Esztergom és Vidéke, 1927

1927-01-01 / 1.szám

Wk* . om ITlIfAI l^ft TÁPSADA! IMi JAP M i POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. •E6IELE1IK HIDEl VASARIAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖK, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Simor János-utca 18—20., kova a lap szellemi részét illető közlemények, továbbá tz előfizetési s hirdetési dijak stb. küldendők. Telefon 21. Főmnnkatárs: VITÁL ISTVÁN. LaptnUjdonos és felelős szerkesztő: LAISZKY KÁZMÉR Előfizetési ára; egy hóra 1 pengő 20 fillér. Egyes szám ára hétköznap (2 oldalas) 10 fillér, vasárnap (4 oldalas) 20 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. Az elmnit év. Minden valamire való gazda az év végén lezárja bevételeinek és kiadá­sainak rubrikáit s amikor kivonta bevételeiből a kiadás összegét, ak­kor látja hányadán áll gazdaságával. Ilyen politikai, társadalmi és szo­ciális számadást óhajtok olvasóink elé tárni bizonyos csoportonkint az 1926. évről. Egykor vérmes, most már lesor­vasztott reményeink megvalósulás összegei bizony nagyon csekélyér­tékű tizedes törtté zsugorodtak össze az év utolsó napjáig. Megcsonkított, kifosztott, leszerelt, ellenségeinktől körülvett országunk iránt sikerült némi szimátiát felkel­tenünk egyes nemzetek kevésszámú befolyásos politikusainál, ami annál tobban ingerelte makacs, gyűlölettel zelített közvetlen ellenségeinket. Bi­konyos gazdasági szilárdságot isbirt ormányunk teremteni a távolabb ekvő külföld előtt, adófizetőink ret­tenetes megterheltetésével. Pénzt is kaptunk a külföldtől hatalmas biz tositék és kamat ellenében gazda­sági viszonyatok reorganizálására. Lesorvasztott reményeinkből azon­ban egyetlenegy négyzetkilométernyi földet sem kaptunk vissza. Némi, csekély biztosított, megítélt dolgok is kétségbeejtő lassúsággal haladnak a megvalósulás stádiuma felé. Bezzeg gyorsabb tempóban megy a szlávo­sítás, oláhosítás, a magyar iskolák bezárása, templomok átadása, a ma­gyar földbirtok kisajátítása, magyar emberek elbocsájtása és kiutasítása a trianoni határon túl. Szárnya van ott az időnek, amelyen gyors iram­ban repülnek az események. Nem­zeti bevételeink és kiadásaink mér­lege alighanem deficittel zárult 1926. óv végén. Belső politikai viszonyaink mérlege jobb, mert választóközönségünk meg­unva a szószátyár és nemzetrontó politikusainkat, egyszerűen kizárta Őket az Országházból. Reményünk van rá, hogy higgadtan tárgyalva, eredményesebb munkát végezhet maj­dan az országgyűlés, mint végzett a nemzetgyűlés. Szociális szempontból készítve a mérleget, súlyos differenciát mutat a tisztviselők helyzete. Egyes kiváltsá­gos kategóriák reménye teljesedésbe ment, míg másoknál csak keserűsé­get okozott az év vége. Vannak az országnak kedvenc, félmostoha és egész mostoha gyermekei. Sajnos, az utóbbiak száma igen nagy s szá­muknál csak keserűségük nagyobb. Ha már nagy vonásokban ismer­jük az ország mérlegét, jobban kell ismernünk városunk lezárt számadá­sát. Az elmúlt évben kihatásaiban ki­számíthatatlan dolgok létesültek ná­lunk. A mai Esztergom óriási áldo­zatot hozott, hogy a jövő Eszter­gom a fejlődő városok versenyében ne maradjon alul. Polgáraink igen nagy megterheltetésével vízvezetéket létesítettünk, amivel 20 évre erősen fojtogató hurkot akasztottunk gazda­sági életünkre, hogy annál jobban boldoguljanak utódaink. A város közüzemébe köz- és magánvilágításá­val két vidék is bekapcsolódott és erős reményünk van rá, hogy a jövő évben egy harmadik, nagy fo­gyasztó vidéket is a mi vezetékdrót­jaink fogják behálózni. Idegenforgal­munk előmozdítására két hatalmas autóbuszt állítottunk be, amelyekből az egyik a helyi, a másik pedig vi­déki személyforgalmunkat bonyolítja le, sőt két magánvállalat is idegenfor galmunk előmozdításának szolgála­tába állította gépeit. Évtizedek óta húzódó elemi isko­laügyünk is megoldást nyert az el­múlt évben. Egyes emberek fárad­hatatlanságának köszönhető, hogy az új iskola hatalmas épülete alig kerül pénzébe a városnak. Nem cse­kély jelentőségű a város felsőhatá­rának ármentesítése sem, mely már munkálatba kerül a kórház kibőví­tésével együtt. Az államrendőrség szü kös helyiségei is az elmúlt évben nyertek megfelelő kibővítést és a Kath. Legényegylet monumentális épülete óriási termével, állandó szín­padjával nagy lendületet adott kul­túránknak. A város belső békességének szem­pontjából nem lényegtelen esemény a képviselőválasztás sima lefolyása sem, melynek eredménye városfej­lesztés szempontjából is nagy érté­ket képvisel. Ha a felemlítetteket mind össze­gezzük, minden megterheltetésünk mellett is olyan fényes eredménnyel zárhatjuk le városunk 1926. évi mér­legét, amilyennel eddig egyetlen évé­ben sem dicsekedhettünk. Minden szegénységünk, elszigeteltségünk mel­lett is az elmúlt évben nagy ener­giával léptünk a fejlődés útjára és még a gáncsoskodőknak, kételkedők­nek és panaszkodóknak is el kell ismerniök, hogy városunk vezető­sége nagy tevékenységet fejtett ki a mult évben. áttéréskor a jelenleg koronaértékben megállapított díjakat, amennyiben változtak, általában lefelékerekítéssel állapította meg pengőfillér értékben. Az új díjak a következők: I. Postai dijak: A levelek és levelezőlapok díja változatlan. A nyomtatványok díját a pengő­értékre áttéréskor újból megálla­pították és egyes súlyfokozatokban lényegesen mérsékelték, A díj a bel­földi forgalomban; 10 50 100 250 500 1000 2000 gramig 2 fillér 3 . . 6 . 12 . 20 . 40 . 70 Postai pengőtarifa. A posta, távírda és távbeszélő-díj­szabást a kötelező pengőszámitásra áttéréssel kapcsolatban újból meg­állapították. Ezidőtől kezdve a posta távírda és tábeszélődíjakat pengőér­tékben kell leróni és ez értékben kell teljesíteni. A posta a pengőértékre Ausztriába és Németországba a nyomtatvány dija 50 gramonként 4 filler, egyéb külföldre pedig 50 gra­monként 6 fillér. Ugyanezt a díjat állapították meg a külfölddel való árumintaforgalomban, azonban Ausz­triába és Németországba szóló kül­deményeknél a legkisebb díj 8 fillér egyéb külföldre 12 fillér. A belföldre szóló árumintaküldemények díja ál tálában szintén alacsonyabban van megállapítva. A díj 50 gramig 6 fil­lér, 250 gramig 15, 350 gramig 25, 500 gramig 30 fillér. Az ajánlás díja a helyi forgalom­ban 15 fillér, a távolsági forgalom­ban 30 fillér, a küldfölddel való for­galomban pedig 50 fillér. Az expressz­díj levelekért, utalványokért és cso­magokért 50 fillér. A külső kézbe­sítő-kerületbe szóló küldemények után a küldöncdíj 1 pengő 60 fillér. A postautalványok dija: 20 pengőig . . 15 fillér 100 500 1000 1200 . 50 . 100 . 180 . 200 Jelentős mértékben alacsonyabban vannak megállapítva az utánvételt díjak, melyek a következők : 20 pengőig 100 „ 500 „ 1000 1200 25 fillér 60 „ 110 „ 190 „ 210 m Postai megbízásoknál a beszedési díj 15 fillér, a bemutatási díj 10 fil­lér, megbízási lapoknál mindkét díj egyformán 10 fillér. Csomagok díja: Egységessé tették az 1 és az 5 kilogramos csomagok súlydíját az egész ország területére. A bérmentetlenül feladott csomagok után a pótdíj 12 fillére szállott le. Táviró-díjszabás: A belföldi for­galomban a közönséges távirat szó­díja 7 fillér, a helyi táviraté és a tá viratlevólé 4 fillér, a hirlaptáviraté pedig 2 fillér. A díjminimum vala­mennyinél 70 fillér. Távbeszélő díjszabás> Az előfize­tési és belépési díjak nem változnak. A távolsági forgalomban kért állandó öszeköttetések díja a kapcsolási díjnak 8 pengőben való megállapítása mel­leit a beszélgetési díjaknak a gyenge forgalmi időben történt mérséklésé­hez képest leszállíttatott Megjelent a Katolikus Almanach. Az Országos Katolikus Szövet­ség most adta ki, azt a hatalmas munkát, amelynek cime: Magyar Kat­holikus Almanach. A küldföldön már nincs kultúrál­lam, amelyben a katholikusoknak mag ne jelenne évente a maguk Katolikus Almanachja, amelyben visszatükröző­dik egész esztendei katolikus mun­kája, szervezkedése, harca, küzdelme és sikere Ezt tartalmazza a Magyar Katolikus Almanach is, amelyet a Magyar Püspöki Kar határozata értelmében az Országos Katolikus Szövetség adott ki. A szerkesztés nehéz munkáját Ge­revich Tibor egyetemi tanár, Lepold Antal dr. prelátuskanonok és Zsem­bery István dr. az Országos katoli­kus Szövetség ügyvezető alelnöke vállalták. Mindenki, aki ezt a közel 1000 oldalas 5 mümelléklettel, 18 egész oldalas képpel, 212 szöveg közötti képpel díszített könyvet ke­zébe veszi, el kell ismernie, hogy az Oszágos Kat olikus Szövetség szer­kesztő bizottsága s mindazok, akik a Katolikus Almanach megjelenése kö­rül buzgólkodtak, valóban olyan mun­kát végeztek, amelynek még mara­dandó nyomai lesznek a magyar ka­tolikus életben. Az Almanach tulajdonképpen a magyar katholikusság legjobb kalauza mert kézenfogja az olvasót, elvezeti azt a pápai udvarba, meg ismerteti a világ katolikusságának központi szervezetét, majd a bíboros kollé­gium tagjai vonulnak fel képpel, rövid életrajzzal. A pápai diplomá­cia és a különböző kongregációk részletes ismertetése után következő rész a legrészletesebben foglalkozik a magyar katolikus egyházzal, amely­ben külön cikk ismerteti amerikai magyar katolikus egyházközségeket is. A viliági papságon kivül beszá­mol a Katolikus Almanach a férfi és női összes szerzetesrendekről, a ka­tolikus iskolákról, az összes egyesü­letekről és egyházközségekről s eb­ben a részben megismeri az olvasó a Kultuszminisztérium beosztását, Házi szövött l Pelczmann László

Next

/
Oldalképek
Tartalom