Esztergom és Vidéke, 1999

1999-01-07 / 1. szám

Bemutatjuk a Városfejlesztési Bizottság új elnökét — riportunk a 3. oldalon olvasható — es VIDÉKE 1999. január 7.-1. sz. * POLGÁRI HETILAP * Ara: 50 Ft Az új esztendő küszöbén szere­tettel és tisztelettel köszöntöm Eszter­gom város lakosságát! Eltelt egy újabb esztendő, melynek végén újra a meghittségét, békét, re­ményt sugárzó „mindenki kará­csonyfája" díszíti Esztergomot. Az év végeztével ismételten Önök elé állok, hogy beszámoljak az év eseményei­ről, sikereiről, esetleges kudarcairól. 1998 jelentős dátum volt nemze­tünk számára, hiszen ez évezredben utoljára léphettünk a szavazóumák elé, hogy az elkövetkező négy évre megválasszuk ügyeink felelős intézőit - országos és helyi szinten. Ez próbára tette emberismeretünket, ítélőképes­ségünket. Megkövetelte tőlünk, hogy aránk zúduló szórengetegből kirostál­juk a súlytalan szavakat, és gondosan mérlegelve adjuk le szavazatunkat. Esztergom lakói immár harmadszor bízták rám városunk irányítását. Sze­retném újra megköszöni ezt a bizal­mat, mellyel azóta is nap mint nap megtisztelnek, mikor ügyes-bajos dol­gaikkal hozzám fordulnak. Emberpróbáló és eseménydús volt az 1998-as esztendő, az országos helyzet sem biztosított kedvező kö­rülményeket. Az önkormányzatokra egyre több tennivaló hárul, a lakosság pedig érthetően türelmetlen, látvá­nyos, azonnali eredményeket vár. Önkormányzatunk 1998-as gazdál­kodásáról elmondhatjuk, hogy az egyre csökkenő állami támogatás és a nagyléptékű beruházások terhei elle­nére „jól sáfárkodott a rábízott talen­tumokkal". Hogy néhány számadatot említsek: az elmúlt évben3,8 milliárd forinttal gazdálkodtunk, amelyből a működési kiadások részaránya 71 százalék volt, a beruházási-felújítási költségekre pedig 21 százalék jutott. Az adósságszolgáltatási kötelezettsé­geinkre az összköltségvetés közel 3 százalékát kellett fordítanunk. A helyi beruházásokról, fejleszté­sekről szólva 1998-ban szép eredmé­nyeketkönyvelhettünk el. Ezek közül is kiemelkedőek a lakáshelyzet javí­tása érdekében történt lépések. A kertvárosi laktanyák rehabilitációja során a lakópark területén átadtuk az első 39 lakást, s a tervek szerint 2000 végéig összesen kb. 400 lakás talál majd itt gazdára. A Vaszary Kolos Kórház rekonst­rukciója a város legnagyobb beruhá­zása, amely 1,8 milliárd forint érték­ben valósult meg. Míg máshol kórházakat zártak be, addig mi lépé­seket tettünk kórházunk gazdasági helyzetének helyreállítására, és fel­újítottuk az intézmény egyes szárnya­it. A kórházat működtető megyei ve­alatta marad a megyei átlagnak. Ez jórészt annak köszönhető, hogy a tér­ség iparának újjászervezése sikerrel járt. Az új nagy gyáraink - Suzuki, AMP, Fotex - mellett egyre nagyobb •y • T 4 p * 1 ••« «« » Af** :: ,. •;• •• . •• • • . ••••• zetés nem kellően átgondolt irányító munkája következtében tavaly be kel­lett ugyan zárni a kórház gyermekosz­tályát, de önkormányzatunk jelentős anyagi segítségével ezév januárjától új­ra üzemelni fog ez a részleg is. Ez a beruházás Esztergom és vonzáskörzete egészségügyi ellátásában igen jelentős, hiszen több mint 100 ezer lakos szakel­látását biztosítja A humán szférát érő megszorítások időszakában Esztergom az országban egyedülálló módon korszerű gyógy­pedagógiai iskolát avatott, melynek beruházási összköltsége 130 millió forint volt. Kiépült a gázellátás teljes gerinchálózata a gázszabályzó állo­másokkal és a rácsatlakozási helyek­kel együtt. így most már csak a lakos­' ' V",in­aktivitást fejtenek ki térségünkben a kis- és középvállalkozások. A tavalyi évben új betelepülőként az Imag Kft. is területet vásárolt ipari parkunkban, s a Suzuki beszállítójaként idén már meg is kezdi működését. Az utóbbi időben országosan - és sajnos Esztergomban is - elharapó­dzott a vandalizmus, romlott váro­sunk közbiztonsága, önkormányza­tunk arra törekszik, hogy a rendőrség munkáját saját tehervállalásával se­gítse, és megállítsa a közbiztonság romlását. 1998 júniusában Esztergom belterületén is megalakult a polgárőr­ség, a közbiztonságot, a biztonságos közlekedést szolgálja a közúti jelző­táblák karbantartása, pótlása, a szilárd burkolatú utak felületének javítása, ságnak kellene élnie ezzel a környe­zetbarát lehetőséggel. A tavalyi év­ben jelentős eredményeket könyvel­hettünk el a csatornázásban is, elsősorban Kertvárosban, ahol mint­egy 430 millió forintot fordítottunk cs atorna-beruh ázásra. A városrendezés, területfejlesztés, a gazdasági élet területén az egyre nehezedő körülmények között to­vábbra is megőriztük városunk mű­ködőképességét, úgy, hogy közben folytatni tudtuk beruházásainkat, és a munkanélküliség is csökkent. Az év második felére Esztergomban és tér­ségében a munkanélküliségi ráta 8 százalék alá esett vissza, ami messze amire tavaly több mint 32 ezer négy­zetméternyi felületen került sor. önkormányzatunk népjóléti és gyámügyi feladatokat is ellát, ami igen fontos munka, hiszen az elmúlt években közel négyszeresére emelke­dett az elszegényedés. Sok az elesett, nyomorban élő ember és sajnos, az ő megsegítésükre nem áll rendelkezé­sünkre megfelelő anyagi fedezet. A törvényben meghatározott minimum­nál ugyan többet tudunk nyújtani a rászorulóknak, de még így is egyre több családot fenyeget az anyagi összeomlás veszélye. Ezek a riasztó jelek a csillogó karácsonyfa alatt to­vábbi erőfeszítésekre kell hogy sar­kalljanak minket. Az oktatás terén is nehéz problémá­val találta magát szemben városunk. A finanszírozási válság a közoktatást még lehetetlenebb helyzetbe hozta, szembesülnünk kellett a nehezen kompenzálható forráshiánnyal. A rendkívül takarékos gazdálkodásra ösztönző költségvetési kondíciók mellett is vállaltuk azonban a szabad nyelvtanulás lehetőségét, az emelt­szintű testnevelést, az ének-zene ta­gozatot, a Soros pedagógiai progra­mot, a szlovák és a cigány kisebbségi oktatást. A város nehéz helyzete és az egyre csökkenő gyereklétszám elle­nére általános iskoláinkat maradékta­lanul megtartottuk. Esztergom idegenforgalma még mindig nem heverte ki az elmúlt évti­zedek megrázkódtatásait. Szükséges a meglévő mennyiségi hiányok és mi­nőségi hibák kijavítása. A szálláska­pacitás növelése érdekében szerző­dést kötöttünk egy holland üdülőfalu létesítésére, és több kiadványt jelen­tettünk meg Esztergom népszerűsíté­se érdekében. Művészeti és tudo­mányos életünket az elmúlt évben is jelentős összegekkel támogattuk. Ju­bileumi ünnepet ültünk az 50. évfor­dulóját ünneplő Balassa Bálint Ve­gyeskarral és a fennállásának 30. esztendejét számláló Esztergomi Vá­rosi Szimfonikus Zenekarral. A kü­lönböző szaktudományok szervezetei szívesen választják Esztergomot ran­gos nemzetközi és hazai tudományos konferenciák színhelyéül. Az 1998. évi tudományos rendezvények közül kiemelkedett az alkotmányozási kon­ferencia, amelyre országunk vezető személyiségei, alkotmányozó szak­emberei kaptak meghívót. Az augusz­tusi Európa Napokra elhoztuk Eszter­gomba az Európai Unió 11 tagországának Magyarországra akk­reditált nagyköveteit és magasrangú diplomatáit, hogy megismerkedhes­senek térségünkkel, sikereinkkel és gondjainkkal. Remélem, 2000-ben újra városunkban köszönthetjük őket. Sportegyesületeink több világ- és Európabajnoki éremmel örvendeztet­tek meg minket, a labdajátékokban is előbbre léptünk. Bízom benne, hogy az elkövetkező években hasonló sőt javuló eredményekkel fogják öregbí­teni sportolóink városunk hírnevét. De az eddig elért eredményeink még nem elegendőek. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom