Esztergom és Vidéke, 1995

1995-01-05 / 1. szám

ESZTERGOM és VIDÉKE * POLGÁRI LAP * Alapító főszerkesztő: DR. KŐRÖSY LÁSZLÓ Alapíttatott 1879-ben * Újraindult 1986-ban * 1995. JANUÁR 5. Ára: 23 Ft 1. szám Ülésezett a képviselő-testület December 29-én, csütörtökön es­te hat órakor tartotta második ülését az újonnan megválasztott képvise­lő-testület. A tagok ezúttal is teljes létszámban voltak jelen. Dr. Könözsy László polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. December 21-én részt vett a Közép­Dunavidéki Intéző Bizottság buda­pesti ülésén, ahol térségünket érintő fontos idegenforgalmi kérdéséket tárgyaltak. Az nap délutánján Esz­tergomban megbeszélést folytatott régiónk megyei közgyűlési küldöt­teivel. December 22-én Tatabányán megalakult az új megyei közgyűlés. Elnökének ismét dr. Kovács György Zoltánt választották. A polgármes­ter bekerült a pénzügyi bizottságba. A képviselő-testület előtt köszön­tötte a polgármester a helsinki és lisszaboni Európa-bajnokságon arany- és bronz érmet nyert eszter­gomi karate kick-box sportolókat. Kocsis Tündét és Szilágyi Diánát, valamint Zrínyi Miklós edzőt. Dr. Könözsy László polgármester javaslatára lekerült a napirendről a képviselők és a bizottságok javadal­mazásáról szóló rendelet módosítá­sa. Erre bizottsági megtárgyalás után későbbi időpontban kerül sor. A pénzügyi, költségvetési és adó­ügyi iroda előterjesztésében meg­tárgyalták a helyi adókról szóló ren­delet módosítását. Erre az 1995. évi költségvetési kiadások várható összegének ismeretében, a szüksé­ges forrásoldal bővítése érdekében került sor. A helyi adók - építmé­nyadó, idegenforgalmi adó, ipar­űzési adó - közül a legnagyobb be­vételt az utóbbi biztosítja. Ezt az adónemet a gazdasági tevékenység utáni bevétel alapján kell fizetni. Mértéke városunkban négy, hét és nyolc ezrelék. Az iroda javaslatára a képviselő-testület most egysége­sen nyolc ezreléket szavazott meg, melyet előtte a Helyi Érdekegyezte­tő Tanács is megtárgyalt. A befolyó összeget elkülönítetten a költségve­tésben a beruházások, az infrastruk­túrális fejlesztések javára lehet fel­használni. (A rendelet részleteire következő lapszámunkban visszaté­rünk - a Szerk.) Dr. Könözsy László polgármester terjesztette elő az önkormányzat tu­lajdonában lévő lakások és nem la­kás céljára szolgáló helyiségek el­idegenítésének szabályairól szóló 13/1994.(IV. 28.) számú rendelet fe­lülvizsgálatát. Az értékesítés során több kérelem érkezett a polgármes­terhez. A választások időszakában a kérelmeket már nem volt mód elbí­rálni, ezért csak most kerülhet erre sor. Megszületett a határozat: A képviselő-testület megbízza a városfejlesztési bizottságot a beér­kezett kérelmek kivizsgálására. A bizottság egyeztető fórumot tart a Helyi Érdekegyeztető Tanáccsal és a Lakásbérlők Egyesülete esztergo­mi szervezetének bevonásával egy közös koncepció kialakítására. Vé­gül a bizottság az egyeztetett javas­latot a különvéleményekkel együtt a képviselő-testület február elejei ülésére terjeszti elő. (Folytatás a 2. oldalon) Megemlékezés a Szenttamás-hegyen Nemeskürty István előadása közben Tisztelt Olvasóink! Lapunk új, megnövekedett formá­tumával, az újságszerűséggel, a vál­tozatosabb tördeléssel a mondaniva­ló jobb tálalását kívánjuk elősegíte­ni. Reméljük, Önöknek is tetszik! A Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület december 29­én, csütörtökön ünnepséget rendezett Becket Szent Tamás emlékére. Az angol, olasz, osztrák, amerikai és magyar résztvevők délután három­kor a Szenttamás-hegyen imádságos megemlékezést és koszorúzást tar­tottak a kápolna felújított emléktáb­lájánál, majd az ünnepség a Technika Háza nagytermében folytatódott. Kápolnai Dezső egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket, köztük dr. Paskai László bíboros, prímás ér­seket, Sir John Birch-t, Nagy-Britan­nia magyarországi nagykövetét, dr. Dékány Vilmos püspök, érseki hely­nököt, dr. Ladocsi Gáspár tábori püs­pököt, Antoni McDaid atyát az ame­rikai Denverből, Don Carmelot, a pa­dovai Szent István plébánia küldött­ségének vezetőjét, Rudnay Sándor urat, a hajdani érsek kései rokonát és Gelsey Vilmos urat Ausztriából, dr. Könözsy László polgármestert, a bu­dapesti Lánchíd Club tagjait, vala­mint a számos külföldi és hazai ven­déget. Dr. Kiss-Rigó László teológiai tanár angol és olasz nyelven tolmá­csolt. Dr. Paskai László bíboros így kö­szöntötte a megjelenteket: - Egy város kultúrájához hozzátar­toznak múltjának alkotásai, esemé­nyei, amelyek a jelen alakítására is hatással vannak. Ez adja az igazi „genius locit", a hely szellemét... Vannak nagy települések történelmi múlt nélkül. Közigazgatásilag lehet­nek városok, de éppen a történelmi múlt és események hiánya miatt nincs városi kultúrájuk. A városlakók kulturáltsága is a vá­roshoz kapcsolódik, amely nemcsak a múlt értékeinek és eredményeinek December 29-én, csütörtökön este héttől élvezhettük az Esztergomi Helyi Televíziós Egyesület évbú­csúztatóját. Tévéseink két hónapja dolgoztak azon, hogy teljes estét betöltő mű­sorral lépjenek a város, Kertváros és Pilisszentlélek kábeltelevíziós kö­zönsége elé. Produkciójukat szerény becslés szerint is több ezren látták teljesen vagy részben. Újdonság volt az előző évek mű­soraihoz képest, hogy az év korábbi 51 hetéből negyven perces híradót válogattak össze. Készült egy rend­hagyó híradó is, amin öt percen át nevethettünk. Most is sikere volt a csevegések­nek. Ezúttal három legérdekesebb­nek tartott riportalanyától - Puhl Sándor játékvezetőtől, Havas Hen­rik újságíró-riportertől, Nagy Bandó András humoristától - válogatott Sinkó Gyula. Nemere István író és Paál Anikó tanár ismert személyiségek alka­ismereteit kívánja meg, hanem azok továbbépítését is. Olyan légkört te­remt, amelyet az odalátogatók is megéreznek. Jó értelemben vett ön­tudatot hoz létre, amely a maga sajá­tosságaival nem elválasztja, hanem gazdagítja egy ország közösségét és kultúráját. Esztergom városa mély kulturális örökséggel rendelkezik. Bár a régi idők alkotásai elpusztultak a török hódoltság idején, emléküket néhány kődarab, levéltári okmány őrzi. Szel­lemisége mégsem ment veszendőbe, mert a történelmi kutatások nyomán emlékei a jelenben élnek tovább. Esztergom kultúráját a mai napig egyházi súlya jellemezte. Ennek egy kis részét alkotja a Szenttamás-hegy a rajta épült kápolnával. Esztergom város jelenlegi kultúrájának a mun­kálását szolgálja, amikor a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület a mai napon, Becket Szent Tamás ünnepén a helyről és ennek történelméről megemlékezik... ... Szívből kívánom, hogy a meg­emlékezés szolgálja Esztergom egy­házi és társadalmi kultúrájának a fel­tárását és megőrzését, Esztergom vá­rosának az európai kultúrába történő mélyebb bekapcsolását, jelen eset­ben Becket Szent Tamás országával, Angliával való kapcsolat erősítését." Dr. Nemeskürty István történész professzor Becket Szent Tamás hal­hatatlansága címmel tartott nagysi­kerű előadást. A vendégek angol nyelven kapták kézhez a szöveget. Részletek az előadásból: lomhoz mért játékos találkozóját osztatlan siker aratta. Vidi-dili percek óránként kerültek sorra, gondoskodva a harsány neve­tés lehetőségéről is. A Hungaria Biztosító és a Provi­dencia Biztosító vezetői jól kihasz­nálták az alkalmat és alapos ismer­tetőkkel rukkoltak elő. Aki nem is­merte őket, az is szinte kedvet ka­pott a különböző biztosítási fajtákra. A nemrég Esztergom-Komárom Megyéért díjjal kitüntetett Monte­verdi kórus ez alkalomra készített kazettáját kétszer is láthattuk az est folyamán, Hunyadi Zoltán most is jól összefogta énekeseit. A televíziósok jól tudják, a külön­féle játékok közönségsikerre szá­míthatnak. Most is többször éltek a „... Minden művelt ember előtt is­mert a nevezetes véres esemény, hi­szen sok között Thomas Stearns Eliot és Jean Anuilh is feldolgozta egy-egy drámában, amikor 1170. december 29-én, II. Henrik király parancsára négy lovag az oltár előtt meggyilkol­ta Thomas Becketet, Canterbury ér­sekét. A franciaországi Bayeux-ban tartózkodó angol király 1164 óta te­kintette ellenfelének az érseket, aki akkor egy országos zsinaton foglalt állást az egyház királytól független jogállása mellett. Emiatt Becket Ta­más távozni is kényszerült Angliá­ból, és egy franciaországi cisztercita kolostorban, majd Sens-ben, a pápa akkori átmeneti székhelyén talált biztonságot. Részben a pápa ösztön­zésére tért vissza Angliába 1170 de­cember elsején; alig tartózkodott azonban három kurta hétig hazájá­ban, amikor karácsonyi prédikációja annyira felháborította az uralkodót, hogy elhatározta: végleg leszámol az érsekkel... ... Ugyanabban az esztendőben, amelynek végén Tamás érseket az ol­tárnál meggyilkolták, Magyarorszá­gon is nézeteltérés támadt a király és az esztergomi érsek, Bánffy Lukács között... ... Becket és Lukács ugyanis tanu­lótársak voltak Párizsban; a magyar érsek nyilván tudott angol barátjának ügyeiről és állhatatosságáról... ... Lukács a pápa szavának termé­szetesen engedelmeskedett, megko­ronázta III. Bélát és ettől kezdve hű támasza és segítőtársa lett. Ha Lu­lehetőséggel, sőt háromszázhatvan résztvevővel az év végi sorsolást is megtartották. A nyertesek örülhettek az értékes ajándékoknak. A Turi divatszalon divatbemutató kazettája jól illeszkedett a műsorba. Csinosak voltak a szereplők és szemrevalók a ruhák. Csak legyen pénzünk megvenni... Nem maradhatott el a szilveszteri étel- és italkészítés riportja sem. Mindkét alkalommal profi társat vá­lasztott magának Táboritáné Jó­Dobronya Beatrix. Ezúttal sem maradhatott ki a kép­zőművészet. Szemünk láttára készí­tett női portrét Meszes Imre szob­rász, a Bajor Ágost Képzőművész Kör tagja. Az év végi beszélgetés­ben ezúttal is két neves személyisé­kács érsek túlbuzgalmát figyeljük 1171 és 1173 között, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a magyar főpap, Tamást utánozva, akár a vértanúságot is szívesen vál­lalva élt és küzdött. Kétségtelen, hogy Esztergom főpapjának az oly távoli Anglia főpapja volt a példaké­pe. Ez azért is vehető bizonyosra, mert amikor Sándor pápa 1173-ban szentté avatta Becket Tamást, a ma­gyar érsek kivételes gonddal adta meg neki a szenteknek kijáró tiszte­letet. Társaskáptalant, sőt városrészt alapított - Esztergomban ma is van Tamás-hegy! - a magyar falvak tö­megében alapított és nevezett el templomokat Becket Szent Tamás­ról. Azok a „Tamás" nevet viselő magyar falvak tehát - s van belőlük több tucat - nem az apostolról, ha­nem a vértanú angol érsekről kapták nevüket! Ez azt is mutatja, mennyi­vel közelebb esett akkor Anglia Ma­gyarországhoz, mint napjainkban..." (A professzor előadásának teljes szö­vege a Kupola január elsejei számá­ban olvasható - a Szerk.) Az olasz vendégek megemlékezé­sét Nereo Bison úr mondta el, meg­emlékezve Mindszenty bíboros tör­ténelmi szerepéről és a két egyház­község kapcsolatáról. Sir John Birch nagykövet üdvözlő szavait nagy figyelem követte, mely­ben az alábbiakat mondta: „Öröm­mel tölt el, hogy ilyen nagy számban vannak jelen. Bizalmat ébreszt ben­nünk, külföldiekben, hogy erős egy­ház van Magyarországon." S jövőnk építéséhez sok sikert kívánt. Az ünnepség Kápolnai Dezső zár­szavával ért véget, melyet fogadás és a résztvevők kötetelen beszélgetése követett. (Pálos) günk vett részt: dr. Paskai László bí­boros, érsek, prímás és dr. Könözsy László polgármester. A búcsúzás, zárszó, az elköszönés ezúttal is jól megválasztott zenére történt. A műsor jobb volt az előző évinél! - halljuk a városban és azt élvezhet­ték a nézők is. Köszönet érte a résztvevőknek, Széher Mihály főrendezőnek és a té­vés munkatársaknak: Bihari Antal, dr. Etter Ödön, Erős Miklós, Kajtor László, Gáspár József, Magyar Jó­zsef, Mocsnik Mariann, Nagy Ba­lázs, Németh Árpád, Oláh Gábor, Pöltl Oxi Zoltán, Sasvári Nikolett, Sárik Andrea, Sinkó Gyula, Szabó­né Láng Éva, Szederné Pereszlényi Márta, Széher Krisztina, Táboritáné Jó-Dobronya Beatrix, Varga Erika, Vavrovics Károly, Váczy István. Huszonhat cég és vállalkozó támo­gatta a műsor elkészítését. Nekik is köszönet érte. (P. I ) Becket Szent Tamás ünnepén Négy és fél órás óévbúcsúztató

Next

/
Oldalképek
Tartalom