Esztergom és Vidéke, 1998

1998-01-08 / 1. szám

AZ 1 9 9 8. EVI FALINAPTARRAL! es VIDÉKE 1998. január 8. — 1. szám * POLGÁRI HETILAP Ára: 50 Ft „., - ,„ . Dr. Könözsy László polgármester újévi üzenete Esztergom város lakóihoz Tisztelt Polgártársaim! Szeretettel üdvözlöm Önöket az új esztendő első napjaiban. Immár hagyománya e lapnak, hogy az év­nyitó számban Önök elé lépek, kö­zösen áttekinteni az elmúlt év ered­ményeit - és persze a hiányosságo­kat is. E hagyományt követve szeret­ném most is tájékoztatni Önöket^ mit sikerült megvalósítani az egy évvel ezelőtt beígértekből, mire telt erőnk­ből, igyekezetünkből. Önök, akik hétről-hétre olvasgat­ják ezt a lapot, a beszámolókból, riportokból értesülhettek már szinte mindenről, ami városunkban 1997­ben történt. Ezért úgy gondolom, elegendő csupán egy sűrített, ösz­szegző áttekintést nyújtani Önök­nek, mintegy bizonyítandó, a tavalyi év sem telt el eredmények nélkül. Pénz- és vagyongazdálkodás Önkormányzatunk 1997-ben kö­zel 3,8 milliárd forinttal gazdálkod­hatott - a hasonló méretű települé­sekhez képest ez magas szám. Ki­adásaink 49 %-át a város működte­tésére fordítottuk, 40 % jutott a be­ruházásokra és felújításokra, 5 %-ot kellett fordítanunk adósságaink tör­lesztésére, és 6 % a tartalék-elő­irányzatokrészaránya. Az 1997. évi gazdálkodásunkhoz a fejlesztési hi­telek mellett az idén először 85,5 millió Ft működési hitelt is fel kellett vennünk. Nehéz pénzügyi helyze­tünkbe nem a saját hibánkból kerül­tünk. Ezt kormányzati szinten is el­ismerték, s pályázatunk nyomán 118,5 millió forint rendkívüli támo­gatástjuttattak városunknak. A köz­ponti támogatások megszerzésének feltétele volt, hogy helyi adókat is kivessen az önkormányzat. Ebből tavaly 405 millió forint bevételt ter­veztünk. Az 1992-ben megállapított építményadókat csak 1997-ben emeltük meg először. Szükségessé vált az elmúlt évben az iparűzési adó mértékének növelése is 0,8-ról 1,2 százalékra. A gazdasági élet élénkí­tése, az új munkahelyek létesítése érdekében az adómentességet nem szűkítettük, sőt az új ipari termelést beindítok a tavalyi évtől már három évi adómentességet élveznek. Önkormányzati intézményeink gazdálkodása kiegyesúlyozott volt. nyar településeinek összefogására is, a Dunakanyar revitalizálására, fejlesztésére, hiszen a környékbeli településeket területfejlesztési társu­lásokba összefogva nagyobb súllyal tudjuk térségünk érdekeit képvisel­ni. A kisrégiónkban meglévő mun­kaerőre támaszkodva hosszú távon is biztos piacú termékeket előállító, természetbarát üzemek további lete­lepedését szorgalmaztuk. Erőfeszí­A februári átfogó felülvizsgálattal pontosított intézményi költségveté­sek megalapozottnak mutatkoztak, csak néhány esetben kellett póttá­mogatást adni. Az egyre nehezedő körülmények között, jelentős erőfe­szítések árán továbbra is maradékta­lanul megőriztük a város működőké­pességét úgy, hogy közben folytatni tudtuk beruházásainkat és a munka­nélküliség is csökkent. Közel félévszázad után 1997-ben végre sikerült elérnünk, hogy a vala­mikori dorogi járásból kiválva új, önálló kistérségi régió alakulhatott ki Esztergom központtal. Sikeres erőfeszítéseket tettünk a Dunaka­téseink eredményeként déli innová­ciós területünk elnyerte az Ipari Park címet, így pályázatot adhatunk be a terület további infrastruktúrájának fejlesztésére. A gyártását bővítő Su­zuki és a harmadik üzemegységét beindító AMP sikeres jelenléte is bi­zonyítja tudatos ipartelepítési politi­kánk eredményességét. A volt szovjet ingatlanokat a vá­ros részben megvásárolta, részben ingyen kapta meg, de csak közér­dekű célra, tehát megkötésekkel. Októberben aláírtuk a kertvárosi laktanya hasznosítási szerződését. Ebben a szerződő cégek vállalták, hogy 1998 év végéig befejezik az első száz lakás felújítását és értéke­sítését, a 2000. év végére pedig elké­szül az összes lakás, az utak, a par­kok, és megtörténik a lakótelep tel­jes átadása. Az önkormányzati bérlakás-állo­mány 70 %-át a bérlők megvásárol­ták. A megmaradt csaknem 500 bér­lemény műemléklakás, szükségla­kás, illetve olyan bérlakás, melynek bérlője a lakás fenntartását sem tudja finanszírozni. (Jellemző adat, hogy 312 lakónak van lakbérhátraléka, amely összesen több, mint 10 millió forint.) A lakásértékesítésből eddig befolyt összeg meghaladja a 110 millió forintot, melynek egy részét önerőként használjuk fel nagyobb műemlék-épületeink homlokzat- és tetőfelújításához. A katolikus egyetem jogi karának Esztergomban való letelepítése ér­dekében, a volt Kanonok sori épület tulajdonszerzése ügyében még min­dig folytatjuk a tárgyalásokat. A Sándor Palotát a város az Alkot­mánybíróság tulajdonába adta, hogy biztosítsuk esztergomi jelenlétüket. A legszükségesebb állagmegóvási munkák 5 millió forint értékben megtörténtek. Sokan és sokat dolgo­zunk a Mária Valéria híd újjáépítése érdekében. Sikerült elérnünk, hogy minden műszaki kérdést tisztázó­dott. A magyar-szlovák műszaki előkészületek lezárultak, mindkét oldalon a hatóságok aláírták az en­gedélyezési tervet. Már csak a szlo­vák fél politikai döntését várjuk a kivitelezés megkezdéséhez. Beruházás Szeptember 23-án ünnepeltük meg, hogy befejeződött a város tel­jes gázhálózatának kiépítése. Össze­sen 670 millió forint értékben 140 km gázvezeték, több mint 7 ezer (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom