Esztergom és Vidéke, 1883

1883 / 86. szám

Egy vonást, mely nőm közönséges szellemű város vonása. lö az az a me­leg lelkesedés, mellyel a nemesebb eszmék sn tartalmasabb mozgalmak iránt viselkedünk. Csak ne járna ez a szép vonás egy nem valami előnyös árnyékkal. De már az az esztergomiak sorsa, hogy minden kiváló dologgal meg szoktak késni. így az ünnepélyességekre is csak a legutolsó órákban készülődtünk elő. Már pedig arra valóban hónapok óta kellett volna dolgoznunk. A Esztergom és Vidéke nem egyszer hangoztatta, horny végrevalahára már tenni kellene vala­mit. És a közönség tudomásul vette, hogy ráérünk arra még. Innen van, hogy az ünnepélyességekre egy kissé megkéstünk. De azért még mindent helyreiit- hetiink, ha azt, a mit megtehetünk, lelkesedéssel teszsziik meg. Mert az őszi hangulatnak nem sza­bad vasárnap látszattal bírni. Legyen hervadás a természet örök törvényei szerint a virágok és lombok országá­ban. Az ott tavasszal fog végződni. De ne legyen sohasem hervadás s veszteg- lés a tevékenység és lelkeseden orszá­gában. Mert akkor ott a jövő hideg téllel fog kezdődni. A sárguló lombok hulljanak rá a kétszáz esztendő előtt érettünk elvér­zett hősök sírjára s mi merítsünk a zivataros múltakból erőt és lelkesedést a jövő békés küzdelmeihez. AUCUN, Színházi szemle. Soha ilyen nyitányt. Vau a színházban nyolcz szál czigány, a földszinten tiz hallgattó, a zártszó- keken öt figyelő. A karzaton néhány lelkesebb Lazsák Zsuzsámul s Peczek Demeter. Ez a mélyen tisztelt közönség. Még a karzaton se volt vasárnap. A páholyok tökéletesen üresük s a zártszékek mintaszerűen tátongnunk. A basilika s a szeminárium a kor- tiuával fölcsavarodik s Völgyi György szintársulata első előadásul rákezdi a magyar népszínművek gyöngyét. 1. Fal u rossza. Talán tizenötödször ment már szín­padunkon rövid néhány esztendő alatt. Ép azért igen könnyen megmagya­rázható, ha már mm is indokol ható a közönség távol léte. Első előadás több udvariasságot vár. Elég az hozzá, hogy Völgyi bemu­tatta ott a színtársulatát népszínműben. Már első hírünkben említettük, hogy Völgyi társulata nem mérkőzhotik A rádi­ókkal, do azért mégis jobb, mint a ré­gebbi időkben. NépszinmHónékestik Kolozsvári, a ki­nek van hangja, van alakja, csak leg­nagyobb hibájából a folytonos szogéuy- legénykedósbői bontakozzék ki. Göndör Sándor nem Rózsa Sándor. Csányi Juczika Finnin Rózsit éne kelte. Elég csengő hangja s elég ele­ven játéka van ahoz, hogy nagyobb közönség is megtapsolja. Völgyi Gyula Gonosza egyike volt a legfigyelemreméltóbb alakításoknak. — Humorát és tősgyökerességét minden hiányai mól lett sem lehet megtagadni. 2 A tücsök Kedden este ugyan olyan közönség előtt czirpegott Sand Georges szelle­mes regényéből Birchpfeifer Sarolta né­met konyhájára s onnan magyar asz­talra föltálalva a népies színmű. Az üres színházat azonban hotöltötto egy kis taps a mit Tóvölgyinó való ban megérdemelt. Csak a modoros sen- timentalismusból igyekezzék sokat elen gedni. Koloinonnó is kitűnt Adette anyóban. Aradi Barbend apóban s Völ­gyi Gyula Diorben megérdemlik a di­cséretet. De Tóvölgyi igen hideg, merev és darabos s így egyedül szép alakjánál és orgánumánál fogva szerel­mes szerepekre nem való. A rendező törekedjék arra, hogy a színpadon n gyobb rend és figyelem uralkodjék. Többeknek pedig azt a jó­lelkű tanácsot adjuk,hogy ne kívánjanak lehetetlenséget a szegény súgótól! HÍREK. — József fnherczeg látogatása volt azon örömhír melyet már auyiszor jeleztünk, s melynek szombaton kellett volna megvalósulnia. Mennyit nyert volna általa a jubilaeum fénye is f Es most arról tudósítják lapunkat, hogy a főbe rezeg látogatását elhalasztja. Sajnálkozással értesülünk róla. — Herczegprimásunk kedden este érkezett vissza Bajosról s most már a jubilaeumra itthon marad. — Főispánunk mint több oldalról haljuk vasárnap szintén városunkba érkezik — valószínűleg részt vesz az ünnepélyességeken — valamint or­szágos képviselőink is megígérték meg­jelenésüket. — Jubilaeum Esztergom visszafog­lalásának kótszázados évfordulójára lé­nyeges előkészületet állapított mega ren­dező bizottság. A szombaton esti? tartott értekezleten a testvérvárosok is képvi­selőket küldtek Szentgyörgyi.nező kivé­telével. A rendező bizottság megái lapí­totta a basilikába való díszes felvonu­lás részteleit s a város ünnepét. Ösz- szegezve az összes mozgalmakat, a hivatalos és nőm hivatalos útról meg­indított ünneplő részletek a következők : Szombaton este a főgymuasium díszter­mében Villányi Szaniszló lelkes ig zgató történeti felolvasás*' fog tartani Eszter­gom felszabadulásáról. A felolvasásra külön meghívókat bocsátanak szót. — Közije a dal- és zenekedvelő egyesület s a hétfői kör fog vonós és közbe szó­zenés részleteket bemutatni. Egy nyol czadik osztályú tanuló egy alkalmi kői töményt szaval. Igen érdekes azonban az, a mi a felolvasást követni fogja. Villányi Szaniszló ur ugyanis Eszter­gom legrégibb képeit a XVI. és XVII ik századból lefénjképezhette azon czélból, hogy azokat lényegesen megnagyobbítva a terein falára vettesso. A hatalmas illustrátiók elé kétségkívül nagy érdek­lődéssel tekinthet közönségünk. Vasái- nap reggel a városi s megyei hatóság úgy az összes meghívott hivatalok tes­tületileg a főszékesoLMházba vonulnak. Útközben csatlakozni fognak a test­vérvárosok küldöttségei. Az összos is kólák nüvendéksége, az egyesülőtök és társulatok saját zászlóik alatt vonulnak föl. Az istentisztelotet maga a lierczeg prímás fogja fényes kiséret mellett be­mutatni.Az ünnepélyes mise után szónok­latot a közönséghez dr. IIolcz A. intéz. A rendező bizottság elhatározta, hogy az ünnepet érezheti is megörökíti. Az emlékérem ideáját nagy lelkesedéssel fogadták el. Huszonöt példány ezüst s kétszáz példány bronz-érem veretésével dr. Kőrösy Lászlót bízták meg, ki ez ügyben hétfőn a fővárosba utazott. A nemzeti múzeum érem- és régiség-osz­tályának nagy tudoniányú őre Dr. Ham­pel Jőzsef szakszerű utasításokat nyui tott s jó gondolatnak találta, hogy az érem egyik oldala az 16S3 ban kiadott érem után készüljön, hol a felszabadí­tott vár és város képe látható körirat­ban. Az érem másik oldala a mostani várhegyet s váralját ábrázolja. Az ezüst forint nagyságú, művészi becsű emlék­éremnek fölirata az egyik oldalon : Esz­tergom fölszabadult a török járomból 1683. oct 21. A másik oldalon váró sunk modern képe kön'il : Főiszabadu­lása két százados emlékét üli 1883, oct. 27. A modem kép fényképészeti fölvételére Ligeti hírneves tájképfesíőnk legelőnyösebb pontnak a nagy dunai hid esztergomi főjét jelölte meg. Innen lehet a bazilika, a régi romok s a hor- czegprimás palota kópét az érem szá­mára legelőnyösebben levenni.Az érme­ket Clagon budapesti vésnök fogná vésni, kit a n e m z e ti múzeum ajánlott. Dr. Hampel József gipsz lenyomatot készíttetett az 1683-ki esztergomi em­lékéremről s azt a vésnök rendelkezé­sére bocsátotta. Olyan emlékérmünk lenne tollár, mely művészeti becsénél fogva a, legkövetelőbb igényeket, is tö­kéletes mi ki fogná elégíteni. A rendező bizottság csak elismeréssel tartozhat,ik dr. Hampel szakavatott tanácsaiért, s szolgálat készségéért, valamint dr. Ter- gina. Gyula segédőr fáradozásaiért, ki az érem sikeres kivitele fölött őrködni fog. Az emlékérem azonban, tekintettel az idő rövidségére s a kivitelhez szük­séges motívumok megszerzésére, csak az ünnepélyek után kerülhet közkézre. Igen érdekes irodalmi emlék Séda Ernő röpirata, mely már elahgyta a. sajtót s Buzárovitsnál kapható is. A röpirat harmadtól Ívnyi tartalomban két részre oszlik. Az első rész a történeti előz­mények gyanánt a bécsi diadalt Írja le, a második rész Esztergom Kiszabadulá­sával foglalkozik. A magvasabb törté néti értekezések az Emléklapban fognak megjelenni. Az Emléklapot dr. Kőrösy László szerkeszti s Laiszky János adja ki. Tartalmazni fogja Villányi Szaniszló felolvasását, dr. Merényi értekezését, dr. Torgiua érem ismertető czikkét, a hgpri- más érdekes történeti körlevelét, Föld­vári alkalmi ódáját, Knauz Nándor, Rényi Rezső, Majer István s más esz­tergomi jelesünk közleményeit. Emlék­sorokat Jókain kezdve az első magyar irók Írnak bele. Az Emléklap díszes kiállításban majd három Ívnyi tartalom mai fog megjelenni Laiszky János jó- hirnevü nyomdájából. Díszíteni fogja négy kép és pedig a felszabadító had vezérek csoportja, Esztergom 1683 ki képe, Esztergom 18S3-Li fölvétele s az 1683 ki ostrom térképe. A helyi lapok is megbővitett kiadásban fognak meg­jelenni. Vasárnap este nagy bankett, a színházban díszelőadás s a Fürdő ter­meiben minden valószínűség szerint táncz vigalom. így fogja Esztergom a nevezetes esemény kótszázados évfordu lóját jubilálni. A fővárosból több Iap|t,u- dósitót fog küldeni. A rendező bizottság ma este ismét értekezletre gyűl össze, hogy a programm nehány részletét kö­zelebbről kifejtse. — A fővárosból egy nagyobb kül­döttség fog a napokba.ii herezogprimá- sunknál tisztelegni, ki egy terézvárosi polgárnak a templom körül szorzott érdemeiért a pápa állal küldött kitiiu tető rendet személyesen fogja át­adni. — A színházból. Ma esto Kolos- váryné fellépteül Váljunk el. Szómba ton este a török világból merített tárgygyal. disz előadásul Szapáry. — Két esküvő Keddről két eskü­vőt constatálhatunk. Dolog Jenő hor.t- rnegyei főerdész ugyanis déli tizenkét órakor vezette oltárhoz Hajnali Ilkát. Tölgyesi László fiatal iparos pedig Gáspár Etelkával lépett frigyre. Mind­két párnak szerencsét és örök boldog­ságot kívánunk. — Postai vizsgálatok. Kedden Ra­gályi Gyula postafőnök előtt a postai vizsgálatot jó sikerrel állóita ki Halusz Fanni és Pápes Ferencz. Fa hisz Fanni az etyeki postánál mindjárt el is fog lalta a postamesteri állomást, — Halálozás. Egyik múltkori ha­lálozási hírünkbe kellemetlen tévedés csúszott be, a mi egyesegyedül annak tulajdonítható, hogy a gyászjelentést be nem küldöttek szerkesztőségünké. A beküldött hirt azzal kell kijavítanunk, hogy Nagy Imréné hálálozolt el, kit nagyszámú rokonság gyászol. — Halálozás. Schmied Katalin a kiadott gyászjelentés szerint, hetven- négyéves korában elhunyt. Temotése tegnap délután volt. — Sikasztás mialt fogták e! a bátorkeszi jegyzőt, Deáky Victort, kit könnyelmű élete vitt rá, hogy a má­séhoz nyúljon. A szerencsétlen ember­nek nagyszámú családja van, mely a legszomorúbb sorsnak néz elébe. Az eddig kiderített elsikkasztott összeg körülbelül kétszáz forintra rúg. Igen valószínű azonban, bogy a, vizsgálat még nagyobb tételekre is bukkanhat. A könnyelmű ember szökést kísérlett meg, de idejekorán elfogták s vizsgá­lati fogságba kísérték. — Bérbeadás. A pilisinaróthi köz- alapítványi uradalom gazdaságát, a mi körülbelül négyszázötven holdat képvi­sel, ma fogja bérbeadásra bocsátani a kormány. Mint lapunkat értesítik, a bérlet valószínűleg Brenner gróf kezébe fog kerülni. — Regényvilág. Képes szépirodalmi lapjaink között a Regény- világ már is kivívta rangos álláspont­ját. Az uj évfolyam most indult megs Jókai Czigány báró czimü regényét,. Beniczky Bajza Lenke Erdei lak regé­nyét s Roboda A 20-dík század legé­nyét kezdi közleni. A Révai testvérek- kiadásában megjelenő kitűnő vállalat fü­zetenként, csak 15 ti’. FELELŐS SZERKESZTŐ : DR. KŐRÖSY LÁSZLÓ­Árverési hirdetmény. Az esztergomi ki r. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, hogy Virnor Pál végre - hajtatónak Teplán Márton és Sziics Ferencz végrehajtást szenvedett elleni 363 f. 10 kr. tőke követelés ennek 1882. évi július 5 tői járó 6 százalé­kos kamatai 15 f. 60 kr. végrehajtási és 11 f. 30 kr árverési kérvényezésit költség kielégítése iránti végrehajtási: ügyében az e kir. járásbíróság mink telekkönyvi hatóság területén Esztergom szab. kir. város határában fekvő s a a esztergomi 1788. számú tjkvbén f, 3925 hr. sz. a. Szűcs Ferencz tulajdo­nául jegyzet kis és nagy farnádi sző­lőnek 140 fit. ugyanott f 3927. hr. szám a 1 a t, ugyanannak tulajdonául jegyzett híz és nagy farnadi szőlőnek 36 frt. és az esztergomi 2990. sz. tjkvben f 625. hr. sz. a. Szűcs Fe­rencz és Homyák Erzsébet tulajdonául jegyzett 601|b-nyes -számú közös ud­varral bíró ház és kertnek 240 frt. kikiáltási árban ez utóbbi ingatlant illetőleg az 1881. évi 60 t. ez. e) pontja alkalmazásba vétele mellett 1<>- endŐ elárvereztetése elrendeltetvén ár­verési batáridőül 1883. évi november lió 7-ik napjának délutáni 3 órája e kir. járásbíróság árverező termébe tűzetett ki, mely határidőben ezen in­gatlanok a kikiáltási áron alul is el­fognak adatni. Bánatpénzül az ingatlanok kikiáltási árának 10 százaléka készpénzben vagy az 1881. LX. törv. czikk 42. §-ában jelzett árfolyammal számított óvadék képes érték papírban az árverés foga­natosításával megbízott bírósági kikül­dött kezeihez leteendő. A vételár 3 hó alatt három részlet­ben fizetendő, Az árverési hirdetmény végrehajtá­sával egyidejűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt a to lek könyvi hatóságnál és Esztergom kir. városházánál megtekinthetők. Kelt Esztergomban a kir. járásbíró­ság mint tknyvi hatóságnál 1883. évi július hó 27 én. Szilva Ignácz. kir. járás Uivo

Next

/
Oldalképek
Tartalom