Esztergom és Vidéke, 1882

1882 / 82. szám

kapott gyanúsítást mint a dolgok alat­tomos szervezője — hallgatagul tűrné ; — de ártatlansága teljes tudatában az olvasókör ilyesmit el nem tűrhet ha­nem határozottan visszautasítja a váda­kat ; egyúttal kijelenti, hogy az olvasó­kör minden fedhetlen jellemű eszter­gomi polgár előtt — legyen az bár­milyen vallású —nyitva áll. Ennélfogva azok, kik az olvasó­körben oly intézményt látnak, mely a felekezeti szűkkeblűséggel párosult oly- tálygyulölet szitását czélozza, nagyon helyesen cselekednének, ha személyes meggyőződésükre alapítanák feltevé­seiket, világosabban szólva, lépnének az olvasókörbe s a naponként való láto­gatásaik alkalmával szerezzenek a lá­tottak és halottakról tapasztalatokat, szóval népesítenék be azon kört, mely a nyári hónapokban úgyis az ürességtől kongott. Lám a casinót nem vallja senki antisemitának, mert ott tekintélyes számmal van képviselve a sémita fele- kezet. Legyenek hát az olvasókörben is számarányukhoz mérten képviselve, úgy bizonnyal maga magától fog el­enyészni minden gyanúsítás és ráfogás. Azt az egyet azonban r.em kell feledni, hog}7 a polgári olvasókör — amellett, hogy kizár minden politikai irányt és felekezeti türelmetlenséget — fenn­tartja magának a katholikus jelleget és a vele kapcsolatos keresztényies szel­lemet, melytől minden időben és térben önzetlen felebaráti szeretet, sót még az ellenségek iránt is várható. Színházi szemle. 23. A körösi lány. (L. A.) Balázs Sándor, hírneves Írónk eme kificzamodott munkáját ugyauaz a sors érte nálunk is, mint annak idején a népszínházban : — meg­bukott. Az annyi port fölvert darab báb-alakjai lélektanilag iudokolatlan jelenetei s a kompositiójában mutat­kozó hibák és fevdeségek miatt nem tarthat számot a kritika elismerésére. A mi jó van beune, az mindössze is egy-két föl-fölcsillámló phrázis, egy-egy szebb gondolattöredék — méltó Balázs Sándorhoz — és kíméletlen utánzása, fölhasználása a régibb, jelesebb nép­színműveknek. Színészeink is (főkép Kövessy) ki­zárólag a karzatnak játszottak, a mely nem is maradt hálátlan. Annál többet boszankodott a közönség értelmes része a sok esetlenségen s élvezhetetlen erő- ködésen, a melyről el lehet mondani, hogy egy gombhoz varrták az egész kabátot. A „Ivorösi lány“ nótája — fel- vonásonkint befejezésül — meg is t'-tte hatását — az egészségesebb idegekre. Arday Ida megszokott discret já­tékán kívül részben Sz. Erdey Bertát is elismerés illeti. Kövessy kissé túlzott s Kovács Mór ha­bozott, mint mindig. Hazafi Yeray Já­nos szerepe Kórodynak jutott. 24. Bárdy és Kövessy jutalomjátéka. Hétfőn Bárdy Lajos és Kövessy Albert jutal omjátékaúl három egy fel- vonásos vígjáték ment, meglehetős nagy­számú s intelligens közönség előtt. A jutalmazottak mind a három apróság­ban megfeleltek a közönség várakozá­sának. Legjobban sikerült a „Tiszaháti libácska“ s ebben főkép Arday Ida excellált. Valóban örömünkre esik n tehetséges, szorgalmas színésznőnek min­den egyes alkalommal az elismerés ko­szorúját nyújtani. 25. Kapitány kisasszony. A népszínház kedvelt komikusának Sólymos sy Eleknek vendég fel­lépte szép számú közönséget vonzott a uáluiH már annyira ösmert Operette előadásához. Solymossy régi kedvencze a mi közönségünknek, a mit a jelen alkalommal is kimutatót«;, szűnni uem akaró tapssal fogadván a kilépő mű­vészt. Don Jannáriójában minden izé­ben sikerült alakot mutatott be s ha nem is érte el azt a hatást, a melyet művészete megérdemel, nőm neki, ha­nem a megmagyarázhatlan körülmények­nek kell felrónunk. Szinészeink minden lehetőt megtettek, hogy az est sikerét emeljék, a mit többé kevésbé el is értek. Elsősorban kell említenünk Ivo- hay Etel pompás Fanchettejét. Mind éneke, mind megjelenése igen vonzó volt. Erdei Berta királynéja és Kövesi czeremóniás mestere, mindenesetre él­vezhető alakítások voltak s dicsérendő buzgalomról tanuskodók. Mihalovies is, leszámítva a leszámitandókat, aránylag legjobb estéi közé számíthatja a mait. Híre k. — Herczegprimásunk szeptember 29-én távozott Nógrádból Hontmegyéu át Esztergomba. Ez «alkalommal szem­lélte meg Pongrácz Lnjos iigybuzgó alispán kíséretében Drégelyvár alatt azon helyet, hová a Szondi emlék- kápolna helyezendő lesz. Mint tudjuk, e vár hős védője Szondi, <az esztergomi érsek tiszttartója volt; a birtok most is a prímásoké; azért fordulnak ez ügyben a hoütiak ő eminentiája áldo­zatkészségéhez. — Horánszky Nándor terjedel­mesebb levelet intézett az esztergomi választóközönséghez, melyet Lapunk jövő számában fogunk bemutatni.-— Fehér Ipoly «az uj szegedi fő­igazgató ünnepélyes bucsuzáisa s Villányi Szaniszló uj főigazgatónk ünnepélyes beigtatása ma lesz a főgymnasium dísz­termében. A tanári k«ar részéről Fekete Tivadar tanár s az ifjúság kebeléből Krausz nyolcz«adik osztóiyi tanuló mondja az üdvözlő beszédet. A iskolai ünne­pélyt a dalárda éneke kezdi és rekeszti be. — Villányi Szaniszló. «az uj fő- gymnasiumi igazgató bétfőu délután érkezettmeg Győrből uj állomása helyére. A hajó kikötőnél a tanári kar fogadta. Villányi Szaniszlót a pécsi főreál­iskolához óhajtották igazgatónak, igy tehát képességei mindenesetre nem mindennapiak. Irodalmi működése legin­kább Győr megyét és városát illető történeti és helyrajzi értekezésekből áll. Villányi T. Berénden, Veszprém megyében született 1847-ben szep­tember 9-én.-— Nász. Ma délelőtt tizenegy óra­kor vezeti oltárhoz a főszékesegyház­ban Fiedler Károly somorjai kereskedő Víárosunk szépeinek egyik legkedvesebb jelenségét, Wipplinger Ilka ürhölgyet. Kísérje boldogság a szép frigyet. — Apathia Nemcsak a városi, de a megyei mozgalmak iránt is napról napra erősebb apathia mutatkozik. A keddi bizottsági ülésen, mely a megyei közgyűlés programmját volt hivatva megállapítani, a tisztviselőkkel együtt mindössze nyolczan jelentek meg. — Esküvő. Kedden vezette oltár­hoz Bedros Péter ipolysági tisztviselő Toldy Mariska kisasszonyt a főszékes­egyház B ak ács k áp ol n áj ában. — Alakuló gyűlés. Budapestről vesszük a következő sorokat: Az Esz­tergomi Társaskör f. hó 8-án tartotta Budapesten az „Aranysas“ szállóban élénk részvét mellett alakuló ülését. A tisztikar következőképen «alakult meg: elnökké Szölgyémi Ferenez, pénztár­nokká Prokopp Gyula, titkárrá Sebők Zsigmond, ellenőrré Szilárd Ferenez, jegyzőkké Dudich Endre s Tóth Már­ton, végül bizottsági tagokká Miklósba Aladár, Pongrácz Elemér, Kédly Sán­dor, Sebők Ignácz és Szerémy Béla választattak. —* Az Egyetértésben megjelent zsidóellenes tüntetésekről szóló tudó­sítást megezáfoló közleményekre «i kö­vetkező terjedelmes választ közölte az „Egyetértés keddi száma : Tudósí­tónk mondja az említett lap a czáfolat következtében a következő, hivatalosan konstatált tényekről értesít bennünket: Kölni Lajos uzsorás hírében álló zsidó kereskedő e hó 2-án este 8-9 óra közt Sarlai Ede rendőrfőnök lakásán megje­lent, és elpanaszolta hogy a Kerektemp­lom táján zsidóellenes tüntetések ké­szülnek s kérte a rendőrfőnököt, hogy gondoskodjék a tervezett zavargások meggátlásáról. A rendőrfőnök e hatá­rozott panaszra nyomban utasította Békássy Dezső rendőrbiztost, hogy a rendőrséggel vonuljon ki a Kerek-temp­lom tájékára és éjfél után 2-3 óráig ott legyen meggátolni a zavargásokat. Meghagyta neki az is, hogy tartóztassa le az ellenszegülőket. így szól a rendőr­főnök írásbeli utasítása. A rendőrség ki is vonult, de egész éjjel nőm talált tüntetőket. Másnap reggel a város több utczáján a következő lázitó felhívás több példányát találták: „Polgárok! Le Horánszky Nándorral, a zsidó an- tikrisztussal.. Üsd a zsidót !“ — Hogy ily tartalmú fölhívásokat a rendőrség összeszedett, bizonyítom Horánszky Nán­dor orszgy. képviselő úrral, mert az „Egyetértés“ hírének olvastára táviró utján kérte fel Helcz Antal városi fő­ügyészt, hogy őt a történtekről táv­iratilag értesítse; az értesítés rögtön elmeut és Horánszky Nándor ur az „Egyetértés“ bírót a mai napig sem czáfolta meg, pedig ha ez innen ka­pott felvilágositás nem egyezett volna meg az „Egyetértés“ hírével, ő legha­marabb és legilletékesebben czáfolha- tott volna. Hogy a zsidók közt már régbben el volt terjedve a tervezett tüntetések hire, mutatja az is, hogy a zsidó hitközség tanácskozásának tárgyát képezte még e hó 3-án, tehát két nap­pal a hir megjelenése előtt. — Kitüntetések. A nógrádmegyei gazdasági termény-kiállítás kitünően si­került. A részvétel nagy volt s a ki­tüntetések méltóak. Tiszta árpáért a primási uradalom másodosztályú disz- okmányt; dohányért a dejtári primási uradalom egy aranyai és első osztályú diszokmányt, s szappanért Tillmann Káiolyné első osztályú arany diszok- mányt nyert. Kitüntetésben részesült még a primási uradalom az 1872-iki nagy zellői borért is. Vajha a mi kiál­lításunkat is annyi siker koronázná. — Színházi játékrend Csütörtökön október 12-én először: „Fiam nagyon ostoba!“ Vígjáték 3 felv. Irta: Bő­sen Gyula, fordított Follinus Aurel. Pénteken 13-áu Zárva. Szombaton 14-én Sz. Erdey Berta jutalom játékául itt először : „Nótás Kata“ Eredeti énekes népszínmű 3 felv. Irta : Győri Vilmos ^Kaufmann és Simon bambiiig ezég mai lapunkban megjelent hirde­tésére különösen fid hívjuk a közönség ágy (dinét Főnyereményekkel gazdagon javadalmazott eredeti sorsjegyektől van itt szó. A vállalat teljes bizalmat ér­demel, miután a sorsolás állami kezes­ség allatt van és nevezett ház számos nyereményeknek szigorú kezeléséről és pontos kifizetéséről általáuosau ismert. Felelős szerkesztő Dr. Kőrösy László fü M n > fis I fl-l 1 ifi 03 ifi 05 L"J Ki rájl -05 fi * U u íU Iá CT) CD ifi N ifi CD 03 CD ■3 03 3 o 1 nyer. á M. 250,000 1 nyev. 1 .. 150,000 24 „ 1 * „ 100,000 3 n 1 n „ 60,000 54 „ 1 „ „ 50,000 108 „ 2 „ „ 40,000 264 „ 3 „ „ 30.000 10 „ 4 „ „ 25,000 530 „ 2 „ „ 20,000 1073 „ 2 „ 15,000 27069 „ Összesen 18,436 nyeremény Nyújtsunk kezet a szerencsének 400.000 marknyi főnyereményt nyújt kedvező' esetben a egujabb nagy péuzsorsolás, mely a magas kormány által jóváhagyva és biz­tosítva vau. Az uj terv előnyös berende­zése abból áll, hogy néliáuy hó folya­mában 7 sorshúzásban 47.600 nyere mények biztosan huzatnak ezek között an egy 400.000 márknyi főnyeremény különösen pedig 10000 8000 5000 3000 2000 1500 1000 500 145 51 124, 100, 94, 67, 50, 40, 20. E nyereményekből az első' osztály­ba 4000 kerül húzásra 116,000 már ányi összeggel. A nyeremény-húzás tervszerüleg hiva talosan megállapittatott. Az állam által biztosított nagy pénz sorsolás legközelebbi első húzáshoz kerül 1 egész eredeti sorsjegy csak 6 márka agy 3’]2 frt o. é. 1 fél eredeti sorsjegy csak 3 márka vagy 3|4 frt o. é. 1 negyed eredeti sorsjegy csak l1), márka vagy 90 kr. Minden megrendelés azonnal az ősz szeg beküldése ellen postai befizetés vagy utánvét mellett legnagyobb figyelemmel eszközöltetik, és mindenki általunk az ál’amczimerrel ellátott eredeti sorsjegyet kapja. Megrendelőknek, meyhez hirdeté síink mellé csatolt megrendelási-leve let kérjük felhasználni, a szükségelt hivatalos tervek ingyen mellékeltetnek melyekből úgy a nyeremények illetv szebályok beosztása valamint az illet betétek kitűnnek, úgyszintén minden lm zás után megbízóinknak felszólítás nél kül is a hivatalos lajstromot megküldjük A nyeremények kifizetése azonnal állami kezesség mellett történik közvetlen beküldés vagy megbízóink me£ keresésére összeköttetéseink által Osztrál Magyarország nagyon piacain ezt kiesz közöljük. A szerencse házunkat mindig külö nősen kedvelte, és megbízóinknak már sok és nagy nyereményeket fizettünk ki egyebek közt 250.000, 100-000, 80.000 60.000, 40.000 márknyi összegben is. Előrelátható, hogy egy oly szilárd alapon nyugvó vállalatnál élénk rész vétre bizonyosan számítható és kérjük ezért a megrendelés pontos teljesít hetése végett, ezeket mielőbb, logfölleb f. é. november hó 15 -éig beküldeni. Kaufmann és Simon Bank- és váltó-üzlet Hamburgba Mindenféle állami kötvény, vasúti részvények, kölcsön sorsjegyek vásárlása és eladása. P. S. köszönjük ezennel az eddig tanúsított bizalmat és a midőn a sorso­lás kezdetén résztvevősre ezennel meg hívjuk, továbbra is törekvésünk lesz pontos és gyors kiszolgálás által megbí­zóink teljes megelégedését kiérdemelni. C1;€1^€ÍNI1:

Next

/
Oldalképek
Tartalom