Esztergom és Vidéke, 1894

1894-05-31 / 43.szám

Nem az oláhok, ráczok, szerbek és tótok ellen kell ma már küzdeni, hanem a piszok, a szenny, a betegségek ellen kell állandó és irtó harczot folytatni, pénzzel, ésszel, emberi erővel és a mi fő : öntudatossággal. De erre kevés az állam, gyengék a hatóságok s különben is minduntalan pa­naszkodunk, hogy mindent az állam vesz a kezébe. Álljon elő már egyszer itt is a társadalomi Egymással ke­zet fogvaj áldozatokat hozva, mentsük meg gyermekeinket, testvéreinket, pol­gártársainkat. Ne nézzük tétlenül a pusz­tulást. Segitsünk a hatóságoknak s azon igyekezzünk, hogy a hatósági intézkedé­sek keresztülvitelét lehetővé tegyük. Az orvosi tudomány mai állapotában egye­dül a tisztaság gátolja a ragályos betegségek tovaterjedését s ez a legha­talmasabb, legfélelmesebb ellensége a betegségeknek és egyetlen barátja az egészségnek. A hatóság pedig a legnagyobb vas­eréllyel, kegyelmet és kíméletet nem is­merő szigorúsággal szerezzen érvényt in­tézkedéseinek. Ha mi is és a hatóság is megteszi kötelességet, semmitől sem fé­lünk, de akármelyikünk erőlködik is, a másik nélkül csak kevésre mehet. Még nincsen nagy baj, de a köze­ledő nyári hőség int az óvatosságra, a mindenképen kívánatos tisztaságra, mely tulajdonkép életszükséglete, életeleme az embernek és kell, hogy rendes szokása is legyen. Hl R E K. ~~ Esztergom, május 30. Hátralékban levő vidéki előfize­tőinket kérjük, hogy tekintettel az ez idei második negyedév közeli lejártára, hátralékos előfizetéseiket haladéktala­nul beküldeni szíveskedjenek. A kiadó­hivatal. — Bérmálás Barsvármegyében. Boltizár József félsz, püspök, ált. érseki helynök dr. Walter Gyula hgprimási titkár kísé­retében június í-én indul hosszú bérma­utjára Barsvármegyébe. A püspök a bér­málás szentségét a következő sorrendben fogja kiosztani: jun. 2-án Bessenyön, Nagylóthon és Óhajon, 3-án Verebélyen, 4- én Nagymányán, Bessén és Füssön, 5- én Csiffáron, Alsó^yőrödön, Melleken cs Neveden, 6-án Velsiczen, Lédeczen és Nagyszelezsényben, 7-én Thaszáron és Nagyherestyénben, 9-én Kistapolcsány­ban, Fenyőkosztolányon, Nagyülésen és Szkiczón, 10-én Arany osmaruthon és Kisapathiban, 11-én Szt. Benedekben, Nemcsényben és Némethiben, 12-én Ga­ramszöllösön és Csejkőn, 13-án Garam­ujfalun, 14 s 15-én Léván és Vámosla­dányban, i6-an Óbarsban, Ujbarsban és Zsemléren, 17-én Nagykálnán, Alsóvára­don, Alsópélen és Nagyendréden, 18-án Nagysallon, Csekén, Fajkürthön és Nagy­sáróban, 19-én Zselizen, Lekéren és Ne­mesorosziban, este pedig visszaérkezik Esztergomba. — A főispáni installáció' prog­rammja, már végleges megállapítást nyert. E szerint 31-én reggel 9 óra­kor istentisztelet tartatik a belvárosi plébánia-templomban, melyet Boltizár József felszentelt püspök tart fényes segédlettel, s melyen a megyei és vá­rosi tisztikar, a papság, az iskolák, az állami tisztviselők, ügyvédi-, bírói-, és jegyzői kar, az egyletek, társula­tok és pénzintézetek diszmagyarba vagy díszruhába öltözött képviselőik által vesznek részt, 10 órakor kezdő­dik a vármegyeház nagytermében az installáló rendkívüli közgyűlés. Krup­lanic Kálmán főispánt küldöttség fogja felkérni a megjelenésre. A vármegye közönsége nevében az üdvözlő be­szédet Andrássy János főjegyző tartja. Az új főispánnál e közgyűlés után d. e. 11 órakor a következő testüle­tek és egyletek fognak sorrendben tisztelegni: Megyei tisztikar Andrássy János főjegyző vezetése mellett, az­után a róm. kath. papság Boltizár József püspök, Esztergom szab. kir. város küldöttsége Dr. Helc Antal polgármester, főgimnázium Villányi Szaniszló igazgató-apát, izraelita hit­község Dr. Horn Károly elnök, kir. járásbiróság Magos Sándor, pénzügyi tisztviselők Fináczy pénzügyigazgató, állami tisztviselők, ügyvédi karjegy­zői kar Hertelendy Gyula bátorkeszi jegyző, kir. és érseki tanítóképezde Dr. Kovács Kálmán igazgató, reál­iskola Obermayer György igazgató, elemi iskola Major János, megyei tűz­oltó egyletek Reviczky Győző főpa­rancsnok, városi tűzoltó egylet Dóczy Ferencz főparancsnok, kaszinó Me­széna János alelnök, katholikus-kör gróf Csáky Károly elnök, Betegs^­gélyző-egylet Dr. Walter Gyula, gaz­dasági egylet Meszéna János, dal- és zenekedvelök egyesülete Dr. Helc Antal elnök, tornaegylet Dr. Földváry István elnök, Észak-magyarországi és trifaili széntársulat, Takarékpénztár Reusz Ferencz igazgató, Iparbank Kaán János igazgató, Kereskedelmi társulat Rudolf Mihály, Kereskedő­ifjak önképző egylete Dr. Walter Gyula, Városi közkórházi apáczák Bartfay Géza kórházgondnok, kath. legényegylet Anháupel György és az Esztergom szab. kir. városi polgári olvasókör Dr. Fehér Gyula elnök vezetésével. — Délben 1 órakor disz­banket lesz a Fürdő-vendéglő nagy­termében. Az első toasztot Krupla­nícz Kálmán főispán mondja a ki­rályra, a királynéra és az uralkodó családra, a másodikat Palkovits Károly a herczegprimásra, a harmadikat pe­dig Dr. Feichtinger Sándor kir. ta­nácsos a kormányra. A főispánt fel­köszöntem fogják: Vimmer Imre a vármegye közönsége nevében, Re­viczky Győző főbíró a várme­gye tisztikara nevében, Dr. Földváry István pedig Esztergom város kö­zönsége nevében. Andrássy főjegyző a vármegye tisztikara nevében a tör­vényhatósági bizottságot köszönti fel. — Este a város kivilágítása mellett a dalárda és a helybeli gyalogezred zenekara ad szerenádot és a főispánt fáklyásmenet is fogja üdvözölni. Ez alkalommal üdvözlő beszédet B. Szabó Mihály főszolgabíró mond. — Királyi jóváhagyás. A király a val­lás- és közoktatásügyi magyar miniszter előterjesztésére H a 1 b i k Ciprián pannon­halmi főmonostori perjelnek a Szt.-Ányos hitvalló püspökről nevezett tihanyi és Villányi Szaniszló esztergomi főgim­náziumi igazgatónak a Szt.-Móric és vér­tanú-társairól nevezett bakonybéli apáttá történt kinevezését jóváhagyta. — Egyházi kinevezés. A her­czegprimás Tihanyi András ípoly­nyéki plébánost Drégely kerület he­lyettes alesperesévé nevezte ki. Az új alesperes a hivatalos esküt ma tette le Boltizár József félsz, püspök, általános érseki helynök kezébe. — Távozó biró. Dr. Wipplinger Ró­bert, a fiatalabb birónemzedék egyik leg­rokonszenvesebb tagja, június hónap ele­jén távozik városunkból és foglalja el németujvárí jarásbirói állását. — Esküvő. Rothnagel Ferencz városi aljegyző tegnap vezette az oltárhoz a belvárosi plébánia-templomban meny­asszonyát Németh Anna kisasszonyt, Német József az esztergom-füzitői vasút állomásfonökének leányát. — - Római oltárkő. Mult számunkban, mint illetékes helyről értesülünk, tévesen irtuk, hogy a római feliratos emlékkő Schönbeck J. pinczéjéből került a főgymn, régiségtáraba. Ez az emlék ugyanis már századunk közepe táján ismeretes volt és Mommsen nagy forrásmunkájában, hol 3637. szám alatt:, ismertetve lön. Ezután elveszettnek hitték a szakemberek, mig néhány hónappal ezelőtt C s é v e n ismét napvilágra nem jött. 0;t egy nyilvános feszület lépcsőjéül szolgált, ugy, hogy legnagyobb része a felírással együtt föld alá volt temetve. A szóban levő kereszt megújításánál ásták ki és G ar a y István plébános ügybuzgósága révén illetékes helyen tudomásul vették a lelelet, minek az épen Esztergomban időző megboldo­gult Fröhlich R. dr. mint kellemes meglepetésnek nagyon megörült. A fel­irat tanúsága szerint A n t i a n u s római helytartó Pannoniában (hazánkban) ez ol­tárt Jupiter, Neptum és Serapis (Viz és Ár viz) istenségeinek engesztelésére, Com­modus Aelius Aurelius császár javára, boldogságára és győzelmére (pro saiute, victoria et perpetuitate) emelte. Az oltár­kő 15 métermázsa nehéz, g e r e c s e i márvány-ködarabból áll. Ez a körülmény, hogy idevaló márványból készült az em­lékoltár, a mellett bizonyít, hogy vidé­künknek valamely római telepén, Nyerges­Újfalun vagy Tokodon állította fel a római helytartó ki-kiáradó folyamunk is­tenségeinek engesztelésére. Minthogy A n­t i a n u s Commodus császár idején volt itt helytartó, ezen szép római emlék idő­számításunk II. századából való s igy 1600—1700 éves. — Kúriai Ítélet. A kaszárnyaépités területén volt, és már lerombolt Müller­féle ház kisajátítása ügyében a budapesti kir. kuría a másodfokú hatóság, a kir. tábla Ítéletét helybenhagyta. — A herczegprimás és a libapászlor. Egy nagyon szegény napszámos ember gyermekének szerencsés sorsáról a követ­kező megható kis történetet irja a Szentesés Vidéke: A csongrád­megyei mindszenti illetőségű tizen­három éves Elekes Vendel igen szorgal­mas tanuló volt, a ki szívesen tovább tanult volna, ha módja megengedi. Szegény napszámos gyermeke lévén, abba kellett hagynia az iskolát s elszegődött libapász­tornak. A szorgalmas, törekvő kis fiút sajnálták tanítói, kiknek nevében Mind­szent község plébánosa levelet irt a vaczi megyés püspökhöz, kérve öt, hogy a szép tehetségű, szorgalmas fiút vegye pártfogásába. A váczi püspöktől azonban nem jött válasz a levélre, pedig a kis fiu, kinek erről tudomása volt, naponkint elsietett a postára, hogy a plébános ur levelére a választ mentül előbb megtudhassa. Mikor látta, hogy a válasz csak nem jön meg, nagy elhatá­rozás érlelődött meg gyermek-szivében és tervéről senkinek sem szólt. A liba­pásitorkodásért kapott néhány krajczáron papirost, tollat, tintát és bélyeget vásá­rolt, azután a maga egyszerű, gyerek­eszével egy instancziát irt Magyarország herczegprimásához, körülményesen leirva nyomorúságos helyzetét és kérve az egyházfejedelem pártfogását. Tette csak akkor tudódott ki, mikor a primási udvartól megérkezett a tudakozódó levél K e 11 e r plébánoshoz, kinek információi után a herczegprimás azonnal intézkedett, hogy a fiu Esztergomba küldessék, a hol ö veszi pártfogásába a gyereket, kit a szive vágya szerint pappá neveltet. A mindszenti kis libapásztor tehát a pri­mási udvarba jut, a honnan ki tudja, merre vezeti majd sorsa. — Uj csendőr-állomás. A belügymi­niszter Nyergesújfalun f. év július í-töl 5 tagból álló csendőr-őrséget engedé­lyezett. — Felmentett lelkész. Több izben is­mertettük az ügyet, hogy Dr. Fehér Gyula esztergomi plébános a katonai hatóság engedélye nélkül Hála Lanwehr­főhadnagyot Összeeskette Ellinger Maris­kával. Ezért a főhadnagyot a Landwehr­parancsnokság felelősségre vonta, de egyidejűleg Dr. Fehér Gyula ellen a büntető eljárást az esztergomi kir. járás­biróságnál szorgalmazta. A járásbiróság a megtartott tárgyalás utan tudvalevőleg felmentő ítéletet hozott, a mely ellen a komáromi kir. törvényszék felebbezéssel élt. Az ügy most felülbírálás végett a győri kir. ítélőtáblához lett felterjesztve, a hol a járásbiróság felmentő Ítélete indokainál fogva helybenhagyatott. A tábla Ítéletét leginkább arra alapította, hogy az osztrák Landwehr nem tartozik a véderötörvényben felsorolt katonai fegyvernemekhez. — Utazó zsebmetsző. Horn Imrének valaha szatócsboltja volt Esztergomban a kórház mellett. Az üzlete jól ment; és ezt köszönhette leginkább annak, hogy két szemrevaló lánya volt, kiknek ked­véért az erösebb nemen való kundsaf­tok erősen látogatták Horn kis boltocs­káját. Egy idő óta a virágzó boltnak se hire, se hamva. Horn eltűnt Esztergom­ból, senki sem tudta, hogy hová. Most a zalaegerszegi csendörparancsnokság szí­vességéből tudják meg az esztergomiak, merre jár az egyszeri kereskedő. Horn Imre azóta — terminus technikus szerint — „közveszélyes utazó zsebmetszővé* képezte ki magát. Városbót-városba, vá­sárról-vásárra utazgatott, és amit csak birt, elemelt rendületlenül. Nagy segít­ségére volt Gyula nevü fia, derék társa apjának. Horn a legutolsó időben Sáreg­resen tartott ideiglenes lakást. Erre az otthonára volt kíváncsi a zak egerszegi csen­dőrség. Felkutatták azt és a bútorokba, karszékekbe elrejtve egész halom lopott tárgyat találtak. Voltak ott gyűrűk, füg­gök, órák, karpereczek, arczképek, csat­tok, inggombok, hajtűk, és értékes evő­eszközök és minden néven nevezendő el­tulajdonított értéktárgyak. Horn Imre úr, és derék fiának eltulajdonítmányaival a komáromi törvényszék lesz bátor fog­lalkozni. — A nagysápi jegyzőválasztáson Weisz Endre választatott meg jegyzővé. — Megkéselt révész. Vasárnap este a hídépítésnél alkalmazott munkások egyike a hajóhídon aludt. A révészek éjjel egy órakor ki akarták nyitni a hidat, és Torma József nevü révész kezdte költö­getni az alvó munkást. Ennek nem tet­szett éjjeli nyugalmának megzavarása, durván válaszolt és csak ismételt felszó­lításra, szitkozódva távozott el. Majd visszajött a tüzesvérü olasz, de most már késsel kezében. Tormának rohant és öt több helyen megszúrta. A révész ijed­tében futásnak indult és a szigetbe me­nekült. A veszélyes sebektől vérző ré­vésznek egy párkányi orvos nyújtott első segélyt. A gaz olaszt még eddig nem sikerült elcsípni. — Megtagadott kívánság. A legutolsó megyei közigazgatási bizottsági" gyűlé­sen Mattyasovszky Kálmán ügyvéd indít­ványt tett, hogy a füzitöi vasúton reggel 7—8 óra közt vasút inditassék, mert ez­zel az esztergomi ügyvédek Komáromba utazhatnának és hivatalos dolgaikat ott még a délelőtt folyamán elvégezhet­nék. A közlekedési miniszter a bi­zottság kérelmét azon indokolással sal tagadta meg, hogy ha az esztergo­miak kívánalmát teljesítené, akkor Tata­tóváros és vidékének közönsége esnék el az előnytől, hogy reggel Komáromba jut­hasson. — Megszökött őrült. Schmida Antal szenttamási téglagyári munkást mint el­mezavartat a városi közkórházba vitték május elején. Schmida vasárnap este a kórház hátsó udvarában lévő falhoz lét­rát támasztott, felmászott a falhoz épí­tett kamra tetejére és a szomszéd ud­varba ugrott. Ezóta nyoma veszett. Ked­den reggel az öreg téglagyár téglames­tere a kórházba jött és előadta, hogy hozzá egy munkás jött ajánlkozni, kiről, mi­vel a kórház zubbonyát viseli és zavart magaviseletet tanusit, azt hiszi, hogy a kórházból elszökött örült lesz. A sze­gény betegért rendörök mentek, és benne csakugyan a megszökött Schmidát ismer­ték fel. Most már ismét a körházban ápolják. — Megsérült bányamunkás. Az éjszak­magyarországi társulat bányájában He­gedűs Gyula nevü 15 éves munkást egy bányakocsi (Ilund) arczán súlyosan meg­sértett, A városi kórházban ápolják. — Tőzsdések vasárnapja. A fő- és székváros tözsdetulajdonosai a vasárnapi munkaszünet keresztülvitelére országos mozgalmat indítanak. Felhívják ezennel a vidéki városok tőzsdéseit csatlakozásra. Minden város tözsdései válasszanak ke­belükből egy meghatalmazottat, ennek nevét közöljék a „dohánytözsdék munka­szüneti bizottságáéval Budapest IV. Uj­világ-utcza 18. sz. hogy ez az értekez­letre meghívót nyerjen; a hol annyi tőzsdés nincs, hogy egy megbízott jelö­lése kívánatos lenne, az egyes tőzsdések levelező lapon jelentsék be csatlakozásu­kat, s ezek pontos értesítést nyernek a mozgalom folyamáról és eredményéről. A végrehajtó bizottság. IRODALOM. — A „ Vasárnapi Újság" május 27-iki száma 19 képpel, a következő tartalommal jelent meg: „A horvátországi képviselők Budapesten." (Gyurgyevics a horvát or­szággyűlés elnöke, Francisci alelnök és Kussevics, a nemzeti pártkör elnökének arczképével.) Popovich V. Istvántól. — „Huszonöt év után." Költemény Sántha

Next

/
Oldalképek
Tartalom