Esztergom és Vidéke, 1925

1925-01-01 / 1.szám

XLVII. évfolyam 1. szám. KERESZTÉNY MAGYAR SAJTÓ. Csütörtök, 1925. január I. Ünnepe van a vármegyének! Komoly, nehéz idők ünnepe ez, melynek nem a hagyomá­nyos dísz, az egykor irigyelt pompa és hangos áldomás adja meg az ünnepi jelleget, hanem egy fél emberöltő becsületes es önzetlen munkájával kivívott szeretetnek és tiszteletnek egy­öntetű, önként íelragyogó fénye. Az egykor elmaradhatatlannak vélt szemkápráztató kül­sőségek ma már csak egy boldog, gazdag ország fájó emlé­kei közé tartoznak, elvette azo­kat tőlünk a mostoha magyar sors, de nem vehette és veheti el senki az ezeréves vármegyék tradícióin alapuló eszméket: az Istenben való hitet, az áldozat­kész haza- és emberszeretetet, a jog, törvény és igazság tisz­teletét, a tekintélyek elismeré­sét, áz önzetlen kötelességtudást és annak megbecsülését. Ezek azok a nemzeti ideálok, melyeknek letéteményesei az ősi vármegyék, s melyek egy ezredéven át tartottak fenn es tették naggyá és boldoggá ha­zánkat. Ezek azok az eszmék, amelyekben vallás-, rang- és osztálykülönbség nélkül való egyesülés nyújthat csak re­ményt egy szebb és boldogabb jövőre. Ezen eszmék tántoríthatatlan • harcosa és őre, a vármegyével szívvel lélekkel összeíorrott munkása és vezére, szenkviczi Palkovics László alispán, a mai napon tölti be vármegyei szol­gálatba lépésének 25 éves év­fordulóját. 25 évet, egy férfi életének legszebb, legproduktívabb kor­szakát lelkiismeretesen és oda­adóan szentelni egy intézmény­nek már magában véve elis­merésre méltó. Mennyivel in­kább kell tisztelettel és nagyrabecsüléssel tekinteni egy oly férfiú 25 éves közéleti és hivatali pályafutásóra, ki az utóbbi 10 év alatt mint vezető közigazgatási tisztviselő úgy állotta meg helyét; mint Palko­vics László. Ha már a békeidők közigazgatása egés: embert, teljes oda­adást, széles látkört, nagy emberismerete, körültekintő ta­pintatot, rendíthetetlen igazságszeretetet, hozzáférhetlen be­csületességet és meleg, megértő szivet követelt meg egy jó vezetőtől, menyivel fokozottabb mértékbei tellett és kell meg­lenni mindeme tulajdonságoknak es ején/eknek egy oly íér­Szenkviczi PALKOVICS LÁSZLÓ Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék alispánja. fiúban, ki a háború, forradalom és renkonstrukció idején száz­ezrek sorsáért felelős Isten és emberek előtt. A háború kitörése a párkányi járás élén találja Palkovics Lászlót. E lázas idők lázas munkát, gyors elhatározásokat, egyéni invenciót, erélyt és szigort, méltányosságot és belá­tást követeltek a közigazgatás vezetőitől oly időkben, mikor a leggondosabban megszerkesztett paragrafusok és rende­letek csődöt mondottak az [élettel szemben. Ekkor nyilt al­kalma Palkovics Lászlónak meg­mutatni, hogy ki ő és mi rejlik benne. Mert dacára annak, hogy mint a közigazgatás exponense ő volt a háború által előidézett súlyos követelményeknek es végnélküli zaklatásoknak végre­hajtója, nem gyűlölet és szidal­mazás lett osztályrésze, hanem igazságosságát, egyéni és hiva­tali intaktságát s megértő ta­pintatát megillető tisztelet és szeretet. Az elismerés nem maradha­tott el és megnyilatkozott ak­kor, mikor a vármegye törvény­hatóságának bizalma őt az alispáni székbe emelte s ezzel kezei közé tette le a legválsá­gosabb időkben a vármegye s, így e gy darab Magyarország sorsát. Az alispáni állás ekkor már nem hatalmat, díszes pozíciót és tekintélyt jelentett, hanem fokoaott munka mellett fokozott felelősséget. A vármegye első emberének a vármegye első munkásává kellett lennie. És Palkovics László, aki kötelesség­teljesítés terén sohasem ismert akadályt, ismét megmutatta, hogy mire képes egy férfi, aki­nek minden tettét, minden gon­dolatát a veszélyben levő haza, a sanyargatott vármegye és szenvedő embertársain való se­gítés vágya vezérli. Ő nemcsak a vármegye hivatalos reprezen­tatív ügyeinek pontos és lelkiismeretes vezetője, de tanács­adója, segítője mindazoknak, kik jogos panasszal, méltány­landó kéréssel fordulnak Hozzá. Figyelemmel kisér és szivén visel mindent! Békíti a békétlenkedőket, nyugtatja a türel­metlenkedőket, biztatja a csüggedőket, irányítja az alárendelt közegeket s nem egyszer száll szembe a felsőbbséggel is, ha vármegyéje jogos érdekeit kell megvédenie. Az oly nagy fáradsággal, annyi munkával és sok-sok ál­matlan éjszaka tépelődései vei fentartott belső rendet egy perc

Next

/
Oldalképek
Tartalom