Esztergom és Vidéke, 1941

1941-01-01 / 1.szám

HATVANKETTEDIK ÉVFOLYAM 1, SZÁM Szerkesztőség, kiadóhivatal: Simor-u. 20. Megjelenik minden szerdán és szombaton Keresztény politikai ás társadalmi lap. SZERDA, 1941. JANUÁR HÓ 1. Előfizetési ár 1 hóra : 1 pengő 20 fillér. Szerdán 10 fillér, szombaton 16 fillér. HETI ESEMÉNYEK ,. BELFÖLD Eddig 4i) vágón pulykát szállítot­tunk Németországba. — Háromszáz magyar ifjú sportszerűen tanulja az ejtőugrást. — Százéves fennállását ünnepli a Pesti Magyar Kereskedel­mi Bank. — Egymillió kiló vas- és fémhulladék gyűlt össze Budapes­ten. — Lovakat vásárol Svédország Magyarországon. — A Ganz-gyár 12.862,500 pengőre emeli fel alap­tőkéjét. — Repülőgépen jött haza ifj. Horthy Miklós Braziliából. — A főváros újból felbecsülteti ingat­lanait a biztosítási szerződések miatt. — Miniszteri biztosok kerülnek a kereskedelmi kamarák élére. — A jugoszláv külügyminiszter január hó 11-én jön Budapestre. — Havi 55 pengőt küldhetnek haza a németor­szági magyar munkások. — Önálló tejvállaiatot létesít a főváros. — Nagykőrösön 1107 vágón zöldséges gyümölcs termett ezidén. — Német márkával vásárolhatnak a magyar importőrök Belgiumban és Francia­országban. — A kivételes hatalmat májusig meghosszabbították. — A magyar honvédség 500.000 cigaret­tát, 250.000 szivart és 230.000 gyü­mölcs és húskonzervet ajándékozott a német hadseregnek. — A román vasgárda fegyveres lázadást készít elő a bécsi döntés ellen. — Állan­dó üdültetőt épít a MABI Balato­non. KÜLFÖLD Fiamét bombázták az angol repü­lők. — Kémkedési szervezetet lep­leztek le Olaszországban. — Péter jugoszláv király 20 diákot látott ven­dégül karácsonykor. — Indiában fo­golytáborokat építenek az olasz ha­difoglyok számára. — Lloyd George lord-elnöki címet kap és hadianyag­ügyi miniszter lesz. — Minden 21 éves férfit behívnak az Egyesült Ál­lamokban. — Már a szov et sem engedi be a zsidókat. — Bombái dobtak az angol repülők a velencei lagunákra. — Nagymértékben csök­kent Románia állatállománya. — Anglia megerősíti távolkeíeti hadse­regeit. — A román iskolákban kor­mányrendeletre Nagyrománia föld­rajzát kell tanítani. — A pápa ka­rácsonyi szózatában a világterületek méltányos, és új elrendezését kérte. — Az olasz trónörökösné belépett a fascista pártba. — Bombatalálatok miatt nem ülésezhetik az angol par­lament. — Németország 4.500,000 gyermek neveltetését segíti elő. — Churchill igen éles beszédet mondott Olaszország ellen. — Nagy hóviha­rok vannak Romániában. — Ameri­kába szállították az angol királyi család értékes ékszereit. — Kilenc­millió baleset történt egy évben az Amerikában. — Különleges hatalmat kaptak a pápától a francia püspö kök. — Hatalmas Krisztus szobrot állítottak fel Newyorkban. — Jugo­szláviában 6 millió katolikus és másfélmillió mohamedán él. — Az Egyesült Államokban 250.000 néger katolikus él. — Amerikai tenger­alattjáróraj érkezett a Fülöp-szige­teken. — Küszöbön áll az olaszok albániai ellenoffenzivája. — Julianna holland trónörökösnő három napig v\)!t Roosevelt vendége. — Az ir köztársaság fegyvert kért Ameriká­tól. — Nagykiterjedésű mocsarakat csapolnak le Fehér-Oroszországban. — A burgonyalevélből textilanyagot és papirt gyártanak Németország­ban. — Korlátozzák az almafogyasz­tást a cseh-morva protektorátusban. — Lefoglalják a szlovákiai zsidók ingatlaneladásból származó nyeresé­get. — Hitler a karácsony-estét ka­tonái között a fronton töltötte. — Súlyos zavargások vannak Angol­Indiában. — Megnemtámadási szer­ződést köt Japán és Oroszország. — A japán nők gyönyörű kézimunkát ajándékoztak Hitlernek „Le Angliá­val!" felírással. — Olaszországban leszállították a vendéglői árakat —• Mexikói repülőtereken is leszállhat­nak az Egyesült Államok katonai repülőgépei. — Oroszországban ka rácsonyfa helyett újévi-fát állítanak. ötKíl/íink, oagy síüjunk2 Öt?üljünk üagy sít?junk2 Hogy elmúlt a t?égi2 ét?t öt?öm, oagy bánat 2 Jvfíndegy most mát? nékünk. I Ssioünk Istent félt, oígyás egy kés, égi. öt?üljünk t>agy sít?junk2 JMeguagyunk és élünk, üolt ssélesend, oolt tubát?. Békét hozott ssent éj. JHem t?emegünk~félünk. Ssapöt?odott népünk. Öt?üljünk, oagy sít?j'unk2 A miénk fél Si?dély! Ssent Lássló oáüosa és kincses Kolossoát?, A sok ssékely testűét?, galambducos ssentéty. Öt?üí/ünk oagy stt?junk2 Simult minden t?osss mát? 2 Teljesül minden oágq? Ki- uemény, sok óbaí2 Senki sem ot?os mát?í Talán még sok jó üát?2 Öcülfünk, uagy sít?/unk2 Less sok busa, bot?, üaj'2 Less-e j'ókedo, bőség 2 Sok tagst, sok öt?öm2 Less*é í)u), buj, bajt?á2 Vagy felsít? majd sok faj 2 Öt?ül)'ünkl Qt?üljünk! JHem less mát? oísösön! Isten kese t?ajtunk ! At?anyüonat indul... Ssűs Annánk palástja t?eánk bot?ul őt?sőn. Őt?ül/ünkl Ellenünk keséből kat?d kíbutl. Isten népe uagyunk! Jiossá bű macadunk! Kettős ket?esst kigyúl! Ssent basánk felüít?ul! Buchnerné Nydraady Ilona. A hercegprímás karácsonyi beszéde Nagykarácsony ünnepén dr. Serédi Jusztínián bíboros hercegprímás nagymisét pontifikált az esztergomi bazilikában, — utána pedig szent­beszédet mondott. Azzal kezdte beszédét a bíboros főpásztor, hogy Krisztus urunk szü­letése, éppen úgy, mint tanítása, ke­reszthalála és kegyelme, minden időknek és minden embernek szó­lott, mert Krisztus az egész embe­riség üdvözítése végett szállott a földre. Az emberiség mindenkor só­várgott a Messiás eljövetelére, mert a lelkiismeret szava mindenkor éb­rentartotta a iélekben az igazság utáni vágyakozást és most is s ébrentartja a bőntédatot és az üdvöség vágyát. A bűnösök sem tudjek elnyerni a lelkiismeret szavát, mert amíg lesz ember a földön, addig lesz lelkiismeret is, amely vádol, tanúskodik és itél. Hiába pró­bálták és próbálják az istentelen irányzatok a lelkekben elnyerni a lelkiismeret hangját, az léten és a vallás utáni sóvárgást, — ezt so­hasem sikerül kiirtani, — mert a lelkiismeretet és a hit szükégét Isten helyezte a lélekbe. Sőt azt tapasz­taljuk, hogy minél inkább igyekez nek a lelkiismeret és a hit elnyo­mására és kiirtásáraannái jobban ragaszkodnak hozzá az emberek — Krisztus születése nemcsak azoknak szól és hirdet örömet, folytatta a hercegprímás — akik hisznek benne, hanem azoknak is, akik az igaz hit hiánya miatt még mindig a sötétségben botorkálnak. Karácsonykor örvendezzen a szent, mert dicsősége biztosíttatik, — ör­vendezzen a bűnös, mert bocsána­tot nyer, és örvendezzenek a pogá­nyok, mert meghívást kaptak az üdvösségre. — A szentek és jámborok egi és földi igazságszolgáltatásáról szólt ezután a bíboros főpásztor — Ezek a szentek és jámbor hívők szerény, rejtett életet élnek a földön, de Isten tálja őket. Gondoljunk a nagy férfiakra, akik ténelmet csináltak, gondoljunk csak a földi nagyságokra. Hol vannak például a fáraók, hol van Nagy Sándor, Július Césár, hányan be szélnek ma már V. Károlyról, Napó­leonról? Ezekkel szemben Isten alá fei magasz csak azokra valaha tör­zatos szentjei felmagasztalva élnek ma is és Krisztus egyháza ünnepli őket, — az egyház állandóan kiegé­szíti a szentek sorát a hit és az erények hőseivel és vértanúival Ezzel kapcsolatosan a bíboros főpásztor Árpádházi Boldog Mar­gitról emlékezett meg, akinek szentté­avatás i pere már két éve folyik és felhívta a magyar katolikusokat arra, hogy állandóan imádkozzanak az áldozatos, kedves magyar király­leánynak szenttéavatásáért. Kérjük Istent, hogy 1942-re, a tatárjárás évfordulójára a szentek közé emel­kedhessen Árpádházi Margit, ki nem­csak a magyar leányoknak, de min­den leánynak is mintaképe a szűzi tisztaság és áldozatkészség tekin­tetében. — Krisztus azonban a bűnösök üdvözítéséért is jött a földre és a legvigasztalóbb ebben az, hogy a bocsánat nem a bűnök nagyságától, hanem a bánat őszinteségétől függ. — Végül a karácsony bíztatást hozott a pogányok számára is, akik kívül vannak az egyházon, mert Krisztus azt akarja, hogy egvesül­jünk mindnyájan és hogy egy akol legyen és egy pásztor s így nyer­jék el az üdvözítő kegyelmeket. iilOüdoLtu hercegprímás — akik szántszándék­kal szembehelyezkednek Krisztus üdvözítő terveivel; jaj azoknak, akik akadályozzák, hogy az emberek a családokban, népekben, a társadal mi csoportokban felépíthessék Krisztus országát a jöldon; jaj azoknak, akik eltaszítják alattvalóiktól, gyer­mekeiktől Krisztust! Ezek önma­gukra mondták ki az ítéletet és az igazságos Isten megfizet nekik! — Szinte hihetetlen, hogy az emberek közül sokan nem akarják követni az Üdvözítőt, aki után pe­dig sokáig sóvárgott az emberiség. Most az Üdvözítő sóvárog az em­berek után, akiket üdvözíteni akar. — Mi azok közé tartozunk — fejezte be beszédét a bíboros fő­pásztor — akik Krisztust testi sze­meinkkel nem látjuk, Szent Tamás szavai szerint azonban boldogok azok, akik nem látnak és mégis hisznek. Diszgplásen adta át a Witézl Szék a főispánnak a kormányzói kitüntetést Karácsony előtti szombati napon a Vitézi Szék a Városház nagyter­mében diszgyűlést tartott, melynek keretében adták át dr. Késmárki Frey Vilmos főispánnak a kormány­zó legfelsőbb elismerését és vet­lek búcsút igen meleg szavakká 1 vitéz Vida Gyula ny. tábornok, vi­tézi székkapitánytól, aki távozik vá­rosunkból. A nagyszámú és előkelő közön­ség soraiban megjelent többek kö­ött dr. Drahos János ált. érs. hely­nök, Reviczky Elemér alispán, Koff­ler Gyula alezredes, állomásparancs­nok, dr. Brenner Antal h. polgár­mester, dr. Jánoska Tibor rendőrta-

Next

/
Oldalképek
Tartalom