Esztergom és Vidéke, 1887

1887 / 1. szám

MF.G■ IELFNIK 11ETENK 1 N'I’ KÉTSZRR VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. KAO F E/KT MSI AH egos/ ovii! í| fél évre . I negvo'lóvro ji Eyy s'ám ár; (5 Irt — Itr. 8 írt — le r. 1 fi t .r>0 kr. 7 kr. Városi s megyei érdekeink közlönye. SZERKESZTŐSÉG: SZENT-ANNA-UTCZA 317. SZÁM, Intvá ii l;ip H/t>llnini rós/.ét illető kő/,lemén vele Iciililoinlők. KIAOÓHÍVATAL: SZÉCHESYI-TÉR 331- SZÁM, hová a lap hivatalos s a magán hirdetései, a nyílttérije szánt köz­lemények, előfizetési pénzek és reclamálások infézemlők. HIRDETÉSEK. HIVATALOS limmíTHKKK : I szótól 100 szóig — fi t 75 kr. 100-200-ig ." 1 fi t 50 kr. 200—300-ig . 2 fi t 25 kr. Rélyegdij 80 kr. MAGAN-HIRDETEKEK j megállapodás szerint legju-ij tányosiihban közölletnek. i| NYJLTTER sora 20 kr. | Hetenként kétszer megjelenő lapunk T. Olvasóinkhoz. foMzelő ára: AzEsz'ergoin és Vidéke kilenczedik évfolyamát kezdi meg. Nem minden­napi lii r! api rodalmi esemény ez egy olyan városban, hol a legtöbb előd alig bírta, ki tovább egy-két évnél. Egész évre Félévre . Negyedévre . . . 6 frt — kr. . . . 3 frt — kr. . . . I frt 50 kr. A SZERKESZTŐSÉGI. Örömmel folytatjuk tovább a kö­zönség támogatására alapított vállalatot. Czólunk és programmnnk ugyanaz ;. ii. é. k. Trg)5TTT'ofa-'t i'r(í)^'f marad, ami eddigelé küzdelmeinket ve­zette : városunk ős vidékünk érdekei­nek művelése. A közélet minden fontosabb esemé­nyének följegyzésére, jellemzésére és bírálatára első rendű erők és források állanak rendelkezésünkre.' Nem szítunk kasztszellemet, sőt in­kább a társadalmi élet harmóniáját keressük a különféle, de azért nem olütően különböző társadalmi factorok egyesítése által. Gyors, hű és választékos tudósítá­sokat adunk a mindennapi események­ről s épen azért az ujdonsági rovatra még nagyobb figyelmet fogunk fordí­tani. Tárnáinkban magasabb irodalmi színvonalú közleményeket adunk ki s vezérczikkeink mindig a közéletből fognak eredni. A kilenczedik év elején tehát tisz­telettel kérjük olvasóink rokonszenvé- nek megújítását. Egy Berlinben egye emkedő bará­tom írja nekem a napokban, hogy Bismarckról könyvet ir s épen azért folytonosan utána jár minden apró- cseprő adatnak, ami uj és eredeti s amit még nem tehettek nevetségessé eddig a párisi lapok. A könyv egyéb­ként Magyarország számára készüi, ahol Bismarckot mindenesetre tárgvi- asabban bírják megítélni, mint Ber­linben, de igazabban is mint Parisban. Európa hatalmas oroszlána már rég­óta nagy türelemmel lesi azt a pré­dáját, melynek tolláiból néhány esz tendő előtt nagy étvágyét kapott a sas egész búsára. Ez a franczia sas most Boulanger. És az én berlini barátom pedig azt Írja nekem, hogy Boulanger arcz- képe ott látható Bismarck Íróasztalán. Egy valódi porosz katona, aki kü­lönben nem politikus, nagy megvetés­sel tekintett a franczia hadügyminiszter arczképéro, de nem szólt semmit. Bismarck eltalálta a gall verő ger­mán gondolatát. — Ugy-e bár önnek sebogyse tet­szik ez a kép? Nem mondhatnám berezeg. — Nos és hogyan tetszenék ? — Ha nem ezen az íróasztalon lát­nám. Bismarck fölkaczagott. — íme a merev katona ! Lássa én se rajongok Bonlanger arczképéért. Mindössze csak azért van itt az író­asztalomon, hogy folytonosan szemmel tarthassam. Nos meg van velem elé­gedve, tábornok ? Bismarck tehát boldog njesztendőt van egész Európának. * De van Bismarcknál még egy ha­talmasa® ember Európában. A hi- pochondrikus fehér czár, akinek nyolcz- kivan millió orosz engedelmeskedik. Ázsiai bir okába egész Európa bele­férne s Európában egész Ázsiája, van. Palackyt, a csehek első rangu tör­ténetíróját nagyon szerette a mostani czár apja; mert a nevezetes tudós egyszer kimond;a azt az óriási axió­mát, hogy: hasztalan a kis nemzetek minden vergődése, mert Európában vsak bárom fajnak van jövője. A silávnak, mely legtöbb ; a románnak, mely legnagyobb; s a germánnak, mely legokosabb. A többire spongya. A szlávok közül vezérszerepet és össze­olvasztó erőt fog gyakorolni az orosz, aki alá egész Észak és Kelet-E urópa hajol. A germánok Ny ugat-E u répát tartják meg s a román fajok Dél- Európát. A többire spongya. Ennek a rettentő jóslatnak még Nagy Péter úgynevezett végrendeleté­nél is lelkesítőül) hatása van a durva muszkára, aki most ugyan még csak engedelmeskedni tud; de nemsokára világirtó munkára készül, hogy zsar­nokká válhasson. Lázas serénysóggel készülődik Észak Xerxese, s mi aggodalmasan nézünk a vereczkei szoros felé, honnan ezer esztendő előtt, honalapítóink jöttek be s most hazadul óink ereszkedhetnek alá. Hanem azért a fehér czár boldog uj évei; kíván Európa diplomatáinak, akik mar annyira beleél fék magukat a hazugságokba és képmula ásókba, hogy még egy világháború vértenge- ret is tintával kiegyenlíthető ügyet­lenségnek tartanak. * Van azonban az oroszok hatalmánál még nagyobb hatalom is. Ez a hatalom pedig Magyarország­nak nagy erőt kölcsönöz. És ettől a hatalomtól megreszket­nek az orosz pbalanxok szurony erdői. Pedig ez a mi legjutányosabb nem­zeti hadseregünk, melynek még tüzér­sége is van. Minden magyar ember a vezénlyote alá tartozik. Sokat beszélnek róla, mikor millió­kat kell kidobni uj puskákra. Gyak­ran apellálnak rája, mikor egy kis piros magyar vérre van szükség, mely csillagokat és aranygallérokat teremt, ahová szétfreccsen. Ide haza olyan hatalom, hogy a király előtt éltetik. Mert csodákat to­rom! s túléli a dinasztiákat. Ez a ha- ■ talom már sokszor megmentette az or­szágot s most mikor Európa összes I. VZERETNÉK feledést Tanulni tetőled S még hirt se hallani £ Sohase felőled. 5° • " í S kereslek mindenütt És ha megtalállak, ügy ér/em: meghalok Edesem utánad. II. Mért nem bírlak felejteni Mint a hulló csillagot ? Mért tudlak csak megsiratni, Hogyha reád gondolok? Ugy-e azért festetted le A z ég üdvét előttem, Hogy a-'után el kárhozott Ember legyen belőlem? III. Fordítsd meg a homokórát, Megint lejárt egy esztendő S az isteni komédiát Újra Írja a jövendő. Újra írja, dehogy írja! Megfejeli csak mindössze S megjelenik egy ócska könyv, Hanem újonnan bekötve. IV. Legördült a vén kőéin a: Kifáradt a komédia S bukott hősök, intrikusok, Herost rá tok, Sisiphusok, Heraklesek s gazemberek Habárukon megpihennek. De jeltád a főrendező, Már mint ez az uj esztendő, S bukott hősök, intrikusok, Herostrátok, Sisiphusok, vHeraklesek s gazemberek ,Ujra kezdik szerepüket. V. Mit sirassak én meg rajtad Haldokló év ? Örülök, ha elfelejtlek Keserű név ! Oh taníts meg felejteni Uj esztendő I S ásd meg sírom nagyon mélyre Jó jövendő! plEGÉNY. Az Esztergom és Vidéke számára irta: Körösy László. (Második folyt.) Volt neki egy »ezukros nénije,« volt neki egy »örzse nénije,« van neki egy »Pista bácsija« meg egy »Karcsikaja« ; de nincs papája, nincs mamája. Mennél nagyobb lett a leány, annál jobban szeretett volna erre a két nagy kérdésre választ kapni:-— Ki volt az én apám Pista bácsi; ki volt az én anyám Pista bécsi?! Hanem Pista bácsi nem felelt. A tuli- pántos láda is hallgatott, pedig ott disz­lett a másik szobában. A leánykát édes sejtelme egyszer azzal kecsegtette, bogy a falon függő »ezukros néni« nem is lehet más, mint az ő ma­mája. Oh, de ki mondja meg neki, hogy mi volt a neve ? Mikor Pista bácsi sohase szól. Pista bácsi jó szivü ember volt. Végig (iskoláztatta a »lányát« hat ostályon s mikor Karcsi Pestre került jogásznak, az öreg ur a szép úri kisasszonyt maga mel­lett tartotta egészen. Ragyogó eszű jószág volt, a ki meg tudta vigasztalni Pista bácsit óriási vesz­teségeiért. Már mint a Karcsi gyerekért, hogy jogásznak csapott föl meg a Karcsi gyerek után következő óriási járandóságo­kért. Pista bácsinak egyszer hirtelen Pestre kellett utaznia. Az az átkozott török vér nagy bajt csinált odalent. Valamennyi új­ság azt irta, hogy nagyobb kravall még nem történt az ország fővárosában. Egy vidéki jogász gyerek (a kit csupa kímélet­ből csak monogrammja után neveztek K. K.-nak) összetörött egy kávéházban két tükröt, három márványasztalt; kidobott az ablakon két darab frakkos pinezért; össze­zúzta azt a konfortáblit, a melyiken a rendőrbiztos megérkezett s összetűzvén hat rendőrrel, brachiummal szállíttatott a ren­dőrkapitányság börtönébe. Erre a szörnyű távirati hírre Pista bácsinak rögtön Pestre kellett utaznia. Ilyen nagyszabású hőstet­tet már mégse várt attól a gonosz gye­rektől. A kis Mari egyedül maradt odahaza. Ráért elgondolkodni sorsa fölött s mikor azt a gyönyörű fehér asszonyt nézte a falon, a ki olyan bánatos mosoly lyal te­kintett reá, úgy érezte, mintha a »ezuk­ros asszony« azt mondta volna neki: — Kis Mari, keresd, most meg a fculi- pántos láda kulcsát... Az a kulcs egy uj világot [fog fölzárni előtted. Meg fogod tudni azt, a mit eddig alig sejtettél. Keresd meg a tulipántos láda kulcsát kis Mari... Sohase dobogott hangosabban még a szép lány szive. Mit fog ö most elkö­vetni? Nem lesz-e az bűn, ha Pista bá­csi rejtett fiókjában egy olyan kulcsot ke­res ki, mely féltékenyen el volt eddig dugva? Hátha az a tulipántos láda olyan titko­kat fog föltárni előtte, melyek egész éle­tét szétdulják ? Hogyan fog a nevelő apja szemébe nézni, ha kinyitja azt a ládát, melyet még Pista bácsi se szokott fölzárni ? De ki mondja el neki mindazt, amit már olyan régen szeretne tudni s ami örökre égetni fogja a lelkét, ha meg nem tudja. Szabad-e neki az Örzse néni szép nagy tulipántos ládáját fölnyitni ? Hát kié is ez a titkok titka? f , ( ' í° rJ .

Next

/
Oldalképek
Tartalom