Esztergom és Vidéke, 1931

1931-07-30 / 61.szám

Emberek. Kicsinyesek, maguknak élők. Egocentrikusuk. Csak magukat látják : földjüket, üzletüket, házukat. Adósságukat, amit aranyértékű valu­tában kaptak s most papirban sze retnének visszafizetni, hogy teher­mentesen maradjon meg a föld, a ház, az üzlet. Azt szeretnék, hogy egy nagy nemzeti katasztrófa, a pengő romlása csinálna belőlük mó­dosabb embert s az infláció konjunktú­rájából még hozzákotornának vala mit a vagyonukhoz. Virilisek, esztergomi polgárok, bün­tetlen előéletűek és kifogástalan haza­fiak különben. Ha nagyon megszorí­tanák őket, még talán Vörösmarty Szózatából is el tudnának mondani egy-két strófát. De ha a vagyonról van szó s kereseti lehetőségről... Mit bánnák o\, ha bajba jutna is az utolsó tiz év legnagyobb alkotása a stabil pengő, Európának ez áz egyik legjobb valutája; mit törődnek ők azzal, hogy az infláció kívánásá­val a tisztviselők, munkások, a gaz­dasági élet s az egész ország rom­lását kívánják, ahol a romok alatt százezrek temetkeznek s tetején csak néhányan süthetik meg a maguk pecsenyéjét. A pengő mindnyájunkká — enyém, tied, övé — azé is, akinek nincs be­lőle. Szimbólum, mint az ország­zászló, vagy a magyar szent korona. Ugy kell szeretnünk, rajongnunk érte, s bizni benne, mint az édesanyánk­ban. A pengő mindnyájunké: a tiszt­viselőé, a gazdáké, gyári munkásé, kubikusé. Azoké is, akiknek teher van a házukon, földjükön, vagy üz­letükön. #•* Plywaczyk Szaniszlő ezüst­miséje. A magyar szaléziánusok rendtartományának főnöke, Plywa­czyk Szaniszló, a rend esztergom­tábor székházában, a fiúnevelő-ott­hon kápolnájában mutatta be ezüst­miséjét. A jubiláns szép ünnepélyén rendtársai és tisztelői nagy számban jelentek meg és őszinte jókivánatai­kat fejezték ki a provinciálisnak. Adja Isten, hogy Plywaczyk Sza­niszló tartományi főnök áldásos tevé­kenysége még sok szép eredményt hozzon a magyar Szalézi-művek virágos kertjében, a gondjaikba foga­dott magyar ifjúság lelki és szellemi életének minél tökéletessebbé fej­lesztésével. Csernoch-rekviem. Negyedik év­fordulója volt szerdán, f. hó 29-én annak, hogy boldog emlékű Csernoh János bibornok-hercegprimás holt­testét örök nyugalomra helyezték főszékesegyházunk sírboltjában. Az évfordulón a főszékesegyházban a boldogult hercegprímás lelkiüdvéért Serédi Jusztinián dr. biboros-herceg­primás ünnepélyes gyászmisét pontifi­kált, amelyen a hatóságok fejei, az elhunyt egyházfejedelem tisztelői és a hivők közül is számosan vettek részt. Lábatlan község uj jegyzője. Schmal Dezső bocsai (Pestm) jegy­zőt Lábatlan község képviselőtestü­lete f. hó 24 i ülésében a község jegyzőjévé megválasztotta. Irgalmas nővérek beöltözés! és fogadalomtételi ünnepe. Vasárnap reggel 8 órakor fenségesen szép és megható ünnepség volt a vizivárosi plébánia-templomban. Ekkor öltöz­tettek be 33 jelöltet irgalmas nővér­nek, s 30 nővér pedig fogadalmát tette ekkor. Az ünnepélyes szertar tást Báthy László prelátus, a szat­mári irgalmas nővérek magyarországi protektora végezte az általa ce­lebrált asszisztenciás főpapi csen­des szent mise közben. Gyönyörű látvány volt a már rendi ruhába öl­tözött 33 jelölt mirtuszkoszorúval fátyolukon, az oltár előtt térdelve. A 30 fogadalmas nővér fátyolán zöld borostyán koszorú volt mirtusszal. A templomot zsúfolásig megtöltötték a nővérek hozzátartozói és az ájta­tos hivek, akiket a szép szertartás vonzott. A vizivárosi zárda kis tem­ploma sehogysem fogadta volna be az ünnepség részvevőit, igy üdvös volt gondolat, hogy a plébánia-temp­lomban tartsák meg a ritka és szép ünnepséget. Az istentisztelet fényét és áhítatát emelték a kóruson a nővé­rek énekkara által előadott szép éne­kek is. Vizivárosi búcsú. A vízivárosi lojolai Szent Ignác tiszteletére épült érseki plébánia-templom évi búcsúja ünnepélyesen a Szent Ignác napját követő vasárnap lesz régi hagyomá­nyos szokás szerint megtartva. Ma­gán a Szent Ignác ünnepen, pénte­ken reggel 8 órakor énekes nagy mise s délután 6 órakor litánia lesz. Szombaton a 6 órai litánia előtt viz­szentelés Szent Ignác rítusa szerint. Vasárnap reggel 7, 8 és Va 11 óra kor szent misék. Az ünnepélyes nagy mise segédlettél s közben pré dikációval délelőtt fél 11 órakor lesz. Délután 4 órakor ünnepélyes litánia. EskfivÖ. Madarász Gyula vasár­nap déli 1 órakor esküdött örök hű­séget Jakobek Mancikának a belvá­rosi plébánia-templomban. A város képviselőtestülete meg felebbezte Antóny Ítéletét. Ked­den délután a város képviselőtestü­lete közgyűlést tartott, melynek egyet­len tárgya volt Antóny Béla dr. poll gármester fegyelmi ügye. Most csak annyit, hogy a képviselőtestület Ifit szavazattal 15 ellen megfelebbezte a; vármegyei fegyelmi választmány ité-j letét a belügyminiszterhez. Egy má-J sik indítványt, mely súlyosbítást kér| 19-en szavazták meg 7 ellen, 6-anj pedig nem szavaztak. A szavazás, titkos volt, melyben 7 tisztviselői szavazat is szerepelt. Huszonötéves tanitói találkozó. Az esztergomi érseki tanítóképzőben 1906-ban végzett tanitók 25 éves találkozója augusztus hó 4-én lesz. Ezt megelőzőleg 3-án este 8 órakor a Fürdő Szálloda éttermében közös vacsorára jönnek össze a találkozón megjelentek. Másnap, 4-én reggel 8 órakor a vizivárosi plébánia-templom­ban mise lesz, amelyet a 25 éve végzett tanitók egykori osztályfőnöke, Keményfy Kálmán plébános fog mon­dani felkérésre. Utána testületi tisz­telgés a volt tanároknál s a tanító­képzőben. Felbérelt támadó. Schwecz Re­zső esztergomi (zsalazson-dülői) la­kos régi haragosa volt Fekete István esztergom-tábori dinnyekertésznek és már régen törte fejét, hogy miképen álljon boszút Feketén. Végre alkalom kínálkozott bűnös tervének keresztül­vitelére. Felbiztatta Papp József bá­nyamunkást, aki ugyancsak a zsa­lazsoni dűlőben lakik, hogy lessé meg Feketét és számoljon le vele. Schwecz ezért Pappnak pénzt igért és 24 pengő tartozásának elengedését is kilátásba helyezte. F. hó 22-én éjjel 2 óra tájban Papp József meg­leste Fekete kertészt és kunyhójának ablakán két nagy követ dobott be, szerencsére azonban a kövek nem találtak. Fekete kiugrott a kunyhó­ból és a futva menekülő támadóját felismerte. Reggel feljelentést tett a csendőrségen. A felbujtót és a tet­test az illetékes bírósághoz jelentette fel a csendőrség. Vandalizmus. Igazán nem lehet másnak nevezni azt az esetet, amely f. hó 26-án este 8 és 9 óra között történt a bánomi dűlőben. Itt lakik ugyanis Bábszky János rokkant gazda, aki háza őrzésére egy kutyát tart láncon az udvarán. A jelzett időben Patkó Béla és Tóth Bálint esztergomi lakosok Püismarótról hazatértükben megálltak Bábszky háza előtt, amit persze egy kültelki házőrző eb sem néz tréfának. Nem is volna szép tőle. Ameddig lánca engedi elébe megy a jövevényeknek és méltatlankodó csa­holással igyekszik távoltartani min­denkit gazdája portájától. Itt sem tör­ténhetett másként. De a kutyát va­lami bosszanthatta, mert az egyik ember nadrágját lehasította. Erre a kutyára támadtak és vasvillával ugy összeszurkálták, hogy a helyszínen kimúlt. De ha ezzel megelégedtek volna! Bementek az istállóba, az ott bekötött lovat is összeszurkálták. És még ez sem volt elég. Feltörték a bezárt lakást és annak berendezését is összetörték. Körülbelül 500 pengő a kára Bábszkynak. Hát ez nem vandalizmus ? Mit dolgoznak a minisztériu­mokban ? A kormány tagjainak egyrésze nem megy nyári szabad­ságra, hanem benn dolgozik hivata­lában. Klebelsberg, Wekerle és Göm­bös miniszterek azok, akik az idén nem mennek szabadságra és egye­lőre Mayer miniszter se hagyja el a hivatalát. A földmivelésügyi mi­nisztériumban az elemi csapások által okozott károk orvoslásán dolgoznak. A népjóléti minisztériumban új kór­házi törvény és a fürdőtörvény vég­rehajtási utasításán dolgoznak. A ke­reskedelmi minisztériumban még a nyár folyamán v gleg rendezik az uj budapesti hidak építésének ügyét. Verekedés. Pató Zsigmond lábat­lani 30 éves gyári munkást egyik munkás társa, verekedés közben, úgy vágta a földre, hogy megnémult, azon­kívül a homlokán szenvedett súlyos sérülést. A mentők beszállították az esztergomi Kolos-kórházba. ötvenszázalékos vasúti ked­vezmény a Szent István hetében. A Szent István-heti idegenforgalom érdekében a külföldről és a belföld ről Budapestre utazók 50 százalé­kos viteldijkedvezményben részesül­nek A külföldiek augusztus 15-től hajnaltól kezdve augusztus 20-ig be­zárólag vehetik igénybe az utazási kedvezményt. A belföldi utasok kö­zül azok, akik a fővárostól száz­kilométernél nagyobb távolságról jön­nek, augusztus 11-től, azok pedig, akik százkilométernél rövidebb távol­ságról érkeznek, augusztus 19-én hajnaltól vehetik igénybe az utazási kedvezményt. A visszautazás augusz­tus 20-án déli tizenkét órakor kez­dődhet. Szerencsétlenség. Pretner János 72 éves földmives a kálvária-úti prés­házának tetejét javította. Munkája közben oly szerencsétlenül esett le a tetőről, hogy fején és mellén sú­lyos zúzódásokat szenvedett. A men­tők eszméletlen állapotban vitték be a Kolos-kórházba. Súlyosan megbüntetik a liszt­hamisitókat. A népjóléti miniszter a liszthamisitások ellen rendeletet adott ki. A rendelet szerint az or­szág minden részéből beérkezett je­lentések szerint lelketlen kufárok új­ból megkezdték a liszt hamisítását. A rendelet felszólítja a hatóságokat, hogy a legszigorúbban ellenőrizzék a liszteket és utasítja a hatóságokat arra, hogy ellenőrzés után a hami sitók ellen haladéktalanul indítsák meg a bűnvádi eljárást. Bevonják a régi gabonajegye­ket. A pénzügyminiszter a 3 pengő értékű gabonajegyek forgalombaho­zatalát beszüntette és ezeket a ga­bonajegyeket ki is vonta a forga­lomból. Mindazok, akik gabonajegy váltására kötelesek, ezentúl már 10 pengős értékű gabonajegyet válthat­nak, amelynek természetesen kisebb címletei is vannak. Az uj gabonaje­gyek forgalombahozatala és árusí­tása után a postát 7 százalék illeti meg. Lucie Dorain és Kertész Miksa Budapestre érkeztek. Az egész világ sajtóját bejárta annakidején a szenzációs válóper, melynek hősei Kertész Mihály, a Hollywoodban élő hires magyar filmrendező és Lucie Dorain szintén világhírű és magyar származású filmprimadonna voltak. A Szinházi Élet főszerkesztője, Incze Sándor a héten két táviratot kapott. Az egyiket Kertész Mihály, a mási­kat Lucie Dorain küldte. Mindketten jelezték, hogy Budapestre érkeznek. Számos képben számol be Incze Sándor hetilapja a két vendég^ itteni tartózkodásáról. A Szinházi Élet e heti vádlottja: Endresz György és Magyar Sándor, az óceán repülés diadalmas magyar hősei. Tasnády Fekete Mária „Miss Magyarország 1931" megkezdte a vidéki városok Balaton Tündére választásán az el­nöklést. Az uj Szinházi Élet már be is számol a pécsi és harkányfürdői Balaton Tündér választásáról. Szín­darab, regények, kotta- és kézimunka­mellékletek és egy teljes gyermeklap van az uj Szinházi Élet példányá­ban, melynek ára 1 pengő. Megbüntetik a rémhirterjesz­töket. Az országgyűlés elhatározta, hogy szigorúan megbüntetik a rém­hirterjesztőket, kik a mostani nehéz pénzügyi viszonyok között a pénz elértéktelenedéséről, egyes bankok rossz helyzetéről, vagy más a gaz­dasági és közéletet érintő riasztó koholmányokról valótlan híreket ter­jesztenek. Az új termés nem lesz ele­gendő a világszükséglet fedezé sére. A római nemzetközi mezőgaz dasági intézet a világ gabonaveté­seinek állásáról szóló jelentésében megállapítja, hogy a július elsején fennállott helyzet arra látszik mu tatni, hogy a világ 1931 évi gabona­termelése valószínűleg nem lesz ele­gendő a szükségletek teljes fedezé­sére és ezért az 1931. augusztus 1-étől 1932 július 31-éig terjedő üz­leti évben nagy mértékben igénybe fogják venni a régi gabonából fenn­maradt nagy készleteket. Masaryk feltűnő nyilatkozata. Masaryk cseh-szlovák köztársasági elnök egy auszterlitzi ünnepségen feltűnő nyilatkozatot tett. A mai kor­szakot összehasonlította a napóleoni időkkel s azt a következtetést vonta le, hogy legyen „béke és békesség egymás között s a nemzetek is él­jenek békességben egymással." Klo­fácz szenátor a cseh nemzeti szo­cialista párt elnöke az auszterlitzi csatatéren beszédet mondott, mely­ben azt a fontos kijelentést tette, hogy ha a cári Oroszország győzött volna, cseheknek nem lenne államuk. Csökken a sörfogyasztás. A forró napok nagy hasznára voltak a sörgyáraknak. A pénzügymíniszte ­rium legújabb kimutatása szerint 20.000 hektoliterrel több sört ter­meltek a gyárak június hó folya­mán. Az egész termelési időszakban azonban a sörfogyasztás megdöb­bentő arányokban csökkent és a ter­melés eddig 148.000 hektoliterrel maradt a mult évi termelés mögött. Ennek legnagyobb kárát vallja a kincstár, amely lényeges adóbevétel­től esik el az idén. A korcsmárosok károsodása a választások alatt. A választási szesztilalom a korcsmárosok ipartár­sulata szerint két és félmillió bevé­tel veszteséget jelentett az ország repülőinek, melyből félmillió pengő effektiv veszteség érte az államot es 200.000 pengő az italmérőket. Éppen ezért a korcsmáros ipartár­sulat most javaslatot dolgozott ki, hogy az új választási törvényben enyhítsék a szigorú szesztilalmat. A javaslatot a legrövidebb idő alatt az illetékesek elé terjesztik. Rendelet a veszett kutyák el­lenőrzésére. A nyári forró napokra való tekintettel a kormány megújí­totta azokat a rendelkezéseket, me­lyek a veszettség meggátolására, az esetleges előforduló veszettségi ese­tek bejelentésére és általában az ovó­intézkedésekre vonatkoznak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom