Esztergom és Vidéke, 1882

1882 / 1. szám

y / 7( Előfizetési á» a : Városi ás megyei érdekeink közlönye egész évre ................................................. f él évié....................................................... é vuegyeili ....................................................... E gyes szám: 7 kr. Az Hlfíti/,ölési pénzek az „Esztergom és Vidéke“ kiadóimul lilához Széclienvi-tér 35. sz. infézomldk M égj (‘Imiik : li e l e ii ki ii I kélsz e r vasárnap és csütörtökön. NyilUér petit soronként. 20 kr. tj fit — ki­3 . — 1 . 50 . Hirdetések a legolcsóbb áron közöltéinek. A lap szellemi részét illető levelezések, a sxerkesy tőséghez, ^■ŐRINCZ-UTCZA ^O. SZÁM ALÁ, inlézendők. Kéziratokat nem adunk vissza. Az Esztergom és Vidéke előfize­tési ára lietenkint kétszeri megjelenés­sel egy évre ... 6 frt — kr. félévre . . 3 * — „ évnegyedre . 1 „ 50 „ egyes szám ára — „ 7 „ Az előfizetéseket legegyszerűbben a mellékelt utalványon lehet eszkö­zölni. A kiadóság. Ujesztendőre. Nem választhattunk volna illőbb jeligét, mint a legnagyobb magyar költő egy igen szép gondolatát uj évi elmélkedésünk kiindulásául. Megérte ezt az óvet is, Megérte a magyar haza; A vészes égen beborult, De nem esett le csillaga, Ez a múlt esztendő története né­hány szóban; ez a nemzet története majd egy évezred óta. Örökösen ismétlődő szívós léthar- cza, a miben valamennyien osztozunk.. Be végzett eseményekkel állunk szemben, a melyek fölött teljesen ren­delkezhetünk s egész nyíltan Ítélhe­tünk. Más helyen emlékezünk meg a le­folyt év történetéről Esztergomban s igy itt nem szorítkozhatunk egyébre, mint átalános Ítéletre. A lefolyt év sok veszteséggel gya­rapította súlyos sorsunkat. Sokan ki­dőltek a közélet tevékeny harczosai kö­zül, sokan tért foglaltak aránytalan képességekkel, a mi kettős szempont­ból is sújtó. Közéletünk igen gyéren mutatott ! föl nevezetesebb mozzanatokat. Minden . a maga megszokott rendes folyásában ! haladt, a mi városunk társadalmi éle- íténok nevezetesebb ajándékokkal nem I kedveskedett. De úgy vagyunk alkotva, hogy ha- jp^taink fölött nem szabad kárhoztató ítéletet mondani. Eltemettünk egy esz- ! tendőt, maradjon háUjt^ékezete ill«- ! tétlenül minden megszólástől. Tekintsünk azonban a jövő elé í őszinte bizalommal. Uj fejezet kezdődik minden tevé­keny ember élettörténetében, a mit mindenki hazájának szentölhet. Valamint emberi hivatását csak az tölti be méltán, a ki felebarátai hasz­nát szolgálja, úgy jó hazafinak csak az nevezhető, a ki hazájában szülővá­rosa vagy hatásköre szükebb arányú érdekeinek szolgája. Ajánlkozzunk tehetségünk teljes erejével városunk és megyénk anyagi és szellemi érdekeinek előmozdítására s akkor megérdemeljük, hogy jó ha­zafiaknak nevezzenek. Ne idegenitsen el egymástól ez év öwszehangzó munkálkodásában se visz- szavonás se ellenszenv. A kíméletlen súrlódások, melyek csak a közjó rovására kerülnek ki, ma­radjanak le ez év napirendjéről. Városunk és megyénk nyújtson egy­másnak baráti kezet, hogy erős egyet­értésben találja őket a közel jövő, mely a lét kérdését hordja mellében. Herczegprimásunk jótékonysága árad­jon szét még bővebben székvárosára, hogy az minden tekintetben büszkén emelhesse föl fejét az első vidéki vá­rosok közül. Olvasóinkhoz. Lapunk a mai számmal a negye­dik évfolyamát kezdi meg. Abban a meggyőződésben foly'atj ik t ivább a szer­kesztést, hogy közönségünk pártfogá­sának is folyta.fása lesz. Vezérelveinket, melyek meggyőző­désünk közlésében vezetnek, már ka­rácsonyi számunkban kifejtettük. Itt csak annyira szorítkozunk, hogy ed­digi irányunktól hajszálnyira se té­rtink el. Irodalmi összeköttetéseink újra gya­rapodtak, munkakedvünk uj serken­tést kapott s igy megizmosodva foly- tatjuk pál yafu tásuukat. Gfyórs és élénk tudósításokat köz- lünk közéletünk és társadalmunk ne­vezetesebb eseményeiről s lapunk min­den tekintetben meg fog felelni a sajtó hivatásának. Lapunknak van már olyan múltja, melyből hitelt lehet következtetni a jövőre s igy kérjük Esztergom városa és megyéje művelt olvasó közönségét, hogy ez évre is becses pártfogásával kitüntetni méltóztassék. A szerkesztőség. Az Esz to rgem és Vidéke uj évi számát több helyre mutatványul is megküldtük. Kérjük régibb előfizető­inket, hogy hatáskörükben lapunkatj ajánlani szíveskedjenek s lapunk uj pártfogóit, hogy bizalmukkal ne tar­tózkodjanak lapunk köré sorakozni. As „Eszistgüia és Viáéks" tárcsája, A koldus Édes anyám azt mondta, bogy Nem jó koldust elűzni Mert isten az ily szívtelent Kern ény on megb ü n te ti. Koldult nálam a szerelem És hidegen elűztem, Nyilaz is most boszus Ámor 8 bünteti fájó szivem. Vaskovich Serédy Bella Egy sir mellett. (Németből.) Mire vándor utamra térte.u, A Tiber-s balti tengerhez, Hajóm az nj világ felé sodort — Idegen, uj emberekhez: Boldogságot számomra nem hozott, A mit szereztem oda át, S minthogy mindenkim a sírba szálotfc Egyedül tértem vissza hát. És most egy sir mellett állok itt, Egyedül és szomeruan, A melyben az a kis leány szendereg, A kit könnyelműm elhagytam. K. R. I Alig hogy iávoznak, beköszöntőnek a városi rendőrök. Teljes díszben s egé­szen józanul, a mi meglepően sikerül. A leghetykóbben kipödört bajuszu ren­dőr rágyújt egy ékes dictióra s olyan lehetetlenségeket kivan, hogy ha gon­dolkodnék, akkor még maga sem hinné el. Két embergyiilölő arcz jelenik meg a távozó rendőrök mögött. Foglalko­zásukra nézve a logszomorubb foglal­kozású emberek. Még a látásuk se kel­lemes, nemhogy üdvkivánatuk. Azt merik kívánni, hogy mentői tovább él­tesen az isten. Ezek a sírásók. Erre jönnek a hordárok kétségbe­ejtő rossz íimekkel s öngyilkosságba iiző költeményekkel. Ezek már nem be­szélnek, hanem csak honoráltatui óhaj­tják veisüket. Elég belőle egy strópha elolvasása arra, hogy az ember miu- deu bűnéért örökre megbünhödjék. A kéményseprők tiszta ruhában s egy hosszu kormos üdvözlettel akarják eloltani kedvedet az élettől s alig hogy megmenekülsz tőlük, jönnek a lámpa- gyujtogatók, a kik sohase váltják be Esztergomban j Goethe végrendeletéi. Szintén .nyomatott verssel törnek reád, a mi azonban még szoroncse, hogy erő­sen átütő petróleum foltokat mutat, különben el sem is óguo a kandaléban. Főpapságunk áldozatkészsége gyá- molitsa mindennemű anyagi és szel­leme igyekezetünket s adják nekünk uj évi ajándékul nagyon is ránkférő bizalmukat és jó indulatukat. Testvérvárosaink fölött ne folyjon el már több esztendő egyetéitésteleníll, szétszakadva; hanem testvérekhez illő egyenlő jogszabással és előnyökkel igye­kezzenek mielőbb az összeolvadás há lás-művét-elősegíteni. Adja isten ne­künk ez évben az egyesült Eszter­gomot. Kereskedelmünk és iparunk fen- akadatlan szorgalom mellett jusson el virágzása legmagasabb fokára s föld­művelőink verítékos munkáját áldja meg a Teremtő bőséges áldással. Ne legyen közöttünk se vallási se társadalmi kérdésekben visszavonás, ha­nem egyesüljünk inkább mindnyájan közös czélra, közös eszközökkel: sze­retettel és buzgalommal. Adja Isten ez őszinte óhajtások megtestesülését áldása gyanánt ez uj esztendőre ! Egyesületeink érdekében. Hazajön a méltóságos úr a minisz­tériumból, hol nagyon belefáradt a ke­gyelmes urnák adott útbaigazításokba, mert tanácsos. íróasztalán hat meghívó fekszik. — Meghívjuk Méltóságodat a nem­zeti casino választmányi ülésére. Meghívjuk Méltóságodat a ma tar­tandó nemzeti lovarda közgyűlésére. — Méltóságodat tisztelettel hívja meg az Erzsébet-árva-ház a ma este tartandó rendkívüli közgyűlésre. „Tévedésből“ fordulnak be hozzád a csorda pásztorok. Karácsonytáján igen rokonszenves alakok. Az ember nagyon hajlandó nekik betklekemi rokonaikért minden hibájukat megbocsátani. Erősen mentegetőznek, hogy házat tévesztettek, de azért itt van az fölsíges szíp uj esztendő napja . . . Egy göndörhaj u kis gyerek moso­lyog reád. Valóságos modern Ámor. Rendkívül kedvesen nyújt át egy kis névjegyet, azután még kedvesebben mo­solyogva eltűnik. Mintha csak szárnya­kat használt volna. Gyorsan letéped a borítékot. Egy kedves név tűnik elődbe illatos kis névjegyen s alatta ez a négy kis betű: B. u. é. k. Ez a megemlékezés föl vidít s ez az üdvözlet boldoggá tesz. Csak el ne rontaná aranyos hangulatodat egy sen­ki bebotorkálása. Valami csavargó ván­dormadár lehet, most érkezett a vá­rosba, foszlányokkal illusztrálja egy darab zsíros papírra szántott sorát s szánalmas arezot vág, mikor éktelen sorait olvasod. Mindenkinek ugyanazt s ugyanazért. Az ajtó előtt zaj keletkezik, mintha veszekednének. A lárma folyton fokozó­dik, boszankodva tekintesz ki s az bi­tód, hogy két szolgagyerek egymás Nemsokára . . Nem sokára megöl engem a bánat, Olyan sokat búsulok én utóuad, Niucs öröme, boldogsága szivemnek Gondolatim mindig téged keresnek. Olyan vagyok mint a száraz fa-ága. Elbeivadt már reménységem virága; Nem haji többet, hiába jön kikelet; Nem felejt az, aki mint én ugy szeret. Elmerengek angyalszelid arezodon, ltóla eltűnt boldogságom olvasom. Elmerengek., s könny be lábad két szemem; Hej, nem leszek énmár boldog sohasem ! Hevesv József B. u. é. k. (Ujesztendői tárcza.) Nekem sohase volt valami kedves napom ez a januárius elseje, mikor az üdvözletekből üzletet s egy régi szép társadalmi szokásból valóságos sportot csinálnak azok, a kik rendesen csak a zsebünket üdvözlik. Már kora reggel bekopogtat né­hány tűzoltó. Az egyik „bátrabb“ a másiknál s szóvivőjük kegyetlenül czifra beszédben kívánja, hogy múld fölül Methuzalem apánkat. IMT* Mai számunkhoz feliv melléklet van csatolva,

Next

/
Oldalképek
Tartalom