Esztergom és Vidéke, 1921

1921 / 88. szám

XLIIi. évfolyam 88. szám. Keresztény magyar sajtó. CsQtörtök; 1921. augusztus 4, Esztergom vármegye hivatalos lapja Szerkesztőség és kiadóhivatal: SIMOR JÄNOS UCCA 20. SZÁM TELEFON 2í hova a lap szellemi részét illető közlemények továbbá előfizetési s hirdetési dijak stb. küldendők. A hivatalos rész szerkesztője: Főmunkatársi FEKETE REZSÓ. VITÁL ISTVÁN. Laptalajdonos és a szerkesztésért felelős : LAISZKY KÁZMÉR. Megjelenik hetenkint háromszor, kedden, csütörtökön és vasárnap. Előfizetési árak: egy évre . 120 K., félévre . . 60 K. negyedévre 30 K., egy hóra . 10 K, Egyes szára ára: hétköznap 80 fii., vasárnap 1 kor. Kéziratot nem adunk vissza. Teieíon. - Távirat. Borzalmas szárazság a Volga mentén. Varsó. A Volga mentén olyan nagyfokú a szárazság, hogy a kuta­kat, patakokat és a kisebb folyókat teljesen kiszáritotla. A lakosság Szi­béria és Turkesztán felé menekül. Terjed az albán felkelés. Basel. A délszláv sajtóiroda jelen­tése szerint az albániai felkelés oly mérveket öltött, hogy öt délszláv ezred parancsot kapott a közbelépésre. Az albán délszláv határon élénk har­cok folynak. Összeomlik az orosz szovjet­rendszer. Hága. Hollandi bankárok meg­bízható híreket kaptak arról, hogy az oroszországi szovjetrendszer fenntar­tása lehetetlen. A kommunizmus tel­jesen összeomlott. A katasztrófát Nyugateurópa segítsége sem tartóz­tathatja már fel. Annyi bizonyos, hogy a bolsevizmus az őszt nem fogja túlélni. Cseh csendőrök vérengzése a Felvidéken. Munkács. Kulcsárka község lakos­sága vasárnap bált akart tartani, de a cseh főszolgabíró elutasította a kérelmet. A község népe az egyik gazda udvarán csapott mulatságot. Csakhamar megjelent két cseh csendőr a helyszínen és puskatussal kergette szét a mulat kát. E közben az egyik csendőr néhányszor belelőtt a tömegbe. Háromezer kommunistát tartóz­tattak le a szerbek. Zágráb. Jugoszláviában ezidősze- rint a legélesebb eszközökkel üldözőbe vették a kommunistákat. Eddig nem kevesebb, mint háromezer kommu­nistát tartóztattak le. Az egész kommu­nista sajtót beszüntették. A letartóz­tatások alkalmával sok esetben véres összeütközésre került sor. é Újabb merényletterv a szerb régensherceg ellen. Graz. Ostruznica községben (Bel- grád mellett) egy horvát munkást letartóztattak, akinél bombákat és robbanó apyagokat találtak. Beval­lotta, hogy a Párisból visszatérő ré­gensherceg ellen kellett volna merény­letet elkövetni. Románia fegyveres készülődése az orosz határon. Moszkva. Románia nagy csapat­tömegeket és tüzérséget szállít Besza- rábiába. Aj vasutak őrzésére külön tiszti különítményeket alkottak. Hatalmas pogromok Oroszor­szágban. Varsó. Az orosz nép végre tel­jesen tudatára ébredt annak, hogy az egész Oroszországban pusztító éhhalál a mai rendszer következmé­nye s hogy annak a zsidók az okai. Ennek következtében majdnem az összes nagyobb városokban hatal­mas zsidó pogromok vannak. A zsi­dókat százával gyilkolják le. Rodo- myslban egy nap alatt 800 zsidót mészároltak le, de vannak olyan vá- rosnk is, ahol a pogrom áldozatai­nak száma -meghaladja az ezret. *g Hivatalos rész. & Esztergomi járás löszolgabirájától. 2455/1921. szám. Tárgy : Rezsnyovszky Szaniszló körözése. Körözvény. Rezsnyovszky Szaniszló 46 éves 168—170 cm. magas, arca kerek, szeme kék, haja— bajusza szőke, orosz hadifogoly, ki eltávo­záskor kék sapkát, kék kabátot és piros zsi- nórozs nadrágot viselt, a csóti táborból meg­szökött. Felhívom az esztergomi járás valameny- nyi községi elöljáróságát és csendőrőrsét, hogy nevezettet a legszélesebb körben nyo­mozzák és feltalálás esetén közvetlen a Csőt tábori államrendórségi kirendeltséghez kisér­tessék. Esztergom, 1921. évi julius 24. Reviczky s. k. főszolgabíró. Esztergom szab. kir. város polgármesterétől. Terroristamerénylet Eraguje- vácban. Belgrád. Kragujevác mellett a puskapor-raktár felrobbant. Azt hiszik, terrorista merényletről van szó. A robbanás következtében néhány ember éietét vesztette. Másolat; Esztergom várm. alispánjától. 3779/1921. szám. M. kir. földm. min. az üszőborjuk a háromévnél fiatalabb üszők és tehenek vasúton való szállítását és levágását tiltó rendelkezéseket a f. évi julius 8-án kelt és a Budapesti Közlöny f évi julius 13-án megjelent 152. számában közzétett 5493/ME sz. rendelettel hatályon kívül helyezte. Élet­belépésével a 8470/M. E. 1821. sz. ren­delet, továbbá az annak végrehajtására kia­dott itteni rendelet hatályát veszti, tehát az üszőborjuk, a három évesnél fiatalabb üszők és a tehenek előirt állategészségi rendőri szabályok betartásával vasúton korlátozás nélkül szállíthatok és levághatok. Felhívom alispán urat, hogy a tekintetbe jövő hatósá­gok és hatósági közegek figyelmét a fent- hivatkozott és a földmivelésügyi értesítő ju­lius 17-iki számában is közzétett rendeletre külön is hívja fel. Megjegyzem, hogy a vasút állomások utasítása iránt egyidejűleg intéz­kedtem. Budapest, a Min. rendeletéből: ol­vashatatlan aláírás s. k. min. tanácsos, 1921. julius 15. — Polgármester Urnák Esztergom, fenti földm. min. rendeletet a tekintetbe jövő hatósági közegekkel leendő közlés és széles­körű közhirrététel végett tudomásul máso­latban kiadom. — Esztergom, 1921. julius 23. Alispán szabadságon Reviczky s. k, vm. h. főjegyző. 7357/1921. tan. szára. Határozat. Tudomásulvétel végett közlöm. Esztergom, 1921. julius 29. Dr. Antóny s. k. polgármester. Esztergomi járás föszolgabirájától. 283/1921. szám. Tárgy: Jégszükséglet beszerzése járvány esetén. Rendelet. Valamennyi községi elöljáróságnak­Tekintettel arra, hogy az idei enyhe tél miatt a jégvermek megtölthetők nem voltak, tudatom, hogy Dorogon, Lábatlanon és Esz­tergomban jéggyárak működnek és felhívom, hogy szükség esetén (járvány) esetről-esetre valamelyik jéggyárból szerezze be a jeget. Esztergom, 1921. évi julius 17. Reviczky s. k. főszolgabiró. Padányi Andor kir. tanfelügyelő áthelyeztetésének visszavonása érde­kében, mint már jeleztük, dr. Antóny Béla polgármester hétfőn hivja össze az összes egyesület és testületeket. Ügy értesültünk, hogy e hó 12 én tartandó közigazgatási bizottsági ülé­sen is foglalkozni fognak ezen ügy­gyei és szintén felírnak a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez Padányi Andor kir. tanfelügyelő visz- szahelyezése ügyében. Mi azt hisz- szük, hogy a miniszter teljesíteni fogja Esztergom város vármegye osztatlan óhaját. Adományok Langszammer ár­váinak. Felhívásunkra Pocskay Bé- láné 200 kor., Isten nevében 100 kor. és Pekánovics Károly 50 koro­nát küldtek szerkesztőségünkbe. Ezen kívül többen természetbeni dolgokat ajánlottak fel a nélkülöző családnak. Mindezen adományokért a szeren­csétlen özvegy hálás köszönetét tol­mácsoljuk és kérjük a könyörületes sziveket, hogy ne feledkezzenek meg a nyomorgó család szenvedéseinek enyhítéséről. .. Az Esztergomi Kereskedő Ifjak Önképző Egyesülete vasárnap tar­totta közgyűlését a Fürdő Szállodában lévő egyesületi helyiségében. Az uj tisztikar a következőkép alakult meg : elnök : Blaskovits Piacid bencéstanár, alelnök: Fritser Gyula, ügyész : dr. Berényi Zoltán, pénztárnok : Vetzler Ignác, titkárok: Váradi G. és Zech- meister L., háznagyok: Neuman J. és Kovács G., ellenőrök: Ruth Tériké és Shönvald H. Választmányi tagok lettek : Marosi Ferenc, Henning János, Kati Sándor, Tatarek József, Schéiber Ervin, Giacznits Jakab, Szabó István, Sommermánn Miksa, Preszler Károly, Stern Miksa, Fried Benő, Szatzlauer Gyula. Póttagok: Sóky László, Radó Béla, Schnürmacher Ignác, Mayer Gyula. Táncvizsga. Kreutz Gyula főv. tánctanár, a diákcsoport növendékei­vel augusztus 6-án (szombaton) tánc­vizsgát rendez, melyre Esztergom város m. t. közönségét tisztelettel meghívja. Kezdete este 8 órakor. A felnőttek táncvizsgája aug. 7-én va­sárnap este 8 órakor lesz. Kalapkészítő tanfolyam. Move nőcsoport értesíti tagjait, hogy szep­tember hóban egy kalapkészítő tan­folyam fogja kezdetét venni, melyre jelentkezni lehet augusztus 15-ig be­zárólag minden kedden és pénteken d. u. 4—6 óráig a Move nőcsoport hivatalos helyiségében a vármegye- házán. Táncmulatság. Az Esztergomi Kereskedő Ifjak Önképző Egyesülete aug. 13.-án, szombaton este 9 órakor a Fürdő Szálloda kerthelyiségében, könyvtár alapja javára kabaréval egy­bekötött zártkörű táncmulatságot ren­dez. Belépődíj személyenkint 15 kor. Tűz a szérűn. Kedden délután fél egy óra tájban vészharang jelezte, hogy a város területén tűz pusziit. A tűz az országos vásártéren a csép- lés után meg el nem szállított kicsé­pelt szalma csomók között pusztított, körülbelül olyan terjedelemben, mint a Széchenyi-tér háromszorosa. A tűz­höz a tűzoltóság összes szerelvé­nyével azonnal kivonult és készen­létbe helyezte a kis-Duna parton a gőzfecskendőt is. A tűzoltóság ösz- szes igyekezete arra irányult, hogy az égés színhelyétől alig hat méter­nyi szűk köz által elválasztott városi nagy szérűt a veszedelemtől meg­mentse. Ez az irtóztató lángtenger­ben és füstben szerencsére teljes si­kerrel járt. A vásártéren levő szal­maboglyák azonban menthetetlenek voltak és el is hamvadtak. A tüzet HÍREK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom