Esztergom és Vidéke, 1892

1892-06-29 / 53.szám

Polgárság és katonaság. . Esztergom, juu, 28. Grivicsics Dániel ujonau kinevezett dandárparancsuok s őt éven át, a 26. gyalogezred parancsnokának távozása alkalmából az esztergomi irányadó pol­gárság fényesen sikerült bucsúestét rendezett a Magyar Király vendéglőben. A város színeivel díszített uj nyári teremben közel száz előkelő eszter­gomi polgár jelent meg. Az ünnepelt férfiú mellett ült a törvényhatóság képviselője Kruplanlez Kálmán kir. tan. alispán, Feiehtinger Sándor dr. kir. tan. a város képviselője, Grörz cs. és kir. kamarás, az uj ezredpa­rancsnok, Frey országgyűlési képviselő, Ott yoltak még Niedermaun Pál kir. tan., Villányi igazgató több főgymna­ziumi tanárral, Földváry István dr. főügyész, Niedermaun József főjegyző, Magos járás biró, Al torjai százados, Bellovits zeneigazgató, Kaan iparbauki igazgató, Rudolf a kereskedelmi társu­lat képviselője, Dóezy Ferencz az ipa­rosok képviselője stb. Bokross Károly vendéglős nemcsak kiállítás, kiszolgálás, de tartalom te­kintetében is fővárosi színvonalon ál­lott. A bucsúbankett menüje ez volt: tok remoulard mártással, vesepecsenye körözve, liba salátával, cseresnyés le­pény, gyümölcs sajttal. Ugy az ételek, miut az italok osztatlan elismerésben részesültek. Az első felköszöntőt Kruplanicz Kál­mán kir. tan. alispán mondotta ékes magyar szóval ő Felségére a királyra s az uralkodóházra. A vendégség föl­emelkedve hallgatta és éljenezte az első köszöntést. Következett azután Fechtinger Sán­dor kir. tan. a polgárság érzelmeinek tolmácsolására felkért szónok következő beszéde : Engedje meg a tisztelt ünneplő közön­ség, hogy a nap hősét, a dandárnok, Lo­vag Grivicsics Dániel Urat, a Csász. és Királyi hadsereg nyelvén üdvözölhessem : Hochverehrte Herren! Wenn allgemeine Völksliebe, und ungetheilte Hochachtung, der Maasstab für die morálische Grösse eines Staatmannes sind, so kann sich diese kön. Freistadt Gran, und ihre Bürger­schaft rühmen, eiueu solchen Kdlen, in der Person des Hocbgeboreu Herrn Ritter Dá­niel von Grivicsics Brigadier verehren zu können. Die sorgsamste Obhut,für unsere Beschüt­zung, das leutselige Betragen gegen jeder­mann, selbst den geringsten ihrer Bürger und Einwohner ; die freundschaftliche Theilnahme, für unsere gemenschaftlichen Angelegenheiten, jaselbst Freudenfesten, habén in aller Bürger Herzen, jene ehrfurchtsvollen, und dankbaren Gesin­nungen erreget, von denen wir heute hier, einen geringen Beveis zu gebén, und ein Andenken zu stiften wünschen. Führwahr, die innigsten Gefühle der Vererhrung, und die aufrichtige Sympathie auf eine würdige undfeierliche Weise dar­zubringen, im Nahmen der Bürger dieser Stadt, vereschaft mir das Vergnügen, und die IChre zu sprechen. Ewig theuer, sei Ihr Andenken ! bei uns Herr Brigadier; unauslöschlich sei ihr Name in nserem Herzen eingregraben. Gott der Allmáchtige erhalte und schütze Sie, in ungetrübtem Wohlsein. Verleihe Innen ein langes Lében, Gesundheit, Kraft, und Stárke, damit Sie mit freudigem Muth, und Znversieht ihrem hohen Berufe sich noch viele Jahre widmen — und im Fal le der nnausweichbaren Nothwendigkeit im Falle des Krteges — was — Gott vér­hűtőn möííe — tapfer Ihr Gut und Lá­bén, für Kaiser, König, und Vaterland gebén können. Ich erhebe mein Glas auf Ihr Wohl­sein und bringe Ihnen Herr Brigadier ein dreifaches Hoch ! Éljen a dandárnok ! Az óljenzósekkel fogadott felköszöntő után az ünnepelt féfiu emelkedett föl s német szóval bár, de kiváló szónoki eWf'w köszönte meg az esztergomi pol­gárság lelkes óváczióját. Nehéz szivvel válik meg szeretett családjától, az ez­redtől, mely neki öröme és büszkesége volt. Mindig örömmel fog — úgymond — visszagondolni Esztergomra, hol a polgárság és katonaság között való jó viszony fen tartása példásan sikerült. Köszöni a polgárság barátságát s él­teti Esztergom lekes közönségét. Frey Ferencz magyar szóval Görzöt, az uj ezredparancsnokot éltette s fel­hívta őt «engedje fejlődni a hazafias érzelmeket.* Görz ezredes német szóval köszönte meg a polgárság kitüntetését s ígérte, hogy ünnepelt előde nyomdokain ipar­kodik haladui. Marosi József az apák nevében üd­vözölte Grivicsicset, a ki mindig humá­nusan bánt Esztergom városa hndfiaival. Dóczy Ferencz az est fényes sikerére emelt poharat 8 lelkesen éltette a ha­tóságok és intézetek előkelő képviselőit. Kaan János német szónoklatban él­tette egész magyar lelkesedéssel a tá­vozó dandárparanesnokot. Földváry István emelkedett honi han­gokon adott kifejezést fenkölt érzelmei­nek a búcsú óráiban. Villányi Szaniszló fŐgymnasiumi igaz­gató a hazafias benczések nyelvén és szónoklatával üdvözölte Grivicsics Dá­nielt előmetele alkalmából. Görz ezredpsrancsnok lelkes szavak­kal jelentette ki, hogy már harmincz­hét év óta szolgál mint katona, de mint magyar állampolgár élteti a ma­gyar nemzetet s a magyar érzelmű Esztergomot. A katonazenekar ritkán adott re­mekbe annyi szép darabot, mint ez este. De kapott is érte sok elismerést tapsokban és élj énekben, különösen a pompás czigánybanda. A bucsueste valóban ünnepe volt a polgárság és katonaság között való jó viszony nyilvános manifeszfálásának. HÍREK. — Herczegprimásunk a hét végén minden valószínűség szerint visszatér a fővárosból székvárosába, hogy a jú­lius másodikán végbemenő növendék­papok koukurzusán elnököljön. A je­lentkezések július elsején lesznek a szemináriumban. — Vaszary Kolos herczegpimás gyengélkedése egyáltalán neui ád aggo­dalomra okot s tisztán annak tudható be, hogy az utóbbi napok Esztergom­ban és Pozsonyban kimerítették. A fő­pap az eddigi megállapodások szerint e héten egy-két napra Esztergomba utazik, hogy a szemináriumba való fel­vételnél jelen legyen. A főrendiházban, a vallás- és közoktatásügyi tárczánál, a július 5-iki ülésen szólal fel, az el­keresztelósekre vonatkozólag.A herczeg-i primás a következő napon elutazik a fővárosból s megkezdi nyaralását, ugy hogy csak Szent-István napra jő is­mét vissza. — A herczegprimás elmaradása Nagyváradról. A Budapesti Hirlap, minden valószínűség szerint valamelyik okoskodó fővárosi kőnyomatos után azt jelentette, hogy herczegprimásunk azért uem mehetett Nagyváradra, mert Schlauch püspök még mindig nem tisz­telgett nála. Erre a jelentésre irja Kohl Medárd dr. a herczegprimás titkára : Tekintetes szerkesztő ur ! A nagyvá­radi levelező a Budapesti Hirlap 177. számában megjelent közleményének : — A herczegprimás elmaradása Nagy­váradról minden állítása téves. — A herczegprimás, ki tudvalevőleg éjjel nem igen szokott utazni, épp azért jött Pozsonyból Budapestre csütörtökön éj­jel, hogy pénteken itt dolgait elvégezve, szombaton Nagyváradra indulhasson. Elhatározott szándókát Nagyváradra menni — egy héttel előbb jelentette be Schlauch pöspök ő excellencziájának. I Nem tekintve, hogy a felhozott motí­vum, ha igaz volua is, nagyon kicsi­nyes és főpaphoz uem illő, ez már csak azért sem lehetett elmaradásának oka, mert a két főpap többször meglá­togatta egymást. A herczegprimás el­maradásának egyedüli oka a szombaton ismét jelentékenyobb fokban fellépett torokbíija.—Tisztelettel felkérem azo­kat a lapokat, melyek netán a fentebbi valótlan közleményt átveszik, e nyilat­kozatomat is közölni szíveskedjenek. Budapest, 1892. június 27-éu. Kohl Medárd dr. titkár. — A primás fürdője. A primási palolábau eddig nem volt fürdő. A herczegprimás kívánságára Lóskay Je­romos főkormányzó most Prokopp Já­nos primási mérnök ügyes tervei sze­rint a gépgyár mellett fakadó dúsgaz­dag forrásból ivóvíznek és fürdőnek valót szállít alagcsövekeu a palotába. A dúsgazdag forrás már a törökvilág­ban híres fürdőhely volt. Most is hasz­nálja a közönség, habár kezdetleges kényelme miatt csak elvétve. A régi törökfürdő vizéből fogják tehát a pri­mási uj fürdőt berendezni, mely a palotá­ból eddig csakugyan érzékenyen hiányzott. — Bérmálás. Palásthy Pál püspök, a herczegprimás segédpüspöke vasár­nap adta föl a bérmálás szentségét ezer­háromszáz hívőnek a főszókesegyházban. A három esztendő óta összegyülemlett bérmáltakhoz remek egyházi beszédet intézett. Festői csoportot nyújtottak a koszorús, fehérruhás leánykák. A bér­málás délig tartott s a fárasztó szer­tartás a püspököt legkevésbé sem me­rítette ki. — Kitüntetett magyar tudás. Feiehtinger Elek fiumei pénzügyi ta­nácsos, mint a párisi összehasonlító jogtudományi társaság tagja, a társa­ság husz éves fennállása emlékére a következő vitakérdésből : Milyen jog­körük van a felsőházaknak pénzügyi kérdésekben, az Ausztriára és Magyar­országra eső fejezetet kapta kidolgo­zásra. A magyar tudós alaposan meg­telelt föladatának s dolgozata a köz­gyűlés muukálataiuak kiadásában már meg is jeteut. — Tanulmányút. Bezerédi Gyula, a jeles fiatal szobrász, két hónapra terjedő tanulmányútra indult Francia­országba. Főczéljául a franczia képfa­ragó művészet legújabb termékeinek a tauulmáuyozását tűzte ki, melyre bő al­kalmat nyújt neki a párisi Sálon. — Grivicsics Dániel tiszteletére az ezred tisztikara a Fürdő nagy termék ben fényes díszebédet rendezett. Görz ezredparancsnok búcsúztatta a dandár parancsnokot ezredétől, mire Grivicsics megindult haugon üdvözölte tisztikarát s jó emlékükbe ajánlotta magát. — Antalffy ezredes hétfőn hagyta el Esztergomot. Egyelőre Komáromba s onnan szülővárosába, Kassára utazott, a hol nyugalomba vonul. A hajóállo­máshoz igen sokan siettek ki a de­rék és népszerű ezredes üdvözlésére. A hölgyek kendőiket lobogtatták, az urak lelkesen éljeneztek, midőn a de­rék ezredes hajóra szállott. Kint vol­tak Grivicsics és Görz parancsnokokon kívül a tisztikar összes tagjai. — Szt. László napján a főgymna­suimi ifjúság a tauári karral ünuepi misét hallgatott a szt. ferenczesek tem­plomában, hol azonkívül is nagy kö­zönség előtt Villányi Szaniszló fŐgym­nasiumi igazgató poutifikált. — Mérges rovarcsípés miatt be­tegedett meg súlyosan Haagh Rezső, a dunagőzbajótársaság esztergomi főnöke, kinél már a fővárosból is előkelő or­vosok jártak s kinek baján a legkíno­sabb operáeziók alig enyhítenek. A. mérges rovar lábát csípte meg s a vér­mérgezés rohamosan terjed tovább. tan, Németországban, vagy nálunk a főrendiházban. A képviselőség nem hivatal, a mely viselőjét ellátja, hanem méltóság. És maradjon a jövőre is méltóság. XI i Duna. Esztergom, JUH, 28. örömmel teszünk jelentést a törvény­hatóság egy igen nagy fontosságú kez­deményezéséről, mely ugy a nagy Duna áthidalására, mint a kis Duna kotrására vonatkozik. A derék kezdeményezést Kruplanicz Kálmán kir. tan. alispán a következő körlevélben jelenti. 4 herezegségének a bíboros prímás­nak a vármegyei küldöttség fogadtatása alkalmával adott kegyes Ígérete és dr. Wekerle Sándor ideiglenesen a keres­kedelemügyi lárezát vezezető pénzügyi •miniszter urnák pár nap előtt a képvi­selőházban tett azon nyilatkozata, hogy JSsztergoui a legközelebb egy állandó hidat nyereud, többünkben azon eszmét ébresztó fel, váljon ezen hid építésé­vel nem-e lehetne egyúttal a kis Duna kikotortatását is eszközlésbe Tenni ? mi által Esztergom városa és annak környéke nemcsak közegészségi szem­pontból igen sokat nyerne, de a kis Duna ága alkalmas kikötővé válván, .ugy a sz. kir. város, valamint a szom­szédos városoknak is szép jövedelmet biztositaatua. A czél elérése nem lehetetlen, mert bárhol is épüljön Esztergom partjain ezen uj híd, óriási mennyiségű földre lesz szükség a két part esetleg a híd­hoz vezető ut létesítéséhez, ezt az anya­got pedig legolcsóbban ós legkönnyeb­ben a kis Duna medréből lehetne nyerni. Egyéni nézetünk szerint tehát mindenek előtt a magas kormányt, a jneij ezen hid építését terveli e/en kö­rülményre figyelmessé kellene tenni M egyúttal arra is kérni, hogy a híd­építés kórdósévei együtt a Duna kiköto­rás kérdését is tanulmányoztatui ke­gyeskedjék, Tiszteletteljesen felkérem ennélfogva A ezimet miszerint ezen kérdésnek meg­beszélésére f. évi jnl, 3-án d, e. 10 órakor a megyeháza nagy tanácstermé­ben tartandó tanáeskozmáuybau részt fenni szíveskedjék.I Esztergom, 1892. évi jun. 27-ón, KRUPLANICZ kir, tanácsos, alispán. csak utolsó sóhaja volt. Felnyitotta még egyszer haldokló szemeit, tekintete a kis szőke Jenőkét kereste . , . Láttam ezt a tekintetet, értem, értem már, mi volt oly talányszerü ezen a nézésen. Azóta álmaim közt meg-megjelen egy csodálatosan szép nő, látom a kötelet ma­gas árborezokon feszítve, a kőtél elszakad, a n© alázuhan, a zenekarból feljajdul a szakadozott disszonaiiczia és a kötél előbb felcsavarodik, aztán atácsap közénk, mint óriási ostor, melyet a sors keze csavart meg felettünk. J. LAJOS. — Ohnet György legújabb regénye a Budapesti Hírlapban. Ohuet György, a Magyarországon is annyira népszerű és kedvelt franczia regényíró legújabb müve : Nimród és Társai a B. H.-ban fog megjelenni és pedig már július elsején kezdődik. A B. H. nem kímélte a költséget, hogy megszerezhesse ol­vasói számára ezt a jeles művet, mely méltán sorakozik a világhírű szerző többi munkái mellé, minők az Utolsó szerelem, a Gyűlölség adója, Lise Fleu­rom ós az Akarat, melyekei annak ide­jén mind a B. H. közölt. Nimród és Társai hatalmas drámaiságu, szenzáczió­Fan érdekes regény, melynek mesteri kézzel bonyolított meséje, megragadó eleveuségü alakjai ellenállhatlanul vonz­xák az.olvasót. A franczia eredeti egy smi'ü joleuik meg magyar fordítással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom