Esztergom és Vidéke, 1907

1907-06-29 / 50.szám

felajánlotta vendégszeretetét és kilátásba helyezte látogatását. A győri versenyen egyesületünk képvi seletében hat tagu küldöttségünk vett részt. A versenyt megelőzőleg a vendég látó egyesület gazdag tízórait adott, me lyet két csolnak ünnepélyes keresztelése követett. A verseny délután 4 órakor ' kezdődött és 7 óra tájban ért véget. A verseny eredmények a következők : 1. Jubileumi emlék verseny. Indultak a Neptun és Duna négyese. Első Duna, idő 5 perc. 2. Győri korcsolyázó egylet dija. In­dultak Sirály és Nemzeti hajós egylet skiffjei. Első Nemzeti h. e. (Levicky) Idő 5 perc. 3. Győri hölgyek dija. Indultak. A váci sport egylet és a győri csónakázó egylet palánkos négyesei. Első győri csónakázó egylet. Idő 5.5 perc. A versenyt a váciak feladták, mert hármasuk útközben rosz­szul lett. 4. Szövetségi dij. Csak a nemzeti ha­jós egylet skiffje indult ifj. Graf Vilmos­sal. Idő 5 perc 22 m. p. 5. Középiskolai tanulók serege. Indult a győri főreáliskola két csapata. 6. Komárom város dija. Indultak a győn csolnakázó egylet uj csapata, és a váci sport egylet előbbi négyese. Első a váciak négyese. Idő 5p. 3m. p. Érdekes, hogy a váciak ideje, dacára, hogy másod­szor járták be a pályát, mégis rövidebb volt a harmadik számban győztes győ­riek idejénél. A verseny után Győr város kétszáz terítékű bankettet adott a Royal szállodá­ban, melyet tánc követett. HÍREK. — Lapunk csütörtöki száma a kettős ünnep közelsége okából maradt el. — Hivatal Vizsgálat. Nádasdy Aladár kir. törvényszéki elnök vasárnap délután városunkba jött, honnét hétfőn Mazslára hajtatott ki az ottani járásbíróság ügyke­zelésének szokásos megvizsgálása végett. — Zenevizsga. Brenner Juliska zongora iskolájának tanítványai ma esti fél 6 óra­kor évzáró zenevizsgálatot tartanak a katholikus Kör helyiségében. Az érdekes és változatos műsorból álló bemutatóra az érdeklődők figyelmét újból felhívjuk. — Ángyai szállott az égbe. Kósik Fe­renc építőmestert és neje, szül. Eincinger Lujzát súlyos csapás érte a másfél hó­napos kis Tiborkának elhalálozásával. A szülők nagy fájdalmát enyhítse az az igaz részvét, mely bánatukban osztozik. — A komárommegyei méhészek váro­sunkban- A komárommegyei méhészek, akik a Pilis-Csabán tartott méhész gyűlésre rándultak le, kedden délután érkeztek 3, hajóval mintegy hatvanan, akik között több nő is volt. A hajóállomásnál a hely­beli gazdasági egyesület vezetősége fo­gadta az érkezőket, akik két csoportra oszolva, egyik a főszékesegyházat és a város egyébb főbb nevezetességeit tekin­tette meg, mig a többiek a gazdasági egyesület telepére mentek ki, melyről a legnagyobb elismerés hangján szóllottak. A telepről Kerschbaummayer Károly gyógyszerész pincéjét keresték fel, ki igen szívélyes vendégszeretettel fogadta a méhészeket. Az estét a fürdőben töltöt­ték a helybeli gazdasági egyesület veze­tőségével vig pohár csengéssel, melynek közepette Gyapay Pál főispán a méhész vendégeket, Baranyai Géza nagybirtokos Gyapait köszöntötte fel. Etter Gyula ér­sek uradalmi intéző a nőket, Vaszary Mi­hály, mint volt Komárom megyei pedig a Komárom megyeieket éltette. Molnár La­jos szőnyi ref. lelkész gazdasági egyle^ tünk vezetőségének szives fogadtatásáért mondott köszönő szavakat, majd Balta Károly urad. intéző a komáromi méhész szakosztály titkárának, Lakatos Károlynak érdemeit méltatta felszólalásában. Vendé­geink szerdán a reggeli vonattal mentek Csabára. - Iskolatársak tiz éves találkozója- Je leztük már röviden, miszerint azon iskola társak, akik tiz évvel ezelőtt végezték ta nulmányaikat a helybeli főgimnáziumban f. hó 25-én találkozóra jöttek egybe vá rosunkban. A találkát megelőző napon az estét a Fürdőben töltötték. 15-én reg­geli fél 8 órakor sz. misét hallgattak melyet Borossay Dávid bencés, volt taná ruk mondott. Ministránsok voltak dr. Szí lárd Béla, dr. Mattyasóvszky Béla, Német Ede és Kőműves László. Mise után volt tanáraikat látogatták meg, közöttük, Hol­lósy Rupert igazgatót, kinek a deák asz­tal javára a napnak emlékéül 150 koronát adtak át. Fél 10 óra tájban a bencések székháza látta villás reggelire vendégekül őket, melyen Nagyfalusi Lajos ipolysághi káplán éltette magas szárnyalatu szavak­kal a bencés rendet, majd a gimnázium udvarán lefényképeztették magukat. Az ebédet a Fürdőben költötték el, melyre volt tanáraikat látták szívesen vendégekül, ki­ket dr. Szilárd Béla köszöntött fel tár­sai nevében, majd Csernák Szaniszló sop­roni bencés tanár az igaz barátság ma­gasztosságát méltatta tósztjában. A főapá­tot, ugv a jelen nem levő tanáraikat táv­iratilag üdvözölték. A délutánt Kovácspa­takban töltötték. A tiz éves találkozón megjelentek : dr. Berkó Antal, honvédfő­orvos Érsekuj yár. Borda János, jogügy­igazgatósági fogalmazó Nagy-Enyed. Cser­nák Szaniszló, bencés tanár Sopron. Fe­kete Géza, fővárosi tisztviselő Budapest. Filkorn Ferenc, segédlelkész Nagy-Biccse, Kőműves László, ügyvédjelölt Esztergom. Dr. Luncz János, hitoktató Budapest. Dr. Mattyasóvszky Béla, ügyvéd Esztergom. Dr. Mattyasóvszky Cassián, bencés tanár Pannonhalma. Millakóvszky László képez­dei tanár Esztergom. Nagyfalusi Lajos, káplán Ipolyság. Németh Ede, vasúti hi­vatalnok Ács. Dr. Ortvay Rezső, káplán Budapest. Polczer István, anyakönyvezető Esztergom. Schnitzer István, karkáplán Pozsony. Dr. Schrank Ferenc, orvos Bu­dapest. Szabó György, javítóintézeti hiva­talnok Aszód. Szabó János, bírósági jegyző Esztergom. Szalva Dezső, hitoktató, Bu­dapest. Dr. Szilárd Béla, szolgabíró, Eszter­gom. Veisz Sándor, vasúti hivatalnok, Po­zsony. — Tanitói árvaházi mulatság a Kovács­pataknál- A szent Erzsébetről nevezett esztergomi jótékony egyesület hölgybizot­sága az országos kath. tanitói árvaház javára rendezett nyári mulatságát szom­baton tartotta meg a Kovácspataknál. Az gazát megvallva, különös helyzetben va­gyunk ezen hir megírásánál, mert arról, amiről irni szeretnénk, vajmi keveset írha­tunk, amiről pedig jobb szeretnénk hall­gatni, azt el nem hallgathatjuk. Midőn a mulatságra szólló meghívót kezünkbe vet­tük, azt hittük, hogy a tanitói-árvaház javára rendezendő mulatság erkölcsi és anyagi sikere, meseszerű lesz. Mi ugy­láttuk lelki szemeinkkel a mulatság képét, hogy ott lesz a főpapság, megyénk, váro­sunk vezetősége, tisztikara, ott lesz az érsek uradalmi, főkáptalani uradalmak tisztikara, intézeteink tanári és tanitói kara, majd társadalmi egyébb osztályaink ha nem is ezrei, de legalább százai, s e helyett a valóban, láttunk egy, bár szép, de közepes látogatottságú mulatságot. Nem az első eset, hogy ha az Erzsébet gylet, avagy mozgató elemei égisze alatt mulatság van, hogy holmi apró félreér­tések, súrlódások ne játszanának kerék­kötő szerepet, igy ezúttal is. Nem akar­juk a dolgot bővebben feszegetni, csupán azon véleményünknek adunk kifejezést, h°gy a jótékonyság zászlaját bizonyos separationalistikus törekvésekkel győzede lemre vinni nem lehet. Ezt tudja [mindenki tudják azok is, akik ama törekvéseknek a siker rovására tért engedtek. Ha egy jótékony intézmény, avagy mozgató ele­mei egy nemes és pártolásra méltó cél szolgálatába szegődnek, ez helyes és di­csérendő, de akkor ám lelkesüljenek is a cél szolgálatában, avagy engedjék át a rendezés fáradalmait azoknak és olyanok­nak, akik, ha a jótékonyság lobogója alatt szállnak sikra, le tudják küzdeni a rang és mód szülte sokszor félszeg felfogáso­kat. — A megyei tisztviselők kirándulása. Vármegyénk tisztikara tegnap Visegrádra rándult ki, honnét az esti hajóval tért vissza. — A custóziai csata évfordulója- A CUS tóziai fényes győzelem évfordulója alkal­mából a 76-ik gyalogezred hétfőn ünne pélyt rendezett. Vasárnap este, az ünne pély előestéjén a katonai zenenekar járta be a várost," midőn is a Fürdőben a tisztikar barátságos ^összejövetelt tar­tott. Kedden reggel ébresztő volt, majd a Kossuth Lajos utcai katonai laktanyában hatalmas mozsárlövések dördültek el, je­lezvén az évforduló napját. Kilenc órakor a plébánia templomban hálaadó ünnepi istentisztelet volt, mit Eitner Elemér fő­székesegyházi karkáplán tartott, ki a mise végeztével, a napnak jelentőségét mél­tatta magyar és német nyelven. Mise után a legénység a kaszárnya udvarán állott fel, hol Hess Rezső ezredes magyar és né­met nyelven elmondott szavakban emléke­zett meg a dicső napról. Felolvasták azon altisztek névsorát, akik ezen alkalomból lettek előléptetve, majd azok neveit, akik magaviseletük folytán feljebb valóik elis­merését érdemelték ki, végül pedig a dij­lövés dijai osztattak ki. Délben a tiszti étkezőben ünnepi ebéd volt, melyen Hess Resző ezredes a királyra, Gyapay Pál fő­ispán a katonai erényekre és a tisztikarra mondott tósztot, mig Vimmer Imre pol­gármester az összetartásra és a házi ez­redre. Délben a legénység is meg lett vendégelve. — Szent István kultUSZ. A szt. István­napi ünnepély rendező bizottság kedden d. u. ismételve ülést tartott, melyen a szétküldendő plakátok állandó szövege lett megállapítva. Határozatba ment, mi­szerint a kincstár; képtár s egyéb látni­valók és nevezetességek hozzáférhetővé tétele iránt felír a bizottság Ő Eminanciá­jához és a főkáptalanhoz. Megkeresi to­vábbá a vasuttársulatot, a fővárosból indí­tandó különvonatnak, a menetrendbe való illesztése iránt. — Felhívás. A „Kézimunkára nevelő Országos Egyesület" Esztergomban tani­tók és tanítónők részére kézimunkatanitó tanfolyamot rendez. A tanfolyam jul. hó 12-én délelőtt veszi kezdetét, s aug. 3-ig tart. Az egyesület tisztelettel hivja fel az Esztergom vmegye területén működő, úgy szintén Esztergomban szünidőző ta­nítókat és tanítónőket, hogy a tanfolya­mon részt venni s ez irányú elhatározá­sukat jul. hó 5-ig a tanfolyam alulírott vezetőjénél bejelenteni szíveskedjenek. A tanfolyamon résztvevők, a mennyiben az iskolafenntartó részéről a költségek nem fedeztetnének, pusztán az elhasználandó anyagért s a szükséges kisebb szerszá­mokért fizetnek mintegy 8 — 10 koronát. De mind az anyagból készült tárgyak, mind a kisebb szerszámok, tulajdonaikká válnak s később az iskolai oktatásnál általuk használhatók lesznek. A vidéki résztvevők kívánságára a vezetőség szí­vesen eljár aziránt, hogy olcsó ellátásban részesüljenek. Esztergom, 1907. jun. 29­kén. Klinda Károly, tanítóképzői tanár a tanfolyam vezetője. — A vármegye székházának átalakí­tása. A megyei székházépitő bizottság pén­teken délután ülést tartott, melyen Jendra­sek Alfréd ujabbi írásos véleményének meghallgatása után arra az álláspontra helyezkedett, hogy a három terv közül azt fogadja el, amely szerint a gyökeres átalakítás körülbelül 150 ezer koronába jön. A három terv közül az első a legszüksé­gesebb átalakításokra vonatkozik, ami 140 ezer koronába jönne, a második gyökeres tatarozás és átalakítást javai, ami 150 ezer koronát igényel, mig a har­madik, mely már súlyt helyez a mo­dern követelményekre is, a 200 ezer ko­ronát is meghaladja. A bizottság, mig a harmadikat pénz hiánya miatt ejtette el, a másodikat, mint célszerűt fogadta el. Ezen­kívül berendezés és felszerelésre, 30—40 ezer korona fog szükségeltetni. Foglal­kozott ezután a bizottság a muzslai fő­szolgabiróság Párkányba leendő áthelyezé­sének kérdésével, illetve a párkányi szék­hely folytán szükségessé válandó épít­kezésekkel, mi körülbelül 40—50 ezer koronába jön. — Villamvilágitás Párkány-Nánán. Vil­lamos világitásunk napról-napra mind na­gyobb közkedveltségnek kezd örvendeni, amit már csak azért is örvendetesen kons­tatálunk, mivel mind közelebb jövünk azon időhöz, melytől a nappali áram fog rendelkezésre állani. Ujabb számottevő fogyasztó az államvasut-társaság, mely tu­datta, miszerént elfogadta a telep vezető­ségének a Párkány-Nánai álíomásnak vil­lámmal leendő világítására vonatkozó ajánlatát, mely szerint kilowatt óránként 30 fillért fizet a fogyasztásért, ami megfe­lel a mi óránkénti 3 filléres egységárunk­nak. — Ülések a megyénél. Az állandó vá­laszmány f. hó 1-én d. e. 9 órakor ülést tart, miért is a törvényhatóság bizottsá­gának ülése nem 10, hanem 11 órakor veszi kezdetét. Az áll. vál. több fontos ügyet fog tárgyalni közvetlen a közgyűlés előtt. Igy : a vármegye székházának épí­tését, a muzslai járás székhely kérdését, mely ügyek csak utólag érkeztek be, de amelyek a tárgysorozatba fel vannak véve. A központi választmány július 6-án d. e. 10 órakor ülést tart, melyen a jövő évi végleges névjegyzék ellen beadott fel­szólamlások és észrevételek fognak elin­tézést nyerni. — Az érettségi vizsgálatok eredménye. A főgimnáziumban f. hó 21. 22. 24. 25 napján tartattak Békefi Rémig dr, egye­temi tanár elnöklete alatt a szóbeli érett­ségi vizsgálatok, amellyek eredménye a következő: Jeles eredménnyel a követ­kezők tettek vizsgálatot; Czabán Tamás, Erdős Dezső, Gamauf István, Horváth József, Miklóssy Kálmán, Salkovszky Jenő, Szobotka Jenő, SzőllŐs Hermann, Viglás Lajos, Zsigovits Béla, összesen 10. — Jól érettek lettek: Ányos Mihály, Bokovits József, Farda Ignác, Horváth Árpád, Pálka József, Pintér József, Pul­mann Ágoston, Vadkerti László, Vassi­csek József, Véber Mihály, Zemplényi Béla, Zsiga János, Zsolnai Béla, összesen 13. Egyszerűen érettnek nyilvánitatott: Ber­talan Imre, Galó Mihály, Stibló Lajos, Takács István, Timár József, összesen 5. Javító vagy ismétlő vizsgálatra egy sem utasíttatott. — Értekezlet a villamos összekötő va­sút Ügyében. Azon alkalomból, hogy Tö­rök Emil kérvényt adott be a törvényha­tóság bizottságához, melyben a villamos vasút előmunkálataira vonatkozó jogait, minden viszteher nélkül a vármegyére ruházza át, s amely kérvény a július 1-én tartandó törv. biz. ülésen fog tárgyaltatni, polgármesterünk, holnapra, f. hó 30-ikának d. e. 11 órájára a város tanács termébe értekezletet hivott egybe, melyre a képvi­selőtestület azon tagjait hivta meg, akik egyszersmind a vármegye törvényhatósági bizottságának is tagjai. — Beiratkozás a főgimnáziumba, A jövő isk. évre már a mostani isk. év vé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom