Esztergom és Vidéke, 1993

1993-01-07 / 1. szám

1993. január 7. 1. szám e c * J s Ara; 19,50 Ft ESZTERGOM és VIDÉKE POLGÁRI LAP Alapíttatott 1879-ben Alapító főszerkesztő: DR. KŐRÖSY LÁSZLÓ Újraindult 1986-ban PAPAI KINEVEZES: DR. TERNYÁK CSABA LETT AZ ÚJ ESZTERGOMI SEGÉDPÜSPÖK Karácsony vigíliáján//. János Pál pápa dr. Ternyák Csaba pápai káp­lánt, a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkárát esztergomi segédpüs­pökké nevezte ki. Szentelése 1993. január 6-án, Vízkereszt napján lesz a római Szent Péter Bazilikában. A szentelé­sen részt vesz dr. Paskai László bí­boros prímás, esztergomi érsek ve­zetésével számos magyar püspök, köztük dr. Seregély István egri ér­sek, a püspöki kar elnöke, dr. Dankó László kalocsai érsek. Az Esztergo­mi Főegyházmegye küldöttsége úgyszintén jelen lesz. A hír hallatán szerkesztőségünk levélben gratulált dr. Ternyák Csa­bának és interjút kértünk tőle. Az új esztergomi segédpüspök szilveszter előestéjén telefonon hív­ta fel szerkesztőnket és megköszön­te a gratulációt, továbbá készséggel vállalkozik egy terjedelmes interjú­ra. Mint mondta, ismeri az Eszter­gom és Vidékét, gratulált az ünnepi számhoz. Kérdéseink között szere­pel személyes természetű, de a se­gédpüspök esztergomi kapcsolatai­ra, továbbá az Esztergomi Főegy­házmegye zsinat utáni szerepére vo­natkozó is. Természetesen rövid tü­relmet kért, mivel püspökkari teen­dői és római utazásának előkészüle­tei minden idejét lekötik. Dr.Németh László érseki titkártól tudtuk meg, hogy a bíboros úr már hosszú ideje várta, hogy kérésére a pápa segédpüspököt nevezzen ki. Nagy szükség van rá, hiszen a válto­zó világban igen megszaporodtak a feladatok. - Biztos vagyok benne, hogy Ter­nyák Csaba püspök úr kinevezése ál­tal nagy segítséget kapott a bíboros atya, és püspökkari feladatát püspök­ként jobban el tudja látni. Kinevezé­sének örülök, mint esztergomi egy­házmegyés, örülök, hogy fiatal, ener­gikus püspököt kaptunk - mondta dr. Németh László érseki titkár. (Pálos) Megjelenik hetenként Esztergom Város Önkormányzatának s a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárának támogatásával Szerkesztőség és kiadóhivatal: Esztergom, Széchenyi tér 25. Tel./fax: 13-756 Tx.: 27-477 BETLEHEMESEK ÜNNEPSÉG A SZERETET JEGYÉBEN A 14-ES HOLLÓ CSERKÉSZ­CSAPAT VENDÉGEI VOLTUNK Kedves hangú meghívót kaptunk az esztergomi cserkészek évzáró ün­nepélyére. A Prímás-szigeti Kolping ifjúsági ház nagytermében a cserké­szek napokig fűtötték a cserépkály­hákat, hogy melegen fogadhassák a vendégeket. Nos, ez sikerült. A szé­pen feldíszített nagytermet zsúfolá­sig megtöltötték a cserkészek, a szü­lők és az érdeklődők. Sokuknak csak állóhely jutott körben a falak mentén, néhányan pedig a folyosóra szorulva hallgatták az előadást. Rottár József, a cserkészcsapat vezetője mondott rövid köszöntőt: - Ismét elszaladt egy esztendő. Az advent során a cserkészek lelkesen készültek az ünnepre. A szeretet, a másik megbecsülése hatotta át mindannyiunkat. Lassan eljutunk oda, hogy ezeknek a fiataloknak na­gyobb örömet jelent adni, mint kap­ni. Ebben a szellemben közel százan készültünk a mai ünnepélyre. A gyermekek szívét, lelkesedésüket nézzék. Fogadják szerettei őket! Szívós Gábor cserkész segédtiszt az ünnephez méltó eleganciával konferálta a műsorszámokat. Első­ként a gróf Teleki Pál fiú raj előadá­sát, a Betlehemes játékot, melynek szereplői Rottár Gábor, Dobay Gá­bor, Kovács Gábor, Bóna Péter, Miiller Péter, Pivók Péter, Szabó Ág­nes, Erős Szilvia és Wölfinger Ba­lázs voltak. A darabot Szívós Gábor rendezte. Ezt a kis cserkészraj Karácsony a mennyországban című előadása követte, melyet Szabó Ágnes és Rév­falvyné Budai Julianna rendezett. Dobay Gábor fuvola-, Dobay Pál furulyakettőse osztatlan sikert ara­tott. Ok karácsonyi dalokat játszot­tak. Szinte meghűlt bennünk a vér, amikor üres sörös üvegekkel megje­lent az Erős Levente-Dobay Gábor­Dobay Pál-Istvánfy Gábor kvintett. Aztán megkönnyebiilve hallottuk a megszólaló „hangszereken" a Hull a pelyhes fehér hó című dalt. Rumi Erzsébet Karácsonyi legenda cí­mű versét nagy átéléssel tolmácsolta Révfalvyné Budai Julianna cserkész segédtiszt. Az Őrségen című cserkész novel­lát Szívós Gábor olvasta fel. A Ping­vin leányraj Kollár Kinga rendezé­sében karácsonyi pásztorjátékokat mutatott be. Végh György versét a Három csendes őzikéről, Rottár Katalin szavalta el. A sort a vízicser­készek Betlehemes játéka zárta, melyet Barna János cserkész segéd­tiszt rendezett, a főbb szerepeket ve- le együtt Szabó Ágnes, Erős Le­vente, Erős Szilvia, Gruber Péter, Marosi Zsófia, Istvánfy Gábor, Li­póth Ágnes, Sipka Szilvia és Farkas Gábor játszotta. A 14-es Holló cserkészcsapat 1992. évi utolsó, ezúttal ünnepélyes összejövetele Kovács Tibor kano­nok gondolataival zárult: - Mindannyian szeretnénk meg­találni a szeretet ajándékát. A szere­tet legyen mindig jelen életvitelünk­ben. Életre kell váltanunk a cser­késztörvényt. Kérem a szülőket, hogy minden családban segítsék a szeretethez hozzájutni a gyerekeket! Járja át életünket a szeretet! (Pálos) FIZESSEN ELO AZ ESZTERGOM és VIDÉKE 1993-as évfolyamára! Megrendelhető a szerkesztőségben: GRAN TOURS Utazási Iroda, Széchenyi tér 25. ESZTERGOMRÓL AZ ESZTERGOMIAKNAK! A városi polgárság hetilapja! AZ ESZTERGOM ES VIDEKE 1993-AS FALINAPTARA A GRAN TOURS UTAZÁSMRODÁBAN KAPHATÓ! * Ára: 25 Ft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom