Esztergom és Vidéke, 1934

1934-01-01 / 1.szám

ÖTVENÖTÖDIK ÉVF. 1. SZÁM Szerkesztőség, kiadóhivatal: Simor-u. 20 Megjelenik hetenként kétszer Keresztény politikai és társadalmi lap. •HBRHKHHHHHHHBHaH» HÉTFŐ, 1934. JANUÁR 1. Előfizetési Mr 1 hóra: l pengő 20 fillér Csütörtökön 10, vasárnap 20 fii. Boldog újévet I Boldog újévet az esztergomi közönségnek, 1934-et írunk. Ilyenkor mérleget szoktunk készíteni az elmúlt esztendőről, most azonban úgy gondoljuk, hogy legjobb, ha ettől a szo­kástól eltérünk. Miért készít­sünk új. mérleget, miért idéz­zünk egyes eseményeket, ami­kor semmi semmi öröm nem volt 1933-ban, amikor a mult év esztergomi eseményeiben nem találunk mást, mint pana­szokat, sebeket, bajokat,! tör­ténések mögött lappangó sze­mélyi érdekeket, nem egyszer gyűlölködést, mindent, mindent, csak azt nem, ami a polgár­ságnak jobb helyzetet, adott volna, ami a polgárság lelkét, hitét felemelte volna. Egyetlen egy örvendetes tény­ről számolhatunk be csupán, arról, hogy két éves harc után békességes útra tértünk azok­kal, akikkel harcban állottunk. Nem valamennyivel, mert hi­szen akik elbuktak velünk szemben, ezek már nincsenek itt. Ez a kérdés nagy kérdés Esztergom közéletében és Esz­tergom történelmében jelentős fejezetet foglal el, ha majd a megírására sor kerül. Ma még nagyon fiatal az idő, hogy a mérlegre tegyük a közelmúlt eseményeit, csupán annyit tu­dunk jelezni, hogy voltak, akik­ről — ha velünk szemben ál­lottak is, — ma másképen vé­lekedünk, ma másképen látjuk cselekedetük indító okait. Fér­fiasan kijelenthetjük, hogy sok­igazságot látunk az ő oldalu­kon is. Ezek azok a férfi k, azok a vezetőemberek, akik ha kíméletlenül állták is ve!ünk szemben a harcot, mindenkor becsületesek, jószándékúak és tisztakezűek voltak. Büszkék vagyunk, hogy ezek kei a fér­fiakkal békességes útra térhet­tünk. 1934-ben az lesz a cé­lunk, hogy ezt a békességes viszonyt ápoljuk, hogy ebből a megértésből sok jó származzék a közéletre. Azokról felesleges beszélnünk, akiket öncélúság, egyéni érdek, hatalmi törekvés vezetett. Ezek önmaguktól múlnak ki a köz­életből, ezeket maga a közvé­lemény veti ki a közéletből. Ez­zel kapcsolatban csak annyit jelentünk ki: mindenkor a tisz­ta igazságért, a közérdekért dol­goztunk és ezután is dolgozunk. Akik ezek ellen vetnek, azok velünk szemben találják magu­kat. Elbúcsúzunk az 1933-as év­től. Amikor ezt megtesszük, nem mulaszthatjuk el, hogy kegyelettel ne emlékezzünk meg azokról, akik örökre eltávoztak körünkből, akik már az örök­kévalóságból tekintenek le küz­delmes életünkre. Évről-évre ke­vesbedünk, egymás után men­nek el értekeink, lassan-lassan eltűnik szemünk elől a régi, megelégedett, boldog és nyu­godt életű esztergomi ember. Fájdalmas, hogy ezek a régi jó emberek, akik boldog időket láttak, akiknek életük végére országfeldarp.bolás és enne)' a városnak rettenetes sorsa vont gyászfüggönyt, nem érhették meg a jobb időket, amelyek után mi is vágyakozunk. Legyen tehát mult az 1933­as év. Ne nézzünk hátra, te­kintsünk előre. 1934-től első sorban a Ma­gyar Igazságot várjuk, mi esz­tergomiak a túlsó fél felszaba­dulását. Hinnünk és bíznunk kell a békeszerződések megvál­toztatásában, hiszen az angol közvélemény már teljesen a mi védelmünkre állt, hasadozik már a jég Franciaországban is és felénk fordul az igazság más országokban is. Ez az első, amit 1934-től várunk. Ha egy napon Pár­kányból visszavonulnak a cse­hek, ha mi átmasirozhatunk a hidon, az élet itt körülöt­tünk egyszerre megváltozik és megoldódnak mindazok a ba­jok, amelyek most rettenetesen megfekszik a lelkünket. Nincs is nekünk más kiván­ségünk, nem várunk mi mást az 1934. évtől. Csak ezt az egyet adja meg nekünk a ma­gyarok Istene, csak a napot ér­jük meg, hogy átmehessünk a íulsó félre, hogy felszabadulja­nak magyaí testvéreink. Egyebekben békességet, krisz­tusi szeretetet, keresztényi cse­lekedeteket, magyar összefogást kívánunk. HETI ESEMÉNYEK Kár 1000 korona értékű hadikölcsön után lebet segélyt igényelni A minisztertanács legutóbbi ülé­sén lényegesen kibővítette a hadi­kölcsöntulajdonosok segélyezésének kereteit. Egyizben már beszámoltunk nagy vonásokban erről a szociális szempontból nagyon fontos új ren­delkezésről. Eddig csak 5000 koro­nán felüli hadikölcsönösszegek után lehetett segélyt igényelni. Az új rendekezés azonban az ösz­szeget 1000 koronáig terjeszti ki. Ha tehát valakinek 1000 korona értékű hadikölcsönkötvénye van, vagy annál több, de az 5000 koro­nát nem éri el, mégis kérelmezheti az új rendelkezés értelmében a se­gélyt, a következőképpen: Ha 2000 és 5000 között van hadi­kölcsöne, akkor — ha munkaképte­len, ha sok gyermeke van — föl­tétlenül számithat a segélyre. 2000 koronán alul 1000 koronás határig szintén kérelmezhető a segély, de csak abban az esetben, ha az illető család oly szegény, hogy inségse­gélyre szorul. A segélyezések első feltétele ter­mészetesen az, hogy mennyi az illető családfőnek a jövedelme. Ha 1500 pengő az évi kereset, vagy a férj és feleség közös keresménye nem haladja meg az évi 2200 pen­gőt, akkor az igényjogosultság fenn­áll. A keresmény összege lehet több is 2200 pengőnél, de csak abban az esetben, ha az illető házaspár ellá­tásában gyermekek is vannak, mert a rendelet minden gyermek után évi 300 pengő többletet engedélyez. Újitás és nagyfokú könnyítés a rendeletben az is, hogy nem kell külön kérvényt szerkeszteni és fel­küldeni a minisztériumba, hanem elegendő az is, ha az igényjogosult megjelenik az elöljáróságnál és az ott rendelkezésre álló nyomtatvány­ban adja elő kívánságát, amely az­tán hatósági véleménnyel ellátva, hivatalból terjesztendő fel a belügy­minisztériumba. Gyönyörű hatszemélyes műse­lyem kávés készlet csak 7"80 P ILLés cégnél. BELFÖLD A fővárosnál 139 új tanerőt ne­veztek ki — Nagykőrösön meg­szüntették a dobolással való hirde­tést. — Rubinstein Erna hegedű­művésznő férjhezment. •— Nyolc férjes tanítónő kievezését nem hagyta jóvá a kultuszminiszter. — Heidel­berg György bankárt feltételesen szabadon engedték. — Elfogadta a felsőház a nyugdíj javaslatot. — A Hitelbank magába olvasztja a Hermest. — Félmillió pengős luxus­szálló épül Balatonföldváron. — Két­százezer kilogram mű selymet szál­lít Olaszország Magyarországnak. — Ezerkétszáz kisiparos kér fővárosi kölcsönt. — Albrecht főherceg és felesége hatszáz szegényt ruházott fel és háromezer barakklakót ven­dégelt meg karácsonykor. — Arany­bányát vásárolt Franciaország Er­délyben. — Krobatin Sándor tábor­nagy, volt osztrák magyar hadügy­miniszter Bécsben meghalt. —- A váci püspök az ujszászi főjegyzőt kizárja az iskolaszék vezetőségéből. — Állásvesztésre Ítélték a zalaeger­szegi körjegyzőt. — Hamisítják a magyar gyártmányú kalapokat. — Feldarabolt holttestet találtak egy alagi házban. KÜLFÖLD Byrd expedíciós hajója jéghegyek közé került. — Rettenetes erejű táj­fun pusztított Indiában. — Csendőr ­szurony és revolverharc volt a ro­mán szenátusválasztáson. — Ször­nyű vasúti katasztrófa történt Fran­ciaországban, 230 halott és 450 se­besült. Kétszázmillió frank kártérítést fog fizetni a vasúttársaság. — A bécsi udvar volt parancsőrtisztjét lopás miatt fogházra ítélték. — A rendkívüli fagy Amerikában tovább pusztít. — Merénylet készült Zág­rábban Sándor szerb király ellen. — Uj nagy gyémánttelepet fedeztek fel Braziliában. — A francia kor­mány elutasította a német katonai követeléseket. — Misemondás köz­ben agyonszúrták az északamerikai örmény egyház érsekét. — Három fronton áll a harc a Sárga Keleten. — Egymillió fontot hagyott egy angol özvegy madárvédelmi célokra. — A walesi herceg eladta londoni telkeit. — Meghalt Macia ezredes, a katalánok vezére. — Németor­szágban karácsonykor tilos volt le­írni Betlehem és Názáret nevét. — Newyork nem tudja fizetni rendő­reit és tanítóit. — Repülőgépek tűntek el az amerikai hó fergetegbe n. —" Halálra Ítélték a belgrádi kof­teres gyilkost. — Amerika 516 mil­lióért hadihajókat épit. — Kommu­nista agitáció folyik nagyban a cseh bányavidéken. — Japán vasutat épit a kinai Nagy Fal mentén. SAAS Crtkri vár M mm l .KULTUR 7 és 9 órakor 3, 5, 7 és 9 kor Történet egy szerelmes tisztről _ MOZGÓBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom