Esztergom és Vidéke, 2003

2003-01-09 / 1. szám

www. eszter gomesvideke .hu POLGÁRI HETILAP E-mail: emvideke@psinet.hu Ara: 75 Ft Főpásztori szolgálatának megkezdése alkalmából Szent István szülővárosa megkülönböztetett tisztelettel köszönti történelmének 82. érsekét, Dn Erdő Péter Oeminenci^át ! Alapíttatott 1879-ben Alapító főszerkesztő: dr. Kőrösy László Megjelent 1944-ig Újraindult 1986-ban Uj sorozat XVIII. évfolyam 1. szám 2003. január 9. Meggyes Tamás polgármester újévi üzenete Esztergom város polgáraihoz Dr. Erdő Péter (fotónk jobboldalán) kinevezett esztergom-budapes­ti érsek főpásztori szolgálatát január 11-én, szombaton a Bazilikában, a fél 11 órai ünnepi szentmise keretében fogja megkezdeni. A kinevezett Főpásztor - az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint - a kinevezését tartalmazó apostoli levelet ekkor fogja bemutatni a Tanácsosok Testüle­tének, s ezzel veszi kánonjogilag birtokba a Főegyházmegyét. Az új Főpásztor szeretettel hívja a híveket az ünnepségre! Becket Szent Tamásra emlékeztek Tisztelt Esztergomi Polgárok! Mintegy ezer esztendővel ezelőtt a Várhegyen állt egykori vértanú templom falai között Istvánt királlyá koronázták. Megszületett a keresztény magyar állam, majd megszületett a magyar egy­ház. Egy hittel és reménnyel, vérrel és verejtékkel, büszkeséggel és dicsőséggel, szenvedéssel és öröm­mel teli történet vette kezdetét. A mi történetünk. Ezer esztendő nagy idő, ez alatt számos törté­net indult el és ért véget. A Kárpát-medence szívé­ben és ezeken a dombokon, a Várhegy lankáin is népek jöttek és tűntek el: gyökeret verni és ezt a gyökeret kitéphetetlenül e földbe mélyeszteni csak mi, magyarok voltunk képesek. Magyarország sor­sát irányító, a hazáért felelősséget vállaló uralko­dók, politikusok és az ország polgárai mindent megtettek azért, hogy a történetünket a harmadik évezredben is tovább tudjuk szőni. Fejet kell hajta­nunk eleink előtt, hiszen nekik köszönhető, hogy ma az ország békés és gyarapodó jövő elé tekint­het. Megszenvedtük múltunkat, mint ahogy azt leg­szentebb és legbecsesebb nemzeti dalunk, a Him­nusz is mondja, de megszenvedett múltunk napjai mindegyikén ott ragyogott egy boldogabb és szebb jövő ígérete. Történetünk során féltőn óvtuk leg­becsesebb nemzeti és emberi értékeinket egy olyan soha el nem apadó kincsestárat hozva létre, amely polgáraink számára biztos alapot jelent az élethez. Ez a kincsestár kifogyhatatlan, mert egy­re csak gyarapszik, s bármikor hozzá nyúlhatunk, erőt meríthetünk belőle, hogy aztán a mi belső kincsünket is hozzá visszaadva gazdagítsuk és to­vábbörökítsük. Esztergom is egy a nemzet kincsei közül. Az el­ső főváros és érseki központ lakói örömmel élték a szép napokat, és emelt fővel viselték a sanyarúság és a megaláztatás idejét. A szelíd esztergomi dom­bok, a Duna lágy és ölelő karéja, az itt felhalmozott páratlan világi és egyházi kultúra, a dicsőséges történelem, az oktatás és iparosodás hagyománya, December 29-én Becket Szent Tamás halálának 832. évfordulóján a már ha­gyományosnak tekinthető ünnepséget rendeztek a mártír emlékére. Az ünnepség délután három óra­kor ökumenikus imádságos megem­lékezéssel kezdődött a Szent Ta­más-hegyi kápolnánál, majd az egy­begyűltek átvonultak a Mindszenty Csarnokba, ahol emlékülést tartot­tak. A köszöntőt Kápolnai Dezső, a Rudnay Sándor Kulturális és Város­védő Egyesült elnöke mondta. Elő­adást tartott Mons. J. Anthony McDaid Vallásszabadság - „szabad­ság" a vallástól címmel. Ezt követő­en nagysikerű előadást tartott báró Gelsey Vilmos, a Richter Gedeon Rt. Igazgató Tanácsának elnöke. A megemlékezést Ladocsi Gás­pár püspök szavai zárták. Becket Tamást még 1170-ben öl­ték meg II. Henrik katonái, mivel nem volt hajlandó támogatni a ki­rály egyházügyekbe beavatkozó po­litikáját. Kultuszát Lukács érsek mellett Capét Margit hozta hazánk­ba, aki VII. Lajos francia király lá­nya, és pár évig II. Henrik angol ki­rály fiának felesége volt, Becket-tet, mint férjének, az ifjú Henrik herceg­nek a nevelőjét ismerte meg. Mar­git, férjének 1183-ban bekövetke­zett halála után visszatért Francia­országba, majd 1186-ban feleségül ment III. Béla magyar királyhoz. A már Magyarországon is virágzó Becket-kultuszt haláláig ápolta. Bánhidy András a régióban betöltött vezető-szerep, a folyto­nos nyitottság és befogadó-készség mind olyan fontos és pótolhatatlan érték, amely mindig jellemezte városunkat. Az esztergomiak büszkék arra, hogy itt él­nek, és Esztergomjukból igazi otthont akar­nak varázsolni. A harmadik évezred elején a kényszerű kudarcok után egy sikertörténet vette kezdetét, amelynek nem csupán letéte­ményesei és haszonélvezői az esztergomi pol­gárok, hanem aktív részesei is. Az értékeket ők hordozzák, a köz szereplőinek pedig az el­ső számú feladata és kötelessége, hogy ezek az értékek érvényre jussanak, megerősödje­nek, és mindenkihez eljussanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha három szóban kellene jókívánságaimat kifejeznem, vagy három szóval kellene el­mondanom, mit várok Esztergom számára a következő esztendőben, esztendőkben, azt mondanám, hogy az a három szó az öröm, a hagyomány és a gyarapodás. Teljenek örömben és jókedvben éveink, őrizzük és gazdagítsuk szép és nemes hagyományain­kat, és gyarapodjunk lélekben és anyagiak­ban. Szívből remélem, kívánom és kérem az Is­tent, hogy Himnuszunk sorai valóra válja­nak: „Hozz reánk víg esztendőt!". MEGGYES TAMÁS Esztergom polgármestere I

Next

/
Oldalképek
Tartalom