Esztergom és Vidéke, 2002

2002-01-10 / 1. szám

Alapíttatott 1879-ben Folyamatosan megjelent 1944-ig Újraindult 1986-ban Új sorozat XVII. évfolyam 1. szám 2002. január 10. Ára: 75 Ft Az Esztergom és Vidéke szerkesztői és munkatársai ezúton köszönik a hozzájuk érkezett karácsonyi üdvözleteket és újévi jókívánságokat! riAlf w —! -su.—. POLGÁRI HETILAP Földes Vilmos grafikája Meggyes Tamás polgármester városszépítő alapítványt hozott létre Esztergomi Városszépítő Alapítvány alapító okiratának ünnepé­lyes aláírására került sor december 21-én a Megyeháza dísztermé­ben. A civil szervezetet Meggyes Tamás polgármester a képviselő­testület által juttatott éwégi jutalmából (félmillió forintos alaptőkével) hozta létre. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Ráday Mihály, a népszerű művészettörténész, operatőr-rendező. A kuratórium tagjai: Balla András kertészmérnök, fotóművész, dr. Beer Miklós segédpüspök, dr. Horváth István régész, múzeum­igazgató, Meggyes Miklósné pedagógus, az esztergomi városvédő táborok főszervezője, a városvédők országos szervezete választmá­nyának tagja, dr. Prokopp Mária művészettörténész, valamint Té­tényi Éva, Budapest VI. kerületének főépítészé. A kuratórium tit­kára Tóth Franciska, művészettörténész hallgató. Az alapítvány céljai közé tartozik, hogy az egy századdal koráb­ban beindított városszépítő hagyományokat újjáélessze, a forráshi­ánnyal küszködő önkormányzat ez irányú tevékenységét hatható­san támogassa. Az esztergomi városvédők a Mária Valéria híd átadását követő pozitív közhangulatnak köszönhető, remélt adako­zásból begyűlő összegekből a városképet javító fejlesztéseket, utca­kép-rehabilitáló beruházásokat szeretnének támogatni, elindítani. Céljuk továbbá, hogy a városképet rontó elemek felülvizsgálatát kezdeményezzék, egységes városi arculat-tervet juttassanak érvé­nyesítésre. A december 21-ei tájékoztatón az alapító Meggyes Tamás szerint a finomszemű, hozzáértő, a városszépítést szívügyének tekintő civil szervezet sokat tehet az ügyért, hatékonyabb lehet, mint a politika, amely a városszépítés területén gyakorta mozog úgy, mint az ele­fánt a porcelánboltban. A polgármester a helyi cégektől és magán­emberektől is támogatást remél. Ráday Mihály, a kuratórium elnö­ke a támogatók között szívesen látná az önkormányzatot is. De szerinte nemcsak a befizetett adományok segítík elő a nemes ügyet, hanem a be nem fizetett pénzek is: adó-, vám- és illetékkedvezmé­nyekkel tapasztalatai szerint jó eredményeket lehet elérni a város­védelemben. (-lya) A képviselő-testület 2001. évi utolsó ülése A képviselő-testület a december 19-ei rendkívüli ülésének napi­rendjére húsz kérdést vett fel. A képviselők többek között döntöt­tek a volt kályhagyár területén megépítendő 16 önkormányzati bérlakás kivitelezőjéről (Bagoly­vári Építőipari és Szolgáltató Kft.), a Vaszary Kolos Kórház 15 millió forintos támogatásáról, va­lamint a kórház és a Szent István Gimnázium átvételével kapcsola­tos intézkedésekről. Határozatok születtek ingatlan- és üzletértéke­sítésekről, terület-vásárlási kére­lemről. Nem sikerült azonban megválasztani a Strigonium Rt. igazgatósági tanácsát és kibővíte­ni a Pénzügyi Ellenőrző és Ügy­rendi Bizottságot. Határoztak a képviselők arról, hogy az Eszter­gomi Kézilabda Kft. új ügyvezető­jejanuár l-jétőlEberIstván, a csa­pat egyik edzője (a korábbi ügyvezető, Henger István sok el­foglaltsága miatt nem tudta to­vább vállalni a vezetői munkát). A testület a város utazási irodájá­nak, a Gran Tours Kft.-nek a könyvelését a Strigonium Rt. könyvelőjére bízta. A városatyák elfogadták azt az előterjesztést is, hogy Esztergom és Párkány városa állandó, közös munkacsoportot állítson fel, amely az újjáépült Mária Valéria híd kapcsán jelentkező közös feladato­kat, munkákat, beruházásokat egyezteti és koordinálja. (A határo­zat értelemszerűen akkor lép élet­be, ha a párkányi testület is ha­sonlójellegű döntést hoz.) Döntés született arról is, hogy - hagyo­mányteremtő szándékkal - de­cember 31-én városi szilveszteri ünnepséget szerveznek Eszter­gom polgárainak a Széchenyi té­ren - fűtött sátorban 11 órától haj­nali két óráig. Éjfélkor tűzijáték köszönti az újesztendőt. Gulya István Díszvilágítást kapott ajándékba a Szent Tamás-kápolna (G.) Örömteli meglepetés érte városunk polgárait és az idelátogató turistákat: a Szent Tamás-kápolna - a Vár díszvilágítását végző Lysis Fénytechnikai Kft. ajándékaképpen - a vértanúhalált halt XII. századi angol (canterbury-i) érsek, Becket Szent Tamás em­lékünnepe napján, december 29-én díszvilágítást kapott. Az izzók telepítését karácsonyra fejezte be a cég (amelynek munkáját az esztergomi Vár mellett a Budai Vár és a Szegedi Dóm fényruhája is dicséri), s a Szent Tamás-hegyi kápolna fényrend­szerének üzembe-helyezését december 29-én, délután négy óra­kor kezdték meg, hogy a koraesti órákra az égők bemelegedjenek, és a polgárok megcsodálhassák az Esztergom szívében magasodó kápolna fényeit. A látványosság - hasonlóképpen a nemrégiben átadott Vár-világításhoz - elsősorban a hétvégeken és az ünnep­napokon, valamint a turistaszezon teljes időszakában lesz meg­csodálható. Meggyes Tamás polgármester elmondta, hogy a most kiépített díszvilágítás kapcsolódik a városvezetés azon szándékához, hogy Esztergom a „fények városa" legyen: a Várhegy díszvilágítása (a Vár, a Bazilika, a Melocco-szobor és az országzászló, valamint a Szent István protomártír templom nemzeti emlékhelyének) fé­nyes felöltöztetése mellett idén sor került a Ferences-templom, a Ferences-pálya megvilágítására is. Hasonlóképpen gondot fordí­tottak arra, hogy az újjáépült Mária Valéria híd korhű kandelá­bereihez idomulva a hídról levezető, illetve a városba bevezető út (a Lőrinc utca) mentén szintúgy korhű és díszes lámpaoszlopok kerüljenek kihelyezésre. A következő időben folytatni kívánják a város történelmi hangulatához illő kandeláberek telepítését (mint ahogy korábban az a IV. Béla király utcában történt) és cseréjét, így sor kerül arra, hogy a Vízivárosban és a Kis-Duna sétányon új és szép világítótestek szolgáltassák a fényt, illetve egyéb kiemelt jelentőségű esztergomi épületek díszvilágítására is sor kerülhet (például: Bibliotéka). Az újabb elemekkel gyarapodó karácsonyi alkalmi díszvilágítás mellett mindezzel az a cél, hogy az esztergomi polgárok, a várost felkereső bel- és külföldi turisták otthonosabban érezzék magu­kat, s hogy a város történelmi, kulturális szerepéhez méltó dísz­világítással rendelkezzen. Becket Szent Tamás emléke (Pálos) December 29-én hagyo­mányosan emlékezett meg a Rud­nay Sándor Kulturális és Városvé­dő Egyesület Becket Szent Tamás vértanúról. Kora délután a szent­ről elnevezett kápolnánál dr. La­docsi Gáspár püspök szólt az egy­kori angliai canterbury-i érsek életútjáról, az 1170. december 29­én bekövetkezett meggyilkoltatá­sáról. Halála után alig három évre már szentté avatta az egyház. A közös imát és a mécsesgyúj­tást követően a nagyszámú ven­dégsereg a Mindszenty katolikus iskola dísztermében ünnepségen vett részt. A zsúfolásig töltött te­remben elsőként Kápolnai Dezső egyesületi elnök mondott köszön­tőt, majd dr. Kiss-Rigó László, a Rudnay Alapítvány elnöke utalt röviden a rendezvény határokon átnyúló, nemzetközi jelentőségé­re. Dr. Mikola István egészségügyi miniszter újabb oldaláról mutat­kozott be a jelenlévőknek a „Közös keresztény gyökerek és az új Euró­pa" című nagy érdeklődéssel kí­sért előadásával. - Felemelt fejjel, hittel és szívvel kell mindannyiunknak munkál­kodni nemzetünkért. Felelősek va­gyunk valamennyien önmagun­kért, embertársainkért és környe­zetünkért, a közösségünkért — mondta beszéde végén a minisz­ter, akit nagy tapssal köszöntött a hallgatóság. Thomas Glaser történész, az Európai Unió hazánkba delegált tanácsosa Becket Szent Tamás üzenete címmel tartott előadást. - Nem kívánom felsorolni mind­azt, ami a múltban gyökerezik, mert nyilván megsérteném mind­azokat, akiket kihagynék, vagy akik úgy gondolják, hogy egy felso­rolás nem lehet politikailag kor­rekt. Európa valóban valamiért lé­tezik, de az üzenetet könnyen lefoglalják maguknak az egyetlen dolgot szajkózó fanatikusok. Ami­ért Európa létezik, az itt van most körülöttünk: tisztelet a hit, a meggyőződés emberei iránt, a fény hagyatéka egy sötét világban. Köl­csönös tisztelet, a határok lebontá­sa és megfelelő helyre kerülése, ahol mint átjárók és nem mint kor­látok szolgálnak - mondta többek között a történész diplomata. Dr. Latorcai János országgyű­lési képviselő hozzászólásában ki­emelte az elhangzoztt elő-adások fő mondandóját, majd így folytat­ta: -Emlékeztünk a múltra, de már a jövőbe tekintettünk. Figyelmün­ket főleg Európa felé fordítottuk, melynek legalább ezeregy száz éve integráns részei vagyunk, amiért annyi vért ontottunk, mint talán senki. Aki hisz a kinyilatkoztatá­sokban, az tudja, hogy bennünk a megoldás, bennünk a jövő. Csak hinni kell magunkban. Az úton vé­gig kell men.iünk, mégpedig ma­gára talált nemzetként, felemelt szívvel ér jéjjel, mindig készen len­ni a találkozásra. Bár komolyak a kihívások, sok az úton a bizonyta­lanság, jó úton járunk. Mint eddig mindig, most is itt volt Denis Moss, az anglikán egy­ház európai esperese. Egyházi énekekkel közreműködött a ma­gyarországi anglikán közösség Szent Margit Kórusa. Az ünnep­ség a magyar és az angol himnusz eléneklésével zárult, melyet köve­tően Meggyes Tamás polgármes­ter találkozott az előadókkal és a díszvendégekkel, akik között ott láttuk a Londonból érkezett Wil­helm de Gelsey-t, a Richter Rt. el­nökét, és Bogsch Erik állami-díjas vezérigazgatót is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom