. Csengetnek .... mégegyszer csengetnek .... a függöny fellebbent, de óh csodák csodája. Alig pi lantja meg a publikum Sanyit, s alig kezd tap­solni, a színpad felső részéről egész felhőszakadása indul meg a felakasztott birkabőröknek, melyeket nyilván a felhúzott előfüggöny hozott zavarba. Egy pillanat múlva már nem látni Sanyit, csak a lehul­lott bőrök mozgása jelzi azt, hogy valami élő lény lehet alattok. Midőn az élő Herkulánum és Pom- pejit kiszabadították, úgy ahogy felöltözve, bepiu- gálva volt, elkezdett futni s meg sem áll hazáig. Hasztalan küldött érte a n. é. közönség ; a deputá- czió már ágyban találta, fogai iszonyú mód va- czogtak, s theát főzött magának. Szegény annyira megijedt a birkabőröktől, hogy kilelte a hideg. Azóta nem megy soha színházba, nem eszik birkapecsenyét, s télen mindig farkasbundában jár. A „Malaczkai Értesitö“ pedig vezérczikket irt ez alkalomra, melyben élesen kikel Gensenfett ur ellen, kinek birkái elég udvariatlanok voltak szo­morú haláluk után igy megzavarni a malaczkai publikum műélvezetét. Szabó Mihály. 1 Sabernják Károly .... l frt Kilián Ferencz .................... l f rt Ékesy Ede ......................... 50 kr. Major Antal ......................... 1 I rt Philippus Orsiliek , . . . 1 frt Kertész Márk......................... 1 frt Grósz Antal......................... 50 kr. Saller Pál ............................... 50 kr. Weisz Antal.................... .... 50 kr. Nagy Antal ......................... l f rt Hübschl Alajos ..... 1 'frt Horváth Károly .... 1 frt Horváth Mihály . . . 1 Összesen 43 frt Éhez hozzáadva az első gyűjtés eredményét ......................... 1 5 frt S a második gyűjtés 28 frt Van eddig összesen . . 86 frt Hírek. — Előfizetési felhívás. Tisztelettel figyel­meztetjük a közönséget, liogy az uj évne­gyed megnyíltával uj előfizetést nyitunk. Eddig oda törekedtünk, hogy a müveit közönség min­den igényét kielégítsük s lapunk csakugyan oda emelkedett, hol a legkitűnőbb provincziális la­pok állanak. Az előfizetési dij a hátralévő év­negyedre egy forint ötven krajezár, mely ösz- szeg lapunk kiadóhivatalába küldendő. — Blaháné asszony daczára a tévesen fölmerült híreknek, a kitűzött időre mégis szerencséltetni fogja Esztergomot. Ezt hirdet­ték tegnapelőtt falragaszokkal az Esztergomi Kör tagjai. A nagy művésznő hétfőn délután vagy kedden reggel érkezik hozzánk a vonat­tal. A fogadó bizottság kocsikkal siet elé. Innen szállására kisérik. Valószínűleg a pol­gár mester cssládjához száll. Kedden délelőtt lesz a főpróba s utána, ha az idő engedi fényképészeti levétel. A sziulapok már hol­nap reggel megjelennek. Az előadás kezdete pont hét órakor. Előadás után a közönség a fürdővendéglő nagytermébe gyülekezik, hol pontban tiz órakor megkezdődik a díszes ban- cpiette. Â disz-banquette után valószínűleg táncz ered, ha ugyan a jó hangulat úgy igényli. A nagy művésznő erre visszavonul s a szer­dareggeli hajóval távozik. Az Esztergomi Kör tagjai ide kísérik. A felséges pártfogás után ítélve az estély valóságos ünneppé válik s olyan fényes estnek néz elé a közönség, mi­lyent még sohasem rendezett az Esztergomi Kör. — Bruckner Péter, a kedélyes bácsi Vaálba adóhivatali ellenőrnek nevezték ki. Vá­rosunk egy typikus alakkal lesz szegényebb. — À pilismaróthi jegyzőválasztáshoz. Jegyzői állásra pályázták 1. Szabatovics Szaniszló Eszter­gomból, 2. Kiss Sándor Váczról, 3. Gánris János Esztergomból, 4. Pethes Kálmán Esztergomból, 5. Honig László Bars megye, Garam-VezekéuyrőT, 6. Tarcsv Antal Komárom megye, Ács községből, 7. Vaisz Endre Esztergomból, 8. Dogossy Lajos Táthról. A választásnál a szavazat, összesen 256 (az összeírt választók száma 409.) Ebből kapott Pethes Kálmán 208, Honig László 21, Dögös y Lajos 19. Vaisz Endre 6. Gábris János 2, Szabatovics Szaniszló 0, Kiss Sándor 0, Tarcsy Autal 0. Eszerint Petues Kálmán átalános szótöbbséggel választatott meg. — Beküldetett. Minden megjegyzés nélkül közöljük a következő sorokat, melyeket egy igen tisztes polgár küldött be hozzánk: Tisztelt Szer­kesztő ur ! A múltkori tűzvész több szegény eszter­gomi földművest súlyosan megkárosított, daczára annak, hogy tetőzetök biztosítva volt. A Griinwald testvérek ezégje a károsultak után vetette magát s erőnek erejével kivitte, hogy több építéshez meg­rendelést kaptak. Ez különben csak dicséretes élel­messég. Hanem már nem lelki ösmeretes dolog, hogy a szerencsétlen polgárok számára olyan rósz minőségű épület fát liferálnak, hogy mint egy eset­ben már mégis történt, a rossz faanyag megtagadta a szolgálatot s a gereudázat a mint tetőt kapott, összeroskadt. Ne károsítsuk ilyen módon anélkül is károsodott polgártársainkat. Az üzleti dolgokat ve­zesse mindenben a lelkiösraeret." — Föllebbezés. A jövő évi városi költség- vetés megfelebbeztetett. A f. hó 7-éu következő napjain tartott közgyűlésben hozott hazározat, mely- szerint a jövő évi városi pótadó 42 °/0-ben megálla- pittatott, a megye bizottságához megfellebbezhetett. A fellebbezés főbb iudokát, mint értesülünk, az, hogy : a város activ követeléseiből, a fellebbezés mellett lévő nyilatkozat szerint, nem a város pén z- tárába történt bevételezés. Továbbá, hogy a város óriási összegeket vesztett el állítólag behajthatatlan­ság czimén. A felebbezés szerint ez képezné főokát annak, hogy oly nagy mérvű a pótadó. — Esküvő. Bruckner Etelka kisasszonyt tegnap vezette oltárhoz Jooss Rezső pestmegyei uradalmi tiszt P.-Maróthon. Boldogságot kívánunk az uj há­zaspárnak. — Hazafi Veray János a buzgó troubadour csütörtökön este a párkányiak előtt produkálta ma­gát, mint merész dráma iró és hősszinész. Egy kin­tornás zenéjű nagy melodrámában lépett föl, mely ép úgy sajátja, mint alkotása. Előadása pedig a párkányi római katholikus iskola rozzant ablakainak hazafiui kioperálására" volt „jótékony ozélozva." Egy forintot csakugyan át is szolgáltatott a párká­nyiaknak. A nyugtatványt be is mutatta előttünk. Végre befejezte nevezetes költői körútját Esztergom- raegyében. Meg volt elégedve mindennel, csak a kapitányt fogja kegyetlenül megrimelni, a miért en­gedélyt sem adott neki a nemes királyi városban. Egyébiránt szólunk róla nemsokára komolyan is. — Halálozás. Paál József köztiszteletben ré­szesült férfiú hosszabb betegsége után csütörtökön délben jobb létre szenderült. A megboldogultat né­pes rokonság kisérte ki a temetőbe, hol adjon neki a jó isten örök nyugodalmat! — Gőzmalmot Esztergomnak sürget több előkelő gondolkodású polgár és méltán, mert arra bizony élénk szükséget érezüuk. A magán körben megindult mozgalmat az eszme kivitelére nem akar­juk most még véleményünkkel befolyásolni. De a mint az eszme érőben lesz, sietni fogunk szakava­tott toll véleményének helyet adni. — Szerencsetlenség. Zelenka Antal helybeli kőműves legényt, Muzslán, pinczeépités alkalmával a leomló bolthajtás eltemette. A reászakadt téglatö­meg annyira megsebesítette, hogy nemsokára rá meg is halt. — Hevesy József, a Vasárnapi Lapok szer­kesztője fölkéri mindazokat, kik lapjára gyűjteni, vagy előfizetni kegyeskednek, hogy az előfizetési pénzeket minél előbb beküldjék a Vasárnapi Lapok kiadóhivatalához (Dohány-utcza 28. sz.) Az első szám október 3-án érdekes és változatos tartalom­mal fog megjelenni. — Paczka Ferencz hat festménynyel fog az Őszi kiállításon részt venni. Legnagyobb szabású ezek közt a halottaiból föltámadó Lázár, melyről annak idején mi is közlünk ismertetést. Többi ké­pei : Palásthy Pál kanonok arczképe, Mária Mag- ddlna (mellkép), genrekép a franczia halászok éle­téből, magyar életkép (tanulmányfő.) Újabban megint a herczegprimás arczképét fogja festeni. — Kincsásók. Két szenvedélyes vadászunk múlt pénteken délután egy kis nemes vadra rándult. Lesbe állanak. Hallják a közeledő szarvascsordák bőgését s a szarvasok agancsoskodását, a mint tu- sakodnak. Már-már lövésre készülnek, midőn a fegy­verek csővei megvillanván a bokrokban, néhány jámbor kesztölezi paraszt kétségbeesetten följajdul : Jezsis Maria Szvati Jozef ! Eustahius hívei meg­lepetve tekintenek körül. És azt látják, hogy egy ősrégi vén cserfa tövét akarta néhány kesztölezi tót körülásni. Kincset kerestek. A megrémült kincs­ások szépecskén megfutamodtak s a vadászok a kis kalandon kívül egyebet nem nyertek. — Lábatlanra. Több fiatal archaeolog az alka­lommal , hogy Blaháné hozzánk jön, fölrándul Budapestről s másnap a lábatlani guanobarlangokat szemléli meg. — Adakozásokhoz. A következő valóban tisz- teletéreméltó hangú levelet kaptuk : Tekintetes Szer­kesztő ur ! Ha nem is vagyok Esztergom városi pol­gár, úgy mégis kizelgek magamnak azzal, hogy minden alkalommal bebizonyítottam, hogy Eszter­gom város sorsa, mint megyénknek székhelye min­dig szivemen feküdt és igy, mióta Esztergom város elhatározta magát a főgymnasiumot felépíteni, min­dig becsültem — sőt lehet mondani bámultam az esztergomi polgárok áldozat készségét és a hány­szor azóta városban tartózkodtam, legmélyebb figye­lemmel kisértem a főgymnasium építését és mond­hatom, hogy e nagyszerű épület kivitele elragadott engem. A valódi érdem előtt mindig lehajolok, és miután én is megvagyok győződve, hogy Palkovics polgármesternek a főgymuásium felépítésében leg­nagyobb érdeme van, bátorkodom a szerkesztő ur igen helyes eszméjéhez — Palkovics polgármester arczképe felállításához a főgymuásium dísztermében — 5 írttal hozzájárulni, mely összeget ide mel­léklek. Kiváló tisztelettel Brzorád Rezső. — Hetivásárunk. Esztergom úgy mint Pár­kányban a behozatal csekély volt; — mivel a gaz­dák szántás, vetéssel és a szürettel vannak elfoglalva és igy kevés kínálat és nagyobb vásárlási kedv következtében a gabua ára 25 egész 40 kr. m. mázsánként fellebb emelkedett. — Magyar nyelv buvárlatok. Irta Török- Árpád. Ára 30 kr. A füzet a magyar uyelvtörtéueti szótár ügye körül akar néhány tanácscsal szolgálni. S z ó d a y i z legkellemesebb vegyiteké a bornak, egyszersmind az emésztési szervekre rendkívüli gyógyhatást gyako­rol, kapható folyton friss töltésben a gyárban (Bu- dautezán) valamint minden vendéglő és kereskedés­ben, 1 nagy syphon 10 kr. 1 kisebb 6 kr. Felelős szerkesztő : Kőrösy László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom