Esztergom és Vidéke, 1906

1906-01-01 / 1.szám

Esztergom, 1906. XXVIII. évfolyam 1. szám. Hétfő, január 1. ESZTERGiM es mm r r A ..VARMEGYE KÖZPONTI MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSAGA'-NAK HIVATALOS LAPJA. Megjelenik Vasárnap és csütörtökön. Slőfizetési árak Egész évre Fél évre . 12 kor. Negyedévre. . 3 kor. 6 kor. Egyes szám ára 14 fillér Felelős szerkesztő: DR. PROKOPP GYULA. Laptulajdonos kiadók: Di*. Píokopp ßijiila és Brenne? Ferenc. Szerkesztőség és kiadóhivatal: (hova a kéziratok, előfizetések, nyiltterek és hirdetések küldendők) Kossuth Lajos (azelőtt Buda)-ntca 485. szám. ===== Kéziratot nem adunk vissza. ===== 1906. Ismét egy év! Mily gyorsan tűnnek el a meg­határozott idők sorozatai a mu­landóságba, hogy egybeolvadjanak a kezdettel. Rengeteg idő ! Ahogy vesszük, kinek az, kinek nem, de legke­vésbbé magának az időnek, amely örökké megújhodással jár. Valódi feltámadás, amelynek bár részesei vagyunk, de akként, hogy a meg­újhodással szemben az idők járma lassan, de biztosan, tehetetlenné majd képtelenné és pusztulásra elég korhadtnak érlel meg ben­nünket. És ezzel reánk nézve a földi élet bezárul s reményteljes érzéssel lelkünk részéré egy jobb otthonban bizunk. Jó remény, de jó vagy vigasz­tálasnak! Oh hit, minő fenséges vagy a remény megrögzitésére, mi­kor az elmúlás gondolata ra­gadja meg elménket, amelynek elvégre is kiinduló pontja a földi élethez való ragaszkodás. Annyi bizonyos, ki felfogja az élet alanyát és állagát, ki mérle­gelve annak végtelen becsét a sze­rint él, bár küzdelemmel járjon is, Édes anyám . . . Édes anyám a szememre hányja: Mert nem járok én a szentegyházba; Szentegyházba hej'h, minek is járnék ! ? Olyan vagyok mint egy sötét árnyék. Nem tudnék ott úgysem imádkozni, Nem is fog az Isten, megátkozni. Barna kis leány szép szeme tüzébe : Elveszett a lelkem üdvössége. ' Tuba Károly. Gazsi. Elbeszélés. Ki nem ismeri Gazsit, a bolond Ga­zsit. Három szomszédos vármegyének alig van községe, melyben nem ismernék Ga­zsit. Ahol kakastollakkal körültüzdelt ócska katona sipkája megjelenik a falu végén, kutya ugatás és gyerek sivitás dekorálja bevonulását. Oldalán fakard, vállára zsinegre kötött fapuska van akasztva; ruhája rongy, alakja szánalmas és arcán örökös a bár­annak az nem hosszú, nem un­tató és az évek számai mindin­kább kevésnek tűnnek fel. Sokszor akár ha csak az élet megismerésé­nek kezdetén állanánk! Gyönyör az élet, mert ha nem volna az, nem volna küzdelem és sem egyikének, sem másikának becse. Gyönyör az élet, csak tudni kell vele bánni és érte a küzdelem is édessé válik. Az élet munkát tételez fel. És a munka számtalan módozataival kialakulásaival mi volna egyéb, mint küzdés az életért és annak gyönyöröktől telt jóságaiért. Kérdezzétek meg a koronás főt, a bibor palásttal biró főpappá ä törvénytudás orákulumát, a gazda­got, a szegényt, miért vigyáz éle­tére? Talán az emberiség javáért? Sokszor ezért is, mert ki nem az emberiség javáért küzd. ,az nem méltó az életre. Legtöbbször, sőt majdnem mindenkor saját életének megmentéséért és fentartásáért. Ugy van az ember az élet és a hálás közötti választásban, mint az a nyomortól kényszeritett asz­szony, ki dermesztő időben az er­dők mélyén rőzsét szedett. Nyo­gyú semmittudásnak eltorzult mosolya. S ebből mindenkinek juttat, ha ád néki valamit, ha nem. Megáll előtted az utcán, széles ajkai a füléig húzódnak s a kezé­ben levő zsindely-hegedűt arcához emelve egy pálcikával köszörülgeti. Dalol hozzá valami melódia nélküli zagyvalékot: sötét az éjszaka, kialudt a holdfény, erős a két karom, félsz-e én galambom ? S ehhez a szomoruságos nótához fagyban is mez­telen lábait — a gyerekhad szörnyű mu­latságára — medve módra, lustán tipe­geti. Ha kenyeret kap megeszi, ha kraj­cárt tesznek szennyes markába elissza. Nem kér senkitől semmit, de a kapottat sem köszöni meg. Igen éhesnek kell len­nie, ha betér valamely kapun, és szinte nyögve tör ki belőle az éhkin : még má­ma nem ettem. A könyőrület mindenkor kisegíti, megmenti az éhenhalástól. Ma ebben a községben van, holnap már a hetedik falu gyerekei kiáltják utána : Ga­zsi, bolond Gazsi! hová mégysz Cazsi ? Csavarog folytonosan faluról-falura, bizo­nyos időközökben azonban ismét vissza­tér : ismerősei vannak mindenfelé, akiket vigyorgással szokott üdvözölni. — Megest itt vagyok. Nem haragszik semmiért, ha kap valamit nevet, ha vá­sott suhancok durván megdobálják nem átkozódik, még a lábszárait fenyegető ku­vaszokra sem tud haragudni. Szelíden mora elkeserítette s mikor a te­her alul lerokkant, a halál után vágyott. Ez megjelent neki. Nem üdvözölte őt, nem tartotta megvál­tásnak a jövevényt, mert igy szólt hozzá, csak még az egyszer se­gíts fel terhemmel s azután jö­hetsz ! Tehát az élet gyönyöre, jó­sága kapta meg a szivét a vele való küzdelem elviselésének remé­nyével. Alkudozott vele, mert az élet becse édesebb volt a nyomor­tól való megváltásánál. És mégis hányan unják meg s dobják magukat a halál aszott kar­jaiba. Ezek bármily okozati összefüg­gésben legyen is elhatározásuk szomorú cselekménye: nem tudtak élni. Nem tudtak élni, mert ha tud­tak volna, a sajgó fájdalom okozta keserűséget az élet jóságával zsib­basztották volna, míg a haladó és feltartózhatlan idő meg nem gyó­gyítja őket. Azért az ember hivatása között nem ismerek szebbet, jobbat, fen­ségesebbet, mint gyermekeidet, em­bertársadat az élet, az élet jóságá­nak, az élet becsének megismeré­sére vezetni. Szerettesd meg az éle­hizelegve hárítja el őket magától, aztán megy tovább és mosolyog. Az utolsó ház­tól visszakiabál, — kutyákra, ép ugy mint a gyerekekre — máskor is el­gyövök. És eljön. Néha a szokottnál is rongyosabb, majd jobb kabát van rajta. Egyszer tömve van tarisznyája száraz kenyérdarabokkal, is­mét éhesen, ványadtan kerül elő. Kedve azonban nyárban, fagyban, mindig egy­forma, katonásan szalutál és vigyorogva je­lenti. Megest itt vagyok A klarinétos teli tüdővel fuja a gyor­sat — két felfujt pofája — mint barnára sült cipók gömbölyödnek elő csillogó sze­mei alól. A primás kócos fekete hajából arca barázdáin sűrű izzadtság csöppek potyognak alá a szárazfára, ösztövér ujai pedig motolla sebességgel táncolnak a birka bélen. A nagybőgős recsegő-ropogó dunyo­gása messzire kihallatszik a vigalma s házból. Lagzi van az alvégen, Molnár Gazsi lakodalma, a huszáré. „Pardont" adott neki a császár, zsinóros ruhában esküdött hűséget Bolgár Erzsébetnek. Pi­ros arca a boldogságtól tüzel, sötét sze­mei égő lángot vetnek piruló menyasszo­nya felé. tet s amennyire csak tőled 'függ, mozdítsd elé annak szeretetét. Nézz körül a természet nagy háztartásában s figyeld meg a leg­parányibb íérget, amelyet felis­mersz, mint ragaszkodik az élethez s mint akar érte küzdeni. És olyant, mely megutálná azt, nem találsz közöttük egyet sem. Miért ? mert gyönyör neki az élet és a vele járó küzdelem. Eí^fcztul ő is, de pusztulása soha sem öngyilkos­ság, hanem végzetszerűség, amely az embernél egy örökké való élet hi­tében csillámlik meg, mert oly ked­ves az, hogy arról lemondani egyenlő volna minden nemesebb érzelmeket gyökerestől kiszakítani a szivek világából, hogy a földi létben két­kedésben élő boldogtalanai legyünk' önmagunknak és embertársunk­nak. Szeresd az életet, higyj annak örök valóságában, de becsüld meg azt itt a földön mindaddig, mig erődet az idők vas foga meg nem őrli. Szeresd az életet s óvd meg amennyire csak tőled telhetik, mert nagyobb adomány, legalább itt a földön nem képzelhető, mint élni. Ez az egyedüli, miben rendelkezé­sedre van a lélek, hogy kedves Peneg a sarkantyú, repül a kurta roko­lya : test szorosan a testhőz, összefér a forró lehelet, megrészegíti a lelket, bé­kóba veri a józanságot. Csordultig a jó kedv, duhaj ság a vigság. Húzzad cigány! Húzzad, aki fűzfán termett keserve van fe­kete fajtádnak, malacot kapsz kövéret, friss kalácsot fehéret! Ne sajnáld az ujjad, emlegesd meg Molnár Gazsi lakodal­mát. Bábeli a zsivaj, a csizmák kopogását csak a sűrű kurjongatás nyomja el egy­egy percre . . . — Esteledik Gazsi, zajódik az Ipoly, jeget túr a hátán, tán indulnátok fiam ? — Csak még egy darabkát édes szü­lém, egy fordulót, kezemben lesz a gyep­lő, erős kézben lesznek. Félsz-e Örzse ? mellettem ülhetsz s ha átkarolsz két fehér karoddal, mit nekünk a folyó, a sötét ?... édes szerelmesem ! — Nem azért mondom, — az Isten őrizzen meg valamitől. — Ne féljen kend szülém, édes má­sikanyám, úgy viszem a leányát tulaj­don ölembe, két erős karomba. Széltől is megóvom, nem még a veszélytől. De mi­kor olyan jó itt lennem a kendtek házá­nál. Odahaza talán megcsappan a kedvem. Hej de is jó az a jóságos Isten ! Enyém vagy-e Örzse? „Esztergom és Vidéke" tárcája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom