Esztergom és Vidéke, 1888

1888-06-10 / 47.szám

A hosszas küzdés azonban, — még a remény pajzsa alatt is, — elfásitja a kebelt. S ha a kinos önmardosás, és gyötrő bánatok között végre belátnod sikerül, hogy már is többet szenvedtél, mint a mennyiért az esdett czél elérése kárpótolhat, — megveted azt, a miért előbb rajongtál, a mihez ör­jöngőn vonzódott szived, becsét veszti, s birása többé nem boldogíthat. A túlságos durczásság tehát nem ajánlatos. * A ki önmaga nem szenvedett, az nem is képes megbecsülni mások szenvedéseit. Az ilyen érzéketlen bábok jelszava: «Akár száz szivet egy kardbojtért!* ám lógjon párja: a bogaras pájesz vitézünk fülein. Olyan az emberi szív, mint a rózsa: ennek ha elvirult tövise, annak ha szeretett, gúnyja marad. És ez a szívnek legkegyetlenebb lakója. * * Szerelmünk másnak szájában olyan, mint a csillag a pocsolyában. D'Apra. HÍREK. — Ö Eminencziája, a herczegprimás a papnövelő intézetben megtartóit vizs­gálatokon elnökölt. — Előléptetések. A főkáptalan meg­üresedett kél állásának botöltéséről már múlt számunkban irtunk. Meg kell még emlékeznünk a hivatalos lap fokozatos előléptetéseiről is, molyok a következők: A király az esztergomi foszókeskáptalan­ban: Májer István dr. vál.stagni püspök­nek és örkauonoknak az éneklő kano­nokságra, Dankó József dr. főszékes­egyházi főespero8iiek az őrkanonokságra, Sujánszky Antal nógrádi főespei esnek a székesegyházi főesperességro, Blümol­huber Ferencz idősb mesterkanonoknak a nógrádi főesperességro és Lollok Jó­zsef főszékesegyházi kanonoknak a sas­vári főesperességro való fokozatos elő­léptetését jóváhagyta. — Irodalmi ünnep a fögymnasium­ban. A koronázás évfordulóját a főgym­nasium tanári karában uralkodó hazafias szellem intézeti irodalmi ünneppel kap­csolta össze, melyet emlékezetessé tett több kiváló tehetségű ifjú kitüntetése. Villányi Szaniszló főgymn. igazgató a főgymn. dalegyesület hatásos karóneke utáu a következő emelkedett szellemű szónoklattal vezette be az ünnepet: Kedves ifjak! Az ember összes neme­sebb tehetségeinek lehető széles körű kifejtése — erkölcsi kötelességünk. A tevékenységi és vállalkozási szellem; az az önerejére támaszkodva folyton haladni törekvő munkásság ösztöne sokszor nem is sejtett eredményeket, sőt valóságos csodákat is képes eszközölni ugy a szellemi, mint az anyagi előrehaladás utján. Főleg napjainkban a gőz és vil­lanygépek, a gyors közlekedés s az óriási verseny korában a nemzeteknek, hogy el ne maradjanak, hogy emelked­hessenek — teljes anyagi és szellemi erejökot ki kell fejteniük ; a nemzeti feladatok megvalósítása, a fejlett társa­dalmi élet fokozott igényeiusk kielégí­tése, valamint az egész nemzettől, ugy egyesektől is hasonlithatlanul több mun­kás s nagyobb áldozatokat is követel. Korunkban külülönösen a nemzeti kul­túra avatja fel s képesiti a népeket történeti jogok és nemzeti missio gya­korlására. A hatalom birása ma mái­nem elegendő jogczim s egyedül a nyers erő nem is képezhet elegendő bizto­sítékot az idők válságaival szemben. Csak a virágzó magyar kultúra ereje és hatalma biztosíthatja olso sorban fajunk létét és kedves hazánk fonállását. Mert ha e virágzó kultur-ólet hiányoz­nék, ugy a közelgő- millenium alig ké­pezhetné, egy második évezredre kiható reményeink erős zálogát, s az a legfő­lebb csak a magyar nemzet halálának előre vetett szomorú árnyait jelezné. A történelem gazdag tanulságai igazolják, hogy nom üres phrásisokkal, nem csak szóval, hanem lángoló hazaszeretetünk tényeivel biztosítanunk is kell azon nemzőt életét, melynek múltja dicsősé­gén oly rajongó lélekkel lelkesedünk; s melynek földjén kivül — a költő szerint — nincsen Számunkra hely! Féltéke­nyen kell megőriznünk nomzeti létünk biztosítékait s legjobb erőnkkel oda kelt törekednünk, hogy megszerezzük egy ujabb dicső jövő mindazon vallás-er­kölcsi, szellemi és anyagi feltételeit, melyek megannyi biztosítékai ugy min­den szép- és nemesért lelkesedni és lelkesedve tenni is tudó szép — bol­dogabb jövőnek. A jövőnek mindig a jelen az alapja és pedig munka tekin­tetben. Az épület nem emelkedhetik, ha annak első kövét le nem tettük; a nemzeti nagyság napja som fog soha többé felragyogni, ha annak keltén csüg­gedést, lankadást nem istoerő lelkülettel munkálkodunk ! Mindezek tudata vezeti a főt. tanári kart, midőn évről-évre megnyitja a főgymn. ifjúság előtt a nemes irod. verseny (erét, hogy ily uton is bevezesse és előkészítse önöket az említettem irányú s önökre is vára­kozó nemzeti feladat nagy ós nemes mun­kájára. Alkalmat aduuk a szárny próbál­gatásokra s őzzel együtt fejlesztőleg s irányadólag igyekszünk hatni az önökben rejlő szép szellemi tőkére s a munkásság szellemére. Esztergom város egyikét ké­pezi hazánk azou kies fekvésű pontjainak, melyek minden porszeme régi dicsősé­get takar; és kétségkívül ^e dicsőség fel-fel villanó emlékei, a legnagyobb magyar gf. Schéchenyi István által fostett szebb jövő. a nemzeti nagyság ós dicsőség himes képeinek irányító hatása alább áhott Esztergom városának tok. kaszinója midőn a nagy Széchenyi szellemében 5 aranyból álló pályadijas tűzött ki az ifjúság szellemi képzésének fokozására; midőn a főt. tanári karral egyetértőleg oda törekszik, hogy lehe­tőleg biztosítsuk azon épületnek alapját, moly re folytatólag — egy második évezred történeti fejleményei, örömei és viszontagságai várakoznak. Ilyetén irá­nyú működésünk, a folyé tanév elején megindított szellemi verseny eredmé­nyének feltüntetése, e pályauyertes müvek megjutalmazása képezi mai össze­jövetelünk egyik jelentősebb tárgyát.» — A szellemes szónoklat után követ­keztek a bírálatok. «A pápák érdemei Magyarországon» czimű történeti kér­dést a hazai történetírás egyik derék müvelője, Villányi Szaniszló igazgató tűzte ki két drb. tizfrankos aranynyal. A jutalmat ügyes csoportosításáért Szattkó józsef, VIII. o. növ. pap nyerte el, ki a pápai ünnepen annakidején fel is olvasott egy érdekes részletet. Hor­váth Rezső VIII. o. növ. pap dicséretet aratott a hét pályázó közül. — Az irók és művészek által kitűzött jutalmat (egy arany) három pályázó közül Gal­lovich Jenő VII. o. növ. pap nyerte meg «Kisfaludy K. felett* megírt em­lékbeszédével. A bírálók Gajduschek József VII. o. növ. papot dieséretben részesítették. — A kaszinó Széchenyi­alapitványa (5 drb. tizfrankos arany) «A sajói vész oka és következményeiét tűzte ki. A jutalmat Kassák Gusztáv VIII. o. növ. pap nyerte el. Magos Sándor bíráló Szattkó József VIII. o. növ- pap müvét sajátjából három arany­nyal jutalmazta. A kaszinó nevében Meszéna János örökös olnök a következő beszéd kíséretében adta át a jutalmakat: Mélyen tisztelt közönség! A casinói társulat határozatáuál fogva nékem ju tott azon szerencse, hogy a dicsőült legnagyobb magyarnak, gróf Széche­nyi Istvánnak emlékéül alapított öt darab tiz frankos versenydijat az il­lető pályanyertes ifjúnak kézbesítsem. Örömmel fogadtam a megtisztelő mis­siót annyival is inkább, minthogy a kijelelt föladatva vagyis «A sajói vész okai és következménye* fejtegetésére két oly pályamunka nyújtatott be, me­lyeknek elbírálása alkalmával az első­ség meghatározása tekintetében magok a bíráló urak is egymás közt versenyre kényszerülének. Minthogy a«onbau a főt. Igazgató ur által elemzott indokoknál fogva a versenydij a II. római sz. a. elő­forduló pályamunka szerzőjének lőn oda Ítélve, nehogy az előre törekvő nemes ambitió minden elismerés nélkül ma­radjon, a bíráló urak egyike, Magas Sándor kir. járásbiró ur az I. szám alatti értekezés írójának saját erszényé­ből három darab tiz frankos aranyat ajánlott föl tiszteleti dijul. Melyeket midőn iézbesiteni szerencsém van s ugyan az öt aranyos verseny dijat a II. számú pályamunka írójának, a három aranyos tiszteleti dijat pedig az I. sz. alatti értekezés szerzőjének kétkedés nélkül kijelentem, miként önök nem a nyert jutalom anyagi értékében, mely az éj nappali fáradozás arányábau való­ban túl szerény, mint inkább az erkölcsi i^ereségben keresendik nemes verseny­zésük gazdag jutalmát, mely ezentúl is buzdító ösztönül szolgáland önöknek és tanulóiársaiknak, hogy az élet küzdterén az elhunyt nagy hazafinak példájával erényben, tudományban, valamint a ha­zának ezen mindnyájunkat felölelő táp­láló édes anyának szeretetében verse­nyezve, ugy szinte a római költőnek «Sic itur ad astra* jeíenmondatát szemelőtt tartva az elérhető emberi tökéletesség legmagasabb foka felé törtetve, idővel saját munkásságuknak, fáradozásuknak necsak erkölcsi, de egyszorsming anyagi jutalmát is élvezhessék. — Ezek­nek előrebocsátása utáu engedjék meg az általam kiválólag tisztelt bíráló urak, hogy egyike sziutoly kedves, mint mulhatlan kötelességet teljesítve önöknek a beterjesztett terjedelmes két mü fáradságos áttanulmányozása, vala­mint igazságos elbírálása körül tanú­sított ügybuzgalmukért, úgyszinte Magas Sáudor urnák buzdító lelkesítő áldozat­készségéért őszinte hála érzelmemnek a Casino nevében nyílt kifejezést kölcsö­nözzek. Minek nyilvánítása után magamat önöknek tisztelt bíráló urak, nemkülön­ben a szintoly buzgó mint tudományos tanári karnak, valamint az ünnepélyt megtisztelt uagy érdemű közönségnek és önöknek reményteljes kedves ifjúság kegyeletes emlékébe, szíves rokon érzel­meibe ajánlom. — A lelkesedés csilla­podásával Villányi Szaniszló igazgató a következő záróboszéddel fejezte be az emelkedett szellemű iskolai ünnepet: «Kedves ifjak! Az imént lefolyt örven­detes tények után szívesen adok kifo­jezést az elismerés azon kodves érzel­mének mely a főgymn. ifjúságot a ta­nított munkásság és szép eredmény alapján méltán megilleti. Az elnyert babér ós dicsőség szolgáljon a pálya­nyertes ifjaknak ösztönül a további fo­kozott irodalmi tevékenységre s kifejtett munkásságuk egyúttal szolgáljon ked­vesen vonzó például, kogy a jövő évben ismét megújuló versenyben minél töb­bén vegyenek részt az ifjúság köréből. Legyenek önök meggyőzdőve, hogy az az idő, az a tanulmány és fáradság, melyet a pályatételek kidolgozására szentelnek, még azon esetben sem vész kárba, ha munkájukkal a jutalmat el­nyerniük nem sikerül. Hiszen a tudo­mányszomjas lélekre nézve az igazság­keresése ós felismerésében való fára­dozás már magában is valódi öröm; hiszen az a megnyugtató öntudat, hogy az ember idejét, tehetségeit, testi s lelki erejét igazán felhasználta arra, hogy magát értelmileg és erkölcsileg derekabbá, tökéletesebbé tegye — már magában erkölcsi jutalom. Nagyon fo­gunk örülni, ha nekünk, kik az önök szellemű és erkölcsi előmenetolében édes hazánk folvirulásának biztos zálo­gát szemléljük, — a jövőbon is — legalább a jelen évhez hasonló lelki örömöt fognak szerezni.» A főgymn. dalegyesület ál'al elénekelt hyumus utáu a lelkes szónok igy végezte: A kötelesség, a rendszerető munka első­rangú mintaképe a legelső magyar ember —- a király. Ennek tudatában az eszt. főgymn. Jfjuság munkásságának leg­alább részben való feltüntetésénél vél­tük a legméltóbban megünnepelni, di­csőségesen uralkodó apostoli királyunk és felséges nejének, Erszébet király­asszony korouáztatásának évforduló nap­ját. Egy kedves kötelességünk lerovása azonban még hátra maradt. Ősi és nomes tulajdonsága a magyarnak, hogy alkot­mányos és korouás királyához — mint a nemes atyához — mindenkor őszinte szeretettel és hódolatteljes tisztelettel ragaszkodik, ezen lojális érzelmeinek s hü ragaszkodásának minden lehető al­kalommal kifejezést is ad. Ily kedves alkalmat szolgáltat nekünk is e koro­názási évforduló napja; csak hazafiúi kötelességünknek teszünk oleget: midőn a szivünkben gyökeredző hűség és hó­doló tisztolet hangján kórjuk és kívánjuk, hogy az Egek ura kedves hazánk javára és boldogitására sokáig éltesse apostoli királyunkat és felséges nejét, Ezsébot királyasszonyt.* —Dörgő éljenek hang­zottak el a hazafias beszéd után, melyet az egész terem felállva hallgatolt meg s ezzel a lelkes intézeti ünnep véget ért. — Tanév végén. Az összes isko­lákban most aratnak. A vizsgálatok napirondre kerülnek mindenütt s tiz hó­napról történik elszámolás. A főgym­nasiumban f. hó 13-án kezdődnek s 26-án végződuok a vizsgálatok. A Te­deum 27-én lesz. A reáliskolai vizsgá­latok f. hó 13-án kezdődnek s 26-ig tartanak. A bizonyítványok kiosztása jun. 30-án lesz. — Az érettségi vizsgálatokról. Dr. Hóinan Ottó a pestvidéki tanke­rület főigazgatójának elnökloto alatt megtartott éretisógi vizsgálatokon fő­gymnasiumunkban huszonkilonczen je­lenkoztok, akik közül csak egy más helyről jövő maturens volt. Az írásbeli vizsgálatok alapján egy helybelit s egy magántanulót utasítottak vissza. A hu­szonhét közül hatan jelesen, tizenhár­mán jó eredményűvel s öten egyszerű érettséggel végeztek vizsgálatokat. Csak hárman voltak azok, a kiket egyéb tárgyból szeptemberre utasítottak vissza. — Füst* A vízivárosi betörés ügyében nagy hűhóval fogott csizmadiákat szaba­don bocsátották s a vizsgálóbíró a sikertelen rendőri nyomozások miatt eredménytelenül maradt ügyet inditváii}'­tétel végeit Komáromba küldte. — Második nagy erőmű veszeti elő­adás lesz ma a «3 Szerecsen* vendéglő kerthelyiségében Bauer Sándor igazga­tása alatt. Műsora: földszinti és lég­tornászat, végül tűzmulatványok. Kez­dete 8 órakor szabad bemenettel. — Katonazene. Csütörtökön este a Fürdő kertjében katonazene fog játszani. — Művészpálya. Az orsz. m. k. zoue és színművészeti akadémia igaz­gatósága tudatja, hogy az akadémia zenészeti osztályában az 18 88 / 89-iki tanév kezdetével, azaz szept első napjaiban a zongora hegedű és gordonka főtan­szakoknál előkészítő osztályok szervez­tetnek Thomán István (zongora), Elde­riug Brám (hegedű) ós Rosé Ede (gor­donka) urak vezetése mellett, a zon­goránál 2-, a hegedűnél és gordonkánál 3—3 éves tanfolyammal. A előkészítő osztályok növendékoi a zeneelmélet ele­meibou is nyernek oktatást. Felvételi feltételek: a) A zongora előkészítő osztályokban : a dur és moll skálák

Next

/
Oldalképek
Tartalom