Esztergom és Vidéke, 1904

1904-01-01 / 1.szám

ESZTERGOM es mm A „VAKMEGYE KÖZPONTI MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁÉNAK ÉS AZ „ESZTERGOMVIDÉKI GAZDASÁGI EGYESÜLET"-NEK HIVATALOS LAPJA. Mcgjelcrjik Vasárqap és csütörtökön. •JLLŐFIZETÉSI ÁRAK '. Egéax évr Fél évre _ _ 12 kor. - fii. _ _ - — 6 kor. — fii. Negyed évr* — — — — 3 kor. — fii. Egyei »fám ára: 14 fii. Felelős szerkesztő: Dr. PROKOPP GYULA. Laptulajdonos kiadók : Dr. PROKOPP GYULA és BRENNER FERENC Szerkesztőség és kiadóhivatal: (hova a kéziratok, előfizetések, nyílt terek és hirdetések küldendő t Kossuth Irajos (azelőtt guda) utca 485. szám. • -$>• Kéziratot nem adunk vissza. Nr­Boldog újévet! Mennyi kivánat e két szóban: „Boldog újévet!" Mint a villamos áramlatnak sza­badba jutott milliárdnyi sziporkái teliti meg a boldogságnak kivá­nata a sziveket, mely elszállva az ajkakról, azoknak tömkelegét küldi fel oda, honnan minden jó szár­mazik. E rövidke két szóban: Boldog Ii jévet! ha egyébként nem is, de alkalmazásában még a leghitetle­nebb emberben is megvillámlik a Mindenható felséges gondolata és létezése iránt való sejtelemszerü meggyőződés. Miért? Mert e két szóban: „Boldog újévet!" az em­bertársra való utalással kérő vo­natkozás van a sorsok kegyes in­tézőjére a Mindenhatóra, hogy he­gessze be a sebeket, enyhítse a fáj­dalmakat, távolítsa el a megpró­báltatásokat, nyissa meg áldásai­nak végtelenül gazdag tárházát és tegye az életet olybá, melynek elviselése öröm és gyönyör. A Mindenható a boldogság kút­f orrássa, 0 tő Je kívánunk mindent, de elfelejtvén, hogy a boldog­ságnak megadása jutalom Tőle, mit kiérdemelnünk kell. Elfelejtjük, hogy mikor „Boldog újévet!" kí­vánunk, azon tanácsunkat is hozzá kellene fűznünk: „Ember légy jó." Igen te ember légy jó, ki felej­ted, hogy a boldogság jutalom le­vén, annak kiérdemlése a te értel­med helyes alkalmazásától, szived erényeitől és akaratod jóságától függ. E nélkül nincs boldogság s ha látszata fény és pompában csil­log is a maga valójában nem bol­dogság az, hanem briliántba fog­lalt teher, szenvedés, sajgó fájda­lom, a lelkiismeret gyötrő küz­delme : a boldogtalanság. E tanácsban: „Ember légy jó!" a boldogságnak minden irányban való megvalósulása van letétemé­nyezve. Az ember, aki jó, abban össz­pontosul a rendeltetés, a hivatás, a kötelesség tudata, a munkásság, a törvények iránti tisztelet, az ügy­buzgóság, az erények, a jó cseleke­detek gyakorlásának vágya és tel­jesítése, vidám hangulat, megnyug­vás, mind, de mind egy-egy lánc­szem a boldogság kiérdemlésére, amelynek befejezésére nem lehet egyéb kérelmünk, mint a kegye­lemnek, az erőnek és az egészség­nek ajándékozása attól, ki minde­neket képessé tett azokat kiérde­melni. Ember légy jó! Ha e tanács nem foglaltatik érzelmeink meg­nyilatkozásában, a boldog uj évi kivánat röpke frázis, szellemes ki­fejezésben pompázó hazugság. Mit érek el vele? Sivárságot a szívben, lehetetlenséget a kivánat teljesedé­sére. Mert, hogy boldog legyek a magam tudta és akarata nélkül, az nem létezhetik, attól a kortól fogva, amelyben működésem az öntudatos szabad elhatározástól függ és pedig egyszerűen azért, mivel a boldog­ság az öröm, a gyönyör érzetének vágya akkor kap meg, mikor a komoly, öntudatos cselekvési képes­ség nyilvánul meg bennem. Azért boldog a gyermek, mert kis korá­ban ha képes is, nincs még arra utalva, hogy sorsának intézésében öntudatosan cselekedjék s bizony enyhítő körülmény marad reá nézve mindig, ha cselekménye biin számba vehető. Légy jó! E két szóban a sze­retet érzetének és gyakorlatának tanácsa is foglaltatik és nyomán a béke kél. Szeretet és béke ké­pezi az összekötő kapcsot a föld és az ég között és aki ezt bírja, I az boldog, mert nemcsak érintke­zésben van az Istennel, hanem * benne is van s nincs szenvedés, fájdalom, küzdelem, hogy elsza­kadjon Tőle, mivel a megnyug­vás lakozik szivében, mely minden boldogtalanságnak leküzdője. Ezért ma, midőn embertársaim elé lépek, elsőbben és azt a tanácsot adom ; légy jó, fakassza fel szived­ben a szeretet érzetét, jóságodban nyilványuljon meg a kötelesség, a munkásság és az erények gyakor­lása : béke, megnyugvás fog la­kodba szállni, amihez, mikor bol­dog újévet kívánok, azt kívánom, hogy az ég tartson meg számos éveken át lelki és testi erőidben és gyönyörködj az életben, mert az élet szép, ha gondját viseljük, mert az élet boldogság ha jók vagyunk. Boldog újévet! Bertalan Vince. Az alkoholizmusról. A nemzetpusztitó alkoholizmus ijesztő módon való terjedése egy évtized óta erős visszahatást kelt az orvosok s a társadalom s az or­Hz „Esztepqom és Vidéke" tápcáia Tűnődés, Ha még egyszer sirni tudnék Olyan szivbő!, oly igazán, Mint a hogy a gyermek tud csak Egy tört lovon, fakatonán, Ha még egyszer fájni tudna Lelkem nemes ideákért, S tudna újra lelkesedni Tova tünő, röpke vágyért, Ha még egyszer ! . . De hiába . . . Elröpült rég az az álom . . . S tudja isten, még is én azt Mindig újra visszavárom ! . . Sirius. A — Irta; Tuba Károly. — Tinka szülei tisztességes iparosok vol­tak, a kik nagy fáradtsággal szerezték a mindennapi kenyeret. Sokan voltak. Tinkát mégis kitanitatták. Tanítónőt neveltek belőle, azután pályázott ide is, oda is, de nem kapott állást. Otthon maradt mint magántanító, órákat adott. Egy ilyen helyen ismerkedett meg Vik­torral, a ki hivatalnok volt, de a kinek hosszab volt a cime mint a fizetése. Meg­kérte Tinkát, hozzá is ment, nem azért, hogy szereti, hanem, mert asszony akart lenni. Tinka feltűnő szép lány volt, szépsé­gével, kedvességével csodálatos módon tudott hóditani és ez kissé büszkévé, nagyralátóvá tette. A szülei is elkényez­tették, elnevelték, mint a hogy a sze­gény ember szokta tenni, az urakat utá­nozva. Mindamellett jó leány volt és becsületes, de nem gazdasszonynak való, a ki csak ábrándokat sző, a kényelmét szereti, s az élvezeteket hajhássza. j Azért férjhez ment. Nem vetett szá­mot önmagával, meg hogy férjének 35 forint a fizetése a miből nem lehet nagy urat játszani a mai világban. De mind­egy, az lesz, a mi akart lenni: asszony \ a ki előtt, megnyílik az élet, a kinek már — szerinte — minden szabad. Egy keskeny kis utcában, két kis ! szobás lakást béreltek. Ott éldegéltek a szerényen rendezett szobácskákban. A bútort is hitelbe vették, mert egyiknek se volt miből, az öregek is szegények voltak. Viktor is csinos emberke volt, de túl­ságos jámbor ; majdnem ostoba ; nagyon külömbözött a kettő egymástól. A fele­ségét nagyon szerette, megadott neki minden kényelmet, csak panaszt ne hal­jon. Az óraadás megszűnt; Tinka nem tanított többé; O igy akarta. És dacára, hogy az a jámbor ember mindent ked­vére tett, nem érzett iránta egy parányi vonzalmat sem. Az az ember mégis azt hitte, hogy szereti; boldognak érezte magát, az asszony csókja olyan forró­nak tünt fel előtte. I Azért nem volt köztük soha egy rossz szóváltás sem. Viktor hivatalban volt reggel nyolctól délig és kettőtől hatig-hétig, mert ő nagyon szorgalmas hivatalnok hirében ! állt. Az asszony pedig sétálni ment, vagy otthon ült és olvasott, kötött vagy unat­kozott. Az utóbbi legtöbbször előfor­dult, j i • ! ! Pár hónap múlva arra a gondolatra jutottak, hogy sok a kiadás, kevés a. jövedelem, holmi pénzzavarok állottak j be és kellett valamit gondolniok, mert j igy bajos élni. Egymás után jönnek a hitelezők; a házbérrel is tartoznak, a! háziúr nyughatatlankodik. Beköszöntött a szükség. A végrehajtó is tette tisztele­tét. A családi konferencia elhatározta, í hogy Tinka újra tanítani fog. Viktor pe­dig iratokat másol éjjel; vagy a mikor! lehet, de valahogyan kell lenni. Tinka tehát újra tanítani járt. A jó­akarók Finta László gazdag földbirtokos­hoz ajánlották. Ott tanított két órát. AJ gazdag özvegy ember dúsan megfiaetett, pedig nem volt sok baj a kis leánnyal, mert eleven, okos teremtés volt. Egy idő óta a háziúr is szorgalmasan hallgatta a tanítást, kis leánya okos feleletét s különös fény lobbant fel szemei­ben, midőn Tinka ajkain felcsendült a szó. Finta szerelmet érzett szivében, olyan szerelmet, mely csillapítja a vágyat. Egyszer rút, locs-pocsos idő volt, mi­kor Tinka tanítani ment. A kis tanítványt nem találta othon. a mi négy hónap alatt egyszer sem tör­tént meg. Tinka nagyon csodálkozott. — Még reggel elment a pusztára nagy­anyjához, egy óra múlva valószínű itthon lesz — monda Finta udvariasan. Bementek az ebédlőbe. Finta titkon ráfordította az ajtó kul csát a melyet Tinka azonban észre vett. A szobában barátságos meleg áradt szét. Őszi párázat ülte az ablak tábláit s valami komor, szürke homály derengett a szobában! Az asszony leült a puha kerevetre s valami könyvet lapozgatott türelmesen Finta az ablakra lehelt és küiömböző alakokat rajzolt oda. — Soká késik Mancika? kérdé nagy hallgatás után az asszony.

Next

/
Oldalképek
Tartalom