Esztergom és Vidéke, 1997

1997-01-09 / 1-2. szám

ESZTERGOM es 1997. január 9.-1-2. szám -fc POLGÁRI LAP Ára: 50 Ft Az új esztendő küszöbén szeretettel köszöntöm Esztergom polgárait! ji Önkormányzatunk hatodik esztendejé­ben, az egyre nehezebbé váló gazdasági körülmények között - jelentős erőfeszíté­sek árán ugyan, de - továbbra is maradék­talanul megőriztük működőképességün­\ ket. Mégpedig úgy, hogy folytatni tudtuk felvállalt beruházásainkat-amelyek a vá­ros vagyonát gyarapították - és sikerült ; csökkentenünk a munkanélküliséget is. : Minden esztergomi szívét büszkeséggel i töltötte el hazánk nagy ünnepe, a honfog­lalás 1100 éves évfordulója, amelyet - bár í szerény anyagi keretek között - mi is í bensőséges eseménysorozattal ünnepel­; tünk meg. \ Az óévtől néhány jelentősebb eredmé­i nyünk, eseményünk felvillantásával bú ­í esúzom, az új esztendőt pedig reménytel­jes terveinkkel köszöntöm. A város legkiemelkedőbb beruházása, í az 1,8 milliárdos kórházrekonstrukció ke­i retében - a júniusi ünnepélyes alapkőle­í tételt követően - már tető alá került a \ következő évszázadra tervezett modem < sebészet épülete. Amíg máshol kórházat szüntetnek meg, addig nálunk ez a beru­i házás nagyban növeli városunknak, mint ; regionális központnak a jelentőségét. Tetemes állami támogatással elkezd­; lük a Montagh Imre Altalános és Speciá­i lis Iskola új otthonának építését a Dobo­; gókői úton, amely közel 120 millió forint­ba keml. Gazdaságosabb fűtésre állítot­tuk át a Körősy Kollégiumot, a Közgaz­dasági Szakközépiskolát és a kertvárosi S óvodát. \ ígéretünkhöz képest korábban tudtuk í befejezni a gázprogramot. 19%-ban mintegy 120 millió Ft értékben 18,5 km gázvezeték készült el, így közel 1500 új fogyasztó került bekapcsolásra. Egyedül ' a Szenttamás-hegy területe maradt 1997­; re, mivel itt különleges előírásokat kell : betartani a rendkívül szűk utcák miatt. A telefonhálózat bővítése és a jobb minősé­. get biztosító digitális rendszene való át­: állás is megkezdődött - nem kevés gondot ; okozó útfelbontásokkal. Komoly felada­j tot jelent és még sokáig jelenteni is fog i úthálózatunk helyreállítása, illetve a je­I lenleg középkori állapotú, földes, sáros, ; poros utcákon az útépítés. Sok energiát, pénzt fordítottunk eddig is a javításokra, : emellett néhány utcában a teljes útburko­latot is felújítottuk. A Széchenyi téren és a Várhegyen a I közvilágítás új kandeláberekkel gazdago­dott. lelentős állami támogatással befe­jeztük a Török Ignác utca teljes felújítá­sát. különleges technikai megoldással 1 biztosítottuk a hegyoldal-megcsúszás el­len. Megújítottuk páratlan értékű Kis-Du­Dr. Könözsy László: Újévi számadás na-parti platán-sorunkat, ezzel megóvtuk a gyors pusztulástól. Ezen munkákat a szigeten lévő Gesztenyefasoron is folytat­juk, a fiatalítást 1997-ben fejezzük be. Kritikus problémát jelent a távhőszol­gáltatás. A már eddig tulajdonunkban lé­vő, sok gondot okozó távhő-rend­szerünkhöz ez évben jelképes áron (100.000 forintért) - Dorog városával kö­zösen - tulajdonba kaptuk a helyi ellátást biztosító dorogi erőművet. Ezzel kény­szerűségből olyan hatalmas felelősséget. Az Általános Rendezési Tervünkön ki­jelölt ipari területen szervezett formában - állami támogatást is ígérve —, ipari park státusz elnyerésével tervezzük a környe­zetbarát, biztos piacú tennékeket előállító további gyárak letelepítését, amelyek munkaerő-szükséglete összhangban van városunk iskoláinak szakember-kibocsá­tásával. Az ipari park kialakításához a volt szovjet lőtér helyén jelentős területeket vásároltunk meg, és itt az infrastruktúra előkészítését is megkezdtük. gondot, munkát veszünk a vállunkra, amely tulajdonképpen messze áll az ön­kormányzat i feladatoktól. A munkahelyteremtést kiemelt feladat­ként kezeljük, tárgyalásokat folytatunk a már meglévő gyárak bővítése és újak le­telepítése érdekében. A Suzuki gyár fo­lyamatosan bővíti termelését, a jelenleg foglakoztatottak létszáma elérte az 1500 főt. Márciusban az AMP gyárban átadták az új gyártócsarnokot és egy modem ma­gasraktárat, így az itt foglalkoztatottak létszáma - megduplázódva - megközele­títi az 500 főt. Decemberben jóváhagyták a további bővítés tervét, amely szerint 1997-ben tovább épül a gyár. Dinamiku­san fejlődik több közép- és kisvállalkozás is, melyeket a város továbbra is támogat. Városunk munkanélküliségi helyzete jobb az országos és megyei átlagnál, és stabilan csökkenő tendenciát mutat. A munkahelyteremtésen kívül a Megyei Munkaügyi Tanácsban - ahol már öt éve aktívan tevékenykedem — egyéb eszkö­zök igénybevételével (átképzés, közhasz­nú munka, stb.) is segítünk a munkanél­külieken. A szociálisan nehéz helyzetbe kerülteket különféle segélyekkel igyek­szünk támogatni, erre 1996-ban mintegy 132 millió forintot fordítottunk. Az Állami Privatizációs és Vagyonke­zelő Részvénytársasággal sokrétű kap­csolatban vagyunk, de „Tocsik-ügyünk" nincs. Ez évben a Grante Rt-vel közös pályázaton megkaptuk a valamikor tisz­tán városi tulajdonban lévő sport-repülő­teret. A terület nagy része ma újra Eszter­gom városé. Reméljük, hogy parlamenti döntés alapján az egyre romló kertvárosi lakásokat is mielőbb megkapjuk, bár ez nem azt jelenti, hogy a város lakásállomá­nya növekszik, mivel az infrastruktúra nélküli, hét éve üresen álló lakások jelen­leg nem alkalmasak lakhatásra. A város nehéz helyzete ellenére meg­őrizte működőképességét. Az egyre csök­kenő gyerekszám ellenére általános isko­láinkat továbbra is maradéktalanul meg­tartjuk, és a kor követelményeinek meg­felelő új képzéseket is indítunk. Az 1996-os kulturális, sport és idegen­forgalmi programok nagyrészt a mille­centenárium jegyében szerveződtek. A város a központi támogatáson kívül 12 millió forintot fordított ezekre. Az au­gusztus 18-20-ai napokon csúcsosodtak ki az ünnepségek, amelyeken testvérváro­saink rangos delegációi is részt vettek, és országunk első közjogi személyisége, dr. Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság el­nöke is megtisztelte városunkat: ünnepi beszédét Városházánk erkélyéről mondta el. Rangos konferenciák, kiállítások és színházművészeti találkozók tették még színessé az ünnepség-sorozatot. Kedves Esztergomi Polgárok! Az 1997-es esztendőre gondokkal ve­gyített reményekkel tekintek. Minden ön­kormányzat, amely jelentős intézmény­hálózatot tart fenn, és most kényszerül pótolni az évtizedeken át elmulasztott inf­rastrukturális beruházásait, rendkívül ne­héz helyzetben van, így Esztergom is. A mindenkori országos gazdasági, közéleti, erkölcsi hangulati állapot természetesen átterjed hozzánk is, és az önkormányzat csak nagy erőfeszítések árán, kisebb köz­érzet-javító ténykedésekkel tud enyhíteni a lehangoltságon. A város arculatának, életkörülményei­nek javítására kialakuló programjaink nem csupán egy ciklust ölelnek fel, ha­nem messze túlmutatnak 2000-en is. 1997-ben a megszokott, visszatérő fel­adatainkon túl most a 2000-re való felké­szülést kell kiemelten kezelnünk. Az ál­lamalapítás 1000 éves ünnepe elsősorban Esztergom ünnepe, soha vissza nem térő alkalom ez városunk számára. Ón ási ki­hívás, amely rengeteg feladatot ró ránk. Ezek taglalására itt most aligha van hely. Ezúton is köszönöm munkatársaim, képviselőtársaim és minden segíteni akaró polgár munkáját. Bizakodva kérem mind­nyájuk segítségét 1997-re is, mert csak így, közös erőfeszítéssel tudunk újabb eredmé­nyes évet zárni. Egy évet, melyhez békét és sok boldogságot kíván Önöknek Eszter­gom polgármestere!

Next

/
Oldalképek
Tartalom