Esztergom és Vidéke, 1938

1938 / 1. szám

örVENKlLENCEDlK EVF. 1. SZ. Szerkesztőség, kiadóhivatal: Simor-u. 20 Megjelenik hetenkint kétszer estién? politikai és társadalmi lap SZOMBAT, 1938. JANUÁR 1 Előfizetési ár í hóra: l Dengő 20 fillér Csütörtökön 10, vasárnap 16 fii. Mit várunk az újesztendőtől Újesztendő küszöbén állunk- Telve reménnyel és kétkedéssel. Reménnyel, hogy egy szebb, boldogabb magyar világhoz ju­tunk egy lépéssel közelebb, két­kedéssel, hogy annyi sikertelen év, annyi hiábavaló próbálko­zás után végre sikerül-e ehhez közelebb jutnunk. Ha végig gondoljuk, hogy mi az amire legnagyobb szük­sége van a magára maradt maroknyi magyarságnak, hát elsőként jelentkezik az, hogy több megértésre, több szere- tetre van szüksége a magyar közéletnek. Gondolkodásunkat, cselekvésünket, a jövőbe vetett hitünket kedvezőtlenül befolyá­solja az, ha látjuk, hogy a magyar közélet vezéregyéni­ségei, de még egyéb szereplői is, olyan hevesen, kíméletlenül támadnak egymásra, mintha egyébb dolguk sem volna, mint azokat az értekeinket, amelyek mégis csak a nemzet vezetesere hivatottak, eltüntessük és tönk­retegyük. Körülöttünk csupa ellenség, akik a halálharangot akkor húznák meg felettünk, amikor módjukban állana, mi pedig a külső veszedelemről megfeledkezve egymás ellen küzdünk és harcolunk, mintha ez volna a legfontosabb teen­dőnk. Persze a harc megszűnéséhez minden oldalról kezdeményező lépéseket kellene tenni. Talán elsősorban a hatalmon lévőknek. Hisz az ő helyzetük a köny- nyebb, azután azoknak, akik bármilyen okból az ellenzék szerepet játsszák a magyar köz­életben. Vagy talán egymásra sem kellene várni, hisz a ma­gyarság jobb jövőjének a meg­alapozása — már pedig ezt jelenti egy nagy közéleti össze­fogás — nem tűrhet halasz­tást. Persze nem gondolunk arra, hogy minden magyarnak egy politikai pártban van a helye, mert egy politikai párt keretei bárhogyan tágítjuk is, mégis csak szűkek talán ahhoz, hogy a közélet minden megnyilvánu­lását pártkeretek köze kartote- kozzák. Ehelyett gondolunk a közéletben szereplők nagy esz­mei összefogására, mely lehető­vé teszi azoknak a nagy magyar problémáknak a megoldását, amelyeket a magyarság nagy többsége már régóta vár, mint a magyar feltámadás szükség- szerű előfeltételeit. Ilyenek pld: igazságosabb jövedelem-elosz­tás, a választójog reformja, az ifjúság elhelyezkedésének égető problémája stb. stb. Ebben pe­dig mindnyájunknak meg kell egyezni. De kívánjuk az újesztendőtől azt is, hogy hozza közelebb egymáshoz a különböző magyar társadalmi osztályokat nemcsak a nyomorúságban, mint eddig történt, hanem a megértésben is. Valami lehangoló az, hogy milyen szakadék tátong nálunk a különböző társadalmi osztá­lyok között. Mintha nem is szántott volna véres ekéjével végig rajtunk egy borzalmas világháború, amikor külömbség nélkül együtt harcoltak egymás mellett a különböző társadalmi osztályhoz tartozók Mintha nem állna hozzánk közelebb minden más embertársunknál az a magyar testvérünk, akinek fillérekből kell eltartani, helye­sebben tengetni saját és család­jának az életét.? Németországban munkatábo­rokba gyűjtik az ifjúságot. A közmunkák elvégzésén kívül ezeknek a munkatáboroknak az a legfőbb céljuk, hogy a közös­ség, az egymásrautaltság érzé­sét keltsék fel az ifjúságban s közelebb hozzák egymáshoz a német intelligenciát a munkás­sághoz s hogy ezek a jövőben ne az osztályharcban és osztály­érdekek szolgálatában keressék boldogulásukat, hanem az egy­másrautaltságban s egymás meg­segítésében. Hisz az egyszerű munkás éppen olyan tagja és pillére a nemzeti életnek, mint az, akit a Gondviselés a vezetés szerepére hivott meg. Ha az újesztendő ezt a meg­értést munkálja, a különböző társadalmi osztályaink között, amelynek szükségességét mind­nyájan érezzük s hiányát meg­állapíthatjuk, akkor igazán jól­eső érzéssel tekinthetünk rá vissza majd akkor, ha egy év múlva a végéhez eljutottunk. Ha mindezek az előfeltételek már megvannak, úgy ezeknek megteremtésével párhuzamosán várjuk az újévtől, hogy egy lépéssel vigyen bennünket köze­lebb a revízió gondolatának a megvalósulásához. Ma már el­múlt az az idő, amikor azt gondoltuk, hogy a szentistváni Magyarország megszerzése pár nap, hónap vagy évnek a kér­dése. A békekötések óta eltelt idő szomorú csalódásokat tartoga­tott a számunkra. Megtanultuk, hogy egy országot elveszteni sokkal könnyebb, mint azt visz- szaszerezni. De minden csaló­dáson keresztül is él bennünk a remény, hogy eljön az idő, amikor a határokon inneni és a határokon túli magyarság megfoghatja egymás kezét s egyesülve tölti be azt a hiva­tást, amelyet neki a Duna me­dencében betölteni kell. A trianoni békekötéshez ha­sonló szerencsétlenséget csak egyet ismer a magyar történe­lem, ez a mohácsi vész. Amig a magyarság kiheverte a mohá­csi vész pusztításait, majdnem két évszázadra volt szüksége. De végül mégis csak kiheverte. Ez ad nekünk is reményt a jövőre szomorú sorsunkban. Azt kívánjuk végül az újeszten­dőtől, hogy a trianoni nemzeti csapás kiheveréséhez, a magyar feltámadáshoz, hacsak egy lé­péssel is, de vigyen közelebb. á hercegprímás karácsonyi beszéde a hívők és hitetlenek táboráról Nagykarácsony ünnepén a bazili­kában dr. Serédi Jusztinián bíboros- hercegprímás nagymisét poníifikált, majd szentbeszédet mondo t. Szent karácsony ünnepéről, mint Krisztus első eljövetelének ünnepié séről szólott a bíboros főpásztor i beszéde elején, — szent karácsony I ünnepéről, amikor minden ember* ! nek és minden nemzetnek soha nem szűnő hálával kellene visszaemlé* kezni, hogy a második isteni sze­mély, az Örök Ige, egész az isten­ségig emelte az emberi természete és hogy a földre szállott az isteni szív, akinél jobban soha senki nem szerette és nem fogja szeretni az emberiséget. Egyben nagy jelt emelt ezzel az Úr, amely Simeon szerint sokak felemelésére és sokak romlá sára tétetett. — Igen, Krisztus első eljövetele óta állandóan két táborra oszlott az emberiség : a hívők és hitetlenek táboréra — folytatta a hercegprí­más. — A hívőkhöz azok tartoznak, akik Krisztust elismerik Messiásnak, befogadják isteni személyét és taní­tását, eszerint rendezik be életüket és akik a természetes, becsületes földi élet mellett a természetfölötri élet megszerzésére is szüntelen tö­rekszenek. — De kimondhatatlan szomorú sággal kell meg Hllapítanom, hogy az igazi hívők táborába még a keresz­tények között is nagyon kevesen tartoznak. — A hitetlenek nagy táborában , vannak azok, akik nem hisznek Krisztusban. Sokan saját hibájukon kívül nem hisznek, mint a pogá- nyok. Ezek között is puszta tudat­lanságból nem hisznek, azonoan ebbe a táborba tartoznak azok a pogányok is, akik jó keresztények, sőt úgynevezett jó katolikusoknak mondják magukat és akik, ha szó­val hisznek is de hitüket állandóan megcáfolják életükkel. Ezek azok az úgynevezett jó katolikusok, akik az Anyaszentegyház szervezeteiben és a katolikus intézményekben állan­dóan hibákat akarnak felfedezni és súlyos kritika tárgyává teszik az Egyház működését. Ezek azok, akik a névtelen levelek és újságcikkek kényelmes fedezékéből állandóan rá­galmaznak. Ezek azok, akik szembe­állítják Krisztus Egyhízát a hazá­val s az utóbbit akarják az előbbi­vel szemben megvédelmezni, pedig ezek ellenségei mindkettőnek, mert a haza érdekeit is félreteszik akkor, amikor önmaguk érdekeit érvénye­síthetik. — Ide juttatta ezt a tábort a hit­beli közönyösség és az igazság el­leni tusakodás. Életükkel cáfolják, amit vallanak. — Amikor hatalomra törekszenek és szüntelen azt hangoztatják, hogy ők jó keresztények — emelte fel hangját a bíboros főpásztor —, sze­retném ezektől megkérdezni azt, amit annak idején a keresztelésnóí kérdezett tőlük az Egyház papja és amelyre helyettük a keresztszülő válaszolt. Szeretném megkérdezni az ilyen katolikusoktól, hogy: hisztek-e igazán a mennyei Atyában és mond­játok meg minden kertelés nélkül, vájjon hisztek e Jézus Krisztusban, a Szentlélekben, aki a kegyelmeket osztogatja, hisztek-e az egy, szent Anyaszentegyhazban, a feltámadás­ban, az örök életben, — szóval mindabban, amit az apostoli hitval­lás előír ? I Ha pedig nem hisztek, akkor ne nevezzétek magatokat jó katolikusoknak, hanem inkább po- gányoknak. Én még egyetlen egyet sem találtam a szentek között, aki az Egyházát megtámadta volnál — Napjainkban szinte reményte- lenn k látszik az emberiség sorsa — folytatta a hercegprímás —, mert nem akarják megérteni, hogy a sok nyomorúság és baj egyedüli oka a hitetlenség. Ki merem mondani, hogy ezeket az embereket, akik el­zárják magúkat Istentől, sokkal ne­hezebb megtéríteni, mini a pogányo- kát ! — Legalább most, Krisztus első eljövetelének ünnepén értsétek meg a pusztában kiáltó szavát a tiszta nemzedék elő tészítéserő!, hogy majd MSI.SZÉUi < t í :'*:iÍ5íb \

Next

/
Oldalképek
Tartalom