Esztergom és Vidéke, 1894

1894-04-01 / 26.szám

1894. április 1. ESZTERGOM és VÍDÉKE. (26. szám.) Számítsuk ehhez a kórház-alap kamatait, 7,750 frt bevételt kapunk. Nézzük a kia­dásokat. Ezek szintén az évkönyvek szerint számítva pontosan 6,ooo frtnak felelnek meg, a mit a bevételből leszá­mítva a városnak ma is 1,000 frt hasz­not hajt ezen intézménye. Haszonra minden városnak szüksége van, tehát: „Igenis Esztergomnak szüksége van kórházra." 2) Milyennek kell lenni a kórháznak ha azt akarjuk, hogy az úgy a betegek­nek, mint a városnak a legnagyobb hasz­nára váljék ? Egyszerű a felelet: Jónak kell len­ni I Szinte magától jön a kérdés; „Hát milyen a jó kórház ?" Olyan, mely a közegészségtan elve­inek, vagyis a jó lakóháznak legalább is megfelel, — vagyis: Tiszta fertőzetlen talajon épült; falai nem bocsátják a ned­vességet föl a földből, s nem szívják be a szobákból a szennyet, fertőző anyagot, azaz átjárhatlan anyaggal belülről bevon­vák. A levegő a kórtermekben azok leg­erősebb teltségéhez is tiszta, vagyis a szellőzés elegendő. A tisztaság nem csak a felépítéskor van meg, hanem azt továbbra is fönn lehet tartani, — tehát a padlózat göz­áthatlan, sima anyagból készült. Világí­tása elégséges; azaz a falakon mentől több és nagyobb, meg jobb ablak van megfelelő igazitható, egyszerű és nem romlékony szerkezettel. A betegszobák elegendő tágasak úgy, hogy minden be­tegre legalább is IOO köbméter űrtarta­lom esik, vagyis ágyanként 5 méter hosszú, 5 méter széles alap és 4 méter szobamagasság. A betegágyak czélszerüek, tehát ele­gendő nagyok, és olyanok, a melyekben por, piszok, féreg és fertőző anyag meg nem húzódhatik, és a melyből, ha az vé­letlenül beléje is jutott, könnyen kipusz­títható, vagyis csupán vasból álló ágyak alkalmaztathatnak. Az ágynemű elégséges, vagyis a leg­nagyobb teltség idején is a legtöbb be­tegnél bármikor felváltható, kezdve a matraczon, fel a takaróig. De ezek egyút­tal olyanok is, hogy a fertőző anyagtól megszabadíthatok, azaz dezinfic/.iálhatók, tehát nem szalmazsákok és innen-onnan összeszedett vattás paplanok, dunnák és tollpárnák, hanem vékony roatraczok, pokrócztakarók, lóször vánkos és elégsé­ges lehúzó fehérnemüekből állók. Min­den teremben elegendő a fűtés, és pedig olyan, mely a szellőzést is fokozza, nem pedig ósdi cserép vagy vaskályhák. — Minden teremben tetszés szerinti nagy­ságú szellőzés érhető el szellőző vagyis jó levegőt bevezető és a rosszat elvezető nyilasok által. Minden szobában van ele­gendő szék, asztal és egyszerű nyitott éjjeli szekrény, melyen a beteg gyógy­szereit tarthassa, és melyek mindegyikén köpet tartó fémcsészék áljának, nem pedig az ágy alá tolható piszkos, utála­tos, homokos köpőládák, miket tisztítani lehetetlen. Minden kórterem újított, de azért eső és széltől védett tágas folyo­sóra nyílik, a hol a lábbadozók üdülhet­nek. Nagy gond van fordítva arra, hogy elegendő és czélszerü mellékhelyiségek legyenek, mint fürdőszobák, konyha, élés­tár, pincze. A kut vize jó és bő. AZ ár­nyékszék szagtalan és mindenek fölött bármikor és teljesen fertőtleníthető, a ta­lajt nem fertőzteti, s a fertőző anyagnak egyik emberről a másikra való átvételét elő nem segiti. Van a kórházban külön terem a seb-, külön a belbetegeknek, kü­lön a fertőző és ragályosoknak, végre pár czella az őrülteknek. Az egész kór­háznak van elegendő nagy, kertszerü ud­vara, a hol az üdülök javulnak, az ápoló személyzet pedig kipihenheti magát fá­rasztó, lelket-ölő munkája után; természe­tes, hogy az utóbbiak számára elegendő, egészséges lakószobák is vannak. (Folyt, köv.) Dr. Rigler Gusztáv. A közönség köréből. ) Sch. N. Bachszisztéma-beli érzel­meiről eddig is előnyösen ismert s magyar kenyéren nem megvetendő vagyont szerzett helybeli polgár Kossuth Lajos halála alkalmából oly impozánsan jelent­kező általános fájdalmat és gyászt meg merészelte zavarni azzal, hogy Kossuth Lajos legnagyobb hazánkfia személyét folyó hó 30-án a Hoffbau­er-féle borbély műhelyben itt nem rep­rodukálható sértő kifejezésekkel illette. Hogy ilyes dolog Magyarországon meg­történhetett, az elég sajnos, de, hogy az ily minósithetlen eljárást a jelenlevők közül senki nyomban méltóbb megtorlásban nem részesítette, az még sajnosabb. Elvárjuk azonban városunk hazafias társadalmától, hogy az elmulasztott meg­torlást társadalmi uton az ily megvetendő cselekményhez mérten kellő büntetésben fogja részesíteni. Egy olvasó. HIRE K. Esztergom, márczius 31. — Legyen szabad olvasóink figyel­mét felhívnunk, hogy a jan.—máreziusi negyedév lejárt, s az előfizetések minél­előbbi szíves megújítását kérjük, nehogy a lap szétküldésében fenakadás történ­jék. Azon olvasóink nagy részének, kik előfizetési összeggel mult év októberé­től hátralékban vannak, lapunk küldé­sét beszüntettük, és kérjük Őket, hogy amennyiben továbbra előfizetni nem szándékoznak, az elmúlt 1893 okt.— 1894- márcziusig terjedő félév előfize­tését beküldeni szíveskedjenek. Az „Esztergom és Vidéke" előfize­tési ára: Egész évre . . 6 frt — kr. Fél évre^ ... 3 „ — „ Negyed évre. . I „ 50 „ Egy hónapra . — „ 50 „ Mutatványszámokat egy levelezőla­pon nyilvánított óhajra készséggel küld a kiadóhivatal: Esztergom, Duna-utcza 52. szám. —- A herczegprimás kedden dél­után H e 11 y e y Samu kanonok és irodaigazgató kíséretében megláto­gatta Villányi Szaníszló főgym­náziumi igazgatót, az ujonan megvá­lasztott bakonybéli apátot, hogy ez­alkalommal az első legyen, ki a rend­társak kitüntetéséhez gratulál. A fő­pap még csak néhány napig marad Esztergomban. A jövő héten elnö­kölni fog a konzisztórium ülésén, azután pár napra Bécsbe utazik. Ap­ril 8-ika körül Budapestre megy és 12-én elnökölni fog a szent István társulat nagygyűlésén. — Uj benedekrendi apátok. A pannon­halmi benczések — mint már megírtuk mult számunkban — húsvét keddjén tar­tották meg a választást a megürült t i­hanyi és bakonybéli apáti méltó­ság ra. Az érvényes 158 szavazat közül 101 esett H a 1 b i k Cyprián pannonhalmi fömonostori perjelre, 71 Villányi Sza­niszló esztergomi fögymnáziumi igazga­tóra, 59 Wagner Lörincz főiskolai tanárra. A többi megoszlott és pedig Francsics Norbertre jutott 16, F ü s s y Tamásra 14 szavazat-. — A két első jelöl­tet már a napokban kinevezi a főapát az illető fiókapátságokra. Villányi Sza­níszló életrajzát a következőkben adja a B. H.: Villányi Szaniszló, született T ó s o k-B erénden, Veszprém-megyé­ben, 1847-ben. Áldozó pappá szentelték és a benczések győri fögymnáziumához nevezték ki tanárrá. A főigazgatóvá lett Fehér Ipoly helyére esztergomi fögymnáziumi igazgatóvá nevezték ki 1882-ben. Történeti tanulmányokkal ö is sokat foglalkozott és történeti dolgozata­iban becses anyagot gyűjtött össze Győr város és vármegye monográfiájához. A főapát öt bízta meg a pannonhalmi Bene­dek-rendhez tartozó összes apátságok történetének megírásával. — Kossuth gyászlobogók. Most már majd minden esztergomi utczában terjesz­tik sötét szárnyaikat a Kossuth-gyászlo­bogók. A lehetőséghez képest összeírtuk a kegyelet ezen jelvényeit és itt adjuk betűrendben: Benes Gyula, Buzárovits Gusztáv, Bokros Károly, Brenner József, Benedekrend székháza, Braunsteiner Sán­dor, Bakay István, Cseicsner János, Drax­ler Alajos, Dal- és zenekedvelő-egyesü­let, Esztergom és Vidéke szerkesztősége, Felsenburg Gyula, Frey Ferencz (két he­lyen), Fülöp Manó, dr. Földváry István, Frankéi Mór, Ferencziek-székháza, Farkas Tivadar, Grünwald-ház, dr. Horn Károly, Hübner Antal, Izraelita hitközség, Havasi Imre, dr. Helcz Antal, Jedlicska Rezső, Katholikus kör, Kath. legényegylet, Ko­váts Albert, Kaszinó, Kollár Antal, Kir. adóhivatal, Kaán János, Kádas Károly, Kereskedelmi és iparbank, Lindtmr Já­nos, Leitgeb János, Mezey Ferencz, Ma­rosi József, Mihalik Bálint, Müller Gyula, Meszéna Ferencz, Megyeház, Nieder­mann János, dr. Nemtsák János, Oltósy Ferencz, Oltósy Pál, Pfalcz József, Popper Lipót, Polgári olvasókör, Propeller társulat, Paulovics Géza, Reformá­tus egyház, Rudolf Mihály, Revicz­ky Győző, Reáliskola, Schleiffer Lajos, Szenttamás községháza, Schalkhász Ig­nácz, Schonbeck Imre, Szecskay Kornél, Schwarcz Samu. Spanraft-ház, Szent­györgymezŐ községháza, Sternfeld Rezső, (lobogó és gyászkirakat), Tarkaság, Ta­karékpénztár, Tóth József, Viziváros köz­ségháza, Waldvogel József, Zwíllinger Hermann, Zsiga Zsigmond, és még; két szenttamási házon. ha a budapesti napilapok jól megválo­gatnák, hogy kitől közölnek vidéki tudósításokat. — Nemes harzi legszebb énekü kanári­madarak darabja 8—20 márka. Szállítás utánvéttel kezesség mellett. Meg nem fe­lelés esetén nyolcz nap alatt bérmentve visszaküldendők s bérmentve kicseréltet­nek. Árjegyzék, bánásmódi utasítás ingyen küldetik. W. Heering. St. Andreasberg Harz) 427. Provinz : Hannover. IRODALOM. *) Az e rovatban közlöttekért felelősséget nem vállal a S/erk. — Az uj városi kórház. „Memorandum az Esztergom szab. kir. városi ujonan építendő közkórház ügyében" czim alatt lapunk mult számában egy igen érdekes közleményt kezdtünk meg. A memoran­dum szerzője Dr. Rigler Gusztáv egyetemi közegészségtani tanársegéd, vá­rosunk derék fia, ki a nagy tudással és szakértelemmel megalkotott memorandu­mot a városi tanácshoz már benyújtotta. Az épülendő kórház kérdése minden­esetre olyan, hogy létesítését előbb nyil­vános megbeszélésnek kell megelőzni, ezért ajánljuk közleményünket a köze­gészségügy iránt érdeklődők figyelmébe. — Hazafias község. Farnád község képviselő-testülete f. hó 28-án tartott közgyűlésén elhatározta, hogy Kossuth Lajos halála felett érzett fájdalmának jegyzőkönyvileg ad kifejezést s magát a te­metésnél küldöttségileg fogja képviseltetni, vasárnap pedig a temetés napján a köz­ségház előtti téren gyászünnepélyt rendez, felhívja a lakosságot, hogy egy hónapig zajos mulatságot ne tartson, a nyilvános mulatságokat pedig ezen idő alatt beszün­teti. A községben több helyen gyász­zászló van kitűzve. — A „Pesti Napló" márczius 28-iki száma ezt a tudósítást közölte: „Eszter­gom, márczius 27. Scheiber Rezsó di­vatáru-kereskedő Kossuth halál hírére kirakatát fekete drapériákkal vonta be. Szombaton egy fiatal főhadnagy kaczagva állott meg a gyászoló üzlet előtt, lepisz­kolta a fekete posztódiszt és összetaposta. Az egész város megbotránkozott kegye­letlen viselkedésén." A közlemény Eszter­gomban természetesen nagy feltűnést okozott, és illetékes katonai körök tuda­kozódtah a „Kossuth-affairré" felfujt dolog felöl. Ma Scneiber Rezső úr a következő sorok közzétételére kért fel bennünket: A „Pesti Napló" 86-ik számában megjelent ama czikkre vonatkozólag, mely szerint kirakatomról a fekete posztódisz lepiszkol­tatott és összetapostatott, kénytelenitve érzem magamat az igazság érdekében kijelenteni, hogy e hir a valóságnak meg nem felel." — Hozzá tehetjük még a magunk értesülését. Scheiber Rezső boitja előtt a járdán összegöngyölített szőnyeg állott, melyre ő Kossuth arczképével díszített kendőket tétetett kí. Valamelyik kendőre oda nem való piszok került, i miben a p aczon ácsorgó utczai közönség j a hibás. Tiszta véletlen, hogy ezt a, máskor figyelemre sem méltatott dolgot a „Pesti Napló" tudósítója meglátta, és nagy dologgá fújta fok Igazán elkelne, — „Az egészségtani vizsgálatok mód­szerei^ czimmel Dr. Rigler Gusztáv egyet, közegészségtani tanársegéd tollából vaskos kötet hagyta el a sajtót. A könyv­ről ezt irja az „Orvosi Hetilap" : „Hézagot pótló munka, mely már régóta érrett szükségnek felel meg. Rigler Gusztáv müve, melynek megírására szerző, mint az egészségtani tanszék tanársegéde, úgy elméleti ismeretei, valamint az egészség­tani gyakorlatokkal foglalkozó cursusain bemutatott, széleskörű gyakorlati képes­sége által egyenesen hivatva volt. A 3 szines táblával ellátott munka orvosnöven­dékeink, gyógyszerészeink, valamint a tiszti és iskola-orvosi vizsgálatra készülők és átalában a gyakorlati hygiena terén haladó minden orvos számára szükséges." Megr, az Eggenberger-féle könyvkeres­kedésben, Ára 3 frt 50 kr. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos NÓGRÁDI JENŐ. Első Tokaji Cognacgyár TOKAJBAN. Aranyérmek 8 kiállításról: (Paris, Bordeaux, Nizza, London, Berlin, Hága, Brüsszel, Chicago stb ) A magas kereskedelemügyi m. kir. ministerium ellen­őrzése alatt. Gyári kedvezmény által kitüntetve. T. cz. Szíveskedjék saját érdekében tudomásul venni, hogy egyedül mi foglalkozunk Tokajban cognacgyár­tással és kívülünk senki más, hogy készítményünk egyedüli, valódi tokaji cognac. Minden más gyáros és vi­szontelárusitó, kik készítményeiket „To­kaji cognac" czimmel hozzák forgalomba, tehát tudva hamisítást követnek el, mert cognacukat nem Tokajon készitették, ezek tehát a törvény szerint utánzók és hamisítók, kik ellen egyidejűleg pert indítunk és áruik elkobzását kérjük. Saját érdekében kérjük tehát, hogy a hirdetési rovatban látható tokaji városi czimerre, mint védj együnkre figyelni méltóztassék, ha valódi tokaji cognacot kivan. Kitűnő tis/.telettel Első" tokaji cognacgyár, Tokaj. Éltes és fiatal férfiaknak oktatásul ajánltatik dr. Müller gyógy, tanácsosnak ujonan és többszöri kiadásban megjelent füzete a megzavart ideg- és nemi rendszer, valamint annak alapos gyógyításá­ról. Bérmentes szétküldés boríték­ban, 60 krért levélbélyegekben. geildt Braunschweig, " Köszvény és csúzban szenvedőknek ezennel a legtágabb körökben Horgony-Pain-Expeller elnevezés alatt dicsérőleg ismeretessé vált Tinct. Capsici comp. ajánlólag legyen emlékezetbe hozva. Ezen népszerű háziszer 25 ota, mint legmegbízhatóbb fájdalomcsillapító bedörzsÖlés ismeretes és mindnyájak által, a kik használták igen kedveltetik, úgy hogy további különös ajánlásra nem szorul. Üvegje 40 kr., 70 kr. vagy 1 f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszer­tárban kapható. Azonban a „fíorgony u védjegyre ügye­lendő, mert csak a vörös horgonynyal ellátott üvegek valódiak. Ha a valódi Pain-Expeller helyben nem ___, volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy­szertálához: Bichter gyógyszertára „az arany n oroszlánhoz" Prágában vagy Török József 141 rr r gyógyszerészhez Budapesten. ______

Next

/
Oldalképek
Tartalom