Esztergom és Vidéke, 1880

1880 / 1. szám

egész évre fél évre . évnegyedre Egyes szám: 8 kr. Az előfizetési pénzek a kiadó hivatalhoz, Széchenyi téren intézendők. Megjelenik : hetenként kétszer vasárnap és csütörtökön. Hirdetések a legolcsóbb áron közöltéinek. A lap szellemi részét illető levelezések, a szerkesz­tőséghez, SZÉCHENYI TÉF^ 35-IK SZÁM ALATT, intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Uj ev napjan. Bezártuk az 1879-ki boldogtalan évet, hogy újra átadjuk magunkat a jövő gondjainak és küzdelmének, melynek szakadatlanságában a magyar nemzet élete annyira*hiven van kifejezve. ’^r|Boldogtalannak mondjuk, mert hiszen általános psjnyomor és panasz hangzik az ország minden készéből, minden zugából, mint kimaradhatlan ^következménye azon csapásoknak, melyeket a llefolyt évben e szegény országra az elemek, lés emberek egymással versenyezve mértek. \ Éhség. Árvizek. Dermesztő fagy. Folyton terjedő erkölcstelenedés. Bosnyák missió. Kér­lelhetetlen adó executio. Millió és millió defi­cit. Uj kölcsön. Adóemelés. Boldog törvényho­zás. Gondtalan delegatio. Mily tarka színezeté a köz és társadalmi élet néhány órával ezelőtt letűnt sylvesteri tájképének ! Szeged drága magyar népe ott didereg el­pusztult városának romjai között, nem hallani panaszát az egykor büszke alföldi népnek. Meg­van törve és halgatna ? Hogyne halgatna ? mi­kor azoktól kell várnia a segélyt, kik pusztiilni engedték. i Arad, Békés, Csongrád, Csanád szívós magyar népének fészke egy jeges tenger. Csüg­gedve tekint a jövő felé, ki tudja megmondani, hogy az olvadás nem juttatja-e Szeged sorsára? Maga az ország fővárosa Budapest felhá­borodással kiált a gyors és gyökeres segély után, hogy elejét vegye azon büuö.s könnyel­műségnek, mély az évenkint megújuló küzdelem láttára is elég lelketlennek mutatkozott tétlenül nézni az ország szivének fenyegetett helyzetét, nem gondolván meg, hogy az ár, melyet egy nagy szerencsétlenség a főváros utczáin keresz­tül hajtana, Magyarországot futná meg. Mily sötét gondolat, egy rohamosan koldúsodó ország fővárosának pusztulása ? pedig nekünk Buda­pest több mint főváros, — az utolsó darab Magyarország. Felvidéki népünk csoportostól vándorol | délfelé ; nélkülözés- és hidegtől csigázva kere- | sik a munkát és kenyeret, hogy életüket a nyomornak, — kunyhóik ezen állandó vendégé- j nek megtartsák. Megyék, városok, és egyesek tömegesen 1 könyörögnek az adócsavar enyhítéséért. Nem j daczol mint egykor, midőn az adó nemfizetés ; fegyverét használta a szívós önérzetességgel küzdő nyakas nemzet alkotmányos szabadságának visz- sza szerzésére, hanem csak irgalomért könyö­rög, melyre a mindennapi kenyér szüksége kény­szeríti. Kiszedjük az éhenhaló szájából a falatot és miért ? hogy elvigyük idegen földre, mely­nek ezer bajai azoknak elfoglalásával nyakunkba szakadtak, mert hát az önző bölcseség és ud- vnroncz tehetetlenség keletfelé cultur missiókat fedezett fel számunkra, holott idehaza fő a feje a birtokosnak, mert napról napra pusztái ; ösz- szetett kezekkel töprenkedik az iparos, mert nincs munkája, egymásután hull a kereskedő, mert a társadalmi jólét, hason fekszik. Nincs nap botrány nélkül. A köz és tár­sadalmi élet romlottsága, a közerkölcsök sülye- dóse újabbnál úja % kiadást ér és rettenetes­nek tünteti fel a valót, a gyökerekig ható el- férgesedést. — Valóságos Catilinai állapotok, valóságos praetoriáni vásár, melyben eladó min­den, csak az a kérdés : ki ad többet érte ? Az erkölcsi világrend teljeseu megváltozott, a szó­szegés kiszorította helyéből a szótartást, az ingadozás a jellemet, a zsákmányolás a becsü­letes munkát. Ha nem akarsz bolondnak vagy legalább is együgyilnek tartatni, kerüld ahaza- fiság és közrendnek önzéstelen és tiszta kezű szolgálatát. ígérj azért, hogy legyen mit meg­szegni és ha a jámbor publikumot lefőzted, siess aratni, mert az együgyüek elnyerhetik ugyan a mennyországot, de ez a mai világban sovány koszt, ha vele hivatal, sáp és koncz nem jár. Rövid 12 év egy nemzet életében és meny­nyit változott. De mikor az erkölcsi világ­rend ép úgy alá van vetve az esés törvényei­nek, mint a physikai. A világ folyása azt mutatja, hogy a népek és nemzetek életében is érvényesülnek a természet örök és változ- hatlan törvényei. Az emelkedés lassú, fáradságos és küzdelmes, mig ellenben a sors lemenő ke­reke sebesebben fordúl és rohamosan halad. Hol a kéz, mely e hanyatlást megállítani kép es ? hol az akarat, mely tettre kél ? hol a közvélemény, mely hangosan kiáltson bele a sülyedés és romlás ezen ádáz munkájába ? A kéz nyugszik; az akarat el van zsibbadva, a közvélemény hallgat. Tehetetlen és elatélt inin­példája, a hol már túl forrták a kezdetlegesség küz­delmeit; de bizonyítsa saját irodalmi múltúnk, midőn középpont hiáuyábau az irodalmi erők és vezérférfiak jó ideig a vidéken munkálkodtak. Talán mi is nemsokára túl leszünk a kezdetlegesség küz­delmein s már most iparkodnunk kell a magyar vidék szellemének is, méltóságát jogosan megillető tisztességes helyet biztosítani a magyar irodalomban. Egy ilyféle szerény és igénytelen, de jó törek­vésű kísérlet akar lenni ez a tarka tartalmú kis könyvecske ............... * * * Simor János p h o t o g r aph iá j ábó 1. . . . Simor János azok közé tartozik, a kik inkább tenni, mint ragyogni szeretnek. A pompa és fény nála csak idejére és helyére hagyott disz, de sohase maga a tartalmi lényeg. Nagyon csalódnék az, a ki a legelső magyar mágnást, az ország prímását s biboniokát tündöklő aranyos hintóu, hatos fejedelmi fogaton, festői huszár sereggel, ragyogó kisérő személyzettel képzelné maga elé. Soha nemesebb egyszerűséget, soha kevesebb feltűnést, soha nagyobb takarékosságot. Imponáló bíborban, drága ékszerekben s ragyogó kísérettel csak akkor tündöklik, mikor az egyházi ünnep ma­gasztosságát emelheti pompájával és fényével. Valamint szónoki stylusa tökéletesen tisztult a nehéz s szinte nehezen érthető phrásisoktól vagy az ünnepélyes közhelyektől, épen úgy nem barátja az ünnepélyes alkalmi phrásisoknak, melyek pl. az év első napján s névnap alkalmával olyan bámulatos mennyiségben s kóilelhetlen zaklatással szoktak nap­világot látni s kíméletlenül üldözik különösen a j rangosabb férfiakat. I Társadalmi üres ceremóniáknak • rideg forma­Z@iy/ Városi és megyei érdekeink közlönye. Esztergom. II. évfolyam. dû ’’fk I- szám. Csütörtök 1880. január lén. „ESZTBBBOM ÉS YIBIKB“ TÁ5C2ÁJA, Ida betegségében. II. Teszel-e majd koporsómra Koszorút virágból ? — Teszek bizony nefelejcsből, Mirtusból, rózsából. Rámborulsz-e, megsiratsz-e Igaz szívből egyszer? — Rád borulok, megsiratlak, Galambom, ezerszer. Hát síromhoz ki-kijösz-e Nem leszel-e csalfa?-— Ki megyek, ki. .. mig majd egyszer Ott találnak halva. Pósa Lajos. Mutatványok a .Kisvárosi Képekből.* A Nyitánybél. . A fővárosi sajtó aristokratiája következe­tes elvből és kíméletlenül gúnyolja a vidék irodalmi nyomorúságát. Szomorú, hogy igazságosan gúnyolja. De mindig arczomba szökik a vér, mikor a tehe­tetlenség vádját általánosítják s ráolvassák a kímé­letlen korholatot kivétel nélkül majd miuden vidéki városra. Jól Írni írónak nem érdem, hanem kötelesség. Vidéki íróink java része, még a legtősgyökeresebb magyar elemek között is, kétségbeejtő hanyagsággal ir s nem tartja bűnnek a nemzeti nyelv és irodalom szellemét legvakraerőbben compromittálui. Részben szentül igazsága van a fővárosi sajtó kritikájának. Csakhogy mégsem általánosítva. Czáfolatot az általánosítás ellenében ; de olyat, hogy az uralkodó középponti sajtó máskép formu- lázza vádjait. A vidéki «lendrián irodalom valóban obscu- rassá teszi a tehetségesebb vidéki író nevét is a fővárosi irodalmi körökben. A léha kontárokat irgal­matlan dorongozással elriasztani ne is fájjon feleba­ráti lelkiosmeretünknek, melynél járjon előbbre iro­dalmunk féltékeny reputatiója. Több budapesti iró, ki a magyar vidék irodalmi jövőjét is szivén viseli, már régebben, észrevette azt a hiányt, mely vidéki szellemi életünket sújtja. Észrevette, hogy a fővárost kivéve, alig van eg}-két város Magyarországon, a hol önnálló irodalmi élet megalapítása iránt valami csekély érzék mutatko­zott volna. Vidéki íróink — oh, bocsánat a kifejezésért! — a vidék eredetiségéből, önálló szelleméből, jellern- zetes életéből árva keveset merítenek, sőt affektálják a fővárosiak modorát, mely nagyrészt csak Budapest szolleméuek szokott kifejezést adui. A fővárosi irók uem igen ismervén a vidéki magyar élet költészetét s annyi sok megragadó ere­detiségét, a vidéki élet gazdag forrásaiból s a vidéki szellem majdnem ismeretlen kincsesbányáiból, alig jut valami nemzeti irodalmunkba. Kz az oka, hogy irodalmunkban kizárólag a főváros hatalmas szelleme uralkodik. Hogy a vidéknek is van szavazata a nemzeti irodalomban, azt bizonyítsa minden műveltebb állam

Next

/
Oldalképek
Tartalom