Esztergom és Vidéke, 1891

1891 / 1. szám

ESZTERGOM XIII. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. CSÜTÖRTÖK, 185)1. JANUAR 1. MKfl IKUSUIK I IIV.TIÍIIKINT KfcTSrRP VASÁRNAP ÉS_CSÜTÖRTÖKÖN. lei.ül'i'/iítií.ki ÁH i évia .... ..............................................Ö fit — ki' f él é\ie.............................................................................................S fit — kr. nt*KjHitéit«.....................................................................................I fit nO Itt. Egy arám ár« 7 kr.___________________ árosi s megyei érdekeink közlönye. S Z E R l< ÉSZT ŐSÉG: C PFALZ-HÁZ, FÖLDSZINT Im^i hkhIIhiiií i óti'/.éf illeti" kö'/.leiii«ii V ek lci»ltl«ndMt. KIAD ÓllTv ATAL : SZÉCHEMYl-TÉR 331 • SZÁM, liivataloRHn ningiiii liinlelései, a nyiltlérlie N/.áut kti/.- lemények, el">li'/.el.«HÍ pénzek én reiilam:Tl;ieok iiilézniulíík. HIRDETÉSEK. Ü HIVATALOS IIIHDIÖ'l’l'lSlÖlv 1 szólói 100 szóin - fi t 75 ki. 1UO —200 ig . J fir 50 ki 800 - 000 ig . 8 fi t 85 ki ! IJéljegOij 510 kr. M A (IÁN-III KÖLTÉSEK Hiegiillapoilás szerint legju- tán) osiililian kö/.iilt«tnek. N V I L'i'TEIt hoi a 20 kr. Tizenharmadik évfolyamunk. Esztergom, jam 1. Mai számunkkal belemegyünk a XIII. évfolyamba. Tizenhárom esztendő már nem tüzpróba, hanem az életrevalóság bizonyítéka egy vidéki lap életében. Eddigi tizenkét évfolyamunk Eszter­gom tizenkét évi történetéhez szállítja az anyagot a szebb jövendő historikusa számára, a ki úgy fog vissza tekinteni reánk, mint egy jobb kor sokszor meg nem értett, de mindig kitartóan küzdő előesatáraira. Uj korszak előtt állunk. Vasutunk munkában, óriási bányatelepünk Colum­bus szellemű kutatók vizsgálata alatt, szóban vau a budapesti összeköttetés is, városunk szétvonó részei már nem idegenkednek az egyesítés eszméjétől, a különféle társadalmi osztályok közé emelt falak összeomlóban, az összetar­tozás és összetartás érzelmei uralkodni kezdenek, a közélet iránt való érdeklő­dés felébredt, mindenki érzi, hogy ha­ladnunk kell, mert visszamaradtunk. Ezt az uj és kedvező szellemű áram­latot szolgálni mindenesetre kelleme­sebb feladat lesz, mint a régi tespedést és veszteglést. Haladjunk és dolgozzunk ! Teljesítse mindenki a maga kötelességét és hi­vatását teljes szívvel és lélekkel s akkor nem fognak támadni fejlődésünk­ben áthidalhat lan örvények. Örömmel kezdjük meg az uj évfolya­mot, mert érezzük, hogy sokkal érde­mesebb eseményeket fogunk megörökí­teni mint valaha. Adja Isten! Boldog ujesztendöt! Esztergom, jan. 1. A világ legélénkebb keletű aprópénze ma egy röpte kis gratuláczió, mely több milliárdnyi példányban kering végig az egész földtekén. Mindenki boldog ujesztendöt kíván. Nagyon ritkán nyílik mai napság a boldogság rózsája. A hol bimbózni kezd, ott gyakran elsorvasztja a nagyra- vágyás siroccoja. A jólét humuszában pedig ritkán fogainzik meg és inkább kinyílik a kunyhók árnyékában. A kik látták, azok délibábos virágnak tartják a kik megszagolták illatát, azok örökre emlegetik s a kik le is tépték és igazán boldogok voltak, azok mesebeli teremtések. Sokkal gyakoribb vendégünk a bol­dogtalanság. Ez a mi nyugtalan vágyaink múzsája, elégedetlenségünk istennője, nagyravágyásunk nemesise. Mindennap látjuk ezerszer és mindig más kifeje­zése van. Csak megmérgezett tőrei és véres löviskoszorui egyformák min­denkor. Boldog újévet kívánunk ! Az a mi vétkünk, hogy csak ki vá­llunk. Ha meg is szereznek mindenki számára a boldog ujesztendöt, akkor verőfényesebb volna barátaink mosolya és redőllenebb ellenségeink homloka. Szép az Írás, szép a szép a szó; de sokkal szebb a jó cselekedet, sokkal nemesebb a jó kívánat teljesítése. A mi gyülölség, harag, neheztelés, megvetés, rosszindulat és szenvedély mérgezte meg szivünket: temessük azt a múlt esztendő sírjába s kezdjük az évet megtisztult érzelmekkel, megne­mesedett gondolatokkal, minden jóra, szépre és igazra iparkordó munkásság­gal. Akkor azután nem kezdjük csak üres frázissal az uj fejezetet, mikor »boldog ujesztendöt« kívánunk egy­másnak. Esztergom Szibériában. Esztergom, jan. 1. A propellerek félteni kezdik gyönge bordáikat, az óriási jégtáblák móitósá- gos lassúsággal ereszkednek le a ködös Dunán, alig hogy mozog a közepe, a karaj jég már végtelen páucfcélt fa­gyasztott a partokon. Csikorog a hó, ragyogó zúzmarával virágoznak a fák és mesebeli virágokat tenyésztenek az ablak táblák. Kemény téli idő járja, odafagy a lehelet a prémre s megösziii a legsötétebb bajuszu és szakáin járókelőket is Elmúlt az első szibériai nap. Egyet­len egy levél vagy hírlap sem érkezett Európából. Hogy mi történik most odaát, a czivilizált világban, azt majd csak holnap .udjuk meg, ha az ország­úién döczögö postakocsi táltosai ki nem dőlnek valahol s a kocsis oda nem fagy a trombitájához. Tökéletesen el vagyunk szigetelve a világtól. Semmi hir, semmi élet. A kereskedők rossz szemmel nézik a Du­nát, mert száz mértföldnyi szélességűvé dagadt s elmosla az orrunk elől az egész világot. A ki Párkányba akar kirándulni, annak előbb Budapestre kell utaznia országúton,szibériai bundában, grönlandi sapkában és fórénczjózsefföldi elszánt­sággal. Budapest huszonnégy órai tá­volságra esik tőlünk, sokkal messzebbre, mint Konstantinápoly. Becs már nem is a mi földtekéukeu van, hanem a Szinuszban. A többi stáczió pedig mesés végtelenségben, hősi feláldozásokat kö­vetelő mytkoszi távolságban. Nem érdemes most dolgozni, mert a Duna elszigetelt az egész világtól. Úgyse megy el a levelünk, úgyis itt reked a küldeményünk, mert befagytunk a ma­gún^ faját külön Hadeszüukbe. így volt \ ( uiár ötezer esztendő előtt is s igy vohift még ötezer esztendeig, ha be nem vezetnék Szibériánkba az első vasparipákat, az első vasutat, hogy azok végre is kiragadjanak mesebeli elát- kozottságunkból. Esztergom negyven év előtt. Dunai hajóhíd. III. A dunai érseki hajóhidnak Palugyay Imre után közölt történetét még a kö­vetkező történelmi becsű adatokkal egészítjük ki: Az 1848-ban felégetett Kopácsy-féle — s az 1851-ben meg­nyitott Scitovszky-féle öreg dunai hidou kívül épült a szabadságbarcz alatt Esz­tergom és Párkány között még egy ideiglenes jellegű bid is csupán azért, hogy Grörgeinek Buda ostromától N. Sál ló felé siető csapatai gyorsan és biztosan átvonulhassanak a Dunán. A felégetett s a Duna mentén csak­nem Váczig szorított lúd alkatrészeinek összeszedése és javítása körül már ja­vában folytak a munkálatok, midőn egy Az, Jsztergom ss Yiieke^tárczája. ÚJÉVI HANGULAT. (1891.) Száll az idő sebes szárnyon. Útja végét megtalálnom Engem is visz bűvös álom Szekerén a vágy. Paripáim egyre futnak, Vége még sincs a nagy útnak; Hívhat rózsa-ágy : A tűnő perez pihenni se hagy. Bérezre, völgybe. — rajta! föl, le! Suhan a táj tündökölve, S visszatér uj képet öltve . . . Hunyhatom szemem : Benne élek a varázsban; S bár ezentúl sohse lássam, Jön a táj velem Itt a rajza méla lelkemen. Láthatatlan végtelenbe Mindhiába néz az elme, Hátha tán nj nyomra lelne ? Nem talál soha! Hol virnlnak örök rózsák: Darva kézzel a valóság Föl nem ér oda, — De fölér az eszme mámora. Jobb tehát, a gondolatnak Paripái hadd ragadnak ! A valórul álmom ad csak Képet igazán: Szekeremről nem kelek fel — S napot érzek hunyt szemekkel, Nincsen éjszakám; Repülök a büszke czél után. Megvan! . . . Ott leng már elébem! A magasban és a mélyben Fogy idő, tér, — látom, érzem: Ott a végtelen! Millió év perezbe törpül, Arany küllő tovagördül Völgyön és begyen, — A titokba pillant szellemem. Csak mikor te, uj esztendő Vagy pályámat megzökkentő Akkor ébred a merengő: Óli mily zökkenés! Képzelet volt . . . nem repültem, Mozdulatlan helyen ültem . . . Ej van ... a merész Vágy előtt nincs egy parányi rés. Jönnek évek, tűnnek évek: Semmit, semmit el nem érek! Tétovázva áll a lélek A homály előtt; A megoldást nem találom; Meddig való? . . . honnan álom? Sejtem az erőt — S gyarlóságom pókfonálra szőtt. A hol álltam, ott vagyok ma. Nem haladva, csak forogva, Szédületes gyors motolla Játszik csak velem: Körbe, körbe száll az eszme S meg se mocczan, leszögezve, Bűvös szekerem: Az örök ma, az örök jelen. RUDNYÁNSZKY GYULA. HÓLABDÁK. (Szellemi gorombaságok.) Kiváló előszeretettel tanulmányozom a leányokat, mert ezek köréből kerül ki az a két lény, mely boldoggá vagy boldog­talanná tesz minket: az anya és a feleség. * Hogy gyakran el iszonyodom az ered­ménytől, az az én hibám, — miért veszek észre mindent! * Minden leánynak van néhány lelki tyúk­szeme is, melyse rálépni nein szabad, ha jó barátságban akarunk vele maradni. * A bor ugylátszik azért árt meg oly hamar a nőknek, mert — nem bírják el az igazságot. * Minél többet tudunk, annál többet bo­csátunk meg másnak, de annál kevesebbet önmagunknak. * A szerelemben éppen megfordítva van. Minél jobbau szeretünk, annál többet kö­vetelünk s annál kevesebbet bocsátunk meg annak, a kit szeretünk; még egy te­kintete is fellázítja vérünket, ha véletlenül másra esett. * Vallás a szerelem is, mert alapja a hit; de a legesztelenebb bálványimádás, mely emberi szivet valaha elfogta. * Nem hallgatok a szív szavára ott, a hol az észnek kell szólania. * Mondják, (mert én még nem tudom,) hogy a nő üressége a férfit rendesen elűzi házi tűzhelyétől. De hű maradhat-e a nő, ha férje mellett valódi élvezeteiből, a szel­lemiekből ki vau zárva, ha leggyöngédebb érzelmeit, legmélyebb gondolatait nem érti meg, s ha férje Adám Ősapánk nyomán csak gyermekeinek (talán már megint) anyját látja benue ? * A mai divatkórságos világban csak zse­beden keresztül juthatsz a legtöbb nő szi­véhez. * Nagyra becsülöm a jó, a mélyen érző szivet; de elfordulok tőle, ha annyira lágy, hogy egyszerre többet akar boldogítani. * Tragikusan mondja a nőről Madách: »Te csak virág légy! drága csecsebecs, haszontalan, de szép, s ez érdemed!« — pedig akkor még nem voltak gigerli leányok. * Az élet értéküuk tudata nélkül ábrán­dozás. * Sokan törekszünk felfelé, Már látom, fel is jutunk az egekbe, — de Pegazusunk a sz. Mihány lova lesz. Dr. H—tt Á—d. Tbilia pQ&gyslaban. ca mi művésznőink.) (I. V i z v á r i n ó.) Szőke czigányleány, de nem a Carmenek fajából. Keleties vérmérséklet, sanguinikus temperamentum a. hagyományos szenvedé­lyesség nélkül. Mert vidám, gondtalan,

Next

/
Oldalképek
Tartalom