Esztergom és Vidéke, 1885

1885 / 1. szám

Esztergom VII. évfolyam. í. szám. Csütörtök. 1885. január 1-én Városi s megyei érdekeink közlönye. MbG.IRI.ENIK heten k int kétszer VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. ÁR P'.Í.OriZKTF sí eiiásiz évin ........................................*■’ f él évre............................................... • ( . l isg* «dérre........................................' » E |jyHs szánt ara 7 kr. — kr­r.o lm »ő SZERKESZTŐSÉG: SzÉ< Lapun le :i hetedik évfolyam küszöbe előtt. áll. Nem volt eddig hetenkint, kétszer megjelenő hírlap Esztergomban, mely hetedik esztendejét megérte volna. Az „Esztergom és Vidéke“ megérte. Megérte pedig állandó olvasó közönség­gel s kiváló irók és munkatársak köz­reműködésével. Semmiféle válság meg nem renditette, semmi változás meg nem változtatta. A hetedik esztendő küszöbén rövide­den felújítjuk azokat az elveket, me­lyeket törekvéseink alapjául vallunk. Társadalmi lap vagyunk, A politiká­val nem törődünk semmit, de a társa­dalmi élet tanulmányozása, megneme- sitói'e s megél én kitése legfőbb hivatá­sunk. A kik városunk újabb történetét is­merik, azok előtt nem lesz feltűnő ab­beli mondásunk, hogy Esztergom majd mindent a társadalomnak köszön. A tár­sadalom teremtő ereje s fen tartó termé­szete varosunk szellemi és anyagi vilá­gában utón útfélen megnyilatkozik s belliinket hivatásunk folytatásában meg­erősít.. A társadalmi erők összhangzó műkö­dése bizonyos tényezőkhöz van kapcsolva. Ezek a következők : nem szabad fele­kezeti meghasonlást s középkori szel­lemű üldözést helyeselni és gyakorolni. Vegyük az embereket emberségük s ne vallásuk szerint. De a vallást becsüljük meg emberségesen. Egyesületi czivódá- soknak nem szabad táplálékot adni, liá­néin a jó egyetértés nevében mindennemű viszályt el kell fojtani. Hatóság és hatóság között nem szabad hadi álla­HIRDETÉSEK. 4P*»» illető közlemények I<iildeud5k. HIVAT AI,OS HIRDETÉSÉÉ: MAG ÁNfltRDETÉSER 1 V A T A L: 1 szótól 100 n '.óig — fi t 75 kr-. megállapodás szerint lehető 100— 200-ig i „ 50 ; 1 égj ii lányosabb an kííjiőltetnek.-TÉR ^., 200—noo-ig 2 „ 25 „ . __ • tekések, a uyiltic.ee szánt köz­ös reclamiíKsok inlózendők. Rélyegil íj ‘10 kr. NYU,TIER sora 20 icr pótokat teremteni'vágy végletes súr­lódásokat m$g inkább elmérgositeni. Ezek a mi alapelveink, melyekhez hozzá adjuk még a következőket. Az anyagi és szellemi jólét minden tisztes­séges fegyverével fogunk küzdeni Esz­tergom szebb jövőjéért a kevésbé kor­hadt nézetű fiatalabb generáliéban, mely azonban megadja még a kor gyöngéinek is a köteles liszteletet. ízlés, ambitió, niunkakedv s kellő modern műveltség nélkül nem képze­lünk haladást. A haladás ezen facérai­nak hiányát azonban nem fogjuk koszo­rúval jutalmazni. A mit megírunk azt lehetőleg élénken és formásán igyekszünk megírni, válto­zatos rovataink, érdekes vezérczikkeink, hasznos és tanulságos közleményeink* mulattató tárczáink által pedig külön bűzni akarunk olyan vidéki lapoktól, melyek szánalmasan gyarló ismeretekkel, sót stilisztikai botlásokkal szerkesztőd­nek. Lelkesedéssel és uj erővel indulunk a hetedik esztendő szolgálatára. T. ol­vasóink rokonszenve és támogatása lesz legkedvosebb ajándékunk és jutalmunk. A szerkesztőség. * Az „Esztergom és Vidéke“ hetedik évfolyama betoukint kétszer fog meg­jelenni. Az előfizetés ára nem változik. Az uj évfolyam legközelebbi száma már uj betű készlettel Ízlésesen és ta­karosán lesz kiállítva. Tetemes berubá zásaink azonban nem szolgáltatnak ürü­gyet a lap megdrágítására. Az uj kiadóhivatal átálában készsé­ges figyelemmel s lelkiösinoretes pon­I »ossággal fogja az előfizető közönséget j szolgálni. j A hátrálókok s az előfizetési dijak szives megküldését az első számhoz mel­lékelt utalvánnyal kéri a kiadóhivatal. (Az elmúlt esztendő története Esztergomban.) Kis városban ritkán születnek nagy események. Megyénk parányisága, vá­rosunk szerény hatásköre s a társadalmi élet kevés intelligentiája nem lepheti meg a világot nagy eseményekkel. De a boldogult esztendő friss sirbalma fölött visszatekinthetünk emlékezetesebb ajándékaira s fájdalmas veszteségeinkre. Visszapillantásunk, nekünk esztergomi­aknak, elég tanulságos lesz. Az elmúlt év legnevezetesebb aján­déka a Simor-muzeum. Egy nevezetes, művelödéstörtónelmi fontossági! intézet ez, mely a hgprimás egyik legnagyobb szabású alkotása. Városunk a meggyarnpo'dott katona­ság számára ideiglenes kaszárnyát emelt s azt meg is nyitotta. A reáliskola állami segélyben része­sült s igy városi cultúránk egyik hat­hatós tényezője biztosítva van. Legnevezetesebb gazdasági mozgal­munk a párkányi eke- és arató-verseny volt, mely tanulságos voltánál fogva a múlt óv naplójában páratlan. Egyesületi életünkben vezérszerepet játszott a dal- és zenekedvelő-egyesület, moly estélyei és hangversenyei, egyházi énekei és gyász dalai által mindig ki­tünően érvényesült. Ide sorolhatjuk a Bellovits-estélyt is, mely az elismerés valódi ünnepe volt. Kaszinónk egy előkelő Széchenyi-Un- nepélyt rendezett. A tisztikar, mint a helyi társadalom egy uj factora, cykii- kus estélyekkel kötelezte le tár­sadalmunkat. — Sétahangversenyei és műkedvelői estélyei felfrissítették társa­dalmi életünket. A színművészet valódi apostolait Kre- csányi Ignácz vezette be. Olyan előa­dások s olyan érák voltak akkor napi­renden, melyekhez hasonlók még nem ismétlődtek Esztergomban. A bazafiság, a jó ízlés s a művészet gyönyörének fejlesztése a múlt évi színi saison leg­nemesebb gyümölcsei voltak. Igen lélekemelő ünnepély volt Bátor! Schulz Bódog honvéd tábornok születése nyolezvan esztendős évfordulójának lel­kes megünneplése. De Farkas József gazdatiszt fólszázados érdemeinek elis­merése és Feichtinger János kanonok aianymiséje is a lezajlott óv logkegyele- sebb episódjaihoz tartozott. A farsangi világ tizenöt kitünően sikerült vigalommii elevenítette mega téli életet. A képviselőválasztás szeuvedélyoseu folyt lo s egy időre még a társadalmi élet harmóniáját is megrendítette. Ugyancsak a múlt év ajándéka a csendőrség, melynek működésével me- gyoszerte meg vau elégedve a figyel­mes közönség. És most emlékezzünk meg azokról a veszteségekről, melyek a letűnt év em­lékéhez fűződnek. Halottaink : Szabó József püspök, Sey- ler Károly főszékesegyházi karnagy és zeneköltő, Appel Nándor lovag ezredes, Fereuczy Jákó kiérdemült főgymnasiumi igazgató, dr. Hoffmann Vilmos egyik legjelesebb orvosunk, Doszáth káptalani Látlak megint !... Szivem, miként tavasz-mező Az éltető meleg sugárt, Egy édes mosolyoddal, —• c*y Epedve, búslakodva vári! Oh jer, ölelj meg Édesen, Ha szived szivemen pihen, Felejtem, ltogy a tél milyen Kegyetlen, zordul bánt velem!... n. Mióta tőled elszakadtam, Az örömet csak hírből ismerém, Ha sokszor elbolyougva útban A mások sorsán irigykedtem én. S mit hosszan, lassan elfeledtem A mint sóba sem reméltem, újra mind... — Csak egy órája, bogy tanítasz — Mint egykor,--már is úgy tudom megint! (Budapest, 1882.) FÖLDVÁRY ISTVÁN. ölíiit a sóz* mzc^tözt. — Rajz. — Megdöbbentő, földig sújtó volt az a fáj­dalom, mit Gyorffy Nagy István érzett, mi­dőn neje koszorúkkal fedett koporsója előtt állott. Merev, hideg, mozdulatlan volt, mint egy kős'obor. ügy szeretett volna sírni ke­servesen, úgy szerette volna könnyekbe ön­teni zsibbasztó fájdalmát, de szive megvolt dermedve, szemeibe nem jött egyetlen köuy- csepp sem. Pedig úgy hasogatta szivét az a bús melódia, mellyel a kórus halottjától elbucsúztatta. A fák lombjai közt őszi szellő sirdogált, mintha ez is siratni ukarná az Ő sirba szálló boldogságát s fönn a komor ólmos felhők közelében a varjak sötét tá­bora hangoztató: kár-kár! S amint szemeit mereven rászegezte, eltompult lelke előtt, mely mitsem tudott többé ami körülötte történik, elvonult élete boldogságának rövid története. Öt évet töltöttek el együtt. S ez öt év alatt fényes boldogságát a bánatnak még csak bárányfelhője sem zavarta, ügy szerették egymást, olyan forrón, olyan végtelenül, mint ahogy csak két tiszta lélek szeretni képes. S midőn a nő egy gyermeknek, egy rózsás arczú, aranyfürtű leánynak adott éle­tet nem volt többé semmi hiánya az ő bol­dogságuknak. Ebben a picziny lényben ol­vadt össze szivük és leikük, ebben a picziny lényben nyert újabb tápot szerelmük lángja, mely lobogott tiszta fényben, mint] az örök tfiz. És minthogy dúsgazdagok vol-1 tak, még csak auvagi gondok sora zavarták] boldogságukat. Nem, nem ! nem lehet máskép ; az égben irigyelték meg, hogy leun a siralom völgyé- j ben ennyi boldogság lakozhassék, s az an- j gyaiok magukhoz szorították a föld legsze-1 retettebb lényét. S ezért Ion mindennek a , nagy, nagy boldogságnak vége ! A kórus abba hagyta ?. bús gyászdalt, f Ad\ a pap beszentölte a halottat és a gyászme­net megindult. A boldogtalan férj kezénél vezetve szerel­mük gyümölcsét, 4 éves kis Angyélkáját, követte a koporsót. Arcza sápadt volt.hideg, megdöbbentő nyugalom ült rajta. Hej ha valaki a szivébe láthatott volna ! Mily iszo­nyú kínok, mily szörnyű gyötrelmek tépdes- ték azt rongyfoszlányokká. De erős férfi volt s nem mutatta mit szenved. Csak mikor a sirba eresztették le a ko­porsót s a kemény, fagyos rögök dübörögve zuhantak a koporsóra, tört meg a nagy tagbaszakadt ember erejo. Egy velőt rázó kiáltást hallatott, mintha szive húrjai ketté szakadtak volna s aztán eszméletlenül ro­gyott a fagyos, havas földre... * „Hát a mint a szegény pity-poty ha­jász nagy szomorúan odaér a tóhoz, látja „ám, hogy a tó ugyancsak háborog, bull a „villám bele és körülötte, úgy hogy sze­gény Pity-poty alig bírta kikerülni, ba- „nem azért csak elmondta : — Hallod-e ponty ? Az a Ringy-Rongy, Az én feleségem Mindig pöröl vélem ! „Erre nagy dörgés és vihar közt előjött „a ponty, az elátkozott herczeg s kérdezé : „ — Hát mit akar már megint a te fele­séged ? „ — Isten szeretne lenui, —felelt „Pinty- ponty. „—Eredj haza, — mondja a ponty, raeg- „találod az ürge-lyukban. „ügy is volt, az ürgelyukból lett csá­szári palota eltűnt, de el ára a lialászué- „ból lett császárné is, kiből ismét a régi „Ringy-rongy lett s a piszkos ürgelyuk- „ban tisztogatott egy pár sovány kárászt és „tán még most is tisztogatná, ha azóta régen „meg nem balt volna.“ A kis Angyélka gyermekies örömmel tap­sikolta össze két kis kacsóját mikor édes apja a nagyravágyó halászná meséjét befe­jezte. Szegény kis Angyélka betegen feküdt ágyacskájában. Anyja temetésén kötötte meg magát. Gyorffy Nagy István pedig ott ül éjjel-nappal Angyólkája ágyánál s mondogat neki vig meséket, hogy a kis beteg ezüst kaczagásba tör ki. Ágya előtt egy kis asz­talra a legezifrább s legdrágább játékszerek vaunak felhalmozva, de ő rájuk sem néz, hauera kis karjával átfonja apuskája nyakát és súgva kéri, hegy meséljen még neki a Rigó királyról, a Három kígyó levélről meg a Rózsapiroskáról. A kis beteget óráukéut két orvos látogatja, kik aggódva látják, mint válik komolyabbá a kis Angyélka állapota. Fölismerték a bajt. Diphteritis volt. Angyélka óráról órára gyöngébb i«U forró láz vett rajta erőt. Az orvosok nem tágítottak többé ágyától. Az apa ki sejteni kezdte leányának hely­zetét, egész vagyonát oda Ígérte az orvo­soknak, ha megmentik az Ő egvetbm kin­csét. Majd meg odaborult lányk-ija füfecs­kéjéhez és pajzán hangosan dudolgattu a fülébe! : Hallod-e ponty ? Az a Ringy-rongy,

Next

/
Oldalképek
Tartalom